EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról

/* COM/2010/0403 végleges */

52010PC0403
[pic] | EURÓPAI BIZOTTSÁG |

Brüsszel, 2010.7.20.

COM(2010) 403 végleges

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról

INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az ITER-projekt[1] (International Thermonuclear Experimental Reactor – nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor) következő lépéseiről szóló, 2009. november 16-i tanácsi következtetésekre[2] válaszul a Bizottság 2010. május 4-én továbbította az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az „ITER: helyzetjelentés és a továbbhaladás lehetséges irányai” című közleményét[3], amelyben az ITER finanszírozásában fennálló hiánnyal és a kapcsolódó irányítási kérdésekkel foglalkozik.

A Versenyképességi Tanács 2010. május 25–26-i ülésén folytatott véleménycserét követően a spanyol elnökség ITER-munkacsoportot állított fel, amely munkáját 2010. június 25-én fejezte be. Az ennek alapján elfogadott tanácsi következtetések megerősítették, hogy a fenti bizottsági közleményben említett pótlólagos kötelezettségvállalási előirányzatokra rövid távon, folyó árakon, 2012–2013 tekintetében 1,4 milliárd EUR mértékben van szükség (2012 tekintetében 800 millió EUR, 2013 tekintetében pedig 600 millió EUR). A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a jelenlegi többéves pénzügyi keret átfogó felső korlátján belül, beleértve az 1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért alfejezetbe tartozó átcsoportosítást is. Az ITER-tanácsnak az ITER alapkoncepciójának jóváhagyására irányuló rendkívüli ülésére a tervek szerint 2010. július 27–28-án kerül sor.

A Bizottság és a tagállamok által vállalt munka eredményeként egyértelmű kép alakult ki az ITER jövőjéről, amely megteremti az alapot az Unió által a július 27–28-i ITER-tanácsi ülésen képviselendő álláspont számára. A Bizottság üdvözli a Tanács 2010. július 12-i következtetéseit, amelyben a Tanács kifejezi komoly elkötelezettségét az ITER-projekt sikeres megvalósítása mellett. A Bizottság tudomásul veszi továbbá a Tanács ebben foglalt kérését, amelynek értelmében az eredeti 7,2 milliárd EUR-ról (2008-as értéken) 6,6 milliárd EUR-ra (2008-as értéken) kellene csökkenteni a Fusion for Energy (F4E) költségvetési tételhez rendelt pénzügyi forrásokat az ITER 2007–2020 közötti építési időszakához nyújtott európai hozzájárulás tekintetében. Ez a 6,6 milliárd EUR képezi az ITER építési időszakára vonatkozó referenciaösszeget. Ezen az alapon biztosítható az ITER-projekt hosszú távú finanszírozásának fenntarthatósága.

A Bizottság egyértelművé tette nézeteit, amelyek szerint az uniós költségvetéstől nem lehet elvárni, hogy továbbra is kezelje a különféle költségtúllépéseket. Ennélfogva a Bizottságnak azzal a feltétellel áll szándékában elfogadni az ITER jelenlegi elképzelések szerint 2020-ig érvényes alapkoncepcióját, hogy a 2013 utáni időszakban az uniós költségvetés a költségvetési hatóság által meghatározandó, állandó összegű éves hozzájárulást nyújt a projekt költségeihez, valamint hogy a jövőbeli költségtúllépések nem az Unió költségvetését terhelik.

Az alapkoncepció elfogadása jóváhagyás fenntartásával történik, mivel ahhoz még a költségvetési hatóság mindkét ágának (az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is) hozzá kell járulnia, valamint biztosítaniuk kell az ITER finanszírozását.

Az ITER rövid távú pótlólagos pénzügyi igényei (2012 és 2013) tekintetében a Bizottság különféle pénzügyi források felhasználását javasolja, így például a hetedik kutatási keretprogram 1a. alfejezeten belüli, valamint a felhasználatlan pénzeszközök fejezetek közötti átcsoportosítása révén.

E javaslat célja 400 millió EUR-t biztosítani a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata révén úgy, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat érintő átfogó felső korlát a 2007–2013 közötti időszak vonatkozásában ne módosuljon. Ezzel egyidejűleg további 460 millió EUR finanszírozása valósul meg az 1a. alfejezeten belüli, a hetedik kutatási keretprogramból történő átcsoportosítás révén.

