EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0018

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2012. március 7. ) az euroövezet megerősített gazdaságirányításáról (CON/2012/18)

OJ C 141, 17.5.2012, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 141/7


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2012. március 7.)

az euroövezet megerősített gazdaságirányításáról

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Bevezetés és jogalap

2011. december 21-én az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euroövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: az előzetes költségvetési tervek monitoringjáról szóló rendelettervezet) és a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euroövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (2) (a továbbiakban: a felügyeleti eljárások megerősítéséről szóló rendelettervezet) (a továbbiakban együtt: a rendelettervezetek).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel rendelettervezetek jelentőséggel bírnak a Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) a Szerződés 127. cikkének (1) bekezdésében és 282. cikkének (2) bekezdésében, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER alapokmánya) 2. cikkében említett elsődleges célkitűzéséhez, az árstabilitás fenntartásához. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

Amint az a CON/2011/13 (3) véleményben is szerepel, a jelenlegi válság igen egyértelműen igazolta, hogy a gazdaságirányítási keret nagyra törő reformja az Európai Unió, a tagállamok és különösen az euroövezet nyilvánvaló és mindenek előtti érdeke. A Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) 2011. december 31-én hatályba lépett megerősítése – mely egy hat jogi aktusból álló jogalkotási csomagba került beépítésre (4) – erősebb uniós keretet hozott létre a gazdaság- és költségvetési politikai koordináció és felügyelet tekintetében. Mivel a monetáris unióbeli tagság messzire mutató következményekkel jár, és sokkal szorosabb koordinációt és felügyeletet igényel az euroövezet egésze stabilitásának és fenntarthatóságának biztosítására, az euroövezet 2011. október 26-i csúcstalálkozója kinyilvánította további intézkedések végrehajtására vonatkozó elkötelezettségét.

A fent említett jogi aktusok elfogadásával összefüggésben kifejezésre juttatott álláspontjának megfelelően – melyben az euroövezet tekintetében ugrásszerű változást igényel – az EKB üdvözli a rendelettervezeteket, és néhány módosítást ajánl a következők érdekében: a) az euroövezeti tagállamok költségvetési fegyelmének további erősítése; és b) a felügyelet erősítése az euroövezet azon tagállamaiban, amelyek pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségeket tapasztalnak vagy ezek fenyegetik őket, tekintet nélkül arra, hogy pénzügyi támogatásban részesülnek-e vagy ilyen támogatásra szükségük lehet.

Az EKB a rendelettervezeteket a gazdasági és monetáris unió stabilitásáról, koordinációjáról és kormányzásáról szóló, az Európai Tanács 2012. január 30-i ülésén elfogadott új szerződéssel (a továbbiakban: az SKGSZ) összeegyeztethetőek és azt kiegészítik.

Végezetül: a fent említett ugrásszerű változás elérésének feltétele, hogy a tagállamok időben és határozottan hajtsák végre az SKGSZ, és elfogadásukat követően a rendelettervezetek értelmében fennálló kötelezettségeiket.

I.   Az előzetes költségvetési tervek monitoringjáról szóló rendelettervezet

Ez a rendelettervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek erősíteni fogják az előzetes költségvetési tervek Európai Bizottság általi költségvetési felügyeletét, és szorosabb monitoringeljárásokat ír elő a túlzott hiány korrekciójának biztosítása végett. Az EKB üdvözli a rendelettervezetet, amely elfogadása után ki fogja egészíteni a megerősített SNP-t. A tervezet egy további lépés az Unió gazdaságirányításának az euroövezeti tagállamok tekintetében történő erősítése tekintetében, biztosítva a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését. A tervezet elsősorban: a) előírja az euroövezeti tagállamok számára, hogy a középtávú költségvetési célkitűzéseiket nemzeti költségvetési eljárásaikban végrehajtó költségvetési egyenleg tekintetében számszerű költségvetési szabályaik legyenek, valamint független költségvetési tanáccsal rendelkezzenek az éves középtávú költségvetési tervekre és a költségvetési törvény tervezetére vonatkozó független makrogazdasági, illetve költségvetési előrejelzések elkészítése érdekében; b) erősíti az összes euroövezeti tagállam előzetes költségvetési terveinek monitoringját és értékelését, beleértve közös költségvetési ütemterv meghatározását, további információk megadásának előírását, és a Bizottság számára az előzetes költségvetési tervről vélemény elfogadása és az SNP-kötelezettségeknek való különösen súlyos meg nem felelés esetén módosított terv bekérése lehetőségének bevezetését; c) segít a túlzott hiány időben történő korrekciójának biztosításában azon tagállamok szorosabb monitoringja révén, amelyek túlzott hiány esetén követendő eljárás és a Tanács ajánlásainak való meg nem felelés kockázata esetén további intézkedések elfogadására vonatkozó bizottsági ajánlás hatálya alatt állnak; valamint d) biztosítja az államháztartási számlák kiváló minőségét átfogó, független audit révén, amely kiegészíti a nemzeti statisztikai hatóságok függetlenségére vonatkozóan nemrégiben bevezetett minimumkövetelményeket, és a költségvetési statisztikák meghamisítása esetére a szankciók lehetőségét.

Ugyanakkor vannak lehetőségek a rendelettervezet erőteljesebbé és eredményesebbé tételére. Ezzel összefüggésben az EKB-nak több észrevétele van:

1.

A rendelet tovább erősítése érdekében a Bizottságnak – a stabilitási programok korai szakaszban történő betartásának biztosítására (5) – nem csak az előzetes költségvetési tervek benyújtását (6) kellene a tagállamoktól kérnie, hanem a frissített középtávú költségvetési tervek benyújtását is. Ezeknek a terveknek ki kellene terjedniük az államadósság alakulására, az implicit és a függő kormányzati kötelezettségekre, és az államháztartás hosszabb távú fenntarthatóságának értékelésében jelentőséggel bíró más adatokra (7). Ez lehetővé fogja tenni a Bizottság számára a következő évre szóló előzetes költségvetési tervek monitoringját és értékelését, figyelembe véve az új intézkedések középtávú költségvetési kihatásait, illetőleg az államháztartás fenntarthatóságának országspecifikus kockázatait.

2.

Az EKB azt javasolja, hogy a Bizottságnak véleményt kellene kiadnia, amennyiben az előzetes költségvetési terv a Stabilitási és Növekedési Paktumban megállapított kötelezettségeknek való meg nem felelést és a tagállam stabilitási programjában betervezettnél magasabb strukturális hiányt eredményezne; vagy amennyiben az államadóság a bruttó nemzeti termék 60 %-a fölé emelkedne és nem csökkenne a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott megfelelő ütemben; vagy amennyiben a Bizottság a költségvetési fenntarthatóság kockázatait azonosítja. A Bizottságnak ennek során figyelembe kellene vennie a stabilitási programról szóló tanácsi véleményt. Az EKB ajánlja továbbá annak explicitté tételét (a 6. cikk (1) bekezdésében), hogy a Bizottság értékeli az alapul szolgáló adatok összegyűjtési eljárásának minőségét, melynek eredményeként például vélemény készülhet a költségvetési statisztikák minőségéről vagy a független makrogazdasági, illetve költségvetési előrejelzések hiányáról (8).

3.

