EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0154

Javaslat: a Tanács határozata (…) a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás megkötéséről az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

/* COM/2010/0154 végleges - NLE 2010/0084 */

52010PC0154

Javaslat: a Tanács határozata (…) a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás megkötéséről az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről /* COM/2010/0154 végleges - NLE 2010/0084 */


[pic] | EURÓPAI BIZOTTSÁG |

Brüsszel, 2010.4.19.

COM(2010)154 végleges

2010/0084 (NLE)

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

(…)

a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás megkötéséről az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

INDOKOLÁS

Az ANAPA (a mélytengeri horogsoros hajók tulajdonosainak spanyol nemzeti szövetsége) által emelt panaszt követően az Európai Bizottság a 3286/94/EK tanácsi rendelet (a kereskedelem akadályairól szóló rendelet) alapján vizsgálatot indított (a vizsgálat megkezdéséről szóló értesítés 1998. július 10-én jelent meg). Az Európai Bizottság 1999. március 23-án kibocsátotta az üggyel kapcsolatos vizsgálati jelentését, amely szerint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) V. cikkébe ütközik a chilei hatóságok azon gyakorlata, hogy a Csendes-óceán délkeleti részén kardhalra halászó hajók számára megtagadják a chilei kikötőkbe való behajózást.

A közösségi hajók kardhalfogásainak chilei kikötőkben történő kirakodására vonatkozó tilalomról szóló, 2000. április 5-i 2000/296/EK bizottsági határozatot követően az Európai Bizottság a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) vitarendezési eljárást kezdeményezett Chilével szemben.

A WTO-nál indult eljárásra reagálva Chile kérte, hogy bizonyos kérdéseket az ENSZ Tengerjogi Egyezménye szerinti kötelező vitarendezési eljárás alá vonjanak. Ezt követően Chile és a Közösség 2000. december 19-én jogvitát kezdeményezett a Nemzetközi Tengerjogi Bíróság (ITLOS) különtanácsánál a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelmével és fenntartható kiaknázásával összefüggésben.

Az Európai Bizottság és Chile 2001. január 25-én ideiglenes megállapodásra jutottak, amely szerint a felek a WTO-nál és az ITLOS-nál indított eljárások párhuzamos felfüggesztéséről állapodtak meg.

A Tanács 2008 áprilisában olyan határozatot fogadott el, amellyel a Bizottságot felhatalmazta, hogy az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytasson Chilével egy új halászati együttműködési keretről szóló végleges megállapodás megkötéséről.

A Bizottság 2008. október 30-án a belső és külső halászati politikával foglalkozó tanácsi munkacsoport elé terjesztette a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló egyetértési megállapodásnak a tárgyaló felek által kialakított szövegét. Az új egyetértési megállapodás a tagállamok lobogója alatt a Csendes-óceán délkeleti vizein halászatot folytató halászhajók számára hozzáférést biztosít a kijelölt chilei kikötőkhöz átrakodási és kirakodási, valamint logisztikai műveletek elvégzése céljából. A szóban forgó egyetértési megállapodás nem kérdőjelezi meg sem a meglévő halászati gazdálkodási szervezetek (Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság – IATTC), sem a megalakulás alatt lévő hasonló szervezetek (Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet – SPRFMO) illetékességét.

A Bizottság 2009. december 3-án a belső és külső halászati politikával foglalkozó tanácsi munkacsoport elé terjesztette a technikai részletekről Chilével 2009. október 5–6-án New Yorkban folytatott kétoldalú megbeszélések eredményeit. A Felek parafálták az egyetértési megállapodáshoz csatolt I. technikai mellékletet, amely megállapítja a kijelölt chilei kikötőkbe behajózni kívánó, kardhalra halászó uniós hajók által követendő részletes eljárásokat. Ezek az eljárások összhangban vannak a FAO által meghatározott korszerű, a kikötő szerinti államok által meghozandó intézkedésekkel.

Időközben a két fél közösen visszavonta az ITLOS-nál folyamatban lévő ügyet. 2009. december 16-án az ITLOS különtanácsa – Chile és az EU közös kérelmével összhangban – nyilvántartásba vette az ügy megszűnését.

Ezenkívül folyamatban vannak az előkészületek a WTO-ügy (WT/DS/193 – A kardhal szállítására és behozatalára kiható intézkedések) közös visszavonására. A Bizottság azonban ebben a szakaszban még nem tesz javaslatot a kereskedelem akadályairól szóló rendelet alapján indított ügy lezárására. A Bizottság a visszavonásra vonatkozó javaslatot csak azt követően kívánja előterjeszteni, hogy az uniós és a chilei hatóságok hivatalosan is megkötötték a megállapodást, és feltéve, hogy a Csendes-óceán délkeleti nyílt vizein kardhalra halászó uniós hajók chilei kikötőkhöz való hozzáférésére irányadó rendelkezéseket kellően hosszú időn keresztül kielégítő módon végrehajtották.

Indokolt, hogy a Bizottság felkérje a tagállamokat és az Európai Parlamentet a megállapodás megkötésére vonatkozó eljárás megkezdésére. Időközben annak érdekében, hogy a kardhalra halászó uniós hajók mielőbb befuthassanak a chilei kikötőkbe, az egyetértési megállapodást indokolt ideiglenes jelleggel alkalmazni. E célból e határozattal egyidejűleg egy külön tanácsi határozat került előterjesztésre.

