EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0063

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Fidzsi-szigeteki Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2007/641/EK határozat alkalmazási időszakának módosításáról és meghosszabbításáról

/* COM/2011/0063 végleges - NLE 2011/0036 */

52011PC0063

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Fidzsi-szigeteki Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2007/641/EK határozat alkalmazási időszakának módosításáról és meghosszabbításáról /* COM/2011/0063 végleges - NLE 2011/0036 */


[pic] | EURÓPAI BIZOTTSÁG |

Brüsszel, 2011.2.16.

COM(2011) 63 végleges

2011/0036 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a Fidzsi-szigeteki Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2007/641/EK határozat alkalmazási időszakának módosításáról és meghosszabbításáról

INDOKOLÁS

1. A 2006 decemberében bekövetkezett katonai hatalomátvétel miatt a felülvizsgált Cotonoui Megállapodás 96. cikke értelmében konzultációra került sor. Ennek eredményeképpen 2007 áprilisában közösen megállapított kötelezettségvállalásokra került sor az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság vonatkozásában. A Tanács 2007. október 1-jei 2007/641/EK határozatában megfelelő intézkedésekről határozott a Fidzsi-szigeteket érintően, amelyek bizonyos fokú párhuzamosságot teremtenek a közösen megállapított kötelezettségvállalások Fidzsi-szigetek általi tiszteletben tartása és a fejlesztési együttműködés között.

2. 2009. április 10-én a Fidzsi-szigetek elnöke hatályon kívül helyezte az alkotmányt, elmozdította helyéről az összes bírót, és bejelentette, hogy választásokra legkésőbb 2014 szeptemberében kerül majd sor. Ezzel a Fidzsi-szigetek egyoldalúan megszegte az Európai Uniónak 2007 áprilisában tett alapvető kötelezettségvállalásait. Erre az azt követő napon került sor, hogy a Fellebbviteli Bíróság jogellenesnek nyilvánította a hadsereg által vezetett kormány 2006-os puccsot követő kinevezését. A Fidzsi-szigeteken továbbá szükségállapotot rendeltek el, a véleménynyilvánítás szabadságát pedig jelentősen korlátozzák.

3. E kedvezőtlen fejleményeket követően a Tanács 2009. szeptember 24-i 2009/735/EK határozatában úgy döntött, hogy 2010. március 31-ig meghosszabbítja a Fidzsi-szigetekre vonatkozó, 2007/641/EK határozatban megjelölt megfelelő intézkedések érvényességét, amely 2009. október 1-jén járt volna le. Az EU-val megállapított kötelezettségvállalások végrehajtásának további késedelme miatt a Tanács 2010. március 29-i 2010/208/EU határozatával úgy döntött, hogy a 2007/641/EK határozattal létrehozott megfelelő intézkedések érvényességét 2010. október 1-jéig meghosszabbítja, majd e megfelelő intézkedések érvényességét a 2010. szeptember 27-i 2010/589/EU határozattal 2011. március 31-ig újból meghosszabbította.

4. Nem figyelhető meg további pozitív fejlemény a megállapított kötelezettségek teljesítésének tekintetében.

5. Bár a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országok vonatkozásában hozandó kísérő intézkedések alapján nyújtott 2010-es juttatást, melyet a demokratikus folyamat folytatásában elért haladástól tettek függővé, törölték 2010 májusában, a juttatás egy részét elkülönítették azzal a céllal, hogy az Európai Unió suvai küldöttségén keresztül közvetlen támogatást nyújthassanak a lakosság cukortermeléstől közvetlenül függő részének a visszás társadalmi következmények csillapítása érdekében.

6. A C(2010)8130 bizottsági határozat 51,094 millió EUR-ban állapította meg a Fidzsi-szigetek indikatív keretösszegét a 2011–2013 közötti időszakra vonatkozóan. E juttatás (teljes összegének vagy egy részének) rendelkezésre bocsátását azonban az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke (a fejlesztési együttműködési eszköz 37. cikke) szerinti konzultációs eljárás során elért előrelépéstől tették függővé, így az e téren tett előrelépés hiányában csak a szociális visszásságokat enyhítő intézkedések meghozatalát veszik fontolóra.

7. A fenti megfontolásokat figyelembe véve az EU-nak e szakaszban a jelenlegi politika és megfelelő intézkedések további folytatását kell mérlegelnie.