A Bizottságnak véleményében módosított előzetes költségvetési tervet kell bekérnie az euroövezeti tagállamtól a Stabilitási és Növekedési Paktumban megállapított költségvetési politikai kötelezettségeknek való meg nem felelés esetében. Ezen túlmenően a Bizottságnak módosított előzetes költségvetési tervet kell bekérnie a tagállamoktól, amennyiben a költségvetés-tervezet nem felel meg a tagállam stabilitási programjában meghatározott hiány, illetve adósságpályának, figyelembe véve a stabilitási programról szóló tanácsi véleményt, illetve amennyiben a költségvetési fenntarthatóság kockázatait azonosítja (azaz ezt nem csak az SNP-ben megállapítottak szerint a következő évre vonatkozó költségvetési politikai kötelezettségeknek való „különösen súlyos meg nem felelés esetén” kell bekérni, hanem a meg nem felelés bekövetkeztekor vagy a költségvetési fenntarthatóság kockázatainak azonosításakor azonnal (9)).

4.

A rendelettervezet előírja, hogy a Bizottság bekéri a módosított előzetes költségvetési tervet a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott költségvetés-politikai kötelezettségeknek való „különösen súlyos meg nem felelés” esetében. Az EKB javasolja e megfogalmazásnak „meg nem felelésre” való módosítását, az előzetes költségvetési terv időben történő módosításának biztosítására.

Az SNP korrekciós ágának erősítésére az EKB ugyancsak indokoltnak tartja a korrekciós intézkedések megfelelőségének szorosabb nyomon követését – ha a túlzott hiány időben történő korrekciója kétségesnek látszik – az eurocsoporton, a Tanácson és végső soron az Európai Tanácson belül a többi tagállam részéről érkező fokozottabb nyomás, illetőleg a (hírnévrontó) szankciók nagyobb mértékű használata révén (10).

II.   A felügyeleti eljárások megerősítéséről szóló rendelettervezet

Ez a rendelettervezet állapítja meg a pénzpiaci feszültségeket tapasztaló vagy ezekkel fenyegetett, illetőleg pénzügyi támogatásban részesülő euroövezeti tagállamokra vonatkozó felügyeleti mechanizmust. A rendelettervezet összességében üdvözlendő, mivel kifejezett alapot nyújt a pénzpiaci feszültségeket tapasztaló vagy pénzügyi támogatásban részesülő tagállamok erőteljesebb monitoringja gyakorlatának. Az EKB és az európai felügyeleti hatóságok részvétele ugyancsak üdvözlendő. Mindazonáltal az EKB-nak van néhány észrevétele.

1.

Az EKB üdvözli azt a tényt, hogy még ha egy tagállam nem is részesül semmiféle pénzügyi támogatásban, a Bizottság dönthet megerősített felügyelet alá vonásáról (kedvezőbb lenne mindvégig azonos terminológia használata a rendelettervezet angol változatában, mely jelenleg egyaránt használja a „serious” (pl. az 1. cikkben) és a „severe” (pl. a 2. cikkben) jelzőt a súlyos nehézségek tekintetében). Ezen túlmenően elősegítené a rendelettervezet megértését a súlyos nehézség tekintetében példák megadása, szemben a tételes fogalommeghatározás kialakításával, ami nem lenne prudens. Valójában egy ilyen fogalommeghatározás meggátolná a rendelettervezet alkalmazását későbbi, a rendelettervezet elfogadásakor előre nem látható piaci fejlemények kiváltotta helyzetekben (11).

2.

Mivel a megerősített felügyelet alatt álló tagállamok nehézségeinek forrása könnyen magában foglalhat vagy kelthet rendszerkockázatokat is, az e területen történő fellépésben hasznos lenne az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) részvétele is. Ezért hasznos lenne adott esetben az ERKT értesítése a megerősített felügyelet eredményéről.

3.

A rendelettervezet egy további kulcsjelentőségű eleme az, hogy a Tanács ajánlhatja, hogy a megerősített felügyelet alatt álló tagállam kérjen pénzügyi támogatást és készítsen makrogazdasági kiigazítási programot, ha megállapítást nyer, hogy több intézkedés szükséges és a tagállam pénzügyi helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal jár az euroövezet egészére (12). Ez egy fontos rendelkezés, mivel erőteljes ösztönzést ad a tagállamoknak pénzügyi támogatás kérésére és a szükségtelen késedelmek elkerülésére, amennyiben ennek az egész euroövezet pénzügyi stabilitására nézve kedvezőtlen hatásai lehetnek. Ez a rendelkezés megerősíthető a Tanácsnak az ilyen típusú ajánlások megtételére való kötelezésével (felszólító mód használatával).

4.

A megerősített felügyelettel járó, elővigyázatossági alapon nyújtott támogatás, illetőleg a lényegesen megerősített felügyelettel járó pénzügyi támogatás megkülönböztetését illetően fontos azt hangsúlyozni, hogy a kiigazítási követelményeknek nagyra törőnek kell lenniük a támogatás mindkét esetében. A tagállamokat ösztönözni kell, hogy ne kerüljék a nagyra törőbb kiigazítási programokat azzal, hogy a közvetlen pénzügyi támogatás helyett elővigyázatossági alapú támogatást kérnek.

5.

Különösen üdvözlendő, hogy a rendelettervezet kötelezi a tagállamokat, hogy a nemzetközi hitelezők pénzügyi támogatás végett való megkeresése előtt konzultáljanak a Tanáccsal, a Bizottsággal és az EKB-val. (13). Az EKB megjegyzi, hogy a pénzügyi támogatást igénybe venni kívánó euroövezeti tagállamok kötelezettségeinek az információk megosztásánál többre kellene kiterjednie. Valójában az ilyen tagállamoknak meg kellene vitatniuk a meglévő uniós vagy euroövezeti eszközök, és a nemzetközi pénzügyi intézmények és hitelezők eszközei keretében rendelkezésre álló lehetőségeket. A javasolt megerősített felügyeleti eljárást többféle módon is tovább lehet erősíteni. Az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatás sajátos jellege elismert (14), mivel az ilyen támogatásban részesülő tagállamok mentesülnek a megerősített felügyelet alól, ameddig a hitelkeretet nem veszik igénybe, feltéve, hogy az ilyen elővigyázatossági alapú támogatásnak nem új politikai intézkedések elfogadása a feltétele. Mindazonáltal az uniós és kormányközi pénzügyi támogatási eszközökben megállapított jogosultsági feltételek Bizottság általi folyamatos monitoringjának azokra a tagállamokra is vonatkoznia kell, melyek elővigyázatossági alapon kaptak pénzügyi támogatáshoz való hozzáférést, még akkor is, ha ez a támogatás nem kapcsolódik új politikai intézkedések elfogadásához. Minden esetre ha a tagállam szükségesnek ítéli elővigyázatossági alapú pénzügyi támogatás kérését, a szorosabb monitoring indokoltnak tűnik.

6.

Az EKB megjegyzi, hogy a rendelettervezet az államadósság fenntarthatóságának értékeléséből és a makrogazdasági kiigazítási program készítéséből feltétel nélkül kizárja azokat a tagállamokat, amelyek elővigyázatossági alapon adott pénzügyi támogatás és a pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez adott hitelek kedvezményezettjei (15). Az EKB ajánlja, hogy az államadósság fenntarthatósága vizsgálatának lehetősége maradjon nyitva az elővigyázatosságú program hatálya alatt álló tagállamok tekintetében is. Ez még inkább indokolt, ha a tagállam a pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez kap hitelt, tekintve a költségvetési fenntarthatóság és a pénzügyi szektor instabilitása közötti szoros kapcsolatot, valamint a hitelnek a tagállam általános eladósodottságára gyakorolt hatását. A makrogazdasági kiigazítási program készítése alóli mentességnek nem szabad kizárnia a technikai segítség nyújtását és a parlamentek bevonását (16).

