EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0081(01)

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2009. október 16. ) az alternatív befektetési alap kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2009/81)

OJ C 272, 13.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 272/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2009. október 16.)

az alternatív befektetési alap kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Bevezetés és jogalap

1.

2009. június 3-án az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az alternatív befektetési alap kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: irányelvtervezet).

2.

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikke (4) bekezdése első francia bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

3.

Az EKB üdvözli az alternatív befektetési alap kezelők („ABAK-ok”) tevékenységére az Európai Unióban vonatkozó harmonizált szabályozói és felügyeleti keret megteremtésének szándékát. Az illetékes hatóságoknak történő beszámolásra vonatkozóan javasolt rendelkezéseknek elviekben jelentősen hozzá kell járulniuk a pénzügyi stabilitás fokozottabb ellenőrzéséhez, és ezáltal az ABAK-ok és az alternatív befektetési alapok („ABA-k”) tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi stabilitási kockázatok tájékozottabb értékeléséhez. A szabályok harmonizálása és az ennek eredményeként létrejövő „útlevél” az EU-ban az egyenlő versenyfeltételek javítása révén a pénzügyi integrációt is szolgálja.

4.

Az EKB sürgeti az Európai Közösségek Bizottságát arra, hogy folytassa a párbeszédet nemzetközi partnereivel (különösen az Egyesült Államokkal) a globális szinten egységes szabályozói és felügyeleti keretrendszer biztosítása érdekében. Amint azt az eurorendszer a fedezeti alapokra vonatkozó bizottsági konzultáció során tett hozzászólásában is megjegyezte, az ágazat erősen nemzetközi jellegére, illetve a szabályozási arbitrázsból és a szabályozás megkerüléséből eredő kockázatra figyelemmel nemzetközileg összehangolt válaszlépésekre van szükség (2). Ez segíthet annak biztosításában, hogy az ABAK-okra vonatkozó követelmények a harmadik országokban azonosak legyenek az EU-n belüli követelményekkel, illetve hogy az EU-n kívüli ABAK-ok kölcsönösségi alapon hozzáférhessenek az EU piacaihoz.

5.

Az irányelvtervezet (3) premabulumbekezdése a jogszabály központi célkitűzéseinek egyikeként határozza meg egy olyan keretrendszer létrehozását, mely képes az ABA-k által keltett, „a befektetőkkel, az egyéb piaci szereplőkkel és a piacokkal összefüggő kockázat”-ok kezelésére, „figyelembe véve az ABAK-o által alkalmazott összetett befektetési stratégiát és technikákat”. E tekintetben megjegyezzük, hogy az irányelvtervezet vonatkozna az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra („ÁÉKBV”) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló (átdolgozott szöveg) 2009/…/EK irányelv (3) hatálya alá nem tartozó alapok valamennyi típusára, így a fedezeti alapokra, az árubefektetési alapokra, a nyíltvégű ingatlanalapokra, a jegyzett zártvégű alapokra, a magántőke-befektetési alapokra és a kockázatitőke-alapokra. Ezek az alapok a közös kezelés alatt álló befektetések heterogén csoportját alkotják, amelyek különböző országokban és különböző formában, az EU-n belül vagy kívül szerveződtek. Ezzel kapcsolatban az irányelvtervezet rendelkezései még módosíthatóak lennének egy olyan irányba, amely jobban tükrözné az ABA-k közötti alapvető különbségeket.

6.

Az irányelvtervezet hatálya alól kifejezetten ki kellene venni az összes központi bankot.

7.

Az EKB általánosságban érzékeli a szabályozói arbitrázs lehetséges kockázatát az ABAK-ok, a biztosítótársaságok és hitelintézetek között, amelyek tekintetében az irányelvtervezet nem teremt egyenlő versenyfeltételeket. Az ABAK-ok saját eszközeinek kezelése kivételével az irányelvtervezet szerinti követelményeket koherens módon kellene alkalmazni az ABAK-ok, a biztosítótársaságok és a hitelintézetek vonatkozásában. Hasonlóképpen, az irányelvtervezet elmulasztja meghatározni az ABAK-ok vezető tisztségviselőire és ügyvezetőire vonatkozó alkalmassági, illetve az elvárt tapasztalatra vonatkozó követelményeket. Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az EKB ezért azt javasolja, hogy erre irányuló rendelkezésekkel egészítsék ki az irányelvtervezet szövegét az EU pénzügyi vívmányainak egyéb területein található hasonló rendelkezéseknek megfelelően.

