EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Az Európai Központi Bank ajánlása ( 2011. december 9. ) az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 64/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

(2011. december 9.)

az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről

(EKB/2011/24)

2012/C 64/01

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 5.1. cikkére, illetve a 34.1. cikke harmadik francia bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Feladatai elvégzéséhez a Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) átfogó és megbízható, fizetésimérleg-statisztikából és nemzetközi befektetési pozíció statisztikából álló külső statisztikákra, valamint a nemzetközi tartalékok olyan jelentésére van szüksége, amelyek megmutatják az euroövezet monetáris feltételeit és devizapiacait befolyásoló fő tényezőket, továbbá szüksége van az eurobankjegyek határokon átnyúló szállítására vonatkozó statisztikákra. Az Európai Központi Bank („EKB”) e területen fennálló statisztikai követelményeit az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló, 2011. december 9-i EKB/2011/23 iránymutatás (átdolgozás) (2) tartalmazza.

(2)

Az Alapokmány 5.1. cikkének első mondata előírja a nemzeti központi bankok („NKB-k”) által támogatott EKB számára, hogy vagy az NKB-któl eltérő hatáskörrel rendelkező hatóságoktól vagy pedig közvetlenül a gazdasági szereplőktől gyűjtse be az ahhoz szükséges statisztikai adatokat, hogy elláthassa a KBER feladatait. Az 5.1. cikk második mondata rendelkezik arról, hogy az EKB e célból együtt fog működni az uniós intézményekkel vagy testületekkel és a tagállamok vagy harmadik országok illetékes hatóságaival, valamint nemzetközi szervezetekkel. Az 5.2. cikk arról rendelkezik, hogy az 5.1. cikkben meghatározott feladatokat – amennyire lehetséges – az NKB-k fogják ellátni.

(3)

Az EKB külső statisztikák terén támasztott igényeinek kielégítéséhez szükséges adatokat az NKB-któl eltérő illetékes hatóságok is összegyűjthetik és/vagy összeállíthatják. Ezért az e követelményeknek való megfelelés céljából elvégzendő feladatok némelyike megkívánja az EKB vagy az NKB-k és az ilyen hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti együttműködést a KBER Alapokmánya 5.1. cikkével összhangban. A 2533/98/EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a tagállamok szervezzék meg saját statisztikai adatszolgáltató rendszerüket, és teljeskörűen működjenek együtt a KBER-rel a KBER Alapokmány 5. cikkéből eredő kötelezettségeik teljesítésének biztosítása érdekében.

(4)

Azokban az esetekben, amelyekben a nemzeti szabályokkal és bevett gyakorlatokkal összhangban az adatszolgáltatók az NKB-tól eltérő illetékes hatóságnak teljesítik az adatszolgáltatást, ezek a hatóságok és NKB-juk együttműködésre kötelesek annak biztosítása érdekében, hogy az EKB statisztikai követelményei teljesüljenek. Írországban a Central Statistics Office, és Máltán a National Statistics Office gyűjti és állítja össze a külső statisztikák terén szükséges adatokat. Az EKB statisztikai elvárásainak kielégítése érdekében a Central Bank of Ireland-nek és a Central Statistics Office-nak, valamint a Central Bank of Malta-nak és a National Statistics Office-nak együtt kell működniük. Az együttműködésnek ki kell terjednie az adatátvitel állandó struktúráinak létrehozására is, kivéve, ha az a nemzeti jogszabályok révén már létrejött.

(5)

Az EKB által kidolgozott „Adatminőség-értékelési kerettel” összhangban meg kell határozni az euroövezet fizetési mérlegére és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikára, valamint a nemzetközi tartalékok jelentésére vonatkozó minőségértékelési keretet. Az NKB-knak, adott esetben más illetékes hatóságokkal együttműködve, értékelniük kell az illetékes hatóságok által szolgáltatott adatok minőségét.

(6)

A 2533/98/EK rendelet 3a. cikke és a KBER által összeállított európai statisztikákra vonatkozó nyilvános kötelezettségvállalás szerint a KBER statisztikák fejlesztésére, előállítására és terjesztésére irányuló tevékenységét a pártatlanság, a tárgyilagosság, a szakmai függetlenség, a költséghatékonyság, a statisztikai titoktartás elve, az adatszolgáltatási teher minimalizálása és a jó minőségű eredmény biztosítása vezérli.

(7)

Az EKB/2004/15 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről szóló EKB/2011/23 iránymutatásra figyelemmel új jogszabályt kell a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az Európai Központi Bank adatszolgáltatási követelményeiről szóló, 2004. július 16-i EKB/2004/16 ajánlás (3) helyébe léptetni,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

I.   SZAKASZ

Fogalommeghatározások

Ezen ajánlás alkalmazásában a „külső statisztikák”, „fizetési mérleg”, „nemzetközi befektetési pozíció” és a „nemzetközi tartalékok jelentése” fogalmak az EKB/2011/23 iránymutatás 1. cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

II.   SZAKASZ

A statisztikai adatok NKB-knek való szolgáltatása

(1)

Amennyiben a külső statisztikák gyűjtését ezen ajánlás címzettjeire bízzák, a címzetteknek biztosítaniuk kell, hogy a megfelelő külső statisztikákat időben bocsássák az érintett NKB rendelkezésére ahhoz, hogy az teljesíthesse az EKB/2011/23 iránymutatás 2., 3., 5. és 6. cikke szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket.

(2)

Az adatokat az EKB külső statisztikákra vonatkozó, az EKB/2011/23 iránymutatás I., II., III., IV. és VI. mellékletében megállapított statisztikai előírásaival és követelményeivel összhangban kell rendelkezésre bocsátani. Az EKB/2011/23 iránymutatás V. mellékletében megállapított figyelemmel kísérését feladatának sérelme nélkül ezen ajánlás címzettjeinek figyelemmel kell kísérniük az érintett NKB-k rendelkezésére bocsátott statisztikai adatok minőségét és megbízhatóságát.

III.   SZAKASZ

Az érintett NKB-kkal való állandó együttműködés

Ezen ajánlás címzettjeinek írásban megfelelő együttműködési szabályokat kell megállapítaniuk az EKB statisztikai előírásainak és követelményeinek megfelelő állandó adattovábbítási struktúra létrehozásának biztosítására, kivéve, ha a nemzeti jogszabályok révén már létrejött.

IV.   SZAKASZ

Záró rendelkezések

(1)

Ez az ajánlás az EKB/2004/16 ajánlás helyébe lép.

(2)

Az EKB/2004/16 ajánlásra való hivatkozásokat az erre az ajánlásra való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)

Ezen ajánlás címzettje Írországban a Central Statistics Office, valamint Máltán a National Statistic Office.

(4)

Ezt az ajánlást 2014. június 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. december 9-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(2)  HL L 65., 2012.3.3., 1. o.

(3)  HL C 292., 2004.11.30., 21. o.


Top