EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0032

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2011. április 7. ) az euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról (CON/2011/32)

OJ C 155, 25.5.2011, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 155/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2011. április 7.)

az euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Bevezetés és jogalap

2011. január 28-án az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a rendelettervezet olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) a Szerződés 127. cikkének (2) bekezdésének negyedik albekezdésében említett, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítását célzó alapvető feladatát. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

Az EKB üdvözli és támogatja az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy uniós rendelet útján kell előírni az egységes eurofizetési térségbeli (Single European Payment Area – SEPA) átutalásokra és beszedésekre való átállás befejező időpontjait. Az EKB és az eurorendszer ismételten felhívta a figyelmet az átállás tekintetében nagyra törő, de reális befejező időpontok meghatározásának szükségességére annak érdekében, hogy a SEPA előnyeit teljes mérték ki lehessen használni. Noha a SEPA-projekt potenciális előnyei jelentősek, a jelenleg követett piaci alapú felfogás nem jellemezhető teljesen sikeresként. Az általánosságban megerőltető gazdasági környezetből eredően uralkodó piaci bizonytalanság, a hálózati üzleti környezetben az elsőként lépők hátrányai, valamint a SEPA és a hagyományos fizetési rendszerek párhuzamos működtetésével járó dupla költség sok piaci szereplőt arra késztetett (különösen a kínálati oldalon), hogy kérjék a SEPA-ra való átállás befejező időpontjának uniós szintű jogszabályban történő meghatározását. Emiatt egy általánosan alkalmazandó, valamennyi tagállamban teljes egészében és közvetlenül kötelező uniós jogi aktust tekintenek szükségesnek a SEPA-ra való sikeres átálláshoz, mivel a projektet egyébként komolyan fenyegeti a kudarc kockázata.

Különös megjegyzések

Az EKB több alkalommal rámutatott a beszedések bankközi díjai tekintetében az egyértelmű iránymutatás szükségességére (2). A Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) ideiglenes alapértelmezett bankközi díjat vezetett be nemzetközi beszedésekre, egyidejűleg ideiglenesen jóváhagyva a beszedésekre vonatkozó nemzeti bankközi díjakat. 2012. november 1-jén mindkét cikk alkalmazhatósága megszűnik, és a SEPA-beszedésre való átállást hátráltató jogi szabályozatlanság megelőzése érdekében fontos, hogy hosszú távú megoldás jöjjön létre a beszedésekre vonatkozó bankközi díjak tekintetében. A rendelettervezetnek a beszedések bankközi díjairól szóló 6. cikke e tekintetben hozzájárul a jogbiztonság eléréséhez.

Abban az esetben, ahol az EKB a rendelettervezet módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szerkesztési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. április 7-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 775 végleges.

(2)  Lásd az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank 2009. márciusi közös nyilatkozatát, mely pontosítja a jövőbeni SEPA beszedés (SEPA direct debit – SDD) üzleti modelljének alapját adó egyes elveket, valamint az egységes eurofizetési térség hetedik, az elméletből a gyakorlatba való átültetéssel foglalkozó, 2010. októberi helyzetjelentésének 17. oldalát, mely dokumentumok elérhetőek az EKB weboldalán, a http://www.ecb.europa.eu címen.

(3)  HL L 266., 2009.10.9., 11. o.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1.     módosítás

A rendelettervezet (2) preambulumbekezdésének első mondata

„A SEPA sikere gazdasági, monetáris és politikai szempontból is igen fontos.”

„A SEPA sikere gazdasági, és politikai szempontból is igen fontos.”

Magyarázat

A SEPA fontos gazdasági és politikai értelemben, de a monetáris politikában nem játszik szerepet, ennélfogva a „monetáris” szót el kell hagyni.

2.     módosítás

A rendelettervezet (6) preambulumbekezdésének harmadik, illetve új negyedik mondata

„A készpénzátutalást, a belső feldolgozású fizetési műveleteket, a pénzforgalmi szolgáltatók közötti nagy értékű fizetési műveleteket és a mobiltelefonos pénzforgalmat szintén célszerű kivenni a hatály alól, mivel ezek a pénzforgalmi szolgáltatások nem hasonlíthatók össze az átutalásokkal és a beszedésekkel.”

