EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0094

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2009. november 12. ) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2009/94)

OJ C 291, 1.12.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 291/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2009. november 12.)

a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Bevezetés és jogalap

1.

2009. szeptember 10-én az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától arra, hogy alkosson véleményt a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: az irányelvtervezet).

2.

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdésén és a Szerződés 105. cikkének (5) bekezdésén alapszik, mivel az irányelvtervezet a Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) egyik feladatát érinti, nevezetesen a hatáskörrel rendelkező hatóságok támogatását a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikáik zavartalan megvalósításában. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

3.

Az EKB üdvözli az irányelvtervezetet a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények vonatkozásában, amelyek széles körű összhangban állnak a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által a közelmúltban kidolgozott megközelítéssel (2). Az EKB szerint nincs szükség arra, hogy tovább közelítsék az irányelvtervezet követelményeit a felülvizsgált Bázel II piackockázati keretrendszerhez. Az EKB különösen egy olyan mentesítés beillesztését javasolja az irányelvtervezet II. mellékletének 1. pontjába, amely alapján a „correlation trading” tevékenységekre nem vonatkozna az a követelmény, hogy a kereskedési könyvben valamennyi értékpapírosítási pozíciónak egyedi kockázatra vonatkozó kezelésben kell részesülnie.

4.

Az EKB a továbbiakban megjegyzi, hogy a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által jelenleg folytatott mennyiségi hatásvizsgálat elvezethet a „correlation trading” tevékenységek újrakalibrálásához. Amennyiben a hatásvizsgálat valóban elvezet a Bázel II piackockázati keretrendszer újrakalibrálásához, az EKB erősen javasolja az irányelvtervezet megfelelő közelítését vagy módosítását annak érdekében, hogy nemzetközi szinten biztosítani lehessen a tisztességes versenyt ezen a területen.

5.

Az EKB szintén üdvözli az olyan javadalmazási rendelkezések beillesztését az irányelvtervezet I. mellékletébe, amelyek összhangban állnak a G20 vezetőinek arra irányuló kötelezettségvállalásával, hogy haladéktalanul végrehajtják az olyan gyakorlatok megszüntetését célzó nemzetközi standardokat, amelyek a túlzott kockázatvállaláshoz vezettek (3). Az EKB továbbá támogatja a javadalmazási politikákra vonatkozó rendelkezések csoportszintű alkalmazását annak érdekében, hogy a kockázatvállaló munkavállalók egységes elbánásban részesüljenek minden olyan országban, ahol EU-s bankok működnek. Az EKB végül hangsúlyozza, hogy az elsősorban a jelentős pénzügyi intézetekhez szóló nemzetközi standardoknak a valamennyi hitelintézetre (beleértve a kisebbeket is) alkalmazandó közösségi jogba való bevezetésekor megfelelően alkalmazni kell a Szerződésben meghatározott arányossági alapelvet.

6.

A melléklet tartalmazza a szövegszerű szerkesztési javaslatokat azok magyarázatával együtt mindazon esetekben, amelyekben az EKB az irányelvtervezet módosítására tesz javaslatot. Ezek a szerkesztési javaslatok nem befolyásolják a fentebb tett általánosabb érvényű észrevételeket.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. november 12-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 362 végleges.

(2)  Lásd: Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság „A Bázel II piackockázati keretrendszer felülvizsgálata (Revisions to the Basel II market risk framework)”, „Iránymutatások a kereskedési könyvek járulékos kockázati tőkekövetelményeinek kiszámításához (Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book)”, és a „A Bázel II keretrendszer fejlesztései (Enhancements to the Basel II framework)”, 2009. július 13.; elérhető: Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), http://www.bis.org

(3)  Lásd: „FSF Principles for Sound Compensation Practices” és a vonatkozó végrehajtási standardok, elérhető a G20 honlapján (http://www.g20.org).


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt szöveg (1)

1. módosítás

Hivatkozások

„tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,”

„tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,”

Magyarázat:

Mivel a Szerződés kötelezővé teszi az irányelvtervezettel kapcsolatban az EKB-val folytatott konzultációt, egy erre való hivatkozással kell kiegészíteni az irányelvtervezet szövegét a Szerződés 253. cikkével összhangban.