8.

Az EKB megjegyzi, hogy az irányelvtervezet egyes rendelkezései (például a fedezetlen eladásokra, az értékpapírosításra és a vállalatokban ellenőrző befolyás megszerzésére vonatkozó szabályok) valamennyi piaci szereplőt és nem csak az ABAK-okat érintő horizontális kérdések szabályozására szolgálnak. Noha az EKB érti az e rendelkezések némelyike mögött húzódó indokokat, javasolja ehelyett az ilyen rendelkezések olyan jogszabályok révén történő bevezetésének megfontolását, amelyek fenntartják a különféle piaci szereplők közötti egyenlő versenyfeltételeket, például e rendelkezéseknek a több ágazatban érvényesülő, meglévő uniós jogszabályokba való beiktatásával.

9.

Az EKB elviekben üdvözli ABAK-ok adatszolgáltatási kötelezettségére (amelynek alapján kiváló minőségű adatokat kellene nyújtaniuk az illetékes hatóságok számára) és a felügyeleti hatóságok közötti információcsere mechanizmusaira vonatkozó rendelkezéseket. Az EKB ugyanakkor egy mélyreható elemzés elvégzését javasolja annak érdekében, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségeket olyan adatokra korlátozzák, amelyek ésszerű elvárások alapján relevánsak a pénzügyi stabilitás figyelése tekintetében annak érdekében, hogy biztosítsák az adatszolgáltatási kötelezettségek összhangját az Európai Rendszerszintű Kockázati Tanácsot („ESRB”) és az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszert („ESFS”) létrehozó jogszabályi keretrendszerrel (4), illetve hogy lehetővé tegyék e testületek számára felügyeleti információk beszerzését a feladataik elvégzéséhez szükséges és megfelelő mértékben. Míg az ennek az elemzésnek az eredményeképpen létrejövő koncentrált adatszolgáltatási kötelezettségeknek meg kellene jelenniük az irányelvtervezetben, további részletes meghatározások szintén elfogadhatóak lennének komitológia eljárás keretében. Az EKB készen áll arra, hogy segítséget nyújtson az elemzésben.

10.

Kellően meg kellene fontolni az irányelvtervezet 21. és 24. cikkében részletesen meghatározott, az illetékes hatóságoknak történő adatszolgáltatás egyes követelményeinek a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról szóló, 2007. július 27-i EKB/2007/8 rendelettel (5) való összhangjának megteremtését is. Ez a jelenleg az euroövezetben székhellyel rendelkező befektetési alapokra vonatkozó rendelet lehetővé teszi a harmonizált mérlegstatisztikák gyűjtését. Az ezen adatszolgáltatási követelményekhez való igazodás és az irányelvtervezet hatálya alá tartozó valamennyi ABA esetében a szabványos adatszolgáltatási formátum használata hozzájárulna az EU-szintű rendszerkockázat értékeléséhez. Ez egyben a legkisebbre csökkentené azon ABA-k további adatszolgáltatási terhét, amelyek már jelentik ezeket az adatokat. Míg a irányelvtervezetnek meg kellene határoznia az ABAK-ok által elfogadott üzleti modellekre alkalmazandó alapvető szabályokat, az EKB támogatná komitológia eljárások igénybevételét is az irányelvtervezet 21. és 24. cikkében említett adatok uniós szintű egységesítését célzó, jobbára technikai természetű és részletesebb rendelkezések megalkotásához. Az adatszolgáltatási követelményekkel érintett tételek ezért például magukba foglalhatnák a következőket: az EKB/2007/8 rendeleten alapuló ABA-mérlegadatok, az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás, a cash flow kimutatások és előrejelzések (beleértve a finanszírozás elsődleges forrásait, a prime broker-cégek jegyzékét és az előre nem látott helyzetre szolgáló likviditási megállapodásokat különböző forgatókönyvek esetén), a befektetői visszaváltásra vonatkozó korlátozások, eszközök mark-to-model értékeléssel, a tőkeáttétel, a derivatívákban lévő pozíciók (beleértve a névleges összegeket és az adott biztosítékokat), a nem likvid eszközök és „non-investment grade” eszközök, illetve a fedezetlen eladás alkalmazása. Az EKB elvárja, hogy az ESRB-val konzultációt folytatnak majd az ezen a területen elfogadandó végrehajtási intézkedésekről.

