EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2012. február 10. ) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 93/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2012. február 10.)

a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Bevezetés és jogalap

Az Európai Központi Bank (EKB) 2011. november 30-án az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: irányelvtervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a rendelettervezetek olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének a Szerződés 127. cikkének (5) bekezdésében említett, a hitelintézetek prudenciális felügyeletére és a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikák illetékes hatóságok általi zavartalan megvalósításában való részvételét. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

Az irányelvtervezet a 2004/109/EK irányelvet (2) módosítja, többek között az alábbi szabályozói célkitűzések elérésére.

1.

A tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátóit terhelő adatszolgáltatási teher egyes adatszolgáltatási kötelezettségek korlátozása vagy harmonizálása révén történő korlátozása. Az irányelvtervezet megszünteti a kibocsátókat terhelő, az időközi vezetőségi nyilatkozatok közzétételére vonatkozó követelményt azzal a céllal, hogy csökkentse a különösen a kis- és középvállalkozások számára eltúlzottá vált adatszolgáltatási terhet (3). Az EKB elviekben támogatja ezeket a módosításokat, miközben álláspontja az, hogy az időközi vezetőségi nyilatkozatok közzétételi követelményének továbbra is érvényesülnie kell a pénzügyi intézmények esetében, az ilyen intézményekbe vetett közbizalom erősítése és a pénzügyi stabilitás fenntartása végett (4). Ugyanakkor a vezetőségi jelentések és az időközi vezetőségi jelentések elkészítéséhez használt szabványos formanyomtatványokat és sablonokat az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) által kialakított szabályozástechnikai standardokkal kell harmonizálni. Egyben szabályozástechnikai standardokkal kell szabályozni a vezetőségi jelentéseket és az időközi vezetőségi jelentéseket kísérő pénzügyi kimutatások tartalmát (5).

2.

A jelentős részvényállomány megszerzésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség eredményességének biztosítása, beleértve a származtatott pénzügyi instrumentumok alkalmazásával történő megszerzést. Az irányelvtervezet kötelezettséget vezet be az olyan pénzügyi eszközök megszerzésének bejelentésére, amelyek gazdasági hatása hasonló ahhoz, hogy az eszköz tulajdonosát feljogosítja tőzsdén jegyzett vállalat mögöttes részvényeinek megszerzésére, akkor is, ha ez a gazdasági hatás a pénzügyi instrumentum birtokosa és a partner közötti hivatalos megállapodás nélkül is megvalósul (6). Ezért az irányelvtervezet az értékpapír-állományok három kategóriájára állapít meg adatszolgálattási kötelezettséget: a) jelentős részvényállományok vagy szavazati jogot biztosító jelentős értékpapír-állományok (7), b) az első kategóriába tartozó értékpapír-állományokhoz hasonló hatású instrumentum-állományok (8), valamint c) a két előző kategória összesített állománya (9). Az EKB egyetért ezzel a módosítással, miközben egyben támogatja a közzétételi követelmény alóli, meglévő mentesítések fenntartását, beleértve az árjegyzői tevékenységekhez kapcsolódó értékpapír-állományok mentességét.

3.

A kibocsátók által közzétett pénzügyi információkhoz való hozzáférés javítása. Az irányelvtervezet a Bizottságra delegálja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által kialakítandó intézkedések és szabályozástechnikai standardok elfogadásának hatáskörét, melyek: a) átjárhatósági szabályokat vezetnek be, amelyeket a tőzsdén jegyzett értékpapírok kibocsátóitól szabályozott információkat begyűjtő, hivatalosan kijelölt nemzeti rmechanizmusoknak követniük kell, és b) a szabályozott információk uniós szintű kereséséhez központi hozzáférési pont létrehozásának elősegítése (10). Az EKB támogatja ezeket a módosításokat, de eredményességük és a jogalkotási pontosság fokozása érdekében több szerkesztési javaslatot tesz (11).

Abban az esetben, ahol az EKB az irányelvtervezet módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szerkesztési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. február 10-én.

az EKB alelnöke

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 végleges.

(2)  A 2004/109/EK irányelv a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.)

(3)  Lásd az irányelvtervezet 1. cikkének (5) és (6) bekezdését.

(4)  Lásd a 1., 2. és 5. módosítást a mellékletben.

(5)  Lásd a 3. és 4. módosítást a mellékletben.