2. módosítás

1. cikk (9) bekezdés

„122b. cikk

(1)   Az általános újra-értékpapírosítási pozíciók IX. melléklet 4. része szerinti kockázati súlyaitól függetlenül az illetékes hatóságok előírják, hogy a hitelintézetek 1 250 %-os kockázati súlyt alkalmazzanak az igen összetett újra-értékpapírosításokban vállalt pozíciókra, kivéve ha a hitelintézet minden egyes érintett újra-értékpapírosítási pozíció tekintetében bizonyította az illetékes hatóság számára, hogy megfelel a 122a. cikk (4) és (5) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(2)   Az (1) bekezdés a 2010. december 31. után kibocsátott újra-értékpapírosításokban vállalt pozíciókra alkalmazandó. A létező újra-értékpapírosításokban vállalt pozíciók tekintetében az (1) bekezdés 2014. december 31. után alkalmazandó, amennyiben ez után az időpont után új alapul szolgáló kitettséget iktatnak be vagy cserélnek.”

„122b. cikk

(1)   Az általános újra-értékpapírosítási pozíciók IX. melléklet 4. része szerinti kockázati súlyaitól függetlenül az illetékes hatóságok előírják, hogy a hitelintézetek 1 250 %-os kockázati súlyt alkalmazzanak az igen összetett újra-értékpapírosításokban vállalt pozíciókra, kivéve ha a hitelintézet minden egyes érintett újra-értékpapírosítási pozíció tekintetében bizonyította az illetékes hatóság számára, hogy megfelel a 122a. cikk (4) és (5) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(2)   Az (1) bekezdés a 2010. december 31. után kibocsátott újra-értékpapírosításokban vállalt pozíciókra alkalmazandó. A létező újra-értékpapírosításokban vállalt pozíciók tekintetében az (1) bekezdés 2014. december 31. után alkalmazandó, amennyiben ez után az időpont után új alapul szolgáló kitettséget iktatnak be vagy cserélnek.”

Magyarázat:

Az értékpapírosítási kitettséghez kapcsolódó átvilágítási követelmények elmulasztásának kérdését megfelelően szabályozza a Tanács által 2009. július 15-én elfogadott irányelv  (2) 122a. cikke. Továbbá, az igen összetett újra-értékpapírosítási kitettségek a 122b. cikk szerint tervezett kezelése nem áll összhangban a fenti irányelv 122a. cikke (5) bekezdésében alkalmazott arányossági alapelvvel, amely egy 250 % – 1 250 % közötti tartományt határozott meg az átvilágítási követelmények elmulasztásának szintjétől függően. Az EKB ennek megfelelően javasolja a 122b. cikk elhagyását.

3. módosítás

I. melléklet, 1. bekezdés

„11.   JAVADALMAZÁSI POLITIKÁK

22.

A munkavállalók azon kategóriáira vonatkozó javadalmazási politikák meghatározásakor és alkalmazásakor, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára, a hitelintézeteknek méretüknek, belső szervezetüknek és tevékenységük jellegének, körének és összetettségének megfelelő módon kell betartaniuk az alábbi elveket:

a)

A javadalmazási politika összhangban van a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel és elősegíti annak alkalmazását, és nem ösztönöz a hitelintézet kockázattűrő képességét meghaladó kockázatok vállalására;

b)

a javadalmazási politika összhangban van a hitelintézet üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel;

c)

a hitelintézet irányító testülete (felügyeleti szerve) megállapítja a javadalmazási politika általános elveit és felelős annak végrehajtásáért;

d)

a javadalmazási politika végrehajtását legalább évente egyszer központi és független belső felülvizsgálatnak kell alávetni annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e az irányító testület (felügyeleti szerv) által meghatározott javadalmazási politikáknak és eljárásoknak;

e)

amennyiben a javadalmazást a teljesítményhez kötik, a javadalmazás teljes összege az egyén és az érintett szervezeti egység teljesítményének együttes értékelésén, valamint a hitelintézet általános eredményességén alapul;

f)

