EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0005

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2010. január 8. ) az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló rendeletre irányuló három javaslatról (CON/2010/5)

OJ C 13, 20.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 13/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2010. január 8.)

az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló rendeletre irányuló három javaslatról

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Bevezetés és jogalap

2009. október 6-án az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától arra, hogy terjesszen elő véleményt a következőkről: (1) az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat (1) (a továbbiakban: az EBA-rendelettervezet); (2) az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat (2) (a továbbiakban: az EIOPA-rendelettervezet); és (3) az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat (3) (a továbbiakban: az ESMA-rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre mindhárom rendelettervezet (a továbbiakban: a rendelettervezetek) tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a rendelettervezetek olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) a Szerződés 127. cikkének (5) bekezdésében említett, a hitelintézetek prudenciális felügyeletére és a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikák zavartalan megvalósításában való részvételét. Mivel a három szöveg a jövőben a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részét alkotó három új európai felügyeleti hatóság létrehozására vonatkozik, az EKB az egyszerűsítés érdekében a rendelettervezetekről egy véleményt fogad el.

A véleményben tett észrevételeket a pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: az ESRB-rendelettervezet), valamint az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (a továbbiakban: az ESRB-határozattervezet) szóló, 2009. október 26-i CON/2009/88 EKB-véleménnyel együttesen kell értelmezni; e két javaslat a Bizottság által 2009. szeptember 23-án az európai pénzügyi felügyelet reformja céljából elfogadott jogalkotási csomag részét képezi (4).

Emellett ezek az észrevételek nem érintik az EKB jövőbeli, a Bizottság által a közösségi pénzügyi jogszabályok fent említett jogalkotási csomag (a továbbiakban: a gyűjtőirányelv) (5) kiegészítéseként szükséges módosításai tekintetében alkotandó véleményeit, illetve a csomaggal összefüggésben elfogadott bármely javaslatra vonatkozó esetleges EKB-véleményeket.

A jelenlegi véleményben foglalt kérdések az európai felügyeleti hatóságok létrehozásával és működésével kapcsolatos, valamint az EKB/KBER és az ESRB számára közvetlen jelentőséggel bíró kérdésekre korlátozódnak.

Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

A javasolt európai uniós felügyeleti intézményi keretrendszer

1.

A rendelettervezetek részét képezik az EU felügyeleti intézményi rendszere átfogó felülvizsgálatának, ami egyaránt magában foglalja a mikroprudenciális felügyeletnek az európai felügyeleti hatóságok létrehozása útján történő erősítését, valamint az ESRB-nek az európai szintű makroprudenciális felügyelet ellátása révén a pénzügyi stabilitásért felelős új független testületként történő kijelölését, a Szerződés 127. cikkének (6) bekezdése alapján egyes kapcsolódó feladatoknak az EKB-ra ruházásával együtt. Az EKB általánosságban üdvözli ezt a javasolt intézményi keretrendszert. Az EKB ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az Ecofin Tanács 2009. december 2-án megállapodott a javasolt keretrendszerre vonatkozó általános álláspontról. (6)

Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi ágazat jogszabályainak közelítése

2.

Az Európai Tanács 2009. június 18–19-én felhívást tett az egységes piac valamennyi pénzügyi intézményére vonatkozó egységes európai szabálykönyv létrehozása érdekében (7). A rendelettervezetek tükrözik a pénzügyi szolgáltatások terén a harmonizált technikai standardok létrehozása érdekében hatékony eszköz bevezetésének szükségességét annak – az egységes szabálykönyv révén történő – biztosítása céljából, hogy Európa-szerte azonosak legyenek a versenyfeltételek, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelemben részesüljenek. Az EKB – figyelemmel arra, hogy régóta támogatja az EU pénzügyi szolgáltatási szabálykönyvének kialakítását – üdvözli ezt a megközelítést (8). Ezen túlmenően az európai felügyeleti hatóságok speciális szaktudással rendelkező szervként megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy támogassák a pénzügyi ágazat harmonizációját magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok, illetve gyakorlatok kialakításában való részvétellel, különösen az uniós intézmények számára nyújtott vélemények, valamint iránymutatások, ajánlások és technikai standardok kidolgozása révén (9).

Különös megjegyzések

Kapcsolat az európai felügyeleti hatóságok és az ESRB között

3.