A fennmaradó 540 millió EUR finanszírozására irányuló kötelezettségvállalás biztosítására később kerül sor, a 2010. novemberi költségvetési egyeztető üléssel kezdődően[4], valamint szükség esetén a következő éves költségvetési eljárások során a többéves pénzügyi keretben előirányzott valamennyi költségvetési eszköz felhasználásával. A Bizottság javasolja, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság e célból legkésőbb a 2010. novemberi költségvetési egyeztető ülés keretén belül fogadjon el együttes nyilatkozatot.

2. Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés úgy rendelkezik, hogy a többéves pénzügyi keretet a Tanács egyhangúlag elfogadott rendeletben határozza meg, az Európai Parlament egyetértését követően. 2010. március 3-án a Bizottság ilyen tanácsi rendeletre tett javaslatot[5]. A javaslat elfogadására remélhetőleg az év vége előtt sor kerül.

Mivel az Európai Uniónak az ITER-projekt megvalósítására vonatkozó politikai elkötelezettségét további késedelem nélkül meg kell újítani, a Bizottság e javaslatot a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[6] (a továbbiakban: intézményközi megállapodás) szabályai értelmében nyújtja be, amely megállapodást az új rendelet elfogadásáig kell alkalmazni.

3. A mozgásterek felhasználása és átcsoportosítás az 1a. alfejezeten belül

Az 1a. alfejezet felső korlátja alatt rendelkezésre álló mozgástér 2011 tekintetében 50,1 millió EUR, 2012 tekintetében 34 millió EUR, 2013 tekintetében pedig 47 millió EUR. 2010-ben már nem áll rendelkezésre mozgástér. Az intézményközi megállapodás 13. pontját tekintve – amely kimondja, hogy az intézmények elegendő mozgásteret biztosítanak az egyes fejezetek felső korlátain belül – a Bizottság úgy véli, hogy ezeket a mozgástereket nem lehet felhasználni az ITER-projekt pótlólagos finanszírozási igényének lefedéséhez való hozzájárulás érdekében.

Az intézményközi megállapodás 23. pontjának első bekezdése értelmében a Bizottság megvizsgálta a vonatkozó alfejezet által lefedett programok kiadásai közötti átcsoportosítás lehetőségét, hogy – abszolút mértékben és a tervezett új kiadás százalékában – jelentős összeg váljon hozzáférhetővé az alfejezet jelenlegi felső korlátja alatt. Ennek eredményeként javasolja 2012 tekintetében 100 millió EUR, 2013 tekintetében pedig 360 millió EUR átcsoportosítását a hetedik kutatási keretprogramból.

4. Fejezetek közötti átcsoportosítás (kötelezettségvállalási előirányzatok)

Az intézményközi megállapodás 23. pontjának második bekezdése értelmében a Bizottság megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy az egyik fejezet felső korlátjának növelését egy másik fejezet felső korlátjának csökkentésével egyenlítse ki.

Az 1a. alfejezeten kívüli fejezetek kiadási felső korlátja alatt még fennmaradt mozgástér 2010 és 2013 között jelenleg a következőképpen becsülhető[7]:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

1b. alfejezet | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

2. fejezet | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

3a. alfejezet | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

3b. alfejezet | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

4. fejezet | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

5. fejezet | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

Tekintettel az intézményközi megállapodás 13. pontjára, valamint figyelembe véve a Lisszaboni Szerződés lehetséges pénzügyi hatásait, a Bizottság úgy véli, hogy az 1b. alfejezet, a 3a. alfejezet, a 3b. alfejezet, a 4. fejezet és az 5. fejezet felső korlátja alatti mozgástér túl szűk ahhoz, hogy hozzájárulást lehessen belőle biztosítani az ITER-projekt pótlólagos finanszírozási igényének lefedéséhez.

Mindössze a 2. fejezet 2010. évi mozgástere felhasználható mértékű az 1a. alfejezet hiányzó mozgásterének kiegyenlítésére, kiváltképpen ha a 2010. évi mezőgazdasági kiadások megerősítést nyernek. A 2. fejezet 2010. évi kiadási korlátja alatt fennmaradó jelenlegi mozgástér összege 456 millió EUR. A Bizottság a jelenlegi fázisban azt javasolja, hogy ez a felső korlát csökkenjen 400 millió EUR-val, valamint növekedjen az 1a. alfejezet kiadási felső korlátja 160 millió EUR-val 2012 tekintetében, 240 millió EUR-val pedig 2013 tekintetében.