a teljes javadalmazás rögzített és változó összetevői megfelelő egyensúlyban vannak; a rögzített összetevő a teljes javadalmazás kellően nagy hányadát jelenti, hogy teljes mértékben rugalmas bónuszpolitika érvényesülhessen, többek között lehetőség legyen a bónuszfizetés megvonására;

g)

a szerződés idő előtti megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések az adott időszakban elért teljesítményt tükrözik és kialakításuk olyan, hogy nem jutalmazza a teljesítmény elmaradását;

h)

a bónusz vagy bónuszpool kiszámításához használt teljesítménymérés tartalmazza a jelenlegi és jövőbeli kockázatoknak megfelelő kiigazítást és figyelembe veszi a tőke költségét és a szükséges likviditást;

i)

nagy összegű bónuszok esetében a kifizetés jelentős része későbbi időszakra halasztódik és a vállalkozás jövőbeli teljesítményéhez kapcsolódik.”

„11.   JAVADALMAZÁSI POLITIKÁK

22.

A munkavállalók azon kategóriáira vonatkozó javadalmazási politikák meghatározásakor és alkalmazásakor, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára, a hitelintézeteknek méretüknek, belső szervezetüknek és tevékenységük jellegének, körének és összetettségének megfelelő módon kell betartaniuk az alábbi elveket:

a)

A javadalmazási politika összhangban van a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel és elősegíti annak alkalmazását, és nem ösztönöz a hitelintézet kockázattűrő képességét meghaladó kockázatok vállalására;

b)

a javadalmazási politika összhangban van a hitelintézet üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel;

c)

a hitelintézet irányító testülete (felügyeleti szerve) megállapítja és felülvizsgálja a javadalmazási politika általános elveit és felelős annak végrehajtásáért;

d)

a javadalmazási politika végrehajtását legalább évente egyszer központi és független belső felülvizsgálatnak kell alávetni annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e az irányító testület (felügyeleti szerv) által meghatározott javadalmazási politikáknak és eljárásoknak;

e)

a pénzügyi és kockázati ellenőrzésben részt vevő munkavállalók javadalmazása független az általuk felügyelt üzleti területektől és arányos a hitelintézeten belül betöltött kulcsfontosságú szerepükkel;

e f)

amennyiben a javadalmazást a teljesítményhez kötik, a javadalmazás teljes összege az egyén és az érintett szervezeti egység teljesítményének együttes értékelésén, valamint a hitelintézet általános eredményességén alapul;

h g)

a javadalmazások változó összetevőinek bónusz vagy bónuszpool kiszámításához használt teljesítménymérés tartalmazza a jelenlegi és jövőbeli kockázatok összes típusának megfelelő kiigazítást és figyelembe veszi a tőke költségét és a szükséges likviditást;

h)

garantált változó javadalmazás kizárólag kivételes esetekben fordulhat elő új munkavállalók felvételekor, és az az első évre korlátozódik, kellő figyelemmel a prudens kockázatkezelési politikákra;

f i)

a teljes javadalmazás rögzített és változó összetevői megfelelő egyensúlyban vannak, valamint összhangban állnak a kockázati kitettséggel; a rögzített összetevő a teljes javadalmazás kellően nagy hányadát jelenti, hogy teljes mértékben rugalmas bónuszpolitika érvényesülhessen a változó összetevőre tekintettel, többek között lehetőség legyen a bónusz változó összetevő fizetésének megvonására;

j)

a teljes változó javadalmazás kifizetése nem korlátozza a hitelintézetek arra irányuló képességét, hogy megerősítsék a szavatoló tőkéjüket;

i k)

nagy összegű bónuszok változó javadalmazási összetevő esetében a kifizetés jelentős része későbbi, legalább hároméves időszakra halasztódik, nem valósul meg az arányossági alapnál gyorsabban, és a vállalkozás hitelintézet jövőbeli teljesítményéhez kapcsolódik.;

l)

a változó javadalmazási összetevő lényeges részét részvényekben vagy részvényekhez kapcsolódó instrumentumokban, illetve adott esetben nem készpénz instrumentumokban ítélik oda, ameddig ezek az instrumentumok a hosszú távú értékteremtéshez és a kockázat időhorizontjához kötött ösztönzők. A részvényekben, részvényekhez kapcsolódó vagy egyéb nem készpénz instrumentumokban odaítélt jutalmakra megfelelő visszatartási politika vonatkozik;

g m)

a szerződés idő előtti megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések az adott időszakban elért teljesítményt tükrözik és kialakításuk olyan, hogy nem jutalmazza a teljesítmény elmaradását;.