8. A Bizottság ezért javasolja a Tanácsnak, hogy további 6 hónapos időszakra, 2011. október 31-ig hosszabbítsa meg a jelenlegi határozat hatályát.

9. Az EU-nak azonban továbbra is rendszeres párbeszédet és folytonos politikai szerepvállalást kell folytatnia a Fidzsi-szigetekkel, a határozatot ezért folyamatosan felül kell vizsgálni.

10. Javasoljuk, hogy a Fidzsi-szigetek ideiglenes kormányát a Nailatikau elnökhöz címzett, mellékelt levéltervezet alapján értesítsék e határozatról, valamint tájékoztassák az elnököt arról, hogy a) az Unió továbbra is elkötelezett a Cotonoui Megállapodás 8. cikke értelmében a fokozott politikai párbeszéd folytatása mellett, hogy b) továbbra is az alkotmányos rend visszaállítása terén elért előrelépések értékelése lesz irányadó az EU álláspontja tekintetében a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országok vonatkozásában hozandó kísérő intézkedésekről és a 10. EFA nemzeti indikatív programról szóló, a Fidzsi-szigeteket érintő határozatokat követően, végezetül hogy c) a Fidzsi-szigetek számára továbbra is nyitva áll az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a fejlesztési együttműködési eszköz 37. cikke szerinti új konzultációk egyértelmű lehetősége.

11. A megfelelő intézkedések módosításait ezért arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges a vonatkozó fejlemények figyelembe vételére, ugyanakkor az intézkedések tartalma – még akkor is ha azok érvényüket vesztették – változatlan marad.

Következtetés

12. A fentieket figyelembe véve a Bizottság felkéri a Tanácsot, hogy fogadja el a csatolt tanácsi határozattervezetet a Fidzsi-szigeteki Köztársaságot érintő megfelelő intézkedések alkalmazási időszakának módosításáról és meghosszabbításáról.

2011/0036 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a Fidzsi-szigeteki Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2007/641/EK határozat alkalmazási időszakának módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt[1] és Luxembourgban 2005. június 25-én felülvizsgált[2] partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: az AKCS–EK partnerségi megállapodás) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása során hozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló belső megállapodásra[3] és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] (a továbbiakban: fejlesztési együttműködési eszköz) és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

1. A Fidzsi-szigeteki Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2007/641/EK határozatot[5] azért fogadták el, hogy megfelelő intézkedéseket hajtsanak végre az AKCS–EK partnerségi megállapodás 9. cikkében említett lényeges elemek, valamint a fejlesztési együttműködési eszköz 3. cikkében említett értékek megsértését követően.

2. Ezeket az intézkedéseket a 2009. szeptember 24-i 2009/735/EK határozat[6], majd ezt követően a 2010. március 29-i 2010/208/EU határozat [7]és a 2010/589/EU határozat[8] meghosszabbította, mivel a Fidzsi-szigeteki Köztársaság nem csupán a 2007 áprilisában tartott konzultációk során vállalt, az AKCS–EK partnerségi megállapodás és a fejlesztési együttműködési eszköz alapvető elemeit érintő fontos kötelezettségeket nem valósította még meg, hanem számos ilyen kötelezettségvállalás tekintetében jelentős visszalépések is történtek a közelmúltban.

3. A 2007/641/EK határozat intézkedéseinek alkalmazási időszaka 2011. március 31-én lejár. Indokolt meghosszabbítani a határozat érvényességét és ennek megfelelően frissíteni a megfelelő intézkedések tartalmát,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2007/641/EK határozat a következőképpen módosul:

4. A 3. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2011. október 31-én hatályát veszti. A határozatot rendszeresen, legalább hat havonta felül kell vizsgálni.”;

5. A melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Az e határozat mellékletében szereplő levél címzettje a Fidzsi-szigeteki Köztársaság.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

Levéltervezet

Őexcellenciája Ratu Epeli NAILATIKAU

a Fidzsi-szigeteki Köztársaság elnöke

Suva

Fidzsi-szigeteki Köztársaság

Tisztelt Elnök Úr!