„A készpénzátutalást, a belső feldolgozású fizetési műveleteket, a pénzforgalmi szolgáltatók közötti nagy értékű fizetési műveleteket és a mobiltelefonos pénzforgalmat szintén célszerű kivenni a hatály alól, mivel ezek a pénzforgalmi szolgáltatások nem hasonlíthatók össze az e rendeletben meghatározott átutalásokkal és a beszedésekkel. A rendelet hatályának nem szabad kiterjednie a nagy értékű fizetési rendszereken keresztül feldolgozott és elszámolt fizetési műveletekre.

Magyarázat

Az EKB javasolja a szöveg „e rendeletben meghatározott” kifejezéssel való kiegészítését annak pontosítása céljából, hogy a készpénzátutalás, a belső feldolgozású fizetési műveletek stb. nem a rendelettervezet értelmében véve vett átutalások és beszedések. Az EKB által javasolt új negyedik mondatra a magyarázatot lásd az 5. módosításban.

3.     módosítás

A rendelettervezet (9) preambulumbekezdésének második mondata

„Az elektronikus eurofizetések integrált piacának megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy az átutalások és a beszedések feldolgozása előtt ne álljanak technikai akadályok, és arra olyan keretben kerüljön sor, amelyben az alapvető szabályok a tagállamok többségének legtöbb pénzforgalmi szolgáltatójára nézve érvényesek, továbbá a határokon átnyúló és a tisztán belföldi átutalási és beszedési műveletek esetében is megegyeznek.”

„Az elektronikus eurofizetések integrált piacának megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy az átutalások és a beszedések feldolgozása előtt ne álljanak technikai akadályok, és arra olyan keretben kerüljön sor, amelyben az alapvető szabályok azon tagállamok többségének legtöbb pénzforgalmi szolgáltatójára nézve érvényesek, amelyek pénzneme az euro, továbbá a határokon átnyúló és a tisztán belföldi átutalási és beszedési műveletek esetében is megegyeznek.”

Magyarázat

A kölcsönös átjárhatóság alapvető fontosságú annak biztosítására, hogy a fizetéseket az egész Unióban hatékonyan lehessen feldolgozni. A kettős követelmény, azaz a szabályok nemzeti és nemzetközi vonatjkozásban történő érvényesülése és a rendelettervezet (9) preambulumbekezdésében, illetve 4. cikkének (1) bekezdésében előírt többségi részvétel fontos eszköz annak biztosítására, hogy a fizetési rendszerek páneurópaivá váljanak. Figyelembe véve az új fizetési szolgáltatások fejlődését, nem feltétlenül tekinthető azonban kiemelt kérdésnek az azon tagállamok fizetési szolgáltatói általi csatlakozás, amelyek pénzneme nem az euro, tekintve, hogy egyes ilyen tagállamokban az euroügyletek száma alacsony. Javasolt ezért a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában (lásd a 14. módosítást) és ennek megfelelően a (9) preambulumbekezdésben szereplő feltételt – a tagállamok többségének legtöbb pénzforgalmi szolgáltatója – azon tagállamokra korlátozni, melyek pénzneme az euro. Ennek egyfelől meg kell előznie az innovatív átutalási és beszedési szolgáltatások bevezetésének elháríthatatlan akadályait, másfelől pedig biztosítania kell a páneurópai jelleget.

4.     módosítás

A rendelettervezet (16) preambulumbekezdésének első mondata

„Néhány tagállamban léteznek olyan hagyományos pénzforgalmi eszközök, amelyek átutalásnak vagy beszedésnek minősülnek, de – gyakran múltbeli vagy jogi okok miatt – igen sajátos jellegzetességekkel is rendelkeznek.”