A kiadási felső korlátok közötti javasolt kiigazítás a 2. fejezetben 56 millió EUR mértékű mozgásteret tesz elérhetővé 2010 tekintetében. A Bizottság vállalta, hogy megtesz minden szükséges intézkedést a KAP-kiadásokkal és a finanszírozásukkal kapcsolatban hozott határozatok, köztük az állapotfelmérésről szóló megállapodás betartásának biztosítására.

5. Kifizetési előirányzatok

Az intézményközi megállapodás 23. pontjának negyedik bekezdése szerint minden felülvizsgálatnak biztosítania kell a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti megfelelő kapcsolat fenntartását. Ezért a kifizetési előirányzatok éves felső korlátját módosítani kell az 1a. alfejezet alá tartozó, 2012. és 2013. évi pótlólagos kötelezettségvállalások kifizetési profilja alapján, aminek ellentételezéséül a 2. fejezetben foglalt 2010. évi kötelezettségvállalási előirányzatok megfelelő csökkentése szolgál. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret átfogó felső korlátja nem módosul.

6. Összefoglaló táblázat és következtetés

Az alábbi táblázat összefoglalja a pénzügyi keret kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatai felső korlátainak javasolt változtatásait. Az összegek folyó árakon szerepelnek:

(millió EUR) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007–2013 |

1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért | 160 | 240 | 400 |

2. A természeti erőforrások megőrzése és kezelése | -400 | -400 |

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása összesen | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

A kifizetési előirányzatok változása összesen | -400 | 160 | 240 | 0 |

A módosítás a folyó árakon kifejezett kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok általános felső korlátját nem módosítja.

A fenti változások az alábbi, folyó árakat tartalmazó pénzügyi keretet eredményezik.

Az intézményközi megállapodást módosító hivatalos határozatnak a pénzügyi keret tekintetében az intézményközi megállapodásban rögzített alaptáblázatra kell hivatkoznia, amely 2004. évi állandó árakat tartalmaz. Ezért a folyó értéken szereplő összegeket – az intézményközi megállapodás 16. pontjával összhangban – egy 2 %-os éves állandó deflátor segítségével 2004. évi árakra kell konvertálni (lásd a javasolt európai parlamenti és tanácsi határozathoz csatolt lenti mellékletet).

[pic]

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[9] és különösen annak 21. és 22. pontjának első és második albekezdésére, valamint 23. pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2010. …-i [háromoldalú]/[költségvetési egyeztető] ülésén a résztvevők megállapodtak az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának modalitásairól. A finanszírozás szükségessé teszi a 2007–2013 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát az intézményközi megállapodás 21., 22. és 23. pontjával összhangban, hogy az 1a. alfejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak felső korlátja 2012 tekintetében folyó árakon 160 millió EUR-val, 2013 tekintetében pedig 240 millió EUR-val megemelkedhessen.

(2) Az 1a. alfejezet 2012. és 2013. évi kötelezettségvállalási előirányzatai felső korlátjának megemelését teljes mértékben ellentételezi a 2. fejezet 2010. évi kötelezettségvállalási előirányzatai felső korlátjának csökkentése.

(3) A kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti megfelelő kapcsolat fenntartása érdekében sor kerül a kifizetési előirányzatok éves felső korlátjának kiigazítására. A kiigazítás a 2007–2013 közötti időszak kifizetési igényei tekintetében nem gyakorol hatást.

(4) A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell[10],

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás I. melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

MELLÉKLET

[pic]

[1] A 2006. november 21-én aláírt megállapodás az ITER-projekt közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete létrehozásáról (HL L 358., 2006.12.16., 62. o.).

[2] 15815/10, 15818/09.

[3] COM(2010) 226, 2010.5.4.

[4] A 2011. évi költségvetés tekintetében szükséges mozgástér fenntartása szükségességének sérelme nélkül.

[5] COM(2010) 72.

[6] HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

[7] 2010 tekintetében a frissített adatok az 1–6/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetben foglalt javaslatokon (COM(2010) 315, 2010.6.17.), 2011–2013 tekintetében pedig a pénzügyi programozáson alapulnak, a 2011. évre vonatkozó költségvetési tervezet általános bevezetőjében foglaltaknak megfelelően (COM(2010) 300, 2010.6.15.).

[8] Levonva belőle a rugalmassági eszköz révén finanszírozott 18,3 milliót.

[9] HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

[10] E célból a fenti megállapodásból eredő számadatokat 2004-es árakra konvertálják.

Top