EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0006

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2010. január 11. ) a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelvek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (CON/2010/6)

OJ C 19, 26.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 19/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2010. január 11.)

a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelvek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi tanácsi

irányelvre irányuló javaslatról

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Bevezetés és jogalap

2009. október 14-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (1) (a továbbiakban: az irányelvtervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel az irányelvtervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének a Szerződés 127. cikkének (5) bekezdésében említett, a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikák zavartalan megvalósításában való részvételét. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Az ebben a véleményben megfogalmazott észrevételek nem érintik az 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (2) szóló EKB véleményben megfogalmazottakat.

1.   Általános észrevételek

1.1.

Az EKB üdvözli a befektetővédelemnek a tájékoztatókban szereplő információk egyszerűsítése és érthetőbbé tétele révén történő erősítésének célkitűzését. A befektetők és a szabályozók számára hasznos lenne az értékpapírokra és az érintett felekre vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazó, pontosan meghatározott összefoglaló, valamint az összefoglalóban szereplő információk tekintetében egy átfogó felelősségi rendszer (különösen a kevésbé egységesített értékpapírok, úgy mint az eszközalapú értékpapírok, illetve a fedezett értékpapírok más típusai, különösen a fedezett kötvények esetében) Ez biztosítani fogja nem csak az egyes eszközosztályok, hanem az eszközosztályon belüli értékpapírok összehasonlíthatóságát is.

1.2.

Az EKB ebben a vonatkozásban nagyon is üdvözli az EKB, az illetékes hatóságok és az ágazat között arról a lehetőségről folyó párbeszédet, hogy létre lehetne hozni az értékpapírok és kibocsátók referenciaadatai tekintetében egy szabványt abból a célból, hogy ezeket az adatokat egy nemzetközi nyilvános infrastruktúra keretében a politikusok, a szabályozók és a pénzügyi piacok rendelkezésére lehessen bocsátani. Egy ilyen infrastruktúra minden érdekelt fél számára megadná az egyre összetettebb pénzügyi piacok aktuálisabb és megbízhatóbb elemzéséhez szükséges, jó minőségű adatokat, különösen piaci zavarok idején (3).

2.   Különös megjegyzések

A központi banki hitelezési műveletek közzététele az uniós jogszabályok alapján

2.1.

A 2003/71/EK (4), a 2004/109/EK (5) irányelvben és más uniós jogszabályokban (6) különféle közzétételi kötelezettségek szerepelnek a piacok és a befektetők védelme érdekében. Ezen irányelvek közül egyesek rendelkeznek a közzétételi szabályok alóli kivételekről. Különösen a 2003/71/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése írja elő a következőket: „A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága engedélyezheti az ezen irányelvben, vagy a 7. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási intézkedéseiben előírt egyes információk tájékoztatóból való kihagyását, ha úgy ítéli meg, hogy: a) az ilyen információk közzététele a közérdekkel ellentétes lenne”. A 2004/109/EK irányelv hasonló kivételről nem rendelkezik.

2.2.

Egyértelmű jogszabályi keretrendszert kell bevezetni a központi banki hitelezési és egyéb likviditási műveletek (válsághelyzetben is) zavartalan és gyors lebonyolításának elősegítése érdekében, amint arra a jelenlegi pénzügyi válság is rámutatott. E tekintetben egy adott hitelintézetnek nyújtott központi banki hitelre vagy egyéb likviditási műveletre – ideértve a vészhelyzeti likviditási támogatást – vonatkozó információkat bizalmasan kell kezelni válsághelyzetben a pénzügyi rendszer egészének stabilitásához való hozzájárulás és a lakosság bizalmának fenntartása érdekében. Elképzelhető, hogy a 2003/71/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti, fent említett kivételre is lehet hivatkozni jogalapként a központi banki műveletekre – ideértve a vészhelyzeti likviditási támogatást is – vonatkozó információk közzétételének mellőzése tekintetében. Azonban a közzétételi kötelezettség alóli ilyen kivételt kifejezetten elő kell írni valamennyi vonatkozó EU-jogszabályban. A pénzügyi rendszer zavartalan működése továbbá szükségessé teszi egy egyértelmű kivétel meghatározását, mivel a közzététel szükségszerűségének esetenkénti elbírálása akadályt jelenthet a gyors cselekvést igénylő helyzetekben. Ezen okok miatt a mellékletben javaslatokat teszünk a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelvek módosítására, és a megfelelő módosításokat be kell illeszteni a közzétételi követelményekről rendelkező valamennyi vonatkozó uniós jogszabályba.