„Néhány tagállamban léteznek olyan hagyományos pénzforgalmi eszközök, amelyek besorolásuk alapján átutalásnak vagy beszedésnek minősülnek, de – gyakran múltbeli vagy jogi okok miatt – igen sajátos jellegzetességekkel is rendelkeznek.”

Magyarázat

E javaslat célja annak pontosítása, hogy egyes hagyományos fizetési instrumentumok igen sajátos funkciójukra tekintet nélkül átutalásként vagy beszedésként kerültek besorolásra.

5.     módosítás

A rendelettervezet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja

„(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

[…]

b)

a nagy értékű fizetési rendszereken keresztül feldolgozott és elszámolt fizetési műveletek, amennyiben a művelet eredeti kezdeményezője és végső kedvezményezettje is pénzforgalmi szolgáltató”

„(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

[…]

b)

a nagy értékű fizetési rendszereken keresztül feldolgozott és elszámolt fizetési műveletek ”

Magyarázat

A nagy értékű fizetési rendszereken keresztül teljesített fizetések soha nem tartoztak a SEPA alkalmazási körébe, ezért azokat ki kell zárni a rendelettervezet hatálya alól. E tekintetben a rendelettervezetnek egyértelműen a tömeges lakossági fizetésekre kell összpontosítania, mivel a nagy értékű fizetési rendszereknek a hatály alá vonása az igen eltérő szolgáltatási szintek miatt egy külön, jóval összetettebb uniós jogi aktust igényelne. Az EKB nem lát szükségesnek egy ilyen jogi aktust, tekintve a nagy értékű fizetési rendszerek összetettségét, az ilyen átállással a banki ágazatra támasztott kihívásokat, és azt, hogy a nagy értékű fizetési rendszerekben végrehajtott lakossági fizetések az euroövezeti lakossági fizetések 1 %-ánál is kisebb mértéket érnek el.

Mindazonáltal az EKB és a nemzeti központi bankok – mint a KBER Alapokmánya 3.1 cikkének negyedik francia bekezdése és 22. cikke szerint a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszer (TARGET2) tagrendszereinek üzemeltetőiként – jelenleg stratégiai jelentőségű kérdésként vizsgálják az ISO20022 XML-szabványok TARGET2-be való integrálását.

6.     módosítás

A rendelettervezet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja

„(2)   Ez a rendeletet nem alkalmazandó a következőkre:

[…]

c)

fizetési kártyával végzett fizetési műveletek, ideértve a fizetési számláról való készpénzfelvételt, amelyek nem eredményeznek átutalást vagy beszedést belföldi bankszámlaszámmal (BBAN) vagy nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN) azonosított fizetési számlára, illetve számláról”

„(2)   Ez a rendeletet nem alkalmazandó a következőkre:

[…]

c)

fizetési kártyaműveletek, ideértve a fizetési számláról való készpénzfelvételt ”

Magyarázat

Az EKB egyetért azzal, hogy a kártyával való fizetéseket és készpénzfelvételt ki kell vonni a rendelettervezet alkalmazási köréből; a kártyafizetések azonban – a fizetési számláról történő készpénzfelvétel kivételével – mindig BBAN vagy IBAN azonosítóval azonosított fizetési számláról történő átutalást vagy ilyenről történő beszedést eredményeznek. Mindemellett a Bizottság rendelettervezetet kísérő hatásvizsgálata nem terjed ki a kártyafizetésekre, és ebből következőleg azok kívül esnek a rendelettervezet alkalmazási körén. Ennek megfelelően az EKB javasolja a BBAN és IBAN használatára történő hivatkozás elhagyását, megelőzendő az olyan értelmezést, hogy a kártyafizetések ténylegesen a rendelettervezet alkalmazási körébe tartoznak, ami ellentétes lenne a rendelkezés mögött meghúzódó szándékkal.

7.     módosítás

A rendelettervezet 1. cikkének (4) bekezdése (új)

Nincs szöveg.

(4)   Ez a rendelet nem vonatkozik az Európai Központi Bankra és a nemzeti központi bankokra, amennyiben azok monetáris hatósági vagy egyéb hatósági jogkörben járnak el.