Az EKB szilárdan támogatja az európai felügyeleti hatóságok és az ESRB közötti együttműködés eredményes intézményi szabályozását. Ez hathatós információmegosztási eljárásokat igényel a makroprudenciális és mikroprudenciális szintű felügyelet közötti zavartalan együttműködés biztosítása, valamint annak érdekében, hogy az ESRB hozzájuthasson a feladatai ellátásához szükséges valamennyi lényeges információhoz, beleértve a makroprudenciális elemzés elvégzéséhez szükséges mikroprudenciális információkat is (10). Az EKB e tekintetben megjegyzi, hogy az európai felügyeleti hatóságok egyik fő feladata az ESRB-vel való együttműködésre fog vonatkozni, különösen annak révén, hogy meg kell adniuk annak számára a feladatai ellátásához szükséges információkat (11). Ezzel összefüggésben az EKB – noha üdvözli azt a tényt, hogy a rendelettervezetek előírják az ESRB új mikroprudenciális intézményi rendszerében való szoros részvételét – módosítást javasol annak biztosítása céljából, hogy elháruljon az ESRB és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere közötti zavartalan információáramlás minden akadálya (ezzel összefüggésben lásd a javasolt 7. módosítást). A rendelettervezetek alapján zajló információcserére javasolt ezen szabályok ki fogják egészíteni az e tárgykörre vonatkozó más vonatkozó uniós szabályokat, ideértve az ESRB-rendelettervezetet is.

Kapcsolat az európai felügyeleti hatóságok és a KBER között

4.

A Szerződés 127. cikke (5) bekezdésének megfelelően az EKB és a nemzeti központi bankok (NKB-k) – hatásköreik és technikai szakértelmük révén – aktív szerepet töltenek be az EU jelenlegi pénzügyi architektúrájában. A rendelettervezeteknek biztosítaniuk kell az EKB, és adott esetben a KBER NKB-inak megfelelő intézményi részvételét is az európai felügyeleti hatóságok és az újonnan létrehozott bizottságok vonatkozásában.

5.

Konkrétabban, a KBER fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszerekben való részvétele a Szerződés 127. cikkének (2) bekezdésében ráruházott feladatot, a „fizetési rendszerek zavartalan működésének” elősegítését tükrözi. A pénzügyi rendszernek kritikus összetevője az értékpapírpiacok biztonságos és eredményes kereskedés utáni infrastruktúrája, és az értékpapír-elszámolás és kiegyenlítési rendszerek bármely zavara komoly rendszerhatásokat gyakorolhat a fizetési rendszerek zavartalan működésére és a pénzügyi stabilitásra egyaránt. A központi bankok fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszerek vonatkozásában fennálló felvigyázói feladataira figyelemmel szükséges a felvigyázói minőségben eljáró központi bankok és a felügyeleti hatóságok közötti eredményes együttműködés (12).

6.

A közelmúlt eseményei megerősítették, hogy a bankrendszert likviditással ellátó szereplőként jelentős lehet a központi bankok részvétele a válsághelyzettel összefüggésben. Ez a helyzet különösen akkor, ha a válság a pénzpiacok likviditási körülményeihez és/vagy a fizetési vagy értékpapír-elszámolási rendszerek működéséhez kapcsolódó esemény révén jelentkezik (13).

Erre tekintettel a központi bankok pénzügyi intézményekre vonatkozó felügyeleti információkhoz való hozzáférése jelentőséghez juthat a makroprudenciális figyelemmel kísérés elvégzése, a fizetési, elszámolás és kiegyenlítési rendszerek felvigyázása és általánosságban a pénzügyi stabilitás biztosításának körében (14). Noha az illetékes hatóságok és központi bankok közötti információmegosztási csatornák a pénzügyi ágazat uniós jogszabályaival összefüggésben már léteznek (15), anyagi, jogi és egységességi okokból egyaránt indokolt annak biztosítása, hogy a rendelettervezetek egyenértékű szabályozást írjanak elő az európai felügyeleti hatóságok és a KBER között a vonatkozó feladatok ellátása esetére.

Az európai felügyeleti hatóságok és a monetáris finanszírozás tilalmának betartása

7.