7.

A tovagyűrűző hatások elkerülése a központi célkitűzése a pénzügyi feszültségeket tapasztaló euroövezeti tagállamok megerősített felügyeletének, és ezért fontos, hogy a Tanács is kapjon felhatalmazást a megerősített felügyelet iránti eljárás kezdeményezésére és lefolytatására azzal, hogy felkéri a Bizottságot a megerősített felügyelet megkezdésére, további információkat bekérésére a pénzügyi intézmények helyzetéről, további stressztesztek végrehajtására vagy további fellépés kérésére (17).

8.

A rendelettervezet előírja, hogy amennyiben egy kiigazítási programot végrehajtó tagállam úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő igazgatási kapacitásokkal vagy súlyos problémákat tapasztal a programjának végrehajtásával kapcsolatban, a Bizottságtól technikai segítséget kérhet (18). Az ilyen támogatás iránti igényt kiváltja az érintett tagállam számára a makrogazdasági kiigazítási program jelentette súlyos teher is, ennélfogva hasznos lenne, ha az ilyen támogatás nyújtásának és a szakértelmükkel való hozzájárulás lehetőségét más uniós intézmények és tagállamok is megkapnák.

9.

Ezen túlmenően hasznos lenne az adott tagállamban állandóan ott tartózkodó tanácsadó telepítése, akik tanácsot nyújtana a tagállam hatóságainak a kiigazítási program végrehajtása tekintetében és koordinálnak a technikai támogatásban részt vevő uniós intézmények és tagállamok között.

10.

Az EKB értelmezése szerint, amennyiben egy tagállam az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus, az európai pénzügyi stabilitási eszköz és az Európai Stabilitási Mechanizmus pénzügyi támogatására hagyatkozik, a harmadik országok vagy pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi támogatás helyett, a makrogazdasági kiigazítási program ténylegesen tükrözni fogja az összes fél között az ilyen pénzügyi támogatáshoz való hozzáféréssel összefüggésben egyeztetett gazdaságpolitikai feltételeket. A jogi egyértelműség okán az EKB ajánlja, hogy ez az értelmezés kifejezetten jelenjen meg a rendelettervezet 6. cikkében.

III.   Kapcsolat az SKGSZ-szel

Az SKGSZ elfogadásának következménye az előzetes költségvetési tervek monitoringjáról szóló rendelettervezet módosítása. Az EKB egyebek mellett javasolja, hogy ez a rendelet a lehető legkiterjedtebben szabályozza az alábbiakat: a) a számszaki költségvetési szabályokra vonatkozó rendelkezések, beleértve a középtávú célkitűzéshez való gyors konvergenciát, ideértve a kivételes körülmények miatti ideiglenes eltérések lehetőségét; b) az automatikus korrekciós mechanizmus fő elemei; c) a túlzott hiány esetén követendő eljárás alá vont tagállamok esetében az a követelmény, hogy költségvetési és gazdasági partnerségi programokat léptessenek életbe; és d) előzetes jelentés az államadósság-kibocsátási tervekről.

Ha a rendelettervezetbe ilyen módosítások nem kerülnek be, az EKB határozottan támogatná további jogalkotási javaslatok beterjesztését. Megjegyzi, hogy a Bizottság a fenti c) és d) pont tárgyában valóban jogalkotási javaslatot kíván benyújtani, a fő tagállami gazdaságpolitikai reformok összehangolásáról szóló javaslatokkal együtt, amint az az SKGSZ (8) preambulumbekezdésében is rögzítést nyert. AZ EKB ezt a megközelítést határozottan támogatja.

Az SKGSZ (9) preambulumbekezdésében említett középtávú célkitűzések új skálájának bevezetését illetően az EKB megjegyzi, hogy ha ez a skála nem kerül a rendelettervezetbe bevezetésre, a Bizottság erre külön jogalkotási javaslatot terjeszthetne be. Az EKB üdvözölne egy ilyen javaslatot.

Az automatikus korrekciós mechanizmust illetően: fő elemeinek az EKB javaslatának megfelelően a rendelettervezetben való megemlítésén túlmenően a Bizottság valamennyi más szükséges elemről az SKGSZ 3.1 cikke e) pontjának és 3.2 cikkének megfelelően fog gondoskodni.

Amennyiben az SKGSZ következtében a rendelettervezet további módosításaira vagy további jogalkotási javaslatokra kerül sor az uniós jogi kereten és a Tanácsra további feladatokat ruházó rendelkezéseken keresztül, adott esetben a fordított többségi szavazás szabályt kellene alkalmazni. A felügyeleti eljárások erősítéséről szóló rendelettervezet 6. cikkének (5) bekezdése szerinti programban szereplő politikai követelményeknek való meg nem felelésre vonatkozó döntés olyan akut eset, melyben a fordított többségi szavazási szabály alkalmazása ajánlatos.

Mindenestre, ha az SKGSZ rendelkezései nem kellően részletesek – pl. az államadósság-kibocsátás jobb összehangolására vonatkozó rendelkezések esetében –, és az euroövezeti államadósság-válság közelmúltbeli tapasztalataira is figyelemmel, a rendelettervezetnek konkrétabb rendelkezéseket kellene tartalmaznia. E rendelkezéseknek a nemzeti adósságkezelő hivataloknak az EFC uniós állampapír-piacokkal foglalkozó albizottsága keretében már kialakult koordinációból kell kiindulniuk, és egyértelműen túl kell haladniuk a mostani eseti koordináción és információcserén.

Végezetül: az SKGSZ-ben és az előzetes költségvetési tervek monitoringjáról szóló rendelettervezetben előírt határidőket illetően az SKGSZ gyors ratifikációs eljárása és az alkotmányok vagy ezzel egyenértékű jogi aktusok kapcsolódó módosítása fogja biztosítani, hogy a rendelettervezetben előírt költségvetési szabályoknak való megfelelés határideje, azaz a hatálybalépéstől számított hat hónap, ténylegesen tarható legyen (19).

Szerkesztési javaslatok

Abban az esetben, ahol az EKB a bizottsági javaslatok módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szerkesztési javaslatot és az ahhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. március 7-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 821 végleges.

(2)  COM(2011) 819 végleges.

(3)  CON/2011/13 vélemény (2011. február 16.) az Európai Unió gazdaságirányítási reformjáról.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1173/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a költségvetési felügyelet euroövezetbeli eredményes érvényesítéséről (HL L 306., 2011.11.23., 1. o.); az Európai Parlament és a Tanács 1174/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euroövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről (HL L 306., 2011.11.23., 8. o.); az Európai Parlament és a Tanács 1175/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 306., 2011.11.23., 12. o.); az Európai Parlament és a Tanács 1176/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról (HL L 306., 2011.11.23., 25. o.); a Tanács 1177/2011/EU rendelete (2011. november 8.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról (HL L 306., 2011.11.23., 33. o.); és a Tanács 2011/85/EU irányelve (2011. november 8.) a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről (HL L 306., 2011.11.23., 41. o).

(5)  Lásd a 2. cikket, amely a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletre (HL L 209., 1997.8.2., 1. o.) hivatkozik.

(6)  Lásd az 5. cikk 1. bekezdését.