Magyarázat

Az EKB vagy a nemzeti központi bankok Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésének és a KBER Alapokmánya 3. cikkének megfelelően végzett tevékenységeit a központi banki függetlenségre figyelemmel (lásd a Szerződés 130. cikkét) ki kell zárni a rendelettervezet alkalmazási köréből. E tekintetben az EKB javasolja a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjában szereplő kivétel rendelettervezetbe történő felvételét.

8.     módosítás

A rendelettervezet 2. cikke (új fogalommeghatározás)

Nincs szöveg.

„ »fizetési kártya«:

olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fizető fél számára i. fizetési művelet kártyaelfogadó berendezésnél vagy távolból – postán, telefonon vagy interneten keresztül – történő végrehajtását; vagy ii. a bankjegykiadó automatából történő készpénz felvételét”

Magyarázat

Az EKB értelmezése szerint a rendelettervezet 1. cikke (2) bekezdése c) pontjának célja a hagyományos kártyatranzakcióknak az alkalmazási köréből való kizárása, egyben azon ügyletek alkalmazási körébe való bevonása, melyekben a fizetési kártyát elsődlegesen a fizető fél beszedési vagy átutalási művelet indításakor történő azonosítására használják. Mivel a kártyafizetések többsége végül átutalási vagy beszedési ügylettel kerül elszámolásra, a jelenlegi megfogalmazás értelmezhető úgy is, hogy abba általánosságban beletartoznak egyes kártyaműveletek is. A jogbiztonság biztosítása érdekében az EKB javasolja a fizetési kártya fogalommeghatározásának felvételét és a rendelettervezet 7. cikke (2) bekezdésének – amely mentesíti a fizetési kártyával, az értékesítés helyén kezdeményezett fizetési műveleteket – átfogalmazását (lásd a 17. módosítást). Emellett a rendelettervezet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja anélkül veszi ki az alkalamzási körből a a fizetési kártyával végzett műveleteket, hogy a fizetési kártya fogalmát meghatározná.

9.     módosítás

A rendelettervezet 2. cikke (új fogalommeghatározás)

Nincs szöveg.

„ »nagy értékű fizetési rendszerek«:

olyan fizetési rendszerek, amelyek fő célja magas prioritású és elsősorban nagyösszegű fizetési műveletek feldolgozása, elszámolása és/vagy kiegyenlítése”

Magyarázat

A rendelettervezet 1. cikke (2) bekezdésének javasolt új b) pontjában (lásd az 5. módosítást) szerepel a „nagy értékű fizetési rendszerek” kifejezés, melyet meg kell határozni.

10.     módosítás

A rendelettervezet 2. cikke (új fogalommeghatározás)

Nincs szöveg.

„ »lakossági fizetési rendszerek«:

olyan fizetési rendszerek, amelyek fő célja továbbításra kötegelt és elsősorban kisösszegű és alacsony prioritású fizetési műveletek feldolgozása, elszámolása és/vagy kiegyenlítése.”

Magyarázat

A rendelettervezet 4. cikkének (2) bekezdése vezeti be a fizetési rendszerek kölcsönös átjárhatóságát, amelynek csak a lakossági fizetési rendszerekre szabad vonatkoznia (lásd a 15. módosítást). Erre figyelemmel meghatározást igényel a „lakossági fizetési rendszerek” kifejezés.

11.     módosítás

A rendelettervezet 2. cikkének (1) bekezdése

„(1)   »átutalás«: a kedvezményezett fizetési számláján jóváírást keletkeztető pénzforgalmi szolgáltatás, amelynél a fizetési műveletet vagy a fizetési műveletek sorozatát a fizető fél kezdeményezi a saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján”

„(1)   »átutalás«: a kedvezményezett fizetési számláján jóváírást keletkeztető pénzforgalmi szolgáltatás, amelynél a fizetési műveletet vagy a fizetési műveletek sorozatát a fizető fél kezdeményezi a saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott megbízás alapján”

Magyarázat

Mivel az átutaláshoz a fizető fél részéről konkrét, a hozzájárulásnál konkrétabb cselekmény szükséges, a fogalommeghatározás pontosítást igényel.