Az Európai Unió (EU) nagy jelentőséget tulajdonít az AKCS–EK partnerségi megállapodás 9. cikkében és a fejlesztési együttműködési eszköz 3. cikkében foglalt rendelkezéseknek. Az AKCS–EK partnerség az emberi jogok, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletben tartásán nyugszik, amely elvek az AKCS–EK partnerségi megállapodás lényeges elemeiként, és ezáltal a közöttünk fennálló kapcsolatok alapjaként is szolgálnak.

2006. december 11-én az EU Tanácsa elítélte a Fidzsi-szigeteken lezajlott katonai hatalomátvételt.

Tekintettel arra, hogy a 2006. december 5-i katonai hatalomátvétel az AKCS–EK partnerségi megállapodás 9. cikkében felsorolt lényeges elemek megsértését jelentette, az Unió az említett megállapodás 96. cikke szerint konzultációra kérte fel a Fidzsi-szigeteki Köztársaságot, hogy az AKCS–EK partnerségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően alaposan megvizsgálja a helyzetet, és amennyiben szükséges, lépéseket tegyen a helyzet orvoslására.

E konzultációk hivatalos része 2007. április 18-án vette kezdetét Brüsszelben. Az Unió üdvözölte, hogy az ideiglenes kormány megerősített számos, az emberi jogok és az alapvető szabadságok, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartása tekintetében tett kulcsfontosságú kötelezettségvállalást (lásd lent), és pozitív lépéseket javasolt a végrehajtásukra.

Sajnálatos módon azóta egy sor olyan kedvezőtlen változásra került sor, különösen 2009 áprilisában, amelyekkel a Fidzsi-szigetek jelenleg kötelezettségvállalásainak egész sorát szegi meg. Ez közelebbről az alkotmány hatályon kívül helyezését, a parlamenti választások igen jelentős késleltetését és az emberi jogok megsértését jelenti. Noha a kötelezettségvállalások végrehajtása jelentősen késik, a kötelezettségvállalások többsége továbbra is kiemelten fontos a Fidzsi-szigetek jelenlegi helyzetét tekintve, így ezek jegyzékét e levélhez mellékeltük. Mivel a Fidzsi-szigetek egyoldalúan úgy határozott, hogy számos kulcsfontosságú kötelezettségvállalást megsért, a Fidzsi-szigetek kevesebb fejlesztési támogatásban részesülnek.

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás sarokkövét alkotó partnerség szellemében azonban az Unió kifejezi arra való hajlandóságát, hogy új hivatalos konzultációkba bocsátkozzon, amint ezek kedvező kimenetére ésszerű kilátás nyílik. Az ideiglenes miniszterelnök 2009. július 1-jén előterjesztette a reformok és a demokratikus rendhez való visszatérés ütemtervét. Az Unió továbbra is kész párbeszédet folytatni az ütemtervről, valamint fontolóra venni, hogy az esetlegesen új konzultációk alapjául szolgálhat-e. Ennek megfelelően az Unió úgy határozott, hogy meghosszabbítja a Fidzsi-szigetekre vonatkozó jelenlegi megfelelő intézkedések hatályát, hogy ezáltal lehetőséget teremtsen az új konzultációkra. Bár néhány megfelelő intézkedés mára érvényét vesztette, az Unió arra a következtetésre jutott, hogy egyoldalú frissítésük helyett inkább a Fidzsi-szigetekkel folytatott új konzultációk lehetőségét tárná fel bővebben. Következésképpen különösen fontos, hogy az ideiglenes kormány elkötelezze magát az összes érintettet bevonó hazai politikai párbeszéd, valamint az ütemterv időkeretét érintő rugalmasság mellett. Míg az EU álláspontját jelenleg és a jövőben is az AKCS–EK partnerségi megállapodás lényeges elemei, valamint alapelvei, különösen a párbeszéd sarkalatos szerepe és a kölcsönös kötelezettségvállalások teljesítése fogják vezérelni, hangsúlyozni kell, hogy nincsenek az Unió részéről előre eldöntött következtetések a jövőbeli konzultációk kimenetét illetően.