(6)  Lásd a rendelettervezet 1. cikkének (8) bekezdését.

(7)  Lásd a 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (10) bekezdését.

(8)  Lásd a 2004/109/EK irányelv 13. cikkét.

(9)  Lásd a 2004/109/EK irányelvbe az irányelvtervezet 1. cikk (9) bekezdésével beillesztett 13a. cikket.

(10)  Lásd az irányelvtervezet 1. cikkének (12) és (13) bekezdését.

(11)  Lásd a mellékletben a 6., 7. és 8. javasolt módosítást.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1.     módosítás

Az irányelvtervezet (5) preambulumbekezdése

„(5)

Annak biztosítása érdekében, hogy az adminisztratív terhek valóban csökkenjenek az egész Unióban, a tagállamok számára nem engedélyezhető, hogy nemzeti jogszabályaik továbbra is előírják az időközi vezetőségi nyilatkozatok kötelező közzétételét.”

„(5)

Annak biztosítása érdekében, hogy az adminisztratív terhek valóban csökkenjenek az egész Unióban, a tagállamok számára nem engedélyezhető, hogy nemzeti jogszabályaikban továbbra is előírják az időközi vezetőségi nyilatkozatok kötelező nyilvánosságra hozatalára vonatkozó általános követelményt. Ezt a követelményt csak a pénzügyi intézmények tekintetében szabad fenntartani, melyek esetében a pénzügyi stabilitással kapcsolatos megfontolások magasabb szintű átláthatósági követelményeket tesznek szükségessé. Ezen túlmenően a kibocsátók valamennyi kategóriája tekintetében fenn kell tartani az időközi vezetőségi jelentések vagy negyedéves jelentések önkéntes alapon vagy abban az esetben történő közzétételének lehetőségét, amennyiben ezt a kereskedési helyszín egy meghatározott jegyzési standard részeként írja elő.

Magyarázat

A pénzügyi intézményekre nem szabad vonatkoznia az időközi vezetőségi jelentések nyilvánosságra hozatalára vonatkozó követelmény eltörlésének. E tekintetben fenn kell tartani a magasabb szintű átláthatósági előírásokat, melyek hozzájárulnak a pénzügyi intézményekbe vetett közbizalomhoz és a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez. Ez a módosítás kapcsolódik a 2. és az 5. módosításhoz.

Ezen túlmenően a beiktatott változtatásoknak nem szabad érinteniük az összes kibocsátó arra vonatkozó lehetőségét, hogy az időközi vezetőségi nyilatkozatokat vagy negyedéves jelentéseket önkéntes alapon vagy amiatt közzétegye, mert meg kíván felelni egy kereskedési helyszín által meghatározott jegyzési standardnak. A közzététel e típusai az egyes befektetői osztályok magasabb kibocsátói átláthatóságára vonatkozó igényének tesznek eleget. Az átfogóbb közzététel e lehetősége hozzájárul a tőkepiacok hatékony működéséhez és azt fenn kell tartani.

2.     módosítás

Az irányelvtervezet 1. cikkének 1. pontja

„1.   A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

c)

a szöveg a következő q) ponttal egészül ki:

»(q)   ’hivatalos megállapodás’: az alkalmazandó jogszabályok szerint kötelezőerejű megállapodás.«.”

„1.   A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

c)

az o) pont helyébe a következő szöveg lép:

»o)   ’hitelintézet’: a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott vállalkozás«;

d)

a szöveg a következő q) ponttal egészül ki:

»(q)   ’pénzügyi intézmény’:

a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, (ÉÉÉÉ. hónap nap) XX/XX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8), a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló rendeletmódosításáról szóló, (ÉÉÉÉ. hónap nap) XX/XX/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (9), a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK irányelvben (Szolvencia II.) (10), az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (11), a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (12), illetve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelvben (13) felsorolt bármely tevékenység végzésére engedélyezett jogalany.

e)

a szöveg a következő r) ponttal egészül ki:

r)   »hivatalos megállapodás«: az alkalmazandó jogszabályok szerint kötelező erejű megállapodás.«.”

Magyarázat

Az EKB javasolja, hogy a pénzügyi intézmények vonatkozásában ne szüntessék meg az időközi vezetőségi nyilatkozatok közzétételi követelményét (lásd az 1. és 5. módosítást). Ennélfogva az irányelvbe fel kell venni a pénzügyi intézmény fogalommeghatározását. Ezen túlmenően naprakésszé kell tenni a „hitelintézet” fogalommeghatározását a 2004/109/EK irányelvben, mely a 2000/12/EK irányelvre hivatkozik, hogy az a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló rendelettervezetre hivatkozzon.