12.     módosítás

A rendelettervezet 2. cikkének (2) bekezdése

„(2)   »beszedés«: a fizető fél fizetési számláját terhelő pénzforgalmi szolgáltatás, amelynél a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezi a fizető fél hozzájárulása alapján”:

„(2)   »beszedés«: a fizető fél fizetési számláját terhelő pénzforgalmi szolgáltatás, amelynél a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezi a fizető fél kedvezményezettnek, kedvezményezett fizetési szolgáltatójának vagy a fizető fél saját fizetési szolgáltatójának adott hozzájárulása alapján”

Magyarázat

A többi vonatkozó másodlagos uniós jogi aktussal való konzisztencia biztosítására és jogbiztonsági okokból javasolt a „beszedés” rendelettervezetben szereplő fogalmának a 924/2009/EK irányelv 2. cikkének (14) bekezdésében, valamint a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (28) bekezdésében szereplő fogalommeghatározással való összehangolása.

13.     módosítás

A rendelettervezet 2. cikkének (7) bekezdése

„(7)   »pénzforgalmi keret«: a keret résztvevői közötti pénzforgalomra vonatkozó szabályok, gyakorlatok és standardok összessége, amely elkülönül minden olyan infrastruktúrától vagy fizetési rendszertől, amely a tagállamokon belül és a tagállamok között elősegíti működését;”

„(7)   »pénzforgalmi keret«: a szolgáltatók által fizetési műveletek végrehajtására elfogadott közös szabályok, gyakorlatok és standardok összessége ;”

Magyarázat

A többi vonatkozó másodlagos uniós jogi aktussal való konzisztencia biztosítására és jogbiztonsági okokból javasolt a „pénzforgalmi keret” rendelettervezetben szereplő fogalmának a 924/2009/EK irányelv 2. cikkének (15) bekezdésében szereplő fogalommeghatározással való összehangolása, figyelemmel a rendszer mindkét fogalommeghatározásban szereplő közös elemeire.

14.     módosítás

A rendelettervezet 4. cikkének (1) bekezdése

„(1)   A pénzforgalmi szolgáltatóknak az átutalásokat és a beszedéseket olyan pénzforgalmi keretben kell végrehajtaniuk, amely megfelel a következő feltételeknek:

a)

szabályai a belföldi és a határokon átnyúló átutalási és beszedési műveletek tekintetében a tagállamokon belül és a tagállamok között megegyeznek

b)

a keret résztvevői a tagállamok többségén belül a pénzforgalmi szolgáltatók többségéből állnak.”

„(1)   A pénzforgalmi szolgáltatóknak az átutalásokat és a beszedéseket olyan pénzforgalmi keretben kell végrehajtaniuk, amely megfelel a következő feltételeknek:

a)

szabályai a belföldi és a határokon átnyúló átutalási és beszedési műveletek tekintetében a tagállamokon belül és a tagállamok között megegyeznek

b)

a keret résztvevői a pénzforgalmi szolgáltatók többségéből állnak azon tagállamok többségén belül, melyek pénzneme az euro.”

Magyarázat

Lásd a 3. módosításhoz fűzött magyarázatot.

15.     módosítás

A rendelettervezet 4. cikkének (2) bekezdése

„(2)   A fizetési rendszereknek és adott esetben a pénzforgalmi kereteknek a nemzetközi vagy európai standardalkotó testületek által kidolgozott standardok alkalmazása révén technikailag kölcsönösen átjárhatónak kell lenniük.”

„(2)   A lakossági fizetési rendszereknek a nemzetközi vagy európai standardalkotó testületek által kidolgozott standardok alkalmazása révén technikailag kölcsönösen átjárhatónak kell lenniük.”