Amennyiben az új konzultációk eredményeként jelentős kötelezettségvállalások születnek a Fidzsi-szigetek részéről, az Unió elkötelezi magát e megfelelő intézkedések mihamarabbi, kedvező felülvizsgálata mellett. Amennyiben ellenben a Fidzsi-szigeteken nem javul a helyzet, úgy ez a Fidzsi-szigetek számára azzal jár, hogy a fejlesztési alapokból még kevesebb támogatásban részesül. A Fidzsi-szigeteket illetően az alkotmányos rend visszaállításáért tett előrelépések értékelése irányadó lesz az EU szempontjából a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országok vonatkozásában hozandó kísérő intézkedésekről szóló újabb határozatokat és a 10. EFA keretében a Fidzsi-szigetek nemzeti indikatív programját illetően.

Amíg az új konzultációkra sor nem kerül, az Unió felkéri a Fidzsi-szigeteket, hogy folytassa és tegye intenzívebbé a fokozott politikai párbeszédet.

A megfelelő intézkedések a következők:

- ezentúl is nyújtható humanitárius segély és támogatható közvetlenül a civil társadalom;

- folytatódhatnak a folyamatban lévő, különösen a 8. és a 9. EFA-ból támogatott együttműködési tevékenységek;

- folytathatók a demokráciához való visszatérést és a kormányzás javítását elősegítő együttműködési tevékenységek, feltéve hogy nem lépnek fel rendkívül kivételes körülmények;

- folytatódhat a 2006. évre szóló, cukorreformot kísérő intézkedések végrehajtása. A Fidzsi-szigetek technikai szinten 2007. június 19-én írta alá a finanszírozási megállapodást. Megjegyezzük, hogy a finanszírozási megállapodás felfüggesztési záradékot tartalmaz;

- folytatódhat a cukorreform 2011–2013 évekre vonatkozó kísérő intézkedései többéves indikatív programjának kidolgozása, és sor kerülhet annak esetleges aláírására;

- a 10. EFA-ra vonatkozó országstratégiai dokumentum és nemzeti indikatív program véglegesítése, technikai szintű aláírása és végrehajtása, az indikatív pénzügyi keret megállapítása, valamint az ennek az összegnek legfeljebb 25 %-át kitevő ösztönző részlet lehetséges rendelkezésre bocsátása az emberi jogok és a jogállamiság tekintetében tett vállalások tiszteletben tartásának függvényében történik, nevezetesen, hogy az ideiglenes kormány fenntartja az alkotmányt, a bírói testület függetlenségét teljes mértékben tiszteletben tartja, a 2007. szeptember 6-án újból bevezetett szükségállapotra vonatkozó szabályokat mielőbb visszavonja, a Fidzsi-szigetek jogszabályai szerinti különböző eljárások és fórumok keretében sor kerül az emberi jogok esetleges megsértése valamennyi esetének kivizsgálására, és az ideiglenes kormány minden erőfeszítést megtesz annak elkerülése érdekében, hogy a biztonsági ügynökségek megfélemlítést célzó nyilatkozatokat tegyenek,

- a cukorágazatnak nyújtott 2007. évi juttatás nulla;

- a cukorágazatnak nyújtott 2008. évi juttatás rendelkezésre bocsátása a választások hiteles és időben történő előkészítésére vonatkozó bizonyítékoktól függött a közösen megállapított kötelezettségvállalásoknak megfelelően; nevezetesen az alkotmánnyal összhangban történő népszámlálástól, a választókörzetek újbóli kijelölésétől és a választási reformtól; a választási iroda működésének biztosítására hozott intézkedésektől, beleértve választási felügyelő kinevezését 2007. szeptember 30-ig, az alkotmánnyal összhangban. A cukorágazatnak nyújtott 2008. évi ezen juttatás 2009. december 31-én elveszett;

- a cukorágazatnak nyújtott 2009. évi juttatást 2009 májusában törölték, mivel az ideiglenes kormány úgy döntött, hogy 2014 szeptemberéig elhalasztja a parlamenti választásokat,

- a 2010. évi juttatást 2010. május 1-je előtt törölték, mivel nem volt előrelépés tapasztalható a demokratikus folyamat folytatásában; a cukorágazat kritikus helyzetére tekintettel azonban a juttatás egy részét elkülönítették azzal a céllal, hogy közvetlen támogatást nyújthassanak a lakosság cukortermeléstől közvetlenül függő részének a visszás társadalmi következmények csillapítása érdekében. Ezeket az alapokat az Európai Unió suvai küldöttsége központilag, és nem a kormányon keresztül kezeli.