Amikor a nemzeti jog alapján az NKB az illetékes hatóság a hitelintézetek és/vagy pénzügyi intézmények felügyelete tekintetében, az NKB e feladatának ellátása nem valósíthatja meg a Szerződés 123. cikke szerinti, tiltott monetáris finanszírozást. Amennyiben az egyes európai felügyeleti hatóságok finanszírozása különösen a hitelintézetek és/vagy pénzügyi intézmények felügyeletére illetékes nemzeti hatóságok kötelező hozzájárulásaiból áll (16)), nem ütközik a monetáris finanszírozás tilalmába az, hogy valamely NKB hozzájárul az európai felügyeleti hatóság bevételéhez, ami ilyen körülmények között csak az NKB saját felügyeleti feladatainak finanszírozását valósítja meg.

Szövegezési javaslatok

A melléklet tartalmazza azokat (az EBA-rendelettervezet szövegén alapuló (17)) szerkesztési javaslatokat, ahol az EKB külön módosítást javasol a rendelettervezetekben, a vonatkozó magyarázattal együtt.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. január 8-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0501 végleges.

(2)  COM(2009) 0502 végleges.

(3)  COM(2009) 0503 végleges.

(4)  Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés („EUMSz”) 2009. december 1-jei hatályba lépését követően a rendelettervezetek és az ESRB-rendelettervezet új jogalapja az EUMSz 114. cikke (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés [„EKSz.”]95. cikke). Az ESRB-határozattervezet jogalapja az EUMSz 127. cikkének (6) bekezdése (korábban az EKSz. 105. cikkének (6) bekezdése), ami azzal jár, hogy az ESRB-határozattervezetet rendeletté fogják alakítani.

(5)  A Tanács 2009. november 25-én hivatalos konzultációt folytatott az EKB-vel az 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról, COM(2009) 0576 végleges.

(6)  Lásd az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot – az Ecofin Tanács által elfogadott elnökségi kompromisszum (2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatot, elnökségi kompromisszum (2009/0143(COD) – 16749/1/09 REV1) és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatot, elnökségi kompromisszum (2009/0144(COD) – 16751/1/09 REV1).

(7)  Lásd az Európai Tanács 2009. június 18–19-i elnökségi következtetéseinek 8. oldalát, és az Ecofin Tanács 2009. június 9-i ülésének következtetéseit, melyek a http://www.europa.eu címen érhetőek el.

(8)  Lásd az EBA-rendelettervezet (14) preambulumbekezdését, az ESMA-rendelettervezet (14) preambulumbekezdését és az EIOPA-rendelettervezet (13) preambulumbekezdését.

(9)  Lásd a rendelettervezetek 6. cikke (1) bekezdésének a) pontját.

(10)  E tekintetben lásd a de Larosiére magas szintű munkacsoport EU-ban zajló pénzügyi felügyeletről szóló 2009. februári jelentését, az „Európai pénzügyi felügyelet” című, 2009. május 27-i bizottsági közleményt (COM(2009) 0252 végleges), az Ecofin Tanács 2009. június 9-i ülésének következtetéseit, és a rendelettervezeteket (lásd az EBA-rendelettervezet indokolásának 6.2.2. és 6.3. pontját, valamint a másik két rendelettervezet indokolásának megfelelő pontjait).

(11)  Lásd például a rendelettervezetek 6. cikke (1) bekezdésének d) pontját.

(12)  Lásd az eurorendszer 2009. évi felülvigyázói tevékenységéről szóló jelentést, 2009. november, elérhető a http://www.ecb.europa.eu címen.

(13)  E tekintetben lásd az EU pénzügyi felügyeleti hatóságai, központi bankjai és pénzügyminiszterei között a határon átnyúló pénzügyi stabilitás vonatkozásában zajló együttműködésről szóló egyetértési nyilatkozatot, 2008. június, elérhető a http://www.ecb.europa.eu címen.

(14)  Lásd a lengyel pénzügyminiszter kérésére a pénzügyi intézmények felügyeletéről szóló törvényjavaslatról szóló, 2006. március 9-i CON/2006/15 EKB-vélemény 2.1–2.4. pontját. Lásd még az Európai Unió Tanácsának kérésére a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló, 2009. március 5-i CON/2009/17 EKB-vélemény 13–15. pontját is.

(15)  Lásd például a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.) 12. cikkét, a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.) 58. cikkének (5) bekezdését; a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.) 49. cikkét; és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia-II.) (átdolgozott szöveg) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.) 70. cikkét.

(16)  Lásd a rendelettervezetek 48. cikke (1) bekezdésének a) pontját.