22a.

A méret, a belső szervezet, valamint a tevékenység jellege, köre és összetettsége szerint jelentős hitelintézetek igazgatósági javadalmazási bizottságot hoznak létre javadalmazási politikáik és gyakorlataik felügyelete céljából. A javadalmazási bizottságot olyan módon hozzák létre, hogy az képes legyen hozzáértő és független döntést hozni a javadalmazási politikák és gyakorlatok, illetve a kockázat-, tőke- és likviditáskezelés vonatkozásában létrehozott ösztönzők tekintetében.

Magyarázat:

Az EKB a következők szerint javasolja az irányelvtervezet I. melléklete 1. bekezdésének módosítását: i. a teljesítménymérést ki kell terjeszteni a kockázatok összes típusára (lásd a fenti jobb oldali oszlop g) pontját); és ii. az irányelvtervezet I. melléklete 1. bekezdésének h) és i) pontjait fel kell cserélni (lásd a fenti jobb oldali oszlop g) és i) pontjait) annak érdekében, hogy a szövegben együtt szerepeljenek a teljesítményértékelésre és a változó javadalmazási összetevőre vonatkozó hivatkozások. Az EKB végül javasolja a G20 vezetők által a 2009. szeptember 24–25-én tartott pittsburghi csúcstalálkozón elért megállapodást tükröző új alapelvek bevezetését. A G20 vezetők teljes mértékben elfogadták a Pénzügyi Stabilitási Tanács azon végrehajtási standardjait, amelyek a javadalmazást a hosszú távú értekteremtéshez, nem pedig a túlzott kockázatvállaláshoz kötik (lásd a 3. lábjegyzetet).

4. módosítás

II. melléklet, 3. bekezdés e) pontja

„7.

A 10b. pont a) és b) alpontja alkalmazásában az intézmény saját számításának eredményeit legalább 3-as tényezővel (m+) kell megszorozni.”

„7.

A 10b. pont a) és b) alpontja alkalmazásában az intézmény saját számításának eredményeit legalább 3-as tényezővel (mc +) és legalább 3-as tényezővel (ms) kell megszorozni.”

Magyarázat:

Az EKB támogatja az irányelvtervezet közelítését a vonatkozó bázeli szöveghez (A Bázel II piackockázati keretrendszer felülvizsgálata), amely két különböző szorzótényezőt ír elő az aktuális és a stressz-teszt segítségével meghatározott kockáztatott érték vonatkozásában.

5. módosítás

II. melléklet, 3. bekezdés f) pontja

„A 10b. pont a) és b) alpontja alkalmazásában a szorzótényezőt (m+) az 1. táblázat alapján egy 0 és 1 közötti plusz-tényezővel meg kell növelni, attól függően, hogy az intézmény a legutóbbi 250 munkanapban a kockáztatott értékre vonatkozóan a 10. pontban meghatározott utólagos ellenőrzés során mennyi túllépést tapasztalt […].”

„A 10b. pont a) és b) alpontja alkalmazásában az (mc +) és az (ms) szorzótényezőket az 1. táblázat alapján egy 0 és 1 közötti plusz-tényezővel meg kell növelni, attól függően, hogy az intézmény a legutóbbi 250 munkanapban a kockáztatott értékre vonatkozóan a 10. pontban meghatározott utólagos ellenőrzés során mennyi túllépést tapasztalt […].”

Magyarázat:

Lásd a 4. módosításhoz fűzött magyarázatot.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/48/EK, 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról, amelyet a Tanács 2009. július 15-én fogadott el az első olvasat során elért európai parlamenti egyetértést követően; elérhető a Tanács honlapján: http://register.consilium.europa.eu


Top