2.3.

Az EKB készen áll arra, hogy a továbbiakban is együttműködjön a Bizottsággal ebben a kérdéskörben.

3.   Szövegezési javaslatok

A melléklet magyarázattal együtt tartalmazza azokat a szerkesztési javaslatokat, ahol az EKB külön módosításokat javasol az irányelvtervezetben.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. január 11-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 491 végleges.

(2)  COM(2009) 576 végleges.

(3)  Lásd Jean-Claude TRICHET-nek, az EKB elnökének az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága 2009. február 23-i, párizsi ülésén elhangzott, ‘Remarks on the future of European financial regulation and supervision’ („Megjegyzések az európai pénzügyi szabályozás és felügyelet jövőjéről”) című vitaindító előadását, amely elérhető a http://www.ecb.europa.eu címen.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.).

(5)  A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló 2004/109/EK (2004. december 15.) európai parlament és tanácsi irányelv 9. és 10. cikke (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).

(6)  Nevezetesen: a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK (1978. július 25.) negyedik tanácsi irányelv (HL L 222., 1978.8.14., 11. o.); a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK (1983. június 13.) hetedik tanácsi irányelv (HL L 193., 1983.7.18., 1. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2003/6/EK irányelve (2003. január 28.) a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) (HL L 96., 2003.4.12., 16. o.).


MELLÉKLET

Szövegezési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt szöveg (1)

1. módosítás

A 2003/71/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése e) pontjának i. alpontja

„e)

»képesített befektető«:

i.

személyek vagy jogalanyok, amelyeket a 2004/39/EK irányelv II. mellékletének megfelelő szakmai ügyfélnek tekintenek vagy kérésre akként kezelnek, vagy a 2004/39/EK irányelv 24. cikkének megfelelő elfogadható partnerként elismernek.”

„e)

»képesített befektető«:

i.

személyek vagy jogalanyok, amelyeket a 2004/39/EK irányelv II. mellékletének megfelelő szakmai ügyfélnek tekintenek vagy kérésre akként kezelnek, vagy a 2004/39/EK irányelv 24. cikkének megfelelő elfogadható partnerként elismernek. Nem minősülnek képesített befektetőnek azok a személyek vagy jogalanyok, akiket/amelyeket kérésre nem szakmai ügyfélként kezelnek a 2004/39/EK irányelv 24. cikkével összhangban.”

Magyarázat

A képesített befektető 2003/71/EK irányelvben szereplő fogalommeghatározása kifejezetten említi az EKB-t és a központi bankokat (a 2. cikk (1) bekezdés e) pontjának ii. alpontja) emiatt a tájékoztató nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettség nem érvényesül, ha az értékpapír-kibocsátás kizárólag nekik szól (3. cikk (2) bekezdésének a) pont). Az irányelvtervezet alapján az EKB-ra és a központi bankokra mint képesített befektetőkre vonatkozó hivatkozás megszűnne, de a „képesített befektető” javasolt új fogalommeghatározása kiterjed a következőkre: „személyek vagy jogalanyok, amelyeket a 2004/39/EK irányelv II. mellékletének megfelelő szakmai ügyfélnek tekintenek vagy kérésre akként kezelnek, vagy a 2004/39/EK irányelv 24. cikkének megfelelő elfogadható partnerként elismernek”. Az EKB és a központi bankok egyaránt szakmai ügyfelek és elfogadható partnerként elismertek, így az EKB értelmezése szerint képesített befektetői minősítésük egyébként nem változna. Nem egyértelmű azonban az irányelvtervezetben, hogy milyen rendszer vonatkozna azokra a szakmai ügyfelekre, akiket/amelyeket kérésre nem szakmai ügyfélként kezelnek a 2004/39/EK irányelv II. mellékletével összhangban. A javasolt módosítás az egyértelműség kedvéért összehangolja a 2004/39/EK irányelv szerinti szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek listáját a képesített befektetők 2003/71/EK irányelv szerinti listájával, a bizottsági módosítás céljának (lásd az irányelvtervezet (6) preambulumbekezdését) megfelelően.