Magyarázat

A rendelettervezet 4. cikkének (2) bekezdése a fizetési rendszerek és (adott esetben) a pénzforgalmi keretek technikai kölcsönös átjárhatóságát írja elő, anélkül, hogy pontosan meghatározná, hogy mit is ért a technikai kölcsönös átjárhatóság alatt. Ideális esetben pontosabb, a kifejezés kihatásaival foglalkozó szövegezés lenne ajánlott. Ennek hiányában az EKB javasolja a pénzforgalmi keretekre való hivatkozás elhagyását, mivel az ilyen keretek technikai kölcsönös átjárhatóságát nem tartják banküzemi szempontból megvalósíthatónak. Még fontosabb, hogy a lakossági fizetési rendszerek és a nagy értékű fizetési rendszerek igen eltérőek feldolgozási, elszámolási és kiegyenlítési szempontból, azon tény ellenére, hogy mindkét típusú rendszer felhasználható lakossági fizetési műveletek feldolgozására. Általánosan megfogalmazva: a lakossági fizetési rendszerek a nagy értékű fizetési rendszereket egyenlegeik elszámolására veszik igénybe. Egyértelművé kell tenni, hogy a kölcsönös átjárhatóság csak az azonos típusú fizetési rendszerek tekintetében várható el. A lakossági fizetési rendszerek és a nagy értékű fizetési rendszerek kölcsönös átjárhatóságának megkövetelése nem csak az arányosság kérdését veti fel – hiszen a TARGET2 és az EURO1 rendszerekhez hasonló nagy értékű fizetési rendszereken feldolgozott lakossági fizetések az összes euroövezeti lakossági fizetés 1 %-a alatt vannak –, de nem kívánt mellékhatásokkal is járhatnak kockázati és stabilitási szempontból.

16.     módosítás

A rendelettervezet 5. cikkének (1) és (2) bekezdése

„(1)   Legkésőbb [beillesztendő a konkrét dátum 12 hónappal e rendelet hatálybalépése után] az átutalásokat a melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott technikai követelményeknek megfelelően kell végrehajtani.

(2)   Legkésőbb [beillesztendő a konkrét dátum 24 hónappal e rendelet hatálybalépése után] a beszedéseket a 6. cikknek és a melléklet 1. és 3. pontjában meghatározott technikai követelményeknek megfelelően kell végrehajtani.”

„(1)   Legkésőbb 2013. január 31-ig az átutalásokat a melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott technikai követelményeknek megfelelően kell végrehajtani.

(2)   Legkésőbb 2014. január 31-ig a beszedéseket a 6. cikknek és a melléklet 1. és 3. pontjában meghatározott technikai követelményeknek megfelelően kell végrehajtani.”

Magyarázat

Az EKB egyetért azzal, hogy az átutalásokra és beszedésre vonatkozó követelményeknek viszonylag rövid időn belül hatályba kell lépniük, különösen arra figyelemmel, hogy a SEPA-átutalást 2008 januárjában, a SEPA-beszedést pedig 2009 novemberében vezették be. Tekintetbe véve a pénzforgalmi ágazat viszonylag nagy átfutásiidő-igényét, az EKB konkrét dátumok meghatározását javasolja, ami az átutalások esetében lehetőleg 2013. január vége, a beszedések esetében pedig 2014. január vége lehetne.

17.     módosítás

A rendelettervezet 7. cikkének (2) bekezdése

„(2)   A tagállamok engedélyezhetik, hogy illetékes hatóságaik [beillesztendő a konkrét dátum a rendelet hatálybalépését követő 60 hónapig] mentesítsék az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelmények egésze vagy egy része alól azokat a fizetési kártyával, az értékesítés helyén kezdeményezett fizetési műveleteket, amelyek BBAN vagy IBAN kóddal azonosított fizetési számláról teljesített beszedést eredményeznek.”

„(2)   A tagállamok engedélyezhetik, hogy illetékes hatóságaik [beillesztendő a konkrét dátum a rendelet hatálybalépését követő 60 hónapig] mentesítsék az 5. cikk (1), - (3) bekezdésében meghatározott követelmények egésze vagy egy része alól azokat a fizetési kártyával, az értékesítés helyén kezdeményezett fizetési műveleteket, amelyek beszedési műveletet eredményeznek.”