3.     módosítás

Az irányelvtervezet 1. cikkének 3. pontja.

„3.   A 4. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

»7.   Az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (14) létrehozott Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) iránymutatásokat – köztük egységes nyomtatványokat és mintadokumentumokat – ad ki, amelyekben meghatározza a vezetőségi beszámolóban kötelezően közlendő információkat.

„3.   A 4. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„3.»7.   Az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (15) létrehozott Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel  (16) létrehozott Európai Bankhatóság (EBH) végrehajtástechnikai standardtervezeteket – köztük egységes nyomtatványokat és mintadokumentumokat – dolgoz ki, amelyekben meghatározza a vezetőségi beszámolóban kötelezően közlendő információkat:

a)

a vezetőségi jelentés, melynek során az EÉPH biztosítja, hogy a mintadokumentumok legyenek összeegyeztethetőek a meghatározott jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló …./…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  (17) 20. és 29. cikkével;

b)

a (2) bekezdésben említett pénzügyi kimutatások, melyek esetében az EÉPH biztosítja, hogy ezek a mintadokumentumok összeegyeztethetőek legyenek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások pénzügyi információk jelentéséhez használt sablonjaival, amelyeket az EBH a [hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről] szóló …/…/EU rendelet 95. cikke álapján kidolgozott végrehajtás-technikai standardtervezetben fog meghatározni.

Az EÉPH szükség szerint bevonja az európai felügyeleti hatóságok 1095/2010/EU rendelet 54. cikke szerinti vegyesbizottságát (a továbbiakban: a vegyesbizottság) és 2014. december 31-ig benyújtja a végrehajtás-technikai standardok tervezetét a Bizottságnak.

A Bizottság hatáskört kap az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikke szerinti elfogadására.

Magyarázat

Az irányelvtervezet a kibocsátók adatszolgáltatási kerete modernizálására és az adatszolgáltatási teher mérséklésére vonatkozó céljának elérése végett az EÉPH-nak végrehajtás-technikai standardokat kell kifejlesztenie, melyek harmonizálják az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez használatos egységes formanyomtatványokat és mintadokumentumokat. Egy ilyen harmonizációnak a vezetőségi jelentésekre és a kísérő pénzügyi kimutatásokra is vonatkoznia kell, és annak során:

a)

vezetőségi jelentésekhez használatos egységes formanyomtatványokat és mintadokumentumokat össze kell hangolni a meghatározott jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv vezetőségi jelentések és konszolidált vezetőségi jelentések tartalmára vonatkozó rendelkezéseivel  (2);

b)

a vezetőségi jelentéseket kísérő pénzügyi kimutatások formanyomtatványait és mintadokumentumait össze kell hangolni az EBH által a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló rendelet iránti javaslat alapján kialakítandó adatszolgáltatási sablonokkal.

4.     módosítás

Az irányelvtervezet 1. cikkének 4. pontja

„4.   A 5. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

»(7)   Az EÉPH iránymutatásokat – köztük egységes nyomtatványokat és mintadokumentumokat – ad ki, amelyekben meghatározza az időközi vezetőségi nyilatkozatban kötelezően közlendő információkat.«”

„4.   A 5. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„4.»(7)   Az EÉPH az EBH-val együttműködésben végrehajtás-technikai standardtervezeteket – köztük egységes nyomtatványokat és mintadokumentumokat – , dolgoz ki, amelyekben meghatározza a következőkben kötelezően közlendő információkat:

a)

az időközi vezetőségi jelentések;

b)

a (2) bekezdésben említett pénzügyi kimutatások szűkített köre, melyek esetében az EÉPH biztosítja, hogy ezek a mintadokumentumok összeegyeztethetőek legyenek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások pénzügyi információk jelentéséhez használt sablonjaival, amelyeket az EBH a [hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről] szóló …/…/EU rendelet 95. cikke álapján kidolgozott végrehajtás-technikai standardtervezetben fog meghatározni.

