EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XX1123(05)

Tervezet – Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott Stabilizációs és társulási tanács …/… határozata (…) a stabilizációs és társulási megállapodásban foglalt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó rendelkezésekről

OJ L 306, 23.11.2010, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52010XX1123(05)

Tervezet – Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott Stabilizációs és társulási tanács …/… határozata (…) a stabilizációs és társulási megállapodásban foglalt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó rendelkezésekről

Hivatalos Lap L 306 , 23/11/2010 o. 29 - 34


Tervezet

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott

Stabilizációs és társulási tanács …/… határozata

(…)

a stabilizációs és társulási megállapodásban foglalt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó rendelkezésekről

A STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló stabilizációs és társulási megállapodásra [1] és különösen annak 46. cikkére,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló stabilizációs és társulási megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 46. cikke Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és a tagállamok szociális biztonsági rendszereinek koordinálásáról rendelkezik, és megállapítja a koordinálásra vonatkozó alapelveket.

(2) A megállapodás 46. cikke azt is előírja, hogy a Stabilizációs és Társulási Tanácsnak határozatot kell elfogadnia az abban a cikkben meghatározott célok végrehajtása érdekében.

(3) A megkülönböztetés tilalma elvének alkalmazása tekintetében ez a határozat nem biztosít a másik szerződő fél területén felmerülő bizonyos, az első szerződő fél jogszabályai értelmében figyelembe nem vett tényekből vagy eseményekből eredő további jogokat, kivéve egyes ellátások exportjára való jogosultságot.

(4) E határozat alkalmazásában a Macedónia volt jugoszláv köztársasági munkavállalók családi ellátásra való joga attól a feltételtől függ, hogy családtagjaik a munkavállalóval együtt jogszerűen tartózkodnak-e abban a tagállamban, ahol a munkavállalót foglalkoztatják. Ez a határozat nem állapít meg családi ellátásra való jogosultságot azon családtagok számára, akiknek a lakóhelye egy másik államban – például Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban – található.

(5) A 859/2003/EK tanácsi rendelet [2] az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseit már azon harmadik országbeli állampolgárokra is kiterjeszti, akikre e rendelkezések hatálya kizárólag állampolgárságuk miatt nem terjed ki. A 859/2003/EK rendelet már tartalmazza a biztosítási idők összesítésének elvét, miszerint a megállapodás 46. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdése értelmében bizonyos ellátásokra való jogosultság tekintetében össze lehet számítani a Macedónia volt jugoszláv köztársasági munkavállalók által a különböző tagállamokban szerzett biztosítási időszakokat.

(6) A koordinálásra vonatkozó szabályok könnyebb alkalmazása érdekében szükség lehet olyan különleges rendelkezések megállapítására, amelyek megfelelnek a Macedónia volt jugoszláv köztársasági jogszabályok különös jellemzőinek.

(7) Annak biztosítására, hogy a tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság szociális biztonsági rendszereinek koordinálása zavartalanul folyjon, különleges rendelkezéseket kell hozni a tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, illetve az érintett személy és az illetékes állam intézménye közötti együttműködésre.

(8) Átmeneti rendelkezéseket kell elfogadni az e határozat hatálya alá tartozó személyek védelmére és annak biztosítására, hogy e határozat hatálybalépése következtében ne veszítsenek el jogosultságokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E határozat alkalmazásában:

a) "megállapodás" : egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás;

b) "rendelet" : a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [3], amint azt az Európai Unió tagállamaiban alkalmazzák;

c) "végrehajtási rendelet" : a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [4];

d) "tagállam" : az Európai Unió valamely tagállama;

e) "munkavállaló" :

i. a tagállami jogszabályok alkalmazásában a rendelet 1. cikkének a) pontjában meghatározott munkavállalói tevékenységet folytató személy;

ii. a Macedónia volt jugoszláv köztársasági jogszabályok alkalmazásában az adott jogszabályban meghatározott munkavállalói tevékenységet folytató személy;

f) "családtag" :

i. a tagállami jogszabályok alkalmazásában a rendelet 1. cikkének i) pontjában meghatározott családtag;

ii. a Macedónia volt jugoszláv köztársasági jogszabályok alkalmazásában az adott jogszabályban meghatározott családtag;

g) "jogszabályok" :

i. a tagállamok vonatkozásában a rendelet 1. cikkének l) pontjában meghatározott, az e határozat hatálya alá tartozó ellátásokra alkalmazandó jogszabályok;

ii. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vonatkozásában a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban az e határozat hatálya alá tartozó ellátásokra alkalmazandó jogszabályok;

h) "ellátások" :