Magyarázat

Lásd a 8. és a 20. módosításhoz fűzött magyarázatot.

18.     módosítás

A rendelettervezet 12. cikkének (1) bekezdése

„(1)   A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az 5. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Rendkívül sürgős esetben a 15. cikket kell alkalmazni.”

„(1)   A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az 5. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság az eurorendszerrel, és szükség szerint a KBER más tagjaival szoros együttműködésben, illetve a szolgáltatók és a felhasználók képviselőivel konzultálva készíti elő a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét. Rendkívül sürgős esetben a 15. cikket kell alkalmazni.”

Magyarázat

Az új és innovatív fizetési instrumentumok fejlesztésének akadályozását megelőzendő kiemelkedő fontosságú, hogy a műszaki követelmények átruházott hatáskörben hozott olyan jogi aktusokban kerüljenek meghatározásra, amelyek egyszerűen és hatékonyan módosíthatóak. A Bizottságnak átruházott hatáskörei gyakorlásakor azt az eurorendszerrel, és szükség szerint a KBER más tagjaival szoros együttműködésben, és a pénzforgalmi ágazattal és más érdekeltekkel folytatott konzultáció alapján kell eljárnia többek között annak biztosítására, hogy a módosításokat a pénzforgalmi ágazat üzleti ciklusainak figyelembevételével ütemezzék.

19.     módosítás

A rendelettervezet melléklete 1. pontjának d) alpontja

„d)

Az átutalási adatmező legalább 140 karakternek ad helyet. A pénzforgalmi keretek esetében ez nagyobb számú karakter is lehet, kivéve, ha az információ továbbítására használt eszköz technikai korláttal rendelkezik a karakterek számát illetően, amikor is a technikai korlát az irányadó.”

„d)

Az átutalási adatmező legalább 140 karakternek ad helyet. A pénzforgalmi keretek esetében ez nagyobb számú karakter is lehet, kivéve, ha az információ továbbítására használt eszköz technikai korláttal rendelkezik a karakterek számát illetően, amikor is a technikai korlát az irányadó.”

Magyarázat

A pénzforgalmi kereteket nem szabad a megadható karakterek számában korlátozni, mely okból javasolt a 140 karakter minimumként történő meghatározása.

20.     módosítás

A rendelettervezet melléklete 3. pontjának f) alpontja

„f)

A fizető félnek jóváhagyásáról kell biztosítania mind a kedvezményezettet, mind saját pénzforgalmi szolgáltatóját (közvetlenül vagy a kedvezményezett révén közvetve), a felhatalmazást pedig – a későbbi módosításokkal és/vagy visszavonásokkal együtt – a kedvezményezettnek vagy a kedvezményezettet képviselő harmadik félnek meg kell őriznie.”

„f)

A fizető félnek jóváhagyásáról kell biztosítania mind a kedvezményezettet közvetlenül, vagy a kedvezményezett révén közvetve, mind saját pénzforgalmi szolgáltatóját , a felhatalmazást pedig – a későbbi módosításokkal és/vagy visszavonásokkal együtt – a kedvezményezettnek vagy a kedvezményezettet képviselő harmadik félnek meg kell őriznie.”

Magyarázat

A melléklet 3. pontja f) alpontjának megfogalmazása értelmezhető helytelenül akként, hogy a fennálló és kifejezetten nem a kedvezményezetthez és a fizető fél fizetési szolgáltatójához egyaránt intézett felhatalmazások érvénytelenek és azokat meg kell ismételni. Ez igen terhes folyamat lehet, tekintve a meglévő beszedések igen nagy számát. Ezért egyértelművé kell tenni – bármiféle kétség eloszlatására –, hogy a fizető fél fizetési szolgáltatójának szóló hozzájárulás megadható közvetlenül, a kedvezményezetten keresztül is.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  HL L 319., 2007.12.5. 1. o.


Top