Az EÉPH bevonja a megfelelő vegyesbizottságot, és 2014. december 31-ig benyújtja a végrehajtás-technikai standardok tervezetét a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikke szerinti elfogadására.«”

Magyarázat

Lásd a 3. módosításhoz fűzött magyarázatot, mely vonatkozik az időközi vezetőségi jelentésekre és a pénzügyi kimutatások szűkített köréhez használatos egységes nyomtatványokra és mintadokumentumokra is.

5.     módosítás

Az irányelvtervezet 1. cikkének 5. pontja és 1. cikkének új 5a. pontja

„5.   A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»6. cikk

A kormányok részére teljesített kifizetésekre vonatkozó beszámoló

…«.”

„5.   A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»6. cikk

Időközi vezetőségi kimutatások

„5.1.   A bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, …/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (18) 12. cikkének sérelme nélkül az olyan pénzügyi intézmény kibocsátó, amelynek részvényeivel szabályozott piacon kereskednek, a pénzügyi év első és második hat hónapos időszakára vezetőségi kimutatásokat tesz közzé. Ezeket a kimutatásokat az adott hat hónapos időszak kezdetét követő 10. hét és a végét megelőző 6. hét között kell megtenni. Ezeknek tartalmazniuk kell az adott hat hónapos időszak kezdete és a közzététel napja közötti időszak adatait is. A kimutatás a következőket tartalmazza:

a tárgyidőszakban végbement lényeges események és tranzakciók, és azoknak a kibocsátó és az általa ellenőrzött vállalkozások pénzügyi pozícióira gyakorolt hatása, és

a kibocsátó és az általa ellenőrzött vállalkozások tárgyidőszaki pénzügyi helyzetének és teljesítményének általános ismertetése.

2.   Azok a kibocsátó pénzügyi intézmények, amelyek a nemzeti jog vagy az adott szabályozott piac szabályai értelmében vagy saját kezdeményezésre negyedéves pénzügyi kimutatásokat készítenek, nem kötelesek az (1) bekezdésben említett vezetőségi kimutatások közzétételére.

„5.3.   Az illetékes hatóság határozhat úgy, hogy a kibocsátó pénzügyi intézmény késleltetheti az időközi vezetőségi kimutatásban meghatározott információk közzétételét, ha a következő feltételek teljesülnek

a)

az információ rendszerszintű fontosságú;

b)

közzétételének késleltetése a közérdeket szolgálja;

c)

az adatok bizalmassága biztosítható.

Az illetékes hatóság a határozatot saját kezdeményezésére vagy a kibocsátó pénzügyi intézmény, az illetékes KBER Központi Bank, a kibocsátó pénzügyi intézményt felügyelő hatóság vagy a nemzeti makroprudenciális hatóság kérésére fogadja el.

A határozatot írásba kell foglalni.

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a késedelem csak a közérdek indokolta időtartamú legyen.

Az illetékes hatóság legalább hetente egyszer értékeli az a), b) vagy c) pont feltételeinek teljesítését, az illetékes KBER Központi Bankkal, a kibocsátó pénzügyi intézményt felügyelő hatósággal és adott esetben a nemzeti makroprudenciális hatósággal szoros együttműködésben, és határozatát haladéktalanul visszavonja, ha a feltételek valamelyike már nem áll fenn.

4.   Az EÉPH az EBH-val együttműködve végrehajtástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, beleértve az egységes nyomtatványokat és mintadokumentumokat az (1) bekezdésben említett időközi vezetőségi nyilatkozatokban kötelezően közlendő adatok meghatározására, melyek vonatkozásában az EÉPH biztosítja, hogy ezek a mintadokumentumok összeegyeztethetőek legyenek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások pénzügyi információk jelentéséhez használt sablonjaival, amelyeket az EBH a [hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről] szóló …/…/EU rendelet 95. cikke álapján kidolgozott végrehajtástechnikai standardtervezetben fog meghatározni.

Az EÉPH bevonja a megfelelő vegyesbizottságot, és 2014. december 31-ig benyújtja a végrehajtás-technikai standardok tervezetét a Bizottsághoz.

A Bizottság hatáskört kap az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikke szerinti elfogadására.