2. módosítás

A 2003/71/EK irányelv 8. cikkének (2a) bekezdése (új)

A bizottsági szövegben nem szerepel.

„(2a)   Nem írható elő követelményként az, hogy a tájékoztatóban és annak bármely kiegészítőjében szerepelnie kell a valamely KBER központi bank által egy adott hitelintézetnek nyújtott hitelekre vagy egyéb likviditási műveletekre (ideértve a vészhelyzeti likviditási támogatást) vonatkozó információknak.

Magyarázat

Egy adott hitelintézetnek nyújtott központi banki hitelre – ideértve a vészhelyzeti likviditási támogatást – vonatkozó információkat bizalmasan kell kezelni a pénzügyi rendszer egészének stabilitásához való hozzájárulás, és így a rendszer feszültsége szükségtelen fokozásának elkerülése érdekében. A pénzügyi rendszer zavartalan működése továbbá szükségessé teszi egy egyértelmű kivétel meghatározását, mivel a közzététel szükségszerűségének esetenkénti elbírálása akadályt jelenthet a gyors cselekvést igénylő helyzetekben.

3. módosítás

A 2004/109/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése (új)

A bizottsági szövegben nem szerepel.

„(4)   Nem írható elő követelményként az, hogy a 4., 5. és 6. cikknek megfelelően megadott információk között szerepelnie kell a valamely KBER központi bank által egy adott hitelintézetnek nyújtott hitelekre vagy egyéb likviditási műveletekre (ideértve a vészhelyzeti likviditási támogatást) vonatkozó információknak.

Magyarázat

Egy adott hitelintézetnek nyújtott központi banki hitelre – ideértve a vészhelyzeti likviditási támogatást – vonatkozó információkat bizalmasan kell kezelni a pénzügyi rendszer egészének stabilitásához való hozzájárulás, és így a rendszer feszültsége szükségtelen fokozásának elkerülése érdekében. A pénzügyi rendszer zavartalan működése továbbá szükségessé teszi egy egyértelmű kivétel meghatározását, mivel a közzététel szükségszerűségének esetenkénti elbírálása akadályt jelenthet a gyors cselekvést igénylő helyzetekben.

Jelenlegi szöveg

Az EKB által javasolt szöveg (1)

4. módosítás

A 2004/109/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése.

„(1)   A 9. cikk és a 10. cikk c) pontja nem alkalmazandó a KBER tagjai részére vagy tagjai által monetáris hatóságként betöltött feladatuk végzése közben biztosított részvényekre, beleértve a KBER tagjai részére vagy tagjai által, pénzpolitikai célra vagy egy fizetési rendszer keretében nyújtott zálog-, visszavásárlási vagy hasonló likviditási megállapodás keretében biztosított részvényekre.”

„(1)   A 9. cikk és a 10. cikk c) pontja nem alkalmazandó a KBER tagjai részére vagy tagjai által monetáris hatóságként betöltött feladatuk végzése közben biztosított részvényekre, beleértve a KBER tagjai részére vagy tagjai által, pénzpolitikai célra vagy egy fizetési rendszer keretében vagy az egyéb központi banki hitelezési vagy likviditási műveletekkel összefüggésben (ideértve a vészhelyzeti likviditási támogatás nyújtását) nyújtott zálog-, visszavásárlási vagy hasonló likviditási megállapodás keretében biztosított részvényekre.”

Magyarázat

Egy adott hitelintézetnek nyújtott központi banki hitelre – ideértve a vészhelyzeti likviditási támogatást – vonatkozó információkat bizalmasan kell kezelni a pénzügyi rendszer egészének stabilitásához való hozzájárulás, és így a rendszer feszültsége szükségtelen fokozásának elkerülése érdekében. A pénzügyi rendszer zavartalan működése továbbá szükségessé teszi egy egyértelmű kivétel meghatározását, mivel a közzététel szükségszerűségének esetenkénti elbírálása akadályt jelenthet a gyors cselekvést igénylő helyzetekben.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg. A szövegben áthúzással szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.


Top