2010/0084 (NLE)

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

(…)

a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás megkötéséről az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére[1],

mivel:

1. Az Európai Unió céljai közé tartozik a halászati együttműködési keretmegállapodások kötése harmadik felekkel a közös érdeket képező fajok védelme és fenntartható kezelése, illetve az uniós hajóknak a harmadik felek kikötőihez való átrakodási és kirakodási, valamint logisztikai célú hozzáférése érdekében.

2. A Tanács 2008. április 4-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson Chilei Köztársasággal a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről. A tárgyalások sikeresen lezárultak a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás és annak részletes I. melléklete parafálásával.

3. A 2010/XXX/EU tanácsi rendeletnek[2] megfelelően a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás – annak későbbi időpontban való megkötéséig – az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti levélváltást követően ideiglenes alkalmazásra került.

4. Az Európai Uniónak érdekében áll, hogy a Chilével levélváltás formájában létrejött megállapodást megkösse,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás megkötéséről az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodást az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

Az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az Európai Bizottság felhatalmazást kap, hogy az Európai Unió nevében aláírja az Európai Unió 1. cikkben említett levelét, valamint hogy kijelölje az aláírásra jogosult személyeket.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában .

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN

az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás megkötéséről

A. Az Európai Unió levele

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatok az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti, 2008. október 15–16-án Brüsszelben megtartott tárgyalásokra – amelyek eredményeképpen megszületett a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás (a továbbiakban: egyetértési megállapodás) –, valamint a technikai részletekről 2009. október 5–6-án New Yorkban folytatott kétoldalú megbeszélésekre.

Az Európai Unió és Chile a következő megállapodásra jutott:

i. mindkét Fél jóváhagyja az említett, 2008. október 15–16-án megtárgyalt megállapodást és az annak részét képező, 2009. október 5–6-án New Yorkban megtárgyalt részletes I. mellékletet;

ii. a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak részét képezik az alábbi dokumentumok és információk:

a) a 2008. október 15–16-án Brüsszelben létrejött egyetértési megállapodás, amelyet módosítanak a következők:

b) a technikai részletekről 2009. október 5–6-án New Yorkban folytatott kétoldalú találkozón kidolgozott, az egyetértési megállapodás részét képező részletes I. melléklet;

c) Chile 2009. november 23-én kelt szóbeli jegyzéke, amely a fenti b) pontban említett melléklet xi. pontjával összefüggésben a chilei Arica, Antofagasta és Punta Arenas kikötőket jelöli ki olyan helyként, ahová a Csendes-óceán délkeleti térségének nyílt vizein kardhalra halászó uniós hajók befuthatnak.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét, és megerősítené, hogy ez a levél és arra adott válasz megállapodást hoz létre Chile és az Európai Unió között az egyetértési megállapodás megkötéséről.

Ez a megállapodás a válaszának keltét követő napon lép hatályba.

Kérem, Uram/Asszonyom, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Unió részéről

B. A Chilei Köztársaság levele

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatok az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti, 2008. október 15–16-án Brüsszelben megtartott tárgyalásokra – amelyek eredményeképpen megszületett a kardhalállományoknak a Csendes-óceán délkeleti részén való védelméről szóló egyetértési megállapodás (a továbbiakban: egyetértési megállapodás) –, valamint a technikai részletekről 2009. október 5–6-án New Yorkban folytatott kétoldalú megbeszélésekre.

Az Európai Unió és Chile a következő megállapodásra jutott:

i. mindkét Fél jóváhagyja az említett, 2008. október 15–16-án megtárgyalt megállapodást és az annak részét képező, 2009. október 5–6-án New Yorkban megtárgyalt részletes I. mellékletet;

ii. a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak részét képezik az alábbi dokumentumok és információk:

a) a 2008. október 15–16-án Brüsszelben létrejött egyetértési megállapodás, amelyet módosítanak a következők:

b) a technikai részletekről 2009. október 5–6-án New Yorkban folytatott kétoldalú találkozón kidolgozott, az egyetértési megállapodás részét képező részletes I. melléklet;

c) Chile 2009. november 23-én kelt szóbeli jegyzéke, amely a fenti b) pontban említett melléklet xi. pontjával összefüggésben a chilei Arica, Antofagasta és Punta Arenas kikötőket jelöli ki olyan helyként, ahová a Csendes-óceán délkeleti térségének nyílt vizein kardhalra halászó uniós hajók befuthatnak.

Lekötelezne, ha igazolná e levél kézhezvételét, és megerősítené, hogy ez a levél és arra adott válasz megállapodást hoz létre Chile és az Európai Unió között az egyetértési megállapodás megkötéséről.

Ez a megállapodás a válaszának keltét követő napon lép hatályba.”

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem, az Ön levele és ez a válaszlevél megállapodást képez Chile és az Európai Unió között.

Kérem, Uram/Asszonyom, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

A Chilei Köztársaság részéről

az elnök

[…]

[1] HL C […], […], […] o.

[2] HL L [...]., [...], [...]. o.

Top