5a.   Az irányelv a következő 6a. cikkel egészül ki:

»6a. cikk

A kormányok részére teljesített kifizetésekre vonatkozó beszámoló

«”

Magyarázat

Az irányelvtervezet jelenlegi 1. cikkének 5. pontja a 2004/109/EK irányelv időközi vezetőségi nyilatkozatokról szóló hatályos 6. cikkét váltja fel a nyersanyag-kitermelő vagy fakitermelő iparágban tevékenykedő kibocsátókra vonatkozó új szöveggel. Az EKB javasolja a 6. cikk időközi vezetőségi nyilatkozatokra vonatkozó rendelkezésként való megtartását. Az EKB ugyanakkor javasolja a 6. cikk módosítását a következő célkitűzések elérése érdekében:

a)

az időközi vezetőségi nyilatkozatok nyilvánosságra hozatali követelményének továbbra is csak a kibocsátó pénzügyi intézményekre kell vonatkoznia (lásd az 1. és 2. módosításhoz fűzött indokolást);

b)

az EÉPH által kidolgozott végrehajtás-technikai standardokat kell használni az időközi vezetőségi nyilatkozatok harmonizálására, és az EBH által a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális követelményeiről szóló rendelet iránti javaslat alapján az EBA által kidolgozandó adatszolgáltatási sablonokkal való összehangolására;

c)

Az illetékes értékpapír-piaci hatóságnak lehetőséggel kell rendelkeznie a rendszerszintű jelentőségű információk kibocsátó általi közzétételének késleltetését, amennyiben ez a közérdeket szolgálná, saját kezdeményezésére vagy a kibocsátó pénzügyi intézmény, az illetékes KBER Központi Bank, a kibocsátó pénzügyi intézményt felügyelő hatóság vagy a nemzeti makroprudenciális hatóság kérésére  (3). Ez a javaslat megfelel a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat  (4) 12. cikkének;

d)

A 2004/109/EK irányelv 6. cikkében a 2003/6/EK irányelvre történő hivatkozást fel kell váltania a fent említett rendelet iránti javaslatra való hivatkozással.

6.     módosítás

Az irányelvtervezet 1. cikkének új 11a. pontja

Nincs szöveg.

11a.   A 19. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

11a.»(5)   Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a következő tekintetében:

a)

közös osztályozási rendszer bevezetése a szabályozott információk típusaira vonatkozóan;

b)

a szabályozott információk jelentési formátumának harmonizálása, számításba véve a szabályozott információk adott típusai tekintetében megvalósítható eltérő harmonizációs szinteket.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai standardtervezetet 2014. december 31-ig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság felhatalmazást kap az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében megállapított eljárással összhangban történő elfogadására.«”

Magyarázat

Az EKB támogatja a pénzügyi információkhoz való hozzáférés javítását célzó kezdeményezéseket, ideértve egyben a 2004/109/EK irányelvben szabályozott vállalati információkat is. A jól körülhatárolt, szabványosított adatformátumokon és hatékony adatszolgáltatási infrastruktúrán alapuló adatszolgáltatási gyakorlat végrehajtása lehetővé fogja tenni a szabályozott információk befektetők és szabályozók általi, a piaci fejlemények figyelemmel kísérésére, és különösen a rendszerkockázatok időben történő elemzésére való felhasználását. Ennélfogva az EKB támogatja a irányelvtervezetben bevezetett intézkedéseket, melyek a szabályozott információkhoz való hozzáférést javítják a hivatalosan kijelölt mechanizmusok („HKM”) megfelelőbb működés, illetve a nemzeti szintű HKM-ek által összegyűjtött információk keresésére egységes uniós szintű hozzáférési pont létrehozásával. Az EKB megjegyzi ugyanakkor, hogy az egységes hozzáférési pont haszna számos tényezőtől függ, beleértev az alábbiakat:

a)

közös osztályozási rendszer bevezetése a szabályozott információk típusaira vonatkozóan;

b)

a szabályozott információk jelentési formátumának harmonizálása, figyelembe véve a szabályozott információk egyszerűen harmonizálható típusai, pl. a jelentős állományok és a más típusú, heterogénebb – pl. bennfenntes kereskedelemre vonatkozó – szabályozott információk jelentése közötti eltéréseket, melyek esetében a harmonizálás az általános adatszolgáltatási kategóriákra korlátozódik;

c)

a kibocsátók által a HKM-ekhez történő bejelentésre használt technikai standardok harmonizációja, melyeknek rendelkezniük kell i. a jelentett információk automatikus feldolgozásáról, és a ii. megbízható elektronikus iktató és változatkövetési funkciókról;

d)