- öregségi nyugdíjak,

- túlélő hozzátartozói nyugdíjak,

- munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés után járó nyugdíjak,

- munkahelyi balesethez vagy foglalkozási megbetegedéshez kapcsolódó rokkantsági nyugdíjak,

- családi ellátások;

i) "exportálható ellátások" :

i. a tagállamok vonatkozásában:

- öregségi nyugdíjak,

- túlélő hozzátartozói nyugdíjak,

- munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés után járó nyugdíjak,

- munkahelyi balesethez vagy foglalkozási megbetegedéshez kapcsolódó rokkantsági nyugdíjak,

a rendelet értelmében, az említett rendelet X. mellékletében felsorolt különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátások kivételével;

ii. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vonatkozásában a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban alkalmazandó jogszabályokban biztosított megfelelő ellátások, kivéve az e határozat I. mellékletében felsorolt, különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásokat.

(2) A határozatban használt egyéb meghatározások:

a) a tagállamok vonatkozásában a rendeletben és a végrehajtási rendeletben foglaltak szerint értendők;

b) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vonatkozásában a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban alkalmazandó jogszabályok szerint értendők.

2. cikk

Személyi hatály

E határozat az alábbi személyekre vonatkozik:

a) Macedónia volt jugoszláv köztársasági állampolgársággal rendelkező munkavállalók, akiket valamely tagállamban jogszerűen foglalkoztatnak vagy foglalkoztattak, és egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, valamint túlélő hozzátartozóik;

b) az a) pontban meghatározott munkavállalók családtagjai, amennyiben e családtagok az érintett munkavállalóval együtt, annak foglalkoztatása időtartama alatt jogszerűen tartózkodnak a tagállamban;

c) valamely tagállam állampolgárságával rendelkező munkavállalók, akiket Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén jogszerűen foglalkoztatnak vagy foglalkoztattak, és a Macedónia volt jugoszláv köztársasági jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, valamint túlélő hozzátartozóik, továbbá

d) a c) pontban meghatározott munkavállalók családtagjai, amennyiben e családtagok az érintett munkavállalóval együtt, annak foglalkoztatása időtartama alatt jogszerűen tartózkodnak vagy tartózkodtak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban.

3. cikk

Egyenlő bánásmód

(1) A Macedónia volt jugoszláv köztársasági állampolgársággal rendelkező, valamely tagállamban jogszerűen foglalkoztatott munkavállalók, valamint a velük jogszerűen tartózkodó családtagjaik az 1. cikk (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett ellátások vonatkozásában az állampolgárság alapján történő megkülönböztetéstől mentes, a foglalkoztatásuk szerinti tagállam állampolgárai számára biztosítottal megegyező bánásmódban részesülnek.

(2) A valamely tagállam állampolgárságával rendelkező, és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban jogszerűen foglalkoztatott munkavállalók, valamint a velük jogszerűen tartózkodó családtagjaik az 1. cikk (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett ellátások vonatkozásában az állampolgárság alapján történő megkülönböztetéstől mentes, a Macedónia volt jugoszláv köztársasági állampolgárok számára biztosítottal megegyező bánásmódban részesülnek.

II. RÉSZ

A TAGÁLLAMOK ÉS MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT FENNÁLLÓ KAPCSOLATOK

4. cikk

Mentesség a lakóhellyel kapcsolatos kikötés alól

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti exportálható ellátások, amelyekre a 2. cikk a) és c) pontjában meghatározott személyek jogosultak, nem csökkenthetők, nem módosíthatók, nem függeszthetők fel, nem vonhatók vissza vagy foglalhatók le azzal az indokkal, hogy a kedvezményezett lakóhelye:

i. a tagállami jogszabályokban meghatározott ellátások esetében Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén, vagy

ii. a Macedónia volt jugoszláv köztársasági jogszabályokban meghatározott ellátások esetében valamely tagállam területén van.

(2) A munkavállalók 2. cikk b) pontjában meghatározott családtagjai ugyanúgy jogosultak az 1. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti exportálható ellátásokra, mint az érintett tagállam állampolgárságával rendelkező munkavállaló Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező családtagjai.