(7)  Lásd az 5. cikk (3) bekezdését és a vélemény mellékletében a 3. javasolt módosítást.

(8)  Lásd a vélemény mellékletben az 5. javasolt módosítást.

(9)  Lásd a vélemény mellékletben a 4. javasolt módosítást.

(10)  Lásd a vélemény mellékletében a 6. és a 9. javasolt módosítást.

(11)  Lásd a vélemény mellékletben a 4. javasolt módosítást.

(12)  Lásd a vélemény mellékletében a 8. javasolt módosítást.

(13)  Lásd a 4. cikket.

(14)  Lásd a 2. cikk 3. bekezdését.

(15)  Lásd a rendelettervezet 13. cikkét.

(16)  Lásd a rendelettervezet 6. cikkének (6)–(8) bekezdését, és a vélemény mellékletében a 10. javasolt módosítást.

(17)  Lásd a vélemény mellékletben a 7. javasolt módosítást.

(18)  Lásd a 6. cikk (6) bekezdését.

(19)  Lásd a rendelettervezet 12. cikkének (3) bekezdését.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok az előzetes költségvetési tervek monitoringjáról szóló rendelettervezethez

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1.     módosítás

2. cikk (1) bekezdésének 1. pontja, (6) (új) és (7) (új) bekezdés

„(1)   »független költségvetési tanács«: a tagállam költségvetési hatóságaival szemben működési autonómiával rendelkező szerv, amelynek feladata a nemzeti költségvetési szabályok végrehajtásának monitoringja;”

„(1)   »független költségvetési tanács«: a tagállam költségvetési hatóságaival szemben működési autonómiával rendelkező szerv, amelynek feladata a nemzeti költségvetési szabályok végrehajtásának monitoringja és értékelése, és megbízása kiterjed a költségvetési politika kialakításával kapcsolatos [a Bizottság által részletezendő] technikai feladatokra;

(6)   »az államháztartás éves strukturális egyenlege«:

az egyszeri és átmeneti intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenleg;

(7)   »kivételes körülmények«:

a tagállam ellenőrzésén kívül álló olyan szokatlan esemény, amely jelentős hatást gyakorol az államháztartás pénzügyi helyzetére, vagy az euroövezet [vagy az Unió] egésze súlyos gazdasági hanyatlásának időszakai.

Magyarázat

A Bizottságnak egyértelműen meg kell határoznia a független költségvetési tanács feladatait. A fogalommeghatározásoknak az SKGSZ-ben (a 3. cikk (3) bekezdésében) szereplőket kell tükröznie. AZ EKB javasolja e kifejezések 4. cikkben történő használatát.

2.     módosítás

4. cikk (1) bekezdés, (1a) (új), (1b) (új) és (1c) (új) bekezdés

„(1)   A tagállamok a költségvetési egyenlegre vonatkozóan számszerű költségvetési szabályokkal rendelkeznek, amelyek az 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében meghatározott középtávú költségvetési célkitűzés végrehajtását szolgálják a tagállami költségvetési folyamatokban. Ezek a kötelező, lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok az államháztartás egészére kiterjednek.”

„(1)   A tagállamok a költségvetési egyenlegre vonatkozóan számszerű költségvetési szabályokkal rendelkeznek, amelyek az 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében meghatározott középtávú költségvetési célkitűzés végrehajtását szolgálják a tagállami költségvetési folyamatokban. Ezek a kötelező, lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok az államháztartás egészére kiterjednek. A tagállamok csak kivételes körülmények esetén térhetnek ideiglenesen el a középtávú célkitűzésüktől vagy az annak irányába vezető kiigazítási pályától, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti középtávon a költségvetési fenntarthatóságot.

(1a)   A tagállamok biztosítják, hogy államháztartásuk éves költségvetési egyenlege egyensúlyban legyen vagy többletet mutasson. Ebből a célból – a tagállamok 1466/97/EK rendeleten túlmutató külön megállapodásaként – az államháztartás éves strukturális egyenlege nem haladhatja meg az országspecifikus referenciaértéket, melynek korlátja a GDP 0,5 %-ának megfelelő strukturális hiány. Amennyiben az államháztartás adósságszintje jelentősen a GDP 60 % alatti és a hosszútávú költségvetési fenntarthatósági kockázatok alacsonyak, az államháztartás éves strukturális hiányának országspecifikus referenciaértéke elérheti a legfeljebb a névleges GDP 1 %-ának megfelelő korlátot.

(1b)   A tagállamok korrekciós mechanizmust vezetnek be, mely automatikusan életbe lép a középtávú célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető kiigazítási pályától – beleértve azoknak az államadósság dinamikájára gyakorolt összesített hatását is – való jelentős megfigyelt eltérés korrekciója céljából. [A korrekciós mechanizmus jellegét, méretét és határidőit – a kivételes körülmények esetét is beleértve – e rendelet melléklete állapítja meg.]

(1c)   A tagállamok a Bizottság által javasolt nagyratörő és kötelező, az országspecifikus költségvetési fenntarthatósági kockázatokat figyelembe vevő határidők alapján biztosítják a középtávú célkitűzéseik gyors konvergenciáját. A javasolt határidőket közzé kell tenni.

Magyarázat

A rendelettervezetnek tartalmaznia kell az SKGSZ (ebben az esetben a 3. cikk) fő elveit.

3.     módosítás

5. cikk (3) bekezdés g) (új) pont és (3a) (új) bekezdés

 

„g)

részletes információk az államadósság alakulásáról, illetve az államháztartás fenntarthatóságát fenyegető országspecifikus kockázatok értékelésében jelentőséggel bíró más adatok, különösen az állami költségvetésekre potenciálisan jelentős hatást gyakorló, a 2011/85/EU rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott implicit és függő kötelezettségek áttekintése.

(3a)   A tagállamok előzetesen, időben beszámolnak az államháztartásra vonatkozó államadósság-kibocsátási terveikről a Bizottságnak és az eurocsoportnak, a tervek megfelelőbb koordinálása és monitoringja céljából.

Magyarázat

A monitoringkövetelmények között kell lennie az államadósságra, valamint az implicit és függő kötelezettségekre való utalásnak is, annak érdekében, hogy meg lehessen ragadni a hosszú távú költségvetési fenntarthatósági kockázatokat. Továbbá a rendelettervezetnek utalnia kellene az államadósság-kibocsátási tervekről való előzetes beszámolásra is, amint az az SKGSZ 6. cikkében és (8) preambulumbekezdésében is szerepel.

4.     módosítás

5. cikk (5) bekezdésének első albekezdése

„(5)   Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott költségvetés-politikai kötelezettségek különösen súlyos megsértésére került sor, a Bizottság az előzetes költségvetési terv benyújtását követő két héten belül módosított előzetes költségvetési terv benyújtására szólítja fel az érintett tagállamot. Ezt a felszólítást közzé kell tenni.”

„(5)   Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott költségvetés-politikai kötelezettségek megsértésére került sor, a Bizottság az előzetes költségvetési terv benyújtását követő két héten belül módosított előzetes költségvetési terv benyújtására szólítja fel az érintett tagállamot. Ezt a felszólítást közzé kell tenni. Ezen túlmenően aBizottság módosított előzetes költségvetési tervet kér be a tagállamoktól az előzetes költségvetési tervnek az érintett tagállam stabilitási programjában meghatározott hiány- és/vagy adósságpályának való meg nem felelése – figyelembe véve a stabilitási programról szóló tanácsi véleményt –, továbbá a költségvetési fenntarthatóságra kockázatok azonosítása esetében.