a központi keresési funkcióhoz hatékony műszaki megoldások kiválasztása, beleértve a HKM szintjén tartott információk és dokumentumok tekintetében központilag gyűjtött információk – pl. metaadatok vagy indexek – körét is;

e)

a HKM-eket a központi hozzáférési ponton keresztül elérő használók számára megfelelő többnyelvű keresési felület biztosítása, melynek a következőket kell kiszolgálnia: i. interaktív keresési funkciók, így dinamikus és lánckeresési funkciók, és ii. egy kéréssel kezdeményezett, több országra kiterjedő keresések;

f)

a nemzeti HKM-ek által biztosított keresőfelületek harmonizálása, amely különösen a központi hozzáférési ponton keresztül kapott keresési eredményeket a vonatkozó nemzeti HKM-ben végzett utólagos kereséssel pontosítani kívánó befektetők számára lesz hasznos.

A fenti területek részletes követelményeit a Bizottság által elfogadott intézkedésekben és az EÉPH által a Bizottság általi elfogadásra kidolgozott szabályozástechnikai standardokban kell meghatározni. Az EKB-nak e tekintetben számos szerkesztési javaslata van, a Bizottság és a CESR korábbi ajánlásaira építve  (5).

Emellett az EKB mmegítélése szerint helyes jogalkotástechnikai okokból: i. a közös adatszolgáltatási osztályozási rendszerrel és formátumokkal kapcsolatos, átruházott hatásköröknek a 2004/109/EK irányelv 19. cikkében kell szerepelnie, ii. a nemzeti HKM-ekhez történő adatbenyújtáskor használt műszaki szabályozással és a HKM keresőfelületének harmonizálásával kapcsolatos átruházott hatásköröknek ezen irányelv 21. cikkében kellene szerepelniük, és iii. a nemzeti HKM-ek kölcsönös átjárhatóságával – beleértve az egyedi azonosító használatát, illetve az uniós szintű központi hozzáférési pont működtetését – kapcsolatos átruházott hatásköröknek majd a 6. és 8. módosításban javasoltak szerint ezen irányelv 22. cikkébe kell bekerülniük.

7.     módosítás

Az irányelvtervezet 1. cikkének 12. pontja

„12.   A 21. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„12.»4.   (2) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 27. cikk (2a), (2b) és (2c) bekezdésével összhangban és a 27a. és 27b. cikkben foglalt feltételekre is figyelemmel, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén intézkedéseket fogadjon el az alábbi minimumszabályok és előírások megállapítására vonatkozóan:

a)

a szabályozott információk terjesztésének minimumszabályai az (1) bekezdésben említettek szerint;

b)

a központi tárolórendszer minimumszabályai a (2) bekezdésben említettek szerint;

c)

a (2) bekezdésben említettek szerint a hivatalosan kijelölt nemzeti mechanizmusok által használt információs és kommunikációs technológiák átjárhatóságával és a szabályozott információkhoz való uniós szintű hozzáféréssel kapcsolatos szabályok.

A Bizottság meghatározhatja és aktualizálhatja az információk nyilvánosság részére történő terjesztésére szolgáló médiumok jegyzékét.«”

„12.   A 21. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„12.»   

;

;

5.   Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezetet dolgoz ki, amely rögzíti a technikai követelményeket az alábbiak vonatkozásában:

a)

a kibocsátók által a hivatalosan kijelölt mechanizmusokhoz történő bejelentésre használt technikai standardok harmonizációja, különösen az automatikus feldolgozási technológia használatának, a benyújtási időpont rögzítésének (elektronikus iktatás) és az eredetileg rögzített információk bármely későbbi módosításának rögzítése (változatkövetés) lehetővé tételére;

b)

a hivatalosan kijelölt mechanizmusok keresőfelületének harmonizációja.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai standardtervezetet 2014. december 31-ig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság felhatalmazást kap az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében megállapított eljárással összhangban történő elfogadására.«”

Magyarázat

Lásd a 6. módosításhoz fűzött magyarázatot. A 2004/109/EK irányelv 21. cikke szerinti átruházott hatásköröknek az adatbenyújtás és a nemzeti HKM-ek által üzemeltetett keresőfelületek műszaki szabályainak harmonizálásával kell foglalkoznia, e tekintetben a Bizottság és a CESR korábbi ajánlásaira építve.

8.     módosítás

Az irányelvtervezet 1. cikkének 13. pontja

„13.   A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»22. cikk

A szabályozott információkhoz való uniós szintű hozzáférés

„13.1.   Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezetet dolgoz ki, amely rögzíti a szabályozott információkhoz való uniós szintű hozzáférésre vonatkozó technikai követelményeket – az alábbiak meghatározása érdekében:

a)

a hivatalosan kijelölt nemzeti mechanizmusok által használt információs és kommunikációs technológiák átjárhatóságával kapcsolatos technikai követelmények;

b)

a szabályozott információk uniós szintű kereséséhez létrehozandó központi hozzáférési pont működtetésével kapcsolatos technikai követelmények;

c)

a hivatalosan kijelölt mechanizmusok során az egyes kibocsátók által használt egyedi azonosítóra vonatkozó technikai követelmények;

d)

a hivatalosan kijelölt nemzeti mechanizmusokban a szabályozott információk tárolásának egységes formátuma;

e)

a szabályozott információknak a hivatalosan kijelölt nemzeti mechanizmusok által használt egységes osztályozása és a szabályozott információk típusainak egységes listája.

2.   A szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során az EÉPH biztosítja, hogy a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott technikai követelmények összhangban álljanak a 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) által a nemzeti cégnyilvántartások elektronikus hálózatára vonatkozóan előírt technikai követelményekkel.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai standardtervezetet 2014. december 31-ig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság felhatalmazást kap az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében megállapított eljárással összhangban történő elfogadására.

„13.   A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»22. cikk

A szabályozott információk átjárhatósága és az azokhoz való uniós szintű hozzáférés

„13.1.   A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 27. cikk (2a), (2b) és (2c) bekezdésével összhangban és a 27a. és 27b. cikkben foglalt feltételekre is figyelemmel, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén intézkedéseket fogadjon el az alábbi minimumszabályok és előírások megállapítására vonatkozóan:

a)

a hivatalosan kijelölt nemzeti mechanizmusok által használt információs és kommunikációs technológiák átjárhatóságával kapcsolatos szabályok;

b)

A szabályozott információkhoz való uniós szintű központi hozzáférési pont működési szabályai, a befektetők számára a szabályozott információk hatékony, teljes körű és megbízható keresésének megkönnyítésére, és különösen a kibocsátók által a különféle tagállamokban jelentett információk közvetlen összehasonlításának lehetővé tételére.

„13.2.   Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezetet dolgoz ki az alábbiak meghatározása érdekében:

a)

a hivatalosan kijelölt nemzeti mechanizmusok által használt információs és kommunikációs technológiák átjárhatósága;

b)

a hivatalosan kijelölt mechanizmusokhoz uniós szintű központi hozzáférési pont üzemeltetése, mely legalább: the operation at the Union level of a central access point to officially appointed mechanisms that as a minimum will: olyan műszaki megoldáson kell alapulnia, amely lehetővé teszi a szabályozott információk hatékony, egy kéréssel több országra kiterjedő keresésének kezdeményezését, és ii. fejlett funkciókat (dinamikus és lánckeresést) kínáló, többnyelvű keresőfelületet nyújt;

c)

a hivatalosan kijelölt mechanizmusokban az egyes kibocsátókra használt egyedi azonosítóés az egyedi azonosító alkalmazása a nemzeti hivatalosan kijelölt mechanizmusok és a központi hozzáférési pont keresőfunkcióiban, a befektetők számára a különböző egyedi azonosítóval rendelkező jogalanyok alapvető vállalati csoportkapcsolatai megállapításának lehetővé tételére

3.   A szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során az EÉPH biztosítja, hogy a 22. cikk (12) bekezdésében meghatározott technikai követelmények összhangban álljanak a 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (20) által a nemzeti cégnyilvántartások elektronikus hálózatára vonatkozóan előírt technikai követelményekkel.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai standardtervezetet 2014. december 31-ig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság felhatalmazást kap az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében megállapított eljárással összhangban történő elfogadására.

4.   A Bizottság 2016. június 30-ig beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az átjárhatósági szabályok és a szabályozott információkhoz való uniós hozzáférés működéséről, annak vizsgálatára, hogy a szabályozott információkhoz való hozzáférésre bevezetett megoldások teljesítik-e azt a célkitűzést, hogy lehetővé teszik a befektetők számára a különböző tagállamokból származó kibocsátók hatékony összehasonlítását. A jelentés kitér a cikkhez javasolt módosítások hatásvizsgálatára is.«”

Magyarázat

Lásd a 6. módosításhoz fűzött magyarázatot. A 2004/109/EK irányelv 22. cikke szerinti átruházott hatásköröknek átfogóan kell foglalkozniuk a szabályozott információkhoz való hozzáféréssel, a nemzeti HKM-ek átjárhatóságával és az uniós szintű központi hozzáférési pont üzemeltetésével. Az ilyen uniós szintű központi hozzáférési pont műszaki paramétereinek és kapcsolódási jellemzőinek lehetővé kell tenniük, hogy a befektetők azt kényelmes egyablakos keresési lehetőségként kezeljék az összes nemzeti HKM-hez bejelentett szabályozott információ tekintetében, és hogy megbízható összehasonlító információkat kapjanak a különféle tagállamokból származó kibocsátókról. Az átjárhatóság és a központi hozzáférési pont szabályait a Bizottságnak egy meghatározott idő után értékelnie kell, a szükséges módosításokra vonatkozó javaslattétel végett.

Az egyes kibocsátók egyedi azonosítójának kidolgozása és használata a javasolt szabályozás különösen fontos jellemzője. A Bizottság javaslata e tekintetben felhasználhatná a jogi személyek azonosítójának a kibocsátók és pénzügyi tranzakciók szerződő felei szabványos azonosítására történő bevezetésre végzett nemzetközi munka eredményeit  (6). Konkrétabban: az egyedi azonosító fokozni fogja a nemzeti HKM-ek által gyűjtött szabályozott információk megbízhatóságát és összehasonlíthatóságát, és lehetővé fogja tenni ezen adatoknak más, azonos egyedi azonosítót használó szabályozói adatbázisokban összegyűjtött adatokkal való összekapcsolását. Az egyedi azonosító használatának előnyei az adatszolgáltatási kötelezettségek különféle típusaival kapcsolatban is láthatóak lesznek, úgy mint a leányvállalatokat azonosító éves jelentések közzététele vagy a jelentős állományok megszerzésére vonatkozó adatszolgáltatás. A csoport összetételére és a csoportkapcsolatokra vonatkozó információknak többszörös jelentősége van a befektetők számára, de a felügyeleti és szabályozó szervek számára is, melyek például képesek lehetnek a kockázat adott vállalati csoporton belüli esetleges terjedésének megfelelőbb értékelésére. Miközben számos gyakorlati korlát merülhet fel a csoportkapcsolatok átfogó nyilvánosságra hozatala tekintetében, az ilyen információknak még a részleges elérhetősége is örvendetes fejlemény lenne.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  COM(2011) 684 végleges.

(3)  Lásd e tekintetben az ERKT nemzeti hatóságok makroprudenciális megbízatásáról szóló ERKT/2011/3 ajánlása, mely elérhető az ERKT weboldalán a http://www.esrb.europa.eu címen.

(4)  COM(2011) 651 végleges.

(5)  Lásd a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, a szabályozott információk központi tárolására hivatalosan kijelölt rendszerek elektronikus hálózatáról szóló, 2007. október 11-i bizottsági ajánlást (HL L 267., 2007.10.12., 16. o.); lásd továbbá a CESR 2010. júliusi konzultációs dokumentumát: „Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies” (A tőzsdén jegyzett vállalatok által közzétett pénzügyi információkhoz való páneurópai hozzáférés kifejlesztése), elérhető az EÉPH weboldalán a http://www.esma.europa.eu címen.

(6)  Lásd a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetének Technikai Bizottsága„Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report” (Jelentés az adatszolgáltatási és adatösszesítési követelményekről. Konzultációs jelentés), 2011. augusztus, 4.5.1. szakasz, elérhető a Nemzetközi Fizetések Bankja weboldalán a http://www.bis.org címen.

(7)  HL L […].

(8)  HL L […].

(9)  HL L […].

(10)   HL L 335., 2009.12.17., 1. o .

(11)   HL L 302., 2009.11.17., 32. o .

(12)   HL L 235., 2003.9.23., 10. o .

(13)   HL L 174., 2011.7.1., 1. o .«;

(14)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.«”

(15)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(16)   HL L 331., 2010.12.15., 12. o .

(17)  HL L […].«.”

(18)  HL L […].«

(19)  HL L […]«.”

(20)  HL L […]


Top