- A cukorreform többéves programjának 2011-2013. évekre vonatkozó kísérő intézkedései szerinti indikatív keretösszeg rendelkezésre bocsátását a konzultációs eljáráson történő megállapodástól teszik függővé; e megállapodás hiányában csak a szociális visszásságokat enyhítő intézkedések meghozatalát veszik fontolóra az ebből a juttatásból történő finanszírozásra.

- további támogatás nyújtása mérlegelhető kulcsfontosságú vállalások előkészítéséhez és végrehajtásához, különösen a választások előkészítése és/vagy megtartása terén;

- érintetlen marad a regionális együttműködés, és benne a Fidzsi-szigetek részvétele;

- a kötelezettségvállalások időben történő teljesítésétől függően folytatódhat az együttműködés az Európai Beruházási Bankkal és a Vállalkozásfejlesztési Központtal.

A kötelezettségvállalások ellenőrzése az ezen levél mellékletében felsorolt feltételekkel összhangban történik, mely feltételek a rendszeres párbeszéddel, az értékelési és nyomonkövetési missziókkal folytatott hatékony együttműködéssel és jelentéstétellel kapcsolatosak.

Az Európai Unió elvárja továbbá a Fidzsi-szigetektől, hogy teljes mértékben együttműködjön a Csendes-óceáni Szigetek Fórumával a jelentős személyek csoportja ajánlásainak végrehajtása terén, amelyeket a Külügyminiszterek Fóruma 2007. március 16-án Vanuatun tartott ülésén hagyott jóvá.

Az Európai Unió továbbra is kitüntetett figyelemmel kíséri majd a fidzsi-szigeteki helyzetet. A Cotonoui Megállapodás 8. cikke szerint a Fidzsi-szigetekkel megerősített politikai párbeszédet fognak folytatni az emberi jogok tiszteletben tartásának, a demokrácia visszaállításának és a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítása érdekében egészen addig, amíg mindkét fél meg nem állapítja, hogy a párbeszéd megerősített természete elérte a célját.

Amennyiben az ideiglenes kormány által tett kötelezettségvállalások végrehajtásában megtorpanás, megszakítás vagy visszalépés következne be, az Unió fenntartja a megfelelő intézkedések kiigazításának jogát.

Az EU hangsúlyozza, hogy azok a privilégiumok, amelyeket a Fidzsi-szigetek az EU-val folytatott együttműködésben élvez, a Cotonoui Megállapodás alapvető elemeinek és a fejlesztési együttműködési eszközben ismertetett elvek tiszteletben tartásától függenek. Az Unió arról való meggyőzése érdekében, hogy az ideiglenes kormány teljes mértékben kész a kötelezettségvállalások teljesítésére, alapvető fontosságú mihamarabb jelentős előrehaladást elérni e közösen megállapított kötelezettségvállalások terén.

Tisztelettel:

Kelt Brüsszelben,

az EU részéről |

Melléklet a melléklethez A FIDZSI-SZIGETEKI KÖZTÁRSASÁGGAL MEGÁLLAPÍTOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

A. A demokratikus elvek tiszteletben tartása

1. kötelezettségvállalás

A Csendes-óceáni Szigetek Fóruma által kijelölt független ellenőrök által elvégzett értékelés megállapításaitól függően 2007. március 1-jétől számítva 24 hónapon belül szabad és tisztességes parlamenti választásokra kerül sor. A választás megtartásának előkészítését közösen meghatározott kritériumok alapján kísérik figyelemmel, és – szükség esetén – kiigazítják vagy módosítják. Ez különösen a következőket feltételezi:

- 2007. június 30-ig az ideiglenes kormány elfogadja az új parlamenti választásokat előkészítő különböző lépések végrehajtásának időpontjait meghatározó ütemtervet,

- az ütemterv tartalmazza a népszámlálás, a választókörzetek újbóli kijelölése és a választási reform időpontjait,

- a választókörzetek kijelölése és a választási reform az alkotmánnyal összhangban történik,

- az alkotmánnyal összhangban intézkedéseket hoznak a választási iroda működésének biztosítására, beleértve a választási felügyelő 2007. szeptember 30-ig történő kinevezését is,

- az alelnök kinevezése az alkotmánnyal összhangban történik.

2. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány jelentős jogalkotási, adózási vagy egyéb politikai kezdeményezések, illetve változások elfogadásakor figyelembe veszi a civil társadalommal és más érintett érdekeltekkel folytatott konzultációkat.

B. Jogállamiság

1. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány minden erőfeszítést megtesz annak megelőzése érdekében, hogy a biztonsági ügynökségek megfélemlítést célzó nyilatkozatokat tegyenek.

2. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány fenntartja az 1997. évi alkotmányt, és garantálja az olyan alkotmányos intézmények rendes és független működését, mint a Fidzsi-szigeteki Emberi Jogi Bizottság, a Közszolgálati Bizottság és az Alkotmányos Szervek Bizottsága. A Főnökök Nagytanácsának függetlenségét és működését fenntartják.

3. kötelezettségvállalás

Teljes mértékben tiszteletben tartják a bírói kar függetlenségét, és lehetővé teszik, hogy tevékenységét szabadon végezze, ítéleteit pedig valamennyi érintett fél tiszteletben tartja, vállalva különösen a következőket:

- az ideiglenes kormány 2007. július 15-ig kinevezi a bíróságot az alkotmány 138. szakaszának (3) bekezdése szerint,

- a bírák kinevezése és/vagy felmentése ezentúl szigorúan az alkotmányos rendelkezésekkel és az eljárási szabályokkal összhangban történik,

- az igazságszolgáltatás tevékenységeibe a hadsereg, a rendőrség és az ideiglenes kormány semmilyen formában nem avatkozik be, és teljes mértékben tiszteletben tartja a jogászi hivatást.

4. kötelezettségvállalás

A korrupcióhoz kapcsolódó valamennyi büntetőjogi eljárás megfelelő bírói csatornákon keresztül történik, és a korrupció állítólagos eseteinek kivizsgálására felállított bármely szerv alkotmányos kereteken belül működik.

C. Emberi jogok és alapvető szabadságok

1. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány megtesz minden szükséges lépést annak elősegítésére, hogy az emberi jogok állítólagos megsértésének valamennyi esetét a Fidzsi-szigetek törvényei szerinti különböző eljárások és fórumok keretében vizsgálják ki.

2. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány 2007. májusában felfüggeszti a szükségállapotra vonatkozó szabályozásokat, a nemzetbiztonságot, a közrendet és a biztonságot fenyegető veszélyektől függően.

3. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány vállalja, hogy biztosítja a Fidzsi-szigeteki Emberi Jogi Bizottság teljes függetlenség mellett és az alkotmánnyal összhangban megvalósuló működését.

4. kötelezettségvállalás

Teljes mértékben és minden formájában tiszteletben tartják a véleménynyilvánítás szabadságát és a médiaszabadságot az alkotmányban meghatározottak szerint.

D. A kötelezettségvállalások betartásának nyomon követése

1. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány vállalja, hogy rendszeres párbeszédet folytat, amely lehetővé teszi a megtett haladás ellenőrzését, valamint azt, hogy az EU és az Európai Bizottság hatóságainak/képviselőinek teljes hozzáférést biztosít az emberi jogokhoz, valamint a fidzsi-szigeteki demokrácia és jogállamiság békés helyreállításához kapcsolódó valamennyi információhoz.

2. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány teljes mértékben együttműködik az EU bármely, a haladás értékelését és megfigyelését végző küldöttségével.

3. kötelezettségvállalás

Az ideiglenes kormány 2007. június 30-tól kezdve háromhavonta jelentést küld a Cotonoui Megállapodás alapvető elemei és a kötelezettségvállalások tekintetében tett előrehaladásról.

Megállapítást nyert, hogy bizonyos kérdések csak olyan pragmatikus megközelítés alapján kezelhetők hatékonyan, amely figyelembe veszi a jelen realitásait, és amely a jövőre összpontosít.

[1] HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

[2] HL L 287., 2005.10.28., 4. o.

[3] HL L 317., 2000. 12. 15., 376. o.

[4] HL L 378., 2006.12.27., 41-71. o.

[5] HL L 260., 2007.10.5., 15. o.

[6] HL L 262., 2009.10.6., 43. o.

[7] HL L 89., 2010.4.9., 7. o.

[8] HL L 260., 2010.10.2., 10-15. o.

Top