11.

A tőkeáttétel koncepciója alapvető fontosságú a számos ABAK által alkalmazott üzleti modell tekintetében. A „tőkeáttétel” irányelvtervezetben szereplő fogalommeghatározás ugyanakkor nem fed le bizonyos tőkeáttételiarány-koncepciókat. Az EKB aggályosnak tartja azt, hogy a javasolt fogalommeghatározás végrehajtása további pontosítás nélkül nehézségekbe ütközhet. Az e területet érintő végrehajtási intézkedéseknek ki kellene használniuk a központi bankok és a nem központi banki felügyeletek technikai közreműködéséből származó előnyöket. Így az EKB elvárása az, hogy az ESRB-vel és az ESFS-sel folytassanak konzultációt az e terület vonatkozásában elfogadandó végrehajtási intézkedésekről (ideértve a melléklet 7. módosításában javasolt esetet), a „tőkeáttétel” fogalmának esetleges pontosítására vonatkozó rendelkezésekről és annak meghatározásáról, hogy valamely ABA mikor alkalmaz módszeresen nagymértékű tőkeáttételt.

12.

Az irányelvtervezet 25. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottság fogadja el az ABAK-ok által alkalmazható tőkeáttétel felső határát megállapító kiigazítási intézkedéseket, figyelembe véve többek között az ABA típusát, a befektetési stratégiáját, valamint a tőkeáttételének a forrását. Az EKB elismeri, hogy a tőkeáttétel jelentős kockázatokat kelthet a pénzügyi stabilitás tekintetében. Az ABAK-ok befektetési rugalmasságuknak köszönhetően fontos szerepet tölthetnek be a pénzügyi piaci likviditás alátámasztásában, hozzájárulva ezzel a pénzügyi piacok eredményes működéséhez és az árfolyamképzéshez. E szerepkör megőrzése az ABA-kra vonatkozóan olyan kiegyensúlyozott és megfelelően kiigazított tőkeáttételi szintet igényel, amely a teljes kockázati profilt figyelembe veszi, és egyidejűleg nem hátráltatja túlzottan e szervezetek befektetési rugalmasságát.

13.

Az EKB készen áll arra, hogy igény esetén kifejtse további nézeteit a készülő módosított tervezetekről. A melléklet tartalmazza a szövegszerű szerkesztési javaslatokat azok magyarázatával együtt mindazon esetekben, amelyekben az EKB az irányelvtervezet módosítására tesz javaslatot. E szerkesztési javaslatok többsége nem befolyásolja a fentebb tett általánosabb érvényű észrevételeket.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. október 16-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 207 végleges.

(2)  Az eurorendszer hozzászólása az Európai Bizottságnak a fedezeti alapokra vonatkozó konzultációjához, 2009. február 25., 3. o. (elérhető az EKB honlapján: http://www.ecb.europa.eu).

(3)  A Hivatalos Lapban még nem került közzétételre.

(4)  A Bizottság Közleménye – Európai pénzügyi felügyelet, 2009.5.27., COM(2009) 252 végleges (elérhető Európa honlapján: http://www.eur-lex.europa.eu).

(5)  HL L 211., 2007.8.11., 8. o.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt szöveg (1)

1.     módosítás

2. cikk (2) bekezdés (új h) pont)

„(2)   Az irányelv nem alkalmazható a következők egyikére sem:

[…].”

„(2)   Az irányelv nem alkalmazható a következők egyikére sem:

[…]

h)

a tagállamok nemzeti központi bankjai.”

Magyarázat:

Az irányelvtervezet 2. cikke (2) bekezdése g) pontja kizárja többek között az EKB-t az irányelvtervezet hatálya alól. A Központi Bankok Európai Rendszereinek központi bankjait szintén kifejezetten ki kellene zárni az irányelvtervezet hatálya alól, mivel ezek a központi bankok – tekintettel célkitűzéseikre és feladataikra – nem jelentenek olyan kockázatforrást, amely indokolná tekintetükben az irányelvtervezet alkalmazását.

2.     módosítás

3. cikk vége

 

„A Bizottság fogadja el a fenti 1. cikk (1) bekezdésