EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2012. november 6. ) az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 374/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2012. november 6.)

az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Bevezetés és jogalap

2012. május 15-én az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapszik, mivel a rendelettervezet az EKB hatáskörébe tartozik. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

Az európai statisztikai rendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az európai statisztikai rendszer az európai statisztikákat két elkülönülő, de egymást kiegészítő jogi keretrendszerben fejleszti, állítja elő és terjeszti, a statisztikai feladataik ellátása során egymással szoros együttműködésben (2). Erre tekintettel az EKB üdvözli az európai statisztikai rendszer jogi keretrendszerének oly módon történő megerősítését, amely növeli annak hatékonyságát, és különösképpen lehetővé teszi számára a KBER-éhez hasonló szintű függetlenség elérését. Részletesebben, az európai statisztikai rendszer irányításának erősítésére vonatkozó célt az EKB az alábbiak által támogatja: a) a nemzeti statisztikai hatóságok (NSH-k) az egyéb nemzeti hatóságoknak az európai statisztikai rendszer kizárólagos felelősségi körében lévő európai statisztikához kapcsolódó statisztikai tevékenységeinek koordinálásában betöltött szerepének megerősítése (3); b) az NSH-k vezetői, valamint az Eurostat vezetője szakmai függetlenségének megerősítése (4); c) az európai statisztika gyakorlati kódexe végrehajtásának megerősítése az egyes intézkedéseknek a „Kötelezettségvállalások a statisztikába vetett bizalomért” alapján történő végrehajtására vonatkozó kötelezettségnek a tagállamok számára történő előírása által, amely folyamatot a Bizottság ellenőriz (5); és d) az NSH-k adminisztratív adatokhoz történő hozzáférésének, valamint az ilyen adatok felhasználásának javítása (6).

1.   Az NSH-knak az európai statisztikai rendszeren belül betöltött fokozott koordinációs szerepe, valamint a KBER-el történő együttműködés

1.1.

A rendelettervezet értelmében az NSH „látja el a kizárólagos kapcsolattartó szerepét a Bizottság (Eurostat) felé a statisztikával kapcsolatos ügyekben” (7) és „különösen felel a nemzeti szintű statisztikai programozásért és jelentéstételért, minőség-ellenőrzésért, módszertanért, adattovábbításért és az európai statisztikai rendszer statisztikai tevékenységeiről folytatott kommunikációért” (8). Az EKB üdvözli az NSH-k felelősségének nemzeti szinten történő javasolt megerősítését, mivel ez támogatni fogja az európai statisztikák teljes és koherens módon történő előállítását. Ugyanakkor az EKB értelmezése szerint az ilyen fokozott koordinációs hatáskörök „az európai statisztikai rendszer által fejlesztett, előállított és terjesztett valamennyi európai statisztikára” fognak vonatkozni (9). Az EKB emlékeztet arra, hogy azok a nemzeti központi bankok (NKB-k) amelyek a KBER tagjai: a) a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 3. és 5. cikke alapján európai statisztikákat állítanak elő az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletben (10) részletesen meghatározottak szerint, és b) nem vesznek részt az európai statisztikáknak a 223/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározottak szerint történő előállításában, habár az NSH-k, az egyéb nemzeti hatóságok és az uniós statisztikai hatóság az európai statisztikák előállítása céljából bizonyos körülmények között felhasználhatják az NKB-k által előállított adatokat (11). Az NKB-nak KBER-en keresztül ellátott statisztikai feladatait az EKB Kormányzótanácsa koordinálja. Az EKB Kormányzótanácsának ezzel kapcsolatos feladatai magukban foglalják többek között a statisztikai adatok összegyűjtésével és ellenőrzésével, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos KBER-en belüli feladatmegosztás meghatározását (12). Következésképpen az EKB elvárja, hogy az NSH-k koordinációs hatáskörei ne vonatkozzanak a KBER Alapokmányának 3. és 5. cikkei, valamint a 2533/98/EK tanácsi rendelet alapján a KBER-en keresztül előállított európai statisztikákra.

1.2.

Bár az európai statisztikai rendszer és a KBER tagjai a saját statisztikai kötelezettségeiket teljesítik, szorosan együttműködnek különösen azokon a területeken, amelyekért közösen felelnek, mint például a nemzeti számlákra és a fizetési mérlegére vonatkozó statisztikák előállítása (13). Az európai statisztikák azon területein, amelyekért az európai statisztikai rendszer és a KBER közösen felelősek, alapvető fontosságú az uniós szinten a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottságán (14) keresztül végrehajtott jelenlegi szilárd együttműködési megállapodások fenntartása és megerősítése, csakúgy, mint az egyedi ügyekben irányadó feladatmegosztást tükröző nemzeti együttműködési megállapodásoké.

1.3.

A rendelettervezet értelmében „az NSH-k vezetői kizárólagosan felelnek a folyamatokra, statisztikai módszerekre, szabványokra és eljárásokra, valamint valamennyi európai statisztika esetében a statisztikai közlemények és kiadványok tartalmára és időzítésére vonatkozó határozatokért” (15). Míg az EKB üdvözli az NSH-k vezetőinek a nemzeti szinten az európai statisztikai rendszerrel elvégzett feladatai körében élvezett szakmai függetlenségének javasolt fokozását, az EKB értelmezése szerint a vezetők fokozott koordinációs szerepe nem járhat az NKB-knak a KBER Alapokmányában és a 2533/98/EK rendeletben foglalt, a Szerződés 130. cikkében és a KBER Alapokmányának 7. cikkében meghatározott szakmai titoktartásra vonatkozó követelménnyel támogatott statisztikai feladataik ellátásának sérelmével.

1.4.

Következésképpen az EKB pontosító szövegjavaslatok bevezetését javasolja annak biztosítása érdekében, hogy a rendelettervezet tiszteletben tartsa az európai statisztikai rendszer és a KBER közötti intézményi elkülönülést. Továbbmenve, a rendelettervezetnek el kell ismernie a két rendszernek az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő feladatainak lehető legjobb módon történő ellátását lehetővé tevő megfelelő együttműködése szükségességét (16).

2.   Az NSH adminisztratív adatokhoz történő hozzáférésének, valamint az ilyen adatok felhasználásának fokozása

2.1.

A rendelettervezet értelmében az NSH-k, más statisztikai hatóságok és a Bizottság (Eurostat) „jogosultak a közigazgatási nyilvántartásokhoz való haladéktalan és ingyenes hozzáférésre és azok ilyen felhasználására, valamint e közigazgatási nyilvántartások statisztikákba történő integrálására olyan mértékben, amennyire ezek az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükségesek” (17). Az EKB megjegyzi, hogy a „közigazgatási nyilvántartások” fogalmának a bevezetése (amelyet korábban „adminisztratív adatforrásoknak” (18)) neveztek, valamint az azokhoz történő „haladéktalan és ingyenes” hozzáférés lehetősége további pontosításokat tehetnek szükségessé. Amint azt az EKB korábban megjegyezte (19), a nyilvános adatokhoz történő hozzáférésről a tagállamok és a Bizottság által a hatáskörükön belül elfogatott szabályokban kell rendelkezni (20).

2.2.

Továbbmenve, a javasolt módosítások előírják, hogy „a más szervek által létrehozott és fenntartott közigazgatási nyilvántartások kezdeti kialakításáról, későbbi fejlesztéséről és megszüntetéséről egyeztetni kell az NSH-kkal és a Bizottsággal (Eurostattal)”, és hogy azok „jogosultak a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából lényeges közigazgatási nyilvántartásokra vonatkozó szabványosítási tevékenységek koordinálására” (21). Az EKB üdvözli a javasolt módosításokat, amelyek a Szerződésben foglalt általános alapelvekkel – beleértve a szubszidiaritás és az arányosság elvét (22) is – összhangban történő alkalmazásuk esetén lehetővé tennék az európai statisztikai rendszer számára az adminisztratív adatforrások jobb felhasználását a hatékonyság növelése, az adatszolgáltatási teher csökkentése, valamint az európai statisztikai rendszer által előállított európai statisztikák minőségének javítása érdekében. Az EKB ugyanakkor megjegyzi, hogy a javasolt módosítások nem befolyásolhatják a Szerződés 130. cikkéből továbbá a KBER Alapokmányának 7. cikkéből eredő központi banki függetlenség elvét, valamint a KBER Alapokmányának 37. cikkében meghatározott szakmai titoktartásra vonatkozó követelményt. Erre tekintettel egyértelműsíteni szükséges az NSH-nak és a Bizottságnak a KBER tagjai által fenntartott közigazgatási nyilvántartásokhoz történő hozzáférésének lehetőségét, különösen a KBER feladatok ellátásához kapcsolódó közigazgatási nyilvántartások esetében (23).

Abban az esetben, ahol az EKB a rendelettervezet módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szerkesztési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. november 6-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 végleges.

(2)  Lásd a 223/2009/EK rendelet (7)-től (10) preambulumbekezdéseit és a 9. cikkét, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: Alapokmány) 5. cikkét, az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendelet 2a. és 8a. cikkeit (HL L 318., 1998.11.27., 8. o.), és az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2009. október 9-i 951/2009/EK tanácsi rendelet (8) preambulumbekezdését (HL L 269., 2009.10.14., 1. o.). Vö. az Európai Unió Tanácsának kérésére az európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló 2007. november 14-i CON/2007/35 EKB vélemény 1.1. bekezdése (HL C 291., 2007.12.5, 1. o.).

(3)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (2) bekezdése által módosított 5. cikkét.

(4)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (3) bekezdése által beillesztett új 5a. cikkét. Vö. az Eurostatról szóló 2012. szeptember 12-i 2012/504/EK bizottsági határozat 3. és 7. cikkei (HL L 251., 2012.9.18., 49. o.).

(5)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (5) bekezdése által a 11. cikkébe beillesztett új (3) bekezdést.

(6)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (8) bekezdése által beillesztett új 17a. cikkét.

(7)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (2) bekezdése által módosított 5. cikkének (1) bekezdését.

(8)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (2) bekezdése által módosított 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdését.

(9)  Lásd a rendelettervezet (6) preambulumbekezdését.

(10)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.. Vö. a CON/2007/35 EKB vélemény 1.2. bekezdése.

(11)  Lásd a 223/2009/EK rendelet (9) preambulumbekezdését. Amennyiben az a KBER-el kapcsolatos feladataik ellátásával összeegyeztethető, a nemzeti jog bizonyos esetekben felhatalmazhatja az egyes NKB-kat az európai statisztikai programok körébe eső, és általánosságban a 223/2009/EK rendelet alapján az európai statisztikai rendszer által összegyűjtött statisztikai adatok előállításával.

(12)  Lásd a 2533/98/EK rendelet (11) preambulumbekezdését.

(13)  Lásd a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet 6. cikkét (HL L 310., 1996.11.30., 1. o.). Lásd továbbá a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és a tanács rendelet (9) preambulumbekezdését (HL L 35., 2005.2.8., 23. o.). Ezen felül lásd a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az Európai Központi Bank adatszolgáltatási követelményeiről szóló 2004. július 16-i EKB/2004/15 iránymutatást (HL L 354., 2004.11.30., 34. o.)

(14)  Lásd a monetáris, pénzügyi és fizetési-mérleg statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról szóló 91/115/EGK tanácsi határozatot (HL L 59., 1991.3.6., 19. o.).

(15)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (3) bekezdése által beillesztett új 5a. cikkét.

(16)  Lásd az e vélemény mellékletben foglalt 1., 2., és a 4-6. módosításokat.

(17)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (8) bekezdése által beillesztett új 17a. cikkének (1) bekezdését.

(18)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (10) bekezdése által elhagyott 24. cikkét.

(19)  Lásd a CON/2007/35 EKB vélemény 1.4. bekezdését.

(20)  Jelenleg a 223/2009/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdése által előírtak szerint. Lásd az e vélemény mellékletében foglalt 3. és 7. módosításokat.

(21)  Lásd a 223/2009/EK rendeletnek a rendelettervezet 1. cikkének (8) bekezdése által beillesztett új 17a. cikkének (2) bekezdését.

(22)  Lásd az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) és (4) bekezdéseit.

(23)  Lásd az e vélemény mellékletében foglalt 7. módosítást.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1.     módosítás

(9) preambulumbekezdés

„(9)

Ezenfelül tisztázni kell az NSH-k meglévő koordinációs szerepének hatályát, hogy biztosítani lehessen a nemzeti szintű statisztikai tevékenységek, többek között a minőségirányítás hatékonyabb koordinációját.”

„(9)

Ezenfelül tisztázni kell az NSH-knak az európai statisztikáknak az európai statisztikai rendszeren keresztül történő előállítására vonatkozó, meglévő koordinációs szerepének hatályát, hogy biztosítani lehessen a nemzeti szintű statisztikai tevékenységek európai statisztikai rendszeren belüli, többek között a minőségirányítás hatékonyabb koordinációját.”

Magyarázat

Lásd a 2. módosítást.

2.     módosítás

Új (9a) preambulumbekezdés

[Nincs szöveg]

„(9a)

A 223/2009/EK rendelet 9. cikkében, valamint az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendelet (2) 2a. cikkében foglaltakkal összhangban az európai statisztikai rendszer és a Központi Bankok Európai rendszere (KBER) szorosan együttműködnek a két statisztikai rendszer által a hatáskörükön belül, a munkaprogramukkal összhangban előállított európai statisztikák teljessé és koherenssé tételének biztosítása érdekében. Az együttműködés különös területei magukban foglalják a nemzeti számlákat és a fizetési mérleg statisztikákat, csakúgy, mint a túlzott hiány esetén követendő eljáráshoz kapcsolódó statisztikák vonatkozásában a Bizottságnak nyújtott tanácsra vonatkozó rendelkezést.

Magyarázat

A 223/2009/EK és 2533/98/EK rendeletekkel összhangban az európai statisztikai rendszer és a KBER az európai statisztikákat két elkülönülő, de egymást kiegészítő jogi keretrendszerben fejleszti, állítja elő és terjeszti. A 223/2009/EK rendelet (9) preambulumbekezdésében jelzettek szerint a KBER tagjai nem vesznek részt az európai statisztikáknak a 223/2009/EK rendelet alapján történő előállításában. Mindazonáltal az európai statisztikai rendszer és a KBER szorosan együttműködnek a statisztikai feladataik ellátásának biztosítása érdekében. Részletesebben, egy NKB és az uniós statisztikai hatóság a saját hatáskörükön belül és a nemzeti megállapodások sérelme nélkül megállapodhatnak arról, hogy az NSH-k, az egyéb nemzeti hatóságok és az uniós statisztikai hatóság közvetlen vagy közvetetten felhasználhatja az NKB által előállított adatokat az európai statisztikák előállítása érdekében. A javasolt módosítás tükrözi ezeket a már létrejött megállapodásokat.

3.     módosítás

(10) és (11) preambulumbekezdések

„(10)

A statisztikai hatóságok és a válaszadók terheinek csökkentése érdekében az NSH-k és más nemzeti hatóságok számára lehetővé kell tenni a közigazgatási nyilvántartásokhoz való azonnali és ingyenes hozzáférést, illetve azok ugyanilyen felhasználását, beleértve az elektronikus úton kitöltött nyilvántartásokat is, valamint e nyilvántartások integrálását a statisztikákba.

(11)

Továbbá az NSH-kkal korai szakaszban egyeztetni kell a statisztikai célra esetlegesen adatokkal szolgáló új közigazgatási nyilvántartások kialakításáról és a meglévő közigazgatási források tervezett módosításáról, illetve megszüntetéséről. Az adminisztratív adatok tulajdonosainak a vonatkozó metaadatokat is az NSH-k rendelkezésére kell bocsátaniuk, valamint az NSH-knak koordinálniuk kell a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából lényeges közigazgatási nyilvántartásokra vonatkozó szabványosításai tevékenységeket.”

„(10)

A statisztikai hatóságok és a válaszadók terheinek csökkentése érdekében az NSH-k és más nemzeti hatóságok számára lehetővé kell tenni a közigazgatási nyilvántartásokhoz való azonnali és ingyenes hozzáférést, illetve azok ugyanilyen felhasználását, beleértve az elektronikus úton kitöltött nyilvántartásokat is, valamint e nyilvántartások integrálását a statisztikákba.

Továbbá az NSH-kkal korai szakaszban egyeztetni kell a statisztikai célra esetlegesen adatokkal szolgáló új közigazgatási nyilvántartások kialakításáról és a meglévő közigazgatási források tervezett módosításáról, illetve megszüntetéséről. Az adminisztratív adatok tulajdonosainak a vonatkozó metaadatokat is az NSH-k rendelkezésére kell bocsátaniuk, valamint az NSH-knak koordinálniuk kell a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából lényeges közigazgatási nyilvántartásokra vonatkozó szabványosításai tevékenységeket. Az NSH-knak és az egyéb nemzeti hatóságoknak a KBER közigazgatási nyilvántartásaihoz történő hozzáféréshez, azok használatához, kezdeti kialakításához, későbbi fejlesztéséhez valamint megszűntetéséhez fűződő hatásköreinek a gyakorlása nem befolyásolhatják a KBER-nek a Szerződés 127. cikkében meghatározott feladatai ellátását, valamint a Szerződés 130. cikkében és a 282. cikkének (3) bekezdésében, továbbá a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 7. cikkében meghatározott, a központi banki függetlenségre vonatkozó biztosítékokat.

Magyarázat

Lásd a 7. módosítást.

4.     módosítás

1. cikk (2) bekezdés

„(2)   A 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

»(1)   E tekintetben az egyes tagállamok által az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele érdekében nemzeti szinten végzett valamennyi tevékenység összehangolásáért felelős szervként kijelölt nemzeti statisztikai hatóság (a továbbiakban: NSH) látja el a kizárólagos kapcsolattartó szerepét a Bizottság (Eurostat) felé a statisztikával kapcsolatos ügyekben.

Az NSH koordinációs szerepének az európai statisztikák fejlesztésért, előállításáért és terjesztéséért felelős valamennyi egyéb nemzeti hatóságra ki kell terjednie. Az NSH különösen felel a nemzeti szintű statisztikai programozásért és jelentéstételért, minőség-ellenőrzésért, módszertanért, adattovábbításért és az európai statisztikai rendszer statisztikai tevékenységeiről folytatott kommunikációért.«”

„(2)   A 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

»(1)   E tekintetben az egyes tagállamok által e rendelet alkalmazásában az európai statisztikák nemzeti szinten történő fejlesztése, előállítása és közzététele érdekében végzett valamennyi tevékenység összehangolásáért felelős szervként a kijelölt nemzeti statisztikai hatóság (a továbbiakban: NSH) látja el a kizárólagos kapcsolattartó szerepét a Bizottság (Eurostat) felé a statisztikával kapcsolatos ügyekben.

Az NSH koordinációs szerepének az e rendelet alkalmazásában előállított európai statisztikák fejlesztésért, előállításáért és terjesztéséért felelős valamennyi egyéb nemzeti hatóságra ki kell terjednie. Az NSH különösen felel a nemzeti szintű statisztikai programozásért és jelentéstételért, minőség-ellenőrzésért, módszertanért, adattovábbításért és az európai statisztikai rendszer statisztikai tevékenységeiről folytatott kommunikációért, valamint együttműködik az illetékes nemzeti központi bankkal (NKB) az európai statisztikáknak az európai statisztikai rendszeren és a KBER-en keresztül, azok hatáskörein belül teljes és koherens módon történő előállításának biztosítása érdekében.«”

Magyarázat

Lásd a 2. módosítást.

5.     módosítás

1. cikk (3) bekezdés

„A szöveg a következő 5a. cikkel egészül ki:

»5a. cikk

Az NSH-k vezetői

(1)   Saját nemzeti statisztikai rendszerükön belül az NSH-k vezetői kizárólagosan felelnek a folyamatokra, statisztikai módszerekre, szabványokra és eljárásokra, valamint valamennyi európai statisztika esetében a statisztikai közlemények és kiadványok tartalmára és időzítésére vonatkozó határozatokért. Felhatalmazást kapnak arra, hogy az NSH belső irányításával kapcsolatos valamennyi kérdésben határozzanak. Az NSH-k vezetői az európai statisztikák fejlesztésében, előállításában és terjesztésében közreműködő valamennyi nemzeti hatóság statisztikai tevékenységét koordinálják. E feladatok végrehajtása során az NSH-k vezetői független módon járnak el; egyetlen kormányzati vagy más intézménytől, szervtől, hivataltól vagy jogalanytól sem kérnek vagy fogadnak el utasításokat; az e feladatok elvégzésével nem összeegyeztethető tevékenységektől tartózkodnak.«”

„A szöveg a következő 5a. cikkel egészül ki:

»5a. cikk

Az NSH-k vezetői

(1)   Saját nemzeti statisztikai rendszerükön belül az NSH-k vezetői kizárólagosan felelnek a folyamatokra, statisztikai módszerekre, szabványokra és eljárásokra, valamint az e rendelet alkalmazásában előállított valamennyi európai statisztika esetében a statisztikai közlemények és kiadványok tartalmára és időzítésére vonatkozó határozatokért. Felhatalmazást kapnak arra, hogy az NSH belső irányításával kapcsolatos valamennyi kérdésben határozzanak. Az NSH-k vezetői az európai statisztikai rendszeren keresztül előállított európai statisztikák fejlesztésében, előállításában és terjesztésében közreműködő valamennyi nemzeti hatóság statisztikai tevékenységét koordinálják. Ezen túlmenően együtt kell működniük az illetékes NKB-kkal az európai statisztikák előállításához kapcsolódó, az európai statisztikai rendszert és a KBER-t is érintő kérdésekben. E feladatok végrehajtása során az NSH-k vezetői független módon járnak el; egyetlen kormányzati vagy más intézménytől, szervtől, hivataltól vagy jogalanytól sem kérnek vagy fogadnak el utasításokat; az e feladatok elvégzésével nem összeegyeztethető tevékenységektől tartózkodnak.«”

Magyarázat

Lásd a 2. módosítást.

6.     módosítás

1. cikk (5) bekezdés

„(5)   A 11. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

»(3)   A tagállamok megteszik a magatartási szabályzat végrehajtásához szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy fenntartsák a statisztikáikba vetett bizalmat. E célból a kormányuk által képviselt egyes tagállamok aláírják és végrehajtják a ‚Kötelezettségvállalások a statisztikába vetett bizalomért’ című dokumentumot, amely a magatartási szabályzat végrehajtására, valamint egy nemzeti minőségbiztosítási keret, többek között az önértékelés és a javító intézkedések létrehozására vonatkozó konkrét szakpolitikai kötelezettségvállalásokat tartalmaz. A dokumentumot a Bizottság ellenjegyzi.

A Bizottság a tagállamok által küldött éves jelentés alapján rendszeresen ellenőrzi a kötelezettségvállalásokat. A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e kötelezettségvállalások végrehajtásáról.« ”

„(5)   A 11. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

»(3)   A tagállamok megteszik a magatartási szabályzat végrehajtásához szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy fenntartsák az európai statisztikai rendszer által készített európai statisztikákhoz történő hozzájárulásukba vetett bizalmat. E célból a kormányuk által képviselt egyes tagállamok aláírják és végrehajtják a ‚Kötelezettségvállalások a statisztikába vetett bizalomért’ című dokumentumot, amely a magatartási szabályzat végrehajtására, valamint egy nemzeti minőségbiztosítási keret, többek között az önértékelés és a javító intézkedések létrehozására vonatkozó konkrét szakpolitikai kötelezettségvállalásokat tartalmaz. A dokumentumot a Bizottság ellenjegyzi.

A Bizottság a tagállamok által küldött éves jelentés alapján rendszeresen ellenőrzi a kötelezettségvállalásokat. A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e kötelezettségvállalások végrehajtásáról.« ”

Magyarázat

Lásd a 2. módosítást.

7.     módosítás

1. cikk (8) bekezdés

„(8)   A szöveg a következő 17a. cikkel egészül ki:

»17a. cikk

A közigazgatási nyilvántartásokhoz való hozzáférés, azok felhasználása és integrációja

(1)   A válaszadók terheinek csökkentése érdekében az NSH-k, a 4. cikkben említett más nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) jogosultak a közigazgatási nyilvántartásokhoz való haladéktalan és ingyenes hozzáférésre és azok ilyen felhasználására, valamint e közigazgatási nyilvántartások statisztikákba történő integrálására olyan mértékben, amennyire ezek az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükségesek.

(2)   más szervek által létrehozott és fenntartott közigazgatási nyilvántartások kezdeti kialakításáról, későbbi fejlesztéséről és megszüntetéséről egyeztetni kell az NSH-kkal és a Bizottsággal (Eurostattal), illetve ezeket a szerveket be kell vonni e folyamatokba, elősegítve ezzel e nyilvántartások statisztikai célú további felhasználását. Az NSH-k és a Bizottság (Eurostat) jogosultak a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából lényeges közigazgatási nyilvántartásokra vonatkozó szabványosítási tevékenységek koordinálására.