Magyarázat

A rendelettervezetnek biztosítania kell, hogy az előzetes költségvetési tervek teljes mértékben megfelelnek a következő évre az SNP-ben megállapított költségvetési politikai célkitűzéseknek, illetve a stabilitási program célszámainak, figyelembe véve a stabilitási programról szóló tanácsi véleményt. Egyben a Bizottságnak a költségvetési fenntarthatóság kockázatainak azonosításakor is be kell kérnie egy módosított előzetes költségvetési tervet.

5.     módosítás

6. cikk (1) bekezdés

„(1)   A Bizottság szükség esetén november 30-ig véleményt fogad el az előzetes költségvetési tervről.”

„(1)   A Bizottság értékeli az előzetes költségvetési terveket, figyelembe véve az új intézkedések középtávú költségvetési kihatásait, és értékeli a költségvetési stabilitás tekintetében jelentkező kihatásokat. Az értékelés során fel kell mérnie az alapul szolgáló adatok összegyűjtési folyamatának minőségét is. A Bizottság szükség esetén november 30-ig véleményt fogad el az előzetes költségvetési tervről. Véleményt kell minden esetben elfogadni az alábbi esetek bármelyikében: ha az előzetes költségvetési terv a Stabilitási és Növekedési Paktumban megállapított kötelezettségeknek való meg nem felelést és a tagállam stabilitási programjában betervezettnél magasabb strukturális hiányt eredményezne; b) ha az előzetes költségvetési terv következtében az államadóság a GDP 60 %-a fölé emelkedne és nem csökkenne a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott megfelelő ütemben; c) ha a Bizottság a költségvetési fenntarthatóság kockázatait azonosítja.

Magyarázat

A rendelettervezet hatékonysága érdekében fontos azon körülmények meghatározása, melyek fennállása eseténa Bizottságnak véleményt kell elfogadnia.

6.     módosítás

6. cikk (4) bekezdése

„(4)   Az eurocsoport a Bizottság által a (3) bekezdésnek megfelelően adott általános értékelés alapján megvitatja a nemzeti költségvetési tervekről, valamint az euroövezet egészének költségvetési helyzetéről és kilátásairól alkotott bizottsági véleményeket. Az értékelést közzé kell tenni.”

„(4)   Az eurocsoport és a tagállam ismételt meg nem felelése esetében a Tanács megvitatja a Bizottság nemzeti költségvetési tervekről szóló véleményét. Az eurocsoport és a tagállam ismételt meg nem felelése esetében az Európai Tanács a Bizottság által a (3) bekezdésnek megfelelően adott általános értékelés alapján megvitatja a nemzeti költségvetési tervekről, valamint az euroövezet egészének költségvetési helyzetéről és kilátásairól alkotott bizottsági véleményeket. Az értékelést közzé kell tenni.”

Magyarázat

A módosítás a többi tagállam részéről érkező nyomás erősítését szolgálja a tagállamok ismételt meg nem felelése esetére.

7.     módosítás

7. cikk (1) bekezdés, (1a) (új) bekezdés és (2) bekezdés

„(1)   Amennyiben a Tanács a Szerződés 126. cikkének (6) bekezdésével összhangban úgy határoz, hogy valamely tagállamban túlzott hiány áll fenn, az érintett tagállamra a túlzott hiány esetén követendő eljárás megszüntetéséig e cikk (2)–(5) bekezdése alkalmazandó.

(2)   A fokozott monitoring alá vont tagállam haladéktalanul elvégzi a költségvetés év közbeni végrehajtásának átfogó értékelését az államháztartásra és alszektoraira vonatkozóan. …”

„(1)   Amennyiben a Tanács a Szerződés 126. cikkének (6) bekezdésével összhangban úgy határoz, hogy valamely tagállamban túlzott hiány áll fenn, az érintett tagállamra a túlzott hiány esetén követendő eljárás megszüntetéséig e cikk (1a)–(6) bekezdése alkalmazandó.

(1a)   A túlzott hiány esetén követendő eljárás alá vont tagállam költségvetési és gazdasági partnerségi programot léptet életbe, beleértve a túlzott hiány hathatós és tartós korrekciójának biztosításához szükséges strukturális reformok részletes ismertetését.

2.   A fokozott monitoring alá vont tagállamok haladéktalanul elvégzik a költségvetés év közbeni végrehajtásának átfogó értékelését az államháztartásra és alszektoraira vonatkozóan.”

Magyarázat

A rendelettervezetnek tartalmaznia kell az SKGSZ (ebben az esetben az 5. cikk) fő elveit.

8.     módosítás

7. cikk (3) bekezdésének első albekezdése

„(3)   A tagállam rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt albizottságnak az államháztartásról és annak alszektorairól, a költségvetés év közbeni végrehajtásáról, a kiadási és bevételi oldalon tett diszkrecionális intézkedések költségvetési hatásáról, az államháztartási kiadásokra és bevételekre vonatkozó célokról, valamint tájékoztatást ad a célok elérése érdekében hozott intézkedésekről és az e célból tervezett intézkedések jellegéről. A jelentést közzé kell tenni.”

„(3)   A tagállam rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt albizottságnak az államháztartásról és annak alszektorairól, a költségvetés év közbeni végrehajtásáról, a kiadási és bevételi oldalon tett diszkrecionális intézkedések költségvetési hatásáról, az államháztartási kiadásokra és bevételekre vonatkozó célokról, valamint tájékoztatást ad a célok elérése érdekében hozott intézkedésekről és az e célból tervezett intézkedések jellegéről. A tagállam jelentést tesz a költségvetési és gazdasági partnerségi program és a túlzott hiány hathatós és tartós korrekciójának biztosításához szükséges strukturális reformok végrehajtásáról is. A jelentést közzé kell tenni.”

Magyarázat

A 7. módosítással összhangban.

9.     módosítás

8. cikk (3a) (új) bekezdés

 

(3a)   Az eurocsoport és a Tanács megvitatja a tagállam által hozott intézkedések megfelelőségét, és szükség szerint a Tanács további intézkedéseket javasol a túlzott hiány korrekciója vagy a költségvetési és gazdasági partnerségi program kiigazítása határideje betartásának biztosítására. Ha a tagállam nem hajtvégre ilyen további intézkedéseket, az Európai Tanács megvitatja a helyzetet és további, általa szükségesnek tartott intézkedéseket javasol.”

Magyarázat

A módosításnak támogatnia kell az eurocsoportban és a Tanácsban a többi tagállam részéről érkező nyomást, és ismételt meg nem felelés esetére bevezeti az Európai Tanács azon lehetőségét, hogy a tagállam által megteendő további intézkedéseket javasoljon.


Szerkesztési javaslatok a felügyeleti eljárások erősítéséről szóló rendelettervezethez

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (2)

1.     módosítás

(1)

preambulumbekezdés

„(1)

A világot három éve sújtó, példa nélküli átfogó válság súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen rontotta a tagállamok pozícióját az államháztartási hiány és az államadósság tekintetében, aminek következtében a tagállamok egy része kénytelen volt az uniós kereteken kívüli pénzügyi segítség után nézni.”

„(1)

A világot három éve sújtó, példa nélküli átfogó válság súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen rontotta a tagállamok pozícióját az államháztartási hiány és az államadósság tekintetében, aminek következtében a tagállamok egy része kénytelen volt az uniós kereteken belüli és azon kívüli pénzügyi segítség után nézni.”

Magyarázat

Pénzügyi támogatást nyújtott az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus (EFSM) is, mely egy uniós eszköz.

2.     módosítás

(4)

preambulumbekezdés

„(4)

A hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek való kitettség esetén – megerősített felügyeletnek kell alávetni a normális helyzethez való gyors visszatérés biztosítása, és a többi euroövezeti tagállamnak az esetleges negatív tovagyűrűző hatásoktól való megóvása érdekében. A megerősített felügyeletnek részét kell képezze a gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzet szigorú monitoringjához szükséges információkhoz való szélesebb körű hozzáférés, továbbá a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) vagy az általa e célra kijelölt albizottsága felé történő rendszeres jelentéstétel. Ugyanazon felügyeleti szabályokat kell alkalmazni az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény elővigyázatossági támogatását igénylő tagállamokra.”

„(4)

A hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek való kitettség esetén – megerősített felügyeletnek kell alávetni a normális helyzethez való gyors visszatérés biztosítása, és a többi euroövezeti tagállamnak az esetleges negatív tovagyűrűző hatásoktól való megóvása érdekében. A megerősített felügyeletnek részét kell képezze a gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzet szigorú monitoringjához szükséges információkhoz való szélesebb körű hozzáférés, továbbá a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) vagy az általa e célra kijelölt albizottsága felé történő rendszeres jelentéstétel. Ugyanazon felügyeleti szabályokat kell alkalmazni az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus (EFSM) , az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény elővigyázatossági támogatását igénylő tagállamokra.”

Magyarázat

Az 1. cikk szerint a rendelettervezet hatálya kiterjed az EFSM-re.

3.     módosítás

1. cikk

„(1)   E rendelet a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett és/vagy egy vagy több másik állam, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus (EFSM), az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), vagy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és ahhoz hasonló más nemzetközi pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő, illetveadott esetben részesülő tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítésére irányuló rendelkezéseket állapít meg.”

„(1)   E rendelet a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett és/vagy egy vagy több másik állam, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az Európai Pénzügyi Stabilizációs Mechanizmus (EFSM), az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), vagy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és ahhoz hasonló más nemzetközi pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi támogatást kérő vagyilyen támogatásban részesülő tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítésére irányuló rendelkezéseket állapít meg.”

Magyarázat

A jogbiztonság érdekében helyesebb a rendelettervezetben mindenütt azonos terminológia használata.

4.     módosítás

2. cikk (1) bekezdése

„(1)   A Bizottság határozhat a pénzügyi stabilitása tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról. Ezt megelőzően az érintett tagállam lehetőséget kap álláspontjának kifejtésére. A Bizottság hathavonta határozatot hoz arról, hogy meghosszabbítja-e a megerősített felügyeletet.”

„(1)   A Bizottság határoz a pénzügyi stabilitása tekintetében súlyos, más euroövezeti tagállamokra potenciálisan kedvezőtlen tovagyűrűző hatást kifejtő nehézségekkel küzdő vagy fenyegetett tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról. A bizottsági határozat meghozatalát megelőzően az érintett tagállam lehetőséget kap álláspontjának az EFC-ben vagy annak erre a célra kijelölt albizottságában való kifejtésére. A Bizottság hathavonta határozatot hoz arról, hogy meghosszabbítja-e a megerősített felügyeletet és megállapításairól beszámol az EFC-nek vagy vagy erre a célra kijelölt albizottságának. A Tanács felkérheti a Bizottságot, hogy kezdje meg, folytassa vagy fejezze be a megerősített felügyeletet.

Magyarázat

A jogbiztonság érdekében helyesebb a rendelettervezetben mindenütt azonos terminológia használata. A súlyos nehézségekkel való fenyegetettség ugyancsak indokolná a megerősített felügyeletet, korai szakaszban megelőzendő a helyzet romlását.

A potenciálisan súlyos tovagyűrűző hatásokra és az euroövezeti stabilitás kockázataira figyelemmel korlátozni kell a Bizottság mérlegelési jogkörét, amikor valamely tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról dönt, ami a felszólító mód használatával érhető el. Ezen túlmenően az EFC-t vagy erre kijelölt albizottságát tájékoztatni kell a tagállam megerősített felügyelet alá vonására hozott határozatról és a tagállam megerősített felügyelet alatti előrehaladásáról. Ez lehetővé tenné az EFC számára az eljárás bármely lépésére vonatkozóan tájékozott döntés előkészítését a Tanács részére. A Bizottság hatáskörének sérelme nélkül a Tanácsot fel kell hatalmazni, hogy kérje a Bizottságtól a megerősített felügyelet megkezdését vagy folytatását.

5.     módosítás

2. cikk (2) bekezdése

„(2)   Az egy vagy több másik állam, az EFSF, az ESM, vagy az IMF és ahhoz hasonló más nemzetközi pénzügyi intézmény által elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról a Bizottság hoz határozatot. A Bizottság listát állít össze az elővigyázatossági pénzügyi támogatás érintett eszközeiről, és az EFSF, az ESM vagy bármely másik releváns nemzetközi pénzügyi intézmény támogatási politikájának esetleges változásait figyelembe véve naprakészen tartja azt.”

„(2)   Az egy vagy több másik állam, az EFSF, az EFSM, az ESM, vagy az IMF és ahhoz hasonló más nemzetközi pénzügyi intézmény által elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő vagy azt kérő tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról a Bizottság hoz határozatot. A Bizottság listát állít össze az elővigyázatossági pénzügyi támogatás érintett eszközeiről, és az EFSF, az ESM vagy bármely másik releváns nemzetközi pénzügyi intézmény támogatási politikájának esetleges változásait figyelembe véve naprakészen tartja azt.”

Magyarázat

A megerősített felügyeletnek megint csak korai szakaszban kell megkezdődnie, amint a tagállam pénzügyi támogatást kért. A rendelkezésnek egyértelműbbnek kell lennie, kerülendő a tagállam támogatás kérésének pillanatában megerősített felügyelet alá vonásának automatikus jellegével kapcsolatos kétségeket. Az 1. cikk szerint a rendelettervezet hatálya kiterjed az EFSM által nyújtott pénzügyi támogatásra is.

6.     módosítás

2. cikk (3) bekezdés

„(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó azon tagállamok esetében, amelyeknél az elővigyázatossági alapon kapott pénzügyi támogatás olyan hitelkeret formáját ölti, amelyhez a hitelkeret lehívásáig nem kapcsolódik az adott tagállam által meghozott szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó feltétel.”

„(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó azon tagállamok esetében, amelyeknél az elővigyázatossági alapon kapott pénzügyi támogatás olyan hitelkeret formáját ölti, amelyhez a hitelkeret lehívásáig nem kapcsolódik az adott tagállam által meghozott szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó feltétel. A Bizottság figyelemmel kíséri az uniós vagy kormányközi pénzügyi támogatási eszközi jogosultsági feltételeinek való folyamatos megfelelést azt követően, hogy az említett pénzügyi támogatást megadták.

Magyarázat

Azon tagállamok mentesítésének, melyek elővigyázatossági alapon olyan hitelkeret formájában megjelenő pénzügyi támogatást kapnak, amelyhez a hitelkeret lehívásáig nem kapcsolódik az adott tagállam által meghozott szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó feltétel, nem szabad mentesítést kapniuk a jogosultsági feltételek betartása tekintetében történő monitoring alól.

7.     módosítás

3. cikk (3) bekezdés

„(3)   A Bizottság felszólítására a megerősített felügyelet alatt álló tagállam:

…”

„(3)   A Bizottság felszólítására a megerősített felügyelet alatt álló tagállam:

A Tanács felkérheti az Európai Bizottságot, hogy kérje a megerősített felügyelet alatt álló tagállamtól az a), b) és d) pontban meghatározott intézkedések elvégzését és/vagy vesse magát alá a c) pontban meghatározott követelménynek.

Magyarázat

Az esetlegesen jelentős tovagyűrűző hatások miatt hasznos lenne, ha a Tanács kérhetne a Bizottság közvetítésével további információkat vagy a 3. cikk (3) bekezdésében felsorolt konkrét intézkedéseket.

8.     módosítás

3. cikk (5) bekezdés

„(5)   Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt vizsgálat alapján – arra a következtetésre jutnak, hogy további intézkedésekre van szükség, és az érintett tagállam pénzügyi helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal jár az euroövezet pénzügyi stabilitására nézve, a Tanács a Bizottság javaslataalapján, minősített többséggel pénzügyi támogatás igénybevételét és makrogazdasági kiigazítási program készítését ajánlhatja az érintett tagállam részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az ajánlását nyilvánosságra hozza.”

„(5)   Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt vizsgálat alapján – arra a következtetésre jutnak, hogy további intézkedésekre van szükség, és az érintett tagállam pénzügyi helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal jár az euroövezet pénzügyi stabilitására nézve, a Tanács a Bizottság javaslataalapján, minősített többséggel pénzügyi támogatás igénybevételét és makrogazdasági kiigazítási program készítését ajánlja az érintett tagállam részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az ajánlását nyilvánosságra hozza.”

Magyarázat

A 3. cikk (5) bekezdését meg kell erősíteni azzal, hogy kötelezik a Tanácsot a pénzügyi támogatás kérésére vonatkozó ajánlás meghozatalára, ha az érintett tagállam helyzete jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolt az euroövezet pénzügyi stabilitására, ami valóban igen erős indokot biztosít.

9.     módosítás

4. cikk

„Az egy vagy több másik állam, az EFSF, az ESM, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy az uniós kereteken kívüli másik intézmény által nyújtott pénzügyi támogatást igénybe venni szándékozó tagállam a szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot, a Bizottságot és az EKB-t. Az EFC vagy az általa e célra kijelölt albizottság a Bizottság értékelésének megismerését követően megvitatja a tervezett kérelmet.”

„Az egy vagy több másik állam, az EFSF, az EFSM, az ESM, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy az uniós kereteken kívüli másik intézmény által nyújtott pénzügyi támogatást kérni szándékozó tagállam a szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot, a Bizottságot és az EKB-t. Az EFC vagy az általa e célra kijelölt albizottság a Bizottság értékelésének megismerését követően megvitatja a tervezett kérelmet, azzal a céllal, hogy megvizsgálják többek között a létező uniós vagy euroövezeti pénzügyi instrumentumok és a nemzetközi pénzügyi intézmények és hitelezők eszközei alapján rendelkezésre álló lehetőségeket, mielőtt a tagállam megkeresné a potenciális hitelezőket.”

Magyarázat

Az euroövezeti tagállamok kötelezettségeinek az európai partnerek puszta tájékoztatásánál többre kell kiterjednie, és azokba kifejezetten bele kel tartoznia az európai és nemzetközi szinten rendelkezésre álló, különféle pénzügyi támogatási eszközök igénybevétele megvitatásának is. Az 1. cikk szerint a rendelettervezet hatálya kiterjed az EFSM-re is.

10.     módosítás

5. cikk

„Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és amikor csak lehetséges, az IMF közreműködésével – elemzést készít az érintett tagállam államadósságának fenntarthatóságáról, amelyben kitér a tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi támogatás visszafizetésére vonatkozó képességére is, és eljuttatja az elemzést az EFC-hez vagy az utóbbi által e célra kijelölt albizottsághoz.”

„Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és amikor helyénvaló, az IMF közreműködésével – elemzést készít az érintett tagállam államadósságának fenntarthatóságáról, amelyben kitér a tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi támogatás visszafizetésére vonatkozó képességére is, és eljuttatja az elemzést az EFC-hez vagy az utóbbi által e célra kijelölt albizottsághoz.”

Magyarázat

Az aktuális gyakorlatnak megfelelően az IMF-et be kell vonni az államadósság fenntarthatóságának vizsgálatába. Jogbiztonsági okokból a teljes szövegben ugyanazt a terminológiát kell használni.

11.     módosítás

6. cikk

„(1)   Az egy vagy több másik állam, az IMF, az EFSF vagy az ESM által nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő tagállam – az EKB közreműködésével eljáró – Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil és fenntartható gazdasági és pénzügyi helyzet visszaállítására és a tagállamnak teljeskörűen a pénzügyi piacokról való finanszírozhatóságának helyreállítására irányuló kiigazítási program tervezetét. A kiigazítási program tervezete a Szerződés 121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az érintett tagállamnak címzett, hatályos ajánlásokat – és a tagállam által az ajánlásnak való megfelelés érdekében tett intézkedéseket – kellő mértékben figyelembe veszi, és egyúttal az előírt szakpolitikai intézkedések szélesítésének, erősítésének és mélyítésének célkitűzésével dolgozzák ki.

(2)   A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határoz a kiigazítási programról.

(3)   A Bizottság az EKB közreműködésével nyomon követi a kiigazítási program végrehajtása terén elért előrehaladást, és erről három havonta tájékoztatja az EFC-t vagy az utóbbi által e célra kijelölt albizottságot, valamint az Európai Parlament illetékes bizottságát. Az érintett tagállam teljeskörűen együttműködik a Bizottsággal. Az érintett tagállam minden olyan információt közöl a Bizottsággal, amelyet ez utóbbi a program monitoringjához szükségesnek talál. A 3. cikk (3) bekezdése alkalmazandó.

(4)   A Bizottság – az EKB közreműködésével – az érintett tagállammal közösen megvizsgálja a kiigazítási program esetleg szükséges módosításait. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határoz a kiigazítási program esetleges módosításairól.

(6)   Amennyiben egy kiigazítási programot végrehajtó tagállam úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő igazgatási kapacitásokkal vagy súlyos problémákat tapasztal a kiigazítási programjának végrehajtásával kapcsolatban, a Bizottságtól technikai segítséget kérhet.”

„(1)   Az egy vagy több másik tagállam, az IMF, az EFSF, az EFSM vagy az ESM által nyújtott pénzügyi támogatást kérő tagállam – az EKB és adott esetben az IMF közreműködésével eljáró – Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil és fenntartható gazdasági és pénzügyi helyzet visszaállítására és a tagállamnak teljeskörűen a pénzügyi piacokról való finanszírozhatóságának helyreállítására irányuló kiigazítási program tervezetét. A kiigazítási program tervezetében kellő módon figyelembe kell vennie a Szerződés 121., 126., 136. és/vagy 148. cikke alapján az érintett tagállamnak címzett ajánlásokat, a tagállam által az ajánlásnak való megfelelés érdekében tett intézkedéseket, és egyúttal törekedni kell az előírt szakpolitikai intézkedések kiszélesítésére, megerősítésére és elmélyítésére.

(2)   A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határoz a kiigazítási programról. Amennyiben a pénzügyi támogatás forrása az EFSM, az EFSF vagy az ESM, a bizottsági javaslat feltételeinek teljes egészében meg kell felelniük a fent említett uniós és kormányközi eszközökhöz való hozzáférés megadásával összefüggésben megállapított feltételeknek.

(3)   A Bizottság az EKB és adott esetben az IMF közreműködésével nyomon követi a kiigazítási program végrehajtása terén elért előrehaladást.Erről három havonta tájékoztatja az EFC-t vagy az utóbbi által e célra kijelölt albizottságot. Az érintett tagállam teljeskörűen együttműködik a Bizottsággal. Az érintett tagállam minden olyan információt közöl a Bizottsággal, amelyet ez utóbbi a program monitoringjához szükségesnek talál. A 3. cikk (3) bekezdése alkalmazandó. Nem megfelelő együttműködés esetében a Tanács a Bizottság javaslatára nyilvános felkérést intézhet az érintett tagállamhoz, megállapítva az adott tagállam által megteendő intézkedéseket.

(4)   A Bizottság az EKB ésadott esetbenaz IMF közreműködésével az érintett tagállammal közösen megvizsgálja a kiigazítási programban esetleg szükségesnek bizonyuló változtatásokat. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határoz a kiigazítási program esetleges módosításairól.

(6)   Amennyiben egy kiigazítási programot végrehajtó tagállam úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő igazgatási kapacitásokkal vagy súlyos problémákat tapasztal a kiigazítási programjának végrehajtásával kapcsolatban, a Bizottságtól technikai segítséget kérhet, mely állhat a tagállamok, más európai uniós és/vagy illetékes nemzetközi szervezetek e célra létrehozott szakértői csoportjaiból. A technikai segítségnyújtás kiterjedhet az uniós intézmények részéről az adott tagállamban állandóan ott tartózkodó tanácsadó éstámogató személyzet telepítésére, akik tanácsot nyújtanak a tagállam hatóságainak a kiigazítási program végrehajtása tekintetében és koordinálnak az érintett intézmények között.

Magyarázat

Az 1. cikk szerint a rendelettervezet hatálya kiterjed az EFSM-re. A javasolt megfogalmazásnak célja egyben az érintett intézmények feladatainak pontosítása is.

A (2) bekezdés annak pontosítására törekszik, hogy az EFSM-mel, az EFSF-fel és az ESM-mel való megállapodással pénzügyi támogatást igénybe venni kívánó tagállamokat ne kérjék fel két különböző makrogazdasági kiigazítási program elkészítésére, hanem ehelyett a e cikk szerinti makrogazdasági kiigazítási tervben teljes mértékben tartsák be az EFSM-hez, az EFSF-hez és az ESM-hez való hozzáférés megadásával összefüggésben megállapított összes gazdaságpolitikai feltételt.

A (3) bekezdésben a nem együttműködő tagállamok esetében a nyilvánosságra hozatallal való fenyegetés ösztönzést adhat a tagállamnak a további intézkedések meghozatalára.

Az idevágó tapasztalatokkal rendelkező más intézmények és tagállamok hasznos technikai segítséget tudnak nyújtani, a Bizottság mellett. Az állandóan ott tartózkodó tanácsadó jelentősen növelné a megfelelő programvégrehajtás valószínűségét.

12.     módosítás

11. cikk (1), (5) (új) és (6) (új) bekezdése

„(1)   Az egy vagy több másik tagállam, az EFSM, az EFSF vagy az ESM által nyújtott támogatás legalább 75 %-ának visszafizetéséig a tagállam a programot követő utólagos felügyelet alatt van. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel meghosszabbíthatja a programot követő utólagos felügyelet időtartamát.”

„(1)   Az egy vagy több másik állam, az EFSM, az EFSF, az ESM vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény által nyújtott támogatás legalább 75 %-ának visszafizetéséig a tagállam a programot követő utólagos felügyelet alatt van. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel meghosszabbíthatja a programot követő utólagos felügyelet időtartamát.

(5)   Az Európai Parlament illetékes bizottsága eszmecserére hívhatja meg az érintett tagállam képviselőit a program utáni monitoringgal kapcsolatban.

(6)   Az érintett tagállam parlamentje eszmecserére hívhatja meg a Bizottság képviselőit a program utáni monitoringgal kapcsolatban.

Magyarázat

Az első észrevétel célja e cikk megfogalmazásának az 1. cikk (1) bekezdésével való összehangolása.

Az európai és nemzeti parlamentekre a nyilvánosság részéről gyakorolt, fokozódó nyomás további ösztönzőt jelent az érintett tagállamoknak a megfelelő politika folytatására. Ez a részvétel a program utáni felügyeletben is előírható, amint az a megerősített felügyelettel (3. cikk) és a makrogazdasági kiigazítási programokkal (6. cikk) kapcsolatban is megtörtént.

13.     módosítás

12. cikk

„A 2. cikk (1) bekezdésében, a 3. cikkben, a 6. cikk (2) és (4) bekezdésében és a 11. cikk (4) bekezdésében említett intézkedések esetében a Tanács csak azon tagállamokat képviselő tagjai szavaznak, amelyek pénzneme az euro, és a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatának figyelembevétele nélkül jár el.

A Tanács tagjainak az első bekezdésben említett minősített többsége a Szerződés 238. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint számítandó.”

„A 2. cikk (1) bekezdésében, a 3. cikk(5) bekezdésében, a 6. cikk (2), (4) és (5) bekezdésében, a 11. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikk (4) bekezdésében említett intézkedések esetében a Tanács csak azon tagállamokat képviselő tagjai szavaznak, amelyek pénzneme az euro, és a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatának figyelembevétele nélkül jár el.

A Tanács tagjainak az első bekezdésben említett minősített többsége a Szerződés 238. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint számítandó.”

Magyarázat

A 12. cikknek utalnia kell a Tanács által meghozandó összes határozatra.

14.     módosítás

13. cikk

„Az 5. és 6. cikk rendelkezései nem alkalmazandók az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásokra és a pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez nyújtott kölcsönökre.”

„A 6. cikk (1)-(5) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásokra és a pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez nyújtott kölcsönökre. Ez nem érinti a vonatkozó uniós vagy kormányközi pénzügyi támogatási eszközök alapján az ilyen típusú eszközökhöz fűzött feltételeket.

Magyarázat

A makrogazdasági kiigazítási program alóli mentesség (6. cikk) mérsékelendő annak érdekében, hogy ne kerüljön kizárásra a technikai támogatás és a parlamentek részvétele. Ennek csak az elővigyázatossági program és a pénzügyi intézmények feltőkésítésére adott hitelek sajátos esetére kell vonatkoznia, és nem érinti az EFS-Keretmegállapodás, az ESM-Szerződés és az ilyen pénzügyi támogatást végrehajtó pénzügyi támogatási eszközök vonatkozó rendelkezéseit. Van értelme nyitva hagyni az államadósság fenntarthatósága értékelésének lehetőségét abban az esetben, ha a tagállam elővigyázatossági programot kap, a programra való jogosultsági feltételei értékelése céljából. Ugyanígy, a pénzügyi intézmények támogatása esetében indokolt az államadósság fenntarthatóságának értékelése, tekintve a költségvetési fenntarthatóság és a pénzügyi szektor instabilitása közötti szoros kapcsolatot. Másik megoldásként a bekezdést a 6. cikkhez lehet csatolni a nagyobb egyértelműség érdekében és a 13. cikket el lehet hagyni.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.


Top