(3) A munkavállalók 2. cikk d) pontjában meghatározott családtagjai ugyanúgy jogosultak az 1. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti exportálható ellátásokra, mint a Macedónia volt jugoszláv köztársasági állampolgársággal rendelkező munkavállaló valamely uniós tagállam területén lakóhellyel rendelkező családtagjai.

III. RÉSZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Együttműködés

(1) A tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság tájékoztatják egymást a jogszabályaikban bekövetkező minden olyan változásról, amely ezen határozat végrehajtását érintheti.

(2) E határozat alkalmazásában a tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságai és intézményei kölcsönösen segítik egymást, és úgy járnak el, mintha saját jogszabályaikat hajtanák végre. Az említett hatóságok és intézmények által nyújtott igazgatási segítség főszabályként díjmentes. Ugyanakkor a tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság illetékes hatóságai megállapodhatnak meghatározott költségek visszatérítéséről.

(3) A tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságai és intézményei e határozat alkalmazásában közvetlen kapcsolatot tarthatnak fenn egymással és az érintett személyekkel vagy azok képviselőivel.

(4) Az e határozat hatálya alá tartozó intézmények és személyek e határozat helyes végrehajtásának biztosítása érdekében kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni, és együttműködni.

(5) Az érintett személyeknek a lehető legkorábban értesíteniük kell az illetékes tagállam vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, amennyiben utóbbi az illetékes állam, és a lakóhely szerinti tagállam vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, intézményeit, amennyiben utóbbi a lakóhely szerinti állam, a személyes vagy családi körülményeikben bekövetkezett minden olyan változásról, amely hatással van az e határozatban foglalt ellátásokra való jogosultságukra.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt értesítési kötelezettség megsértése a nemzeti jognak megfelelő, arányos intézkedések alkalmazását vonhatja maga után. Mindazonáltal ezeknek az intézkedéseknek egyenértékűnek kell lenniük a hazai jogban hasonló helyzetekre alkalmazandó intézkedésekkel, és nem lehetetleníthetik el vagy nem nehezíthetik meg aránytalan mértékben az igénylők számára az e határozat értelmében őket megillető jogok gyakorlását.

(7) A tagállamok és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság olyan nemzeti rendelkezéseket hozhatnak, amelyek az ellátásra való jogosultság ellenőrzésére vonatkozó feltételeket állapítanak meg annak figyelembevétele érdekében, hogy a kedvezményezettek az adós intézmény helye szerinti állam területén kívül tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel. Az ilyen rendelkezéseknek arányosaknak és állampolgársági alapon való megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, valamint összhangban kell állniuk az e határozatban foglalt elvekkel. Az ilyen rendelkezésekről tájékoztatni kell a Stabilizációs és Társulási Tanácsot.

6. cikk

Igazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok

(1) E cikk a 2. cikkben említett személyekre vonatkozik, akik az 1. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott exportálható ellátásokban részesülnek, illetve az e határozat végrehajtásával megbízott intézményekre.

(2) Amennyiben az ellátásban részesülő vagy az ellátást igénylő személy, illetve az ő családtagja valamely tagállam területén tartózkodik vagy lakik, és az adós intézmény Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban található, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban tartózkodik vagy ott lakóhellyel rendelkezik, és az adós intézmény valamely tagállamban található, az orvosi vizsgálatot az adós intézmény megkeresésére a kedvezményezett tartózkodási vagy lakóhelye szerinti intézmény végzi el az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított eljárások szerint.

Az adós intézmény szükség esetén tájékoztatja a tartózkodási vagy lakóhely szerinti intézményt a betartandó különleges követelményekről, valamint azon különleges elemekről, amelyekre az orvosi vizsgálatnak ki kell terjednie.

A tartózkodási vagy lakóhely szerinti intézmény jelentést küld az orvosi vizsgálatot kérő adós intézménynek.

Az adós intézmény fenntartja magának a jogot arra, hogy a kedvezményezettet egy általa választott orvossal vizsgáltassa meg, vagy az ellátásban részesülő, illetve ellátást igénylő személy tartózkodási, illetve lakhelyén, vagy pedig az adós intézmény országában. A kedvezményezett azonban csak akkor kérhető az adós intézmény szerinti államba való visszatérésre, ha az egészségi állapota az út megtételét lehetővé teszi, valamint, ha az utazás és a szállás költségeit az adós intézmény viseli.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő vagy az ellátást igénylő személy, illetve az ő családtagja valamely tagállam területén tartózkodik vagy ott lakóhellyel rendelkezik, és az adós intézmény Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban található, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban tartózkodik vagy lakik, és az adós intézmény valamely tagállamban található, az igazgatási ellenőrzést az adós intézmény megkeresésére a kedvezményezett tartózkodási vagy lakóhelye szerinti intézmény végzi el.

A tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti intézmény jelentést küld az igazgatási ellenőrzést kérő adós intézménynek.

Az adós intézmény fenntartja magának a jogot arra, hogy a kedvezményezett körülményeit egy általa választott szakemberrel vizsgáltassa meg. A kedvezményezett azonban csak akkor kérhető az adós intézmény szerinti államba való visszatérésre, ha az egészségi állapota az út megtételét lehetővé teszi, valamint, ha az utazás és a szállás költségeit az adós intézmény viseli.

(4) Egy vagy több tagállam és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság egyéb igazgatási rendelkezésekről is megállapodhatnak, amennyiben erről tájékoztatták a Stabilizációs és Társulási Tanácsot.

(5) A díjmentes kölcsönös igazgatási segítségnyújtásra vonatkozó, e határozat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt elvtől eltérően, az e cikk (2)–(3) bekezdésében említett ellenőrzések tényleges költségeit az ellenőrzéseket kérő adós intézmény megtéríti az ellenőrzések elvégzése céljából megkeresett intézménynek.

7. cikk

A megállapodás 118. cikkének alkalmazása

A megállapodás 118. cikke abban az esetben alkalmazandó, ha valamely fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem tett eleget az 5. és 6. cikkben meghatározott kötelezettségeinek.

8. cikk

A Macedónia volt jugoszláv köztársasági jogszabályok alkalmazására vonatkozó különös rendelkezések

A Macedónia volt jugoszláv köztársasági jogszabályok alkalmazására, amennyiben szükséges, a Stabilizációs és Társulási Tanács a II. mellékletben különös rendelkezéseket állapíthat meg.

9. cikk

A fennálló kétoldalú megállapodásokban foglalt igazgatási eljárások

A valamely tagállam és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között fennálló kétoldalú megállapodásokban foglalt igazgatási eljárások továbbra is alkalmazhatók, amennyiben nem sértik az érintett személyek e határozatban megállapított jogait vagy kötelezettségeit.

10. cikk

Az e határozat végrehajtására vonatkozó eljárásokat kiegészítő megállapodások

Egy vagy több tagállam és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság megállapodásokat köthet az e határozat végrehajtására szolgáló igazgatási eljárások kiegészítése céljából, különösen a csalások és hibák megelőzése és kiküszöbölése érdekében.

IV. RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Ez a határozat a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan nem keletkeztet jogokat.

(2) Az (1) bekezdésre is figyelemmel, e határozat szerint jogosultság keletkezik arra az eseményre vonatkozóan is, amely a határozat hatálybalépését megelőző időszakban következett be.

(3) Azon ellátást, amelyet az érintett személy állampolgársága vagy lakóhelye következtében nem állapítottak meg vagy felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére a határozat hatálybalépésének időpontjától meg kell állapítani vagy újra folyósítani kell, feltéve, hogy azokat a jogosultságokat, amelyek alapján korábban ellátást folyósítottak, nem váltották meg egy összegben.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben említett kérelmet a határozat hatálybalépésének időpontjától számított két éven belül nyújtják be, az e határozat szerint szerzett jogosultságok e határozat hatálybalépésének időpontjától hatályosak, és a tagállamok, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

(5) Amennyiben a (3) bekezdésben említett kérelmet a határozat hatálybalépésének időpontjától számított két évet követően nyújtják be, a nem elveszett és nem elévült jogosultságok a kérelem benyújtásának napjától hatályosak, amennyiben a tagállamok vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság jogszabályai nem állapítanak meg kedvezőbb rendelkezéseket.

12. cikk

E határozat mellékletei

(1) A mellékletek e határozat elválaszthatatlan részét képezik.

(2) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kérésére az említett mellékletek a Stabilizációs és Társulási Tanács határozatával módosíthatók.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Kelt …

a Társulási Tanács részéről

az elnök

[1] HL L 84., 2004.3.20., 13. o.

[2] HL L 124., 2003.5.20., 1. o.

[3] HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

[4] HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG KÜLÖNLEGES, NEM JÁRULÉKALAPÚ PÉNZBELI ELLÁTÁSAINAK JEGYZÉKE

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁGI JOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

--------------------------------------------------

Top