(3)   Az NSH-knak, más nemzeti hatóságoknak és a Bizottságnak (Eurostat) az (1) és (2) bekezdés szerinti hozzáférése és bevonása kizárólag a saját közigazgatási rendszerükön belül található közigazgatási nyilvántartásokra korlátozódik.

(4)   A statisztikai célra felhasznált közigazgatási nyilvántartások tulajdonosai a vonatkozó metaadatokat NSH-k rendelkezésére bocsátják.

(5)   Az NSH-k és a közigazgatási nyilvántartások tulajdonosai kialakítják a szükséges együttműködési mechanizmusokat.«”

„8)   A szöveg a következő 17a. cikkel egészül ki:

»17a. cikk

A közigazgatási nyilvántartásokhoz való hozzáférés, azok felhasználása és integrációja

(1)   A válaszadók terheinek csökkentése érdekében az NSH-k, a 4. cikkben említett más nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) jogosultak a közigazgatási nyilvántartásokhoz való haladéktalan és ingyenes hozzáférésre és azok ilyen felhasználására, valamint e közigazgatási nyilvántartások statisztikákba történő integrálására olyan mértékben, amennyire ezek az e rendelet alkalmazásában előállított európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükségesek.

(2)   más szervek által létrehozott és fenntartott közigazgatási nyilvántartások kezdeti kialakításáról, későbbi fejlesztéséről és megszüntetéséről egyeztetni kell az NSH-kkal és a Bizottsággal (Eurostattal), illetve ezeket a szerveket be kell vonni e folyamatokba, elősegítve ezzel e nyilvántartások statisztikai célú további felhasználását. Az NSH-k és a Bizottság (Eurostat) jogosultak a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából lényeges közigazgatási nyilvántartásokra vonatkozó szabványosítási tevékenységek koordinálására.

(3)   A hatékony hozzáférés megvalósítása érdekében szükséges gyakorlati rendelkezéseket és annak feltételeit - amennyiben szükséges - az egyes tagállamok és a Bizottság állapítják meg a saját hatáskörükön belül. A KBER által felépített és fenntartott közigazgatási nyilvántartások estében az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott hatásköröknek az NSH-k, egyéb nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) által történő gyakorlása nem befolyásolhatják a KBER-nek a Szerződés 127. cikkében meghatározott feladatai ellátását, valamint a Szerződés 130. cikkében és a 283. cikkének (3) bekezdésében és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 7. és 37. cikkeiben meghatározott, a központi banki függetlenségre és a szakmai titoktartásra vonatkozó biztosítékokat.

(4)   Az NSH-knak, más nemzeti hatóságoknak és a Bizottságnak (Eurostat) az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti hozzáférése és bevonása kizárólag a saját közigazgatási rendszerükön belül található közigazgatási nyilvántartásokra korlátozódik.

(5)   A statisztikai célra felhasznált közigazgatási nyilvántartások tulajdonosai a vonatkozó metaadatokat NSH-k rendelkezésére bocsátják.

(6)   Az NSH-k és a közigazgatási nyilvántartások tulajdonosai kialakítják a szükséges együttműködési mechanizmusokat.«”

Magyarázat

A nyilvános adatokhoz történő hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseket továbbra is a tagállamok és a Bizottság saját hatáskörükben elfogadott szabályainak kell meghatároznia a 223/2009/EK rendelet 24. cikkének második bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Az ilyen szabályok különösképpen a „közigazgatási nyilvántartásokhoz” történő „haladéktalan és ingyenes” hozzáférést tehetik egyértelművé.

Ezen túlmenően a nyilvános adatokhoz történő hozzáférést érintő módosítások nem befolyásolhatják a KBER-nek a Szerződés 127. cikkében meghatározott feladatainak ellátását, továbbá a Szerződés 130. cikkében valamint a KBER Alapokmányának 7. és 37. cikkeiben meghatározott központi banki függetlenség elvét és a szakmai titoktartásra vonatkozó követelményt. Erre tekintettel az NSH-nak és a Bizottságnak a KBER által fenntartott közigazgatási nyilvántartásokhoz történő hozzáférésének lehetősége kérdésében további pontosítás szükséges, különösen a KBER feladatok ellátásához kapcsolódó közigazgatási nyilvántartások esetében.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)   HL L 318., 1998.11.27., 8. o.”


Top