(17)  A három utolsó módosítás kivételével, mivel a 11. és a 12. módosítás az ESMA-rendelettervezetre, a 13. pedig az ESMA- és az EIOPA-rendelettervezetre egyaránt vonatkozik. A 9. és a 10. módosítás viszont csak az EBA-rendelettervezetre vonatkozik.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok  (1)

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt szöveg (2)

1. módosítás

Az EBA- és az ESMA-rendelettervezet (21) preambulumbekezdése, valamint az EIOPA-rendelettervezet (20) preambulumbekezdése

(21) preambulumbekezdés

„(21)

A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy a közösségi pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a Közösség gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. Mivel a vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a Bizottságot célszerű felruházni. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.”

(21) preambulumbekezdés

„(21)

A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy a közösségi pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a Közösség gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. Mivel a vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a Bizottságot célszerű felruházni. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók. Mindez nem érinti a KBER központi bankjainak arra vonatkozó döntési hatáskörét, hogy a pénzügyi rendszer stabilitásához való hozzájárulás központi banki feladatának teljesítése során vészhelyzeti likviditási támogatást nyújtsanak egyes pénzügyi intézményeknek.”

Magyarázat

Az európai felügyeleti hatóságok által válsághelyzettel összefüggésben elfogadott és az illetékes hatósághoz és/vagy egyes pénzügyi intézményekhez intézett határozatoknak figyelembe kell venniük a KBER központi bankjainak vészhelyzeti likviditásnyújtással kapcsolatos feladatait.

2. módosítás

Az EBA- és az ESMA-rendelettervezet (31a) preambulumbekezdése, valamint az EIOPA-rendelettervezet (30a) preambulumbekezdése (új)

A bizottsági szövegben nem szerepel.

(31a)/(30a) preambulumbekezdés

(31a)/(30a)

Szükséges a Hatóság és az EKB, valamint az EU központi bankjai közötti szoros együttműködés, valamint alapvető jelentőségű lehet a központi bankok prudenciális adatokhoz való hozzáférése, különösen vészhelyzetben. A Hatóságot ezért nem szabad meggátolni abban, hogy a vonatkozó információkat megossza az EKB-val és a KBER központi bankjaival, amennyiben ezek az információk lényegesek feladataik ellátásához, ideértve a monetáris politika vitelét és a kapcsolódó likviditásnyújtást, a fizetési, kiegyenlítési és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázását és a pénzügyi stabilitás védelmét.”

Magyarázat

A vélemény 4–6. pontjában kifejtett okok miatt és a pénzügyi ágazat létező uniós jogszabályainak megfelelően a rendelettervezetnek kifejezetten utalnia kell az európai felügyeleti hatóságok EKB-val és a KBER központi bankjaival való együttműködési kötelezettségére, valamint az információmegosztás megfelelő csatornáinak szükségességére.

3. módosítás

A rendelettervezetek 6. cikkének (1) bekezdése

6. cikk

„(1)   A Hatóság a következő feladatokat látja el:

[…]

d)

szorosan együttműködik az ESRB-vel, különösen azáltal, hogy ellátja a feladatai teljesítéséhez szükséges információkkal és biztosítja az ESRB figyelmeztetéseinek és ajánlásainak megfelelő nyomon követését;”

6. cikk

„(1)   A Hatóság a következő feladatokat látja el:

[…]

d)

szorosan együttműködik az EKB-vel, és adott esetben a KBER NKB-ival, különösen azáltal, hogy ellátja azokat a feladataiknak a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelő megvalósítása érdekében szükséges információkkal;

e)

szorosan együttműködik az ESRB-vel, különösen azáltal, hogy ellátja a feladatai teljesítéséhez szükséges információkkal és biztosítja az ESRB figyelmeztetéseinek és ajánlásainak megfelelő nyomon követését;”

Magyarázat

A vélemény 4–6. pontjában kifejtett okok miatt és a pénzügyi ágazat létező uniós jogszabályainak megfelelően a rendelettervezetnek kifejezetten utalnia kell a Hatóságnak EKB-val és a KBER központi bankjaival való együttműködési kötelezettségére, valamint adott esetben a vonatkozó információk – mennyiben azok feladataik ellátásához szükségesek – átadásának kötelezettségére.

4. módosítás

A rendelettervezetek 10. cikkének (1) bekezdése

10. cikk

„(1)   Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását a Közösségben, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja e rendelet alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.”

10. cikk

„(1)   Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását a Közösségben, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság kérése nyomán–, a Tanács, az EKB vagy az ESRB a Tanáccsal, az EKB-val, az ESRB-vel, és adott esetben az európai felügyeleti hatóságokkal folytatott konzultáció után a Hatóságnak címzett határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja e rendelet alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.”

Magyarázat

A 4–6. cikkben kifejtett okok miatt az EKB-nak szerepelnie kell azon hatóságok listáján, mely jogosult a Bizottsághoz a válsághelyzet fennállását megállapító határozat elfogadására irányuló kérés megfogalmazására, illetve azon hatóságok listáján is, melyekkel ilyen határozat elfogadása előtt konzultálni kell. Az EBA- és az ESMA-rendelettervezet (21) preambulumbekezdését, valamint az EIOPA-rendelettervezet (20) preambulumbekezdését megfelelően módosítani kell.

5. módosítás

A rendelettervezetek 16. cikke

16. cikk

Koordinációs feladatkör

„A Hatóság az illetékes hatóságok között általános koordinációs szerepet tölt be, többek között káros fejlemények esetén, amelyek veszélyeztethetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer stabilitását a Közösségben.

A Hatóság összehangolt közösségi válaszra törekszik, többek között az alábbiak révén:

[…]

(4)

az ESRB haladéktalan értesítése a potenciális vészhelyzetekről.”

16. cikk

Koordinációs feladatkör

„A Hatóság az illetékes hatóságok között általános koordinációs szerepet tölt be, többek között káros fejlemények esetén, amelyek veszélyeztethetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer stabilitását a Közösségben.

A Hatóság összehangolt közösségi válaszra törekszik, többek között az alábbiak révén:

[…]

(4)

az EKB és az ESRB haladéktalan értesítése a potenciális vészhelyzetekről, beleértve a Bizottság és a Hatóság által a 10. cikk alapján elfogadott határozatokat.”

Magyarázat

A vélemény 4–6. cikkében kifejtett okok miatt az európai felügyeleti hatóságoknak késedelem nélkül értesíteniük kell az EKB-t a potenciális vészhelyzetekről (beleértve a Bizottság és az európai felügyeleti hatóságok által a rendelettervezetek 10. cikke alapján elfogadott határozatokat).

6. módosítás

A rendelettervezetek 41. cikkének (2) bekezdése

41. cikk

„(2)   Az ügyvezető igazgatót, a Bizottságot és az ESRB-t megfigyelőként meghívják az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának és a 43. cikkben említett albizottságoknak az üléseire.”

41. cikk

„(2)   Az ügyvezető igazgatót, a Bizottságot, az EKB-t és az ESRB-t megfigyelőként meghívják az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának és a 43. cikkben említett albizottságoknak az üléseire.”

Magyarázat

A vegyesbizottság fog foglalkozni az összes hatóság közös érdekkörébe tartozó kérdésekkel. A vegyesbizottság platformként szolgálhat olyan kérdések megvitatására is, melyek a központi bankok és az európai felügyeleti hatóságok számára egyaránt jelentőséggel bírnak, úgy mint a piaci infrastruktúrákhoz és a pénzügyi konglomerátumokhoz kapcsolódó kérdések. Ezért tanácsos, hogy az EKB megfigyelőként legyen jelen a vegyesbizottságban. Emellett az EK-nak a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó albizottságban való részvétele megfelel a jelenlegi intézményi szabályozásnak is, mely szerint az EKB jelen van a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó vegyesbizottság és a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó ideiglenes bizottság ülésein is.

7. módosítás

A rendelettervezetek 56. cikkének (3) bekezdése

56. cikk

„(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem zárja ki, hogy a Hatóság e rendelettel és más, a pénzügyi intézményekre alkalmazandó közösségi jogszabályokkal összhangban információt cseréljen a nemzeti felügyeleti hatóságokkal.

Erre az információra az (1) és (2) bekezdésben megjelölt szakmai titoktartási feltételek vonatkoznak. A Hatóság belső eljárási szabályzatában meghatározza az (1) és (2) bekezdésben említett titoktartási szabályok végrehajtására vonatkozó gyakorlati intézkedéseket.”

56. cikk

„(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem zárja ki, hogy a Hatóság e rendelettel és más, a pénzügyi intézményekre alkalmazandó közösségi jogszabályokkal összhangban információt cseréljen a nemzeti felügyeleti hatóságokkal, a KBER-rel és az ESRB-vel.

Erre az információra az (1) és (2) bekezdésben megjelölt szakmai titoktartási feltételek vonatkoznak. A Hatóság belső eljárási szabályzatában meghatározza az (1) és (2) bekezdésben említett titoktartási szabályok végrehajtására vonatkozó gyakorlati intézkedéseket.”

Magyarázat

A vélemény 3–6. pontjában kifejtett okok miatt az ESRB-t és a KBER-t nem szabad abban meggátolni, hogy részt vegyenek a prudenciális információk cseréjében.

8. módosítás

A rendelettervezetek 66. cikkének (1) bekezdése

66. cikk

„(1)   A 67. cikk második bekezdésében megállapított időponttól számított három éven belül, és azt követően minden harmadik évben a Bizottság általános jelentést tesz közzé a Hatóság működésének eredményeként szerzett tapasztalatokról, valamint az e rendeletben meghatározott eljárásokról. […]”

66. cikk

„(1)   A 67. cikk második bekezdésében megállapított időponttól számított három éven belül, és azt követően minden harmadik évben a Bizottság – az európai felügyeleti hatóságok, az ESRB és az EKB véleményének beszerzését követően – általános jelentést tesz közzé a Hatóság működésének eredményeként szerzett tapasztalatokról, valamint az e rendeletben meghatározott eljárásokról. […]”

Magyarázat

Hasonló felülvizsgálati záradék szerepel az ESRB-rendelettervezetben is, az Ecofin Tanácsban 2009. október 20-án elért megegyezésnek megfelelően (20. cikk)  (3).

9. módosítás

Az EBA-rendelettervezet 25. cikke

25. cikk

„Összetétel

(1)   A felügyelőtanács a következő tagokból áll:

a)

az elnök, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

b)

az egyes tagállamok hitelintézeteinek felügyeletéért felelős állami hatóság vezetője;

c)

a Bizottság egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

d)

az Európai Központi Bank egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

e)

az Európai Rendszerkockázati Testület egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

f)

a másik két európai felügyeleti hatóság egy-egy képviselője, akik nem rendelkeznek szavazati joggal.

(2)   Mindegyik illetékes hatóság felelős egy magas rangú póttag kijelöléséért a hatóságon belül, aki helyettesítheti a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagját, annak akadályoztatása esetén.

(3)   Ha az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóság nem központi bank, a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagjához csatlakozhat a tagállam központi bankjának képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal.

(4)   A 94/19/EK irányelv alkalmazási körében eljárva a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagjához – adott esetben – csatlakozhat az egyes tagállamokban betétbiztosítási rendszereket működtető releváns szervek képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal.

(5)   A felügyelőtanács döntése alapján ülésein részt vehetnek megfigyelők.

Az ügyvezető igazgató szavazati jog nélkül részt vehet a felügyelőtanács ülésein.”

25. cikk

„Összetétel

(1)   A felügyelőtanács a következő tagokból áll:

a)

az elnök, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

b)

az egyes tagállamok hitelintézeteinek felügyeletéért felelős állami hatóság vezetője;

c)

ha a b) pontban említett hatóság nem központi bank, a tagállam központi bankjának egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

d)

a Bizottság egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

e)

az Európai Központi Bank egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

f)

az Európai Rendszerkockázati Testület egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

g)

a másik két európai felügyeleti hatóság egy-egy képviselője, akik nem rendelkeznek szavazati joggal.

(2)   Mindegyik illetékes hatóság felelős egy magas rangú póttag kijelöléséért a hatóságon belül, aki helyettesítheti a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagját, annak akadályoztatása esetén.

   

(3)()   A 94/19/EK irányelv alkalmazási körében eljárva a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagjához – adott esetben – csatlakozhat az egyes tagállamokban betétbiztosítási rendszereket működtető releváns szervek képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal.

(4)()   A felügyelőtanács döntése alapján ülésein részt vehetnek megfigyelők.

Az ügyvezető igazgató szavazati jog nélkül részt vehet a felügyelőtanács ülésein.”

Magyarázat

Biztosítani kell, hogy az NKB-k képviselői rendelkezzenek az EBA felügyelőtanácsában szavazati jog nélküli részvétel önálló jogával.

10. módosítás

A rendelettervezetek 29. cikkének (4) bekezdése

29. cikk (4) bekezdése

„(4)   Az eljárási szabályzat részletesen meghatározza a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket és – adott esetben – a határozatképességre vonatkozó szabályokat is. A szavazati joggal nem rendelkező tagok és a megfigyelők – az elnök és az ügyvezető igazgató kivételével – nem vesznek részt a felügyelőtanács olyan vitáiban, amelyek egyedi pénzügyi intézményekkel kapcsolatosak, kivéve ha a 61. cikk vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok máshogy rendelkeznek.”

29. cikk (4) bekezdése

„(4)   Az eljárási szabályzat részletesen meghatározza a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket és – adott esetben – a határozatképességre vonatkozó szabályokat is. A szavazati joggal nem rendelkező tagok és a megfigyelők – az elnök, az ügyvezető igazgató és a bankfelügyeleti terület jelentős érintettsége esetében a tagállami központi bankok képviselői kivételével – nem vesznek részt a felügyelőtanács olyan vitáiban, amelyek egyedi pénzügyi intézményekkel kapcsolatosak, kivéve ha a 61. cikk vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok máshogy rendelkeznek.”

Magyarázat

Ez a módosítás tenné lehetővé a bankfelügyeleti kérdésekben jelentős részt vállaló tagállami központi bankok szavazati joggal nem rendelkező képviselőinek részvételét az egyes pénzügyi intézményekre vonatkozó bizalmas tárgyalásokon.

11. módosítás

Az ESMA-rendelettervezet (31a) preambulumbekezdése (új)

A bizottsági szövegben nem szerepel.

(31a) preambulumbekezdés

(31a)

A pénzügyi rendszer kritikus összetevője az értékpapírpiacok biztonságos és eredményes kereskedés utáni infrastruktúrája, és az értékpapír-elszámolás és kiegyenlítési rendszerek bármely zavara komoly rendszerhatásokat gyakorolhat a fizetési rendszerek zavartalan működésére és a pénzügyi stabilitásra egyaránt. A központi bankok fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszerek vonatkozásában fennálló felvigyázói feladataira figyelemmel szükséges a felvigyázói minőségben eljáró központi bankok és a Hatóság között a közös érdekű kérdésekben folyó eredményes együttműködés.”

Magyarázat

Az EKB véleménye az, hogy az ESMA és a központi bankok között a közös érdekű kérdésekben folytatódnia kell az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága és a központi bankok között meglévő együttműködésnek.

12. módosítás

Az ESMA-rendelettervezet 1. cikkének (2a) bekezdése (új)

A bizottsági szövegben nem szerepel.

1. cikk

(2a)   A KBER vonatkozó hatásköreinek sérelme nélkül a Hatóság megteszi a megfelelő intézkedést az elszámolás és kiegyenlítés, és a származékos piacok működése összefüggésében.”

Magyarázat

Az ESMA-ra az ESMA-rendelettervezet értelmében a fenti kérdések tekintetében ruházott minden feladatnak figyelembe kell vennie az EKB-nek és a KBER NKB-inak az elszámolás és kiegyenlítés területén meglévő hatásköreit.

13. módosítás

Az ESMA- és az EIOPA-rendelettervezet 25. cikkének (1) bekezdése

25. cikk

„(1)   A felügyelőtanács a következő tagokból áll:

[…]

d)

az Európai Rendszerkockázati Testület egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal; […]”

25. cikk

„(1)   A felügyelőtanács a következő tagokból áll:

[…]

d)

az EKB egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal;

e)

az Európai Rendszerkockázati Testület egy képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal; […]”

Magyarázat

A vélemény 4–6. pontjában kifejtett okok miatt tanácsos az EKB-t szavazati joggal nem rendelkező képviselőként bevonni az ESMA és az EIOPA felügyelőtanácsába. Az EKB megjegyzi, hogy ez a helyzet az EBA- és az EIOPA-rendelettervezetben is, az Ecofin Tanácsban 2009. december 2-án elért megegyezésnek megfelelően  (4).


(1)  A rendelettervezeteket 2009. szeptember 23-án, azaz az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatályba lépése előtt fogadták el. A későbbiekben módosításra szorulnak a bizottsági javaslat szövegében szereplő, a Szerződésből származó idézetek.

(2)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg. A szövegben áthúzással szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(3)  2009/0140(COD) – 14491/1/09 REV1.

(4)  Lásd: 2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1 (az EBA-t érintően) és 2009/0143(COD) – 16749/1/09 (az EIOPA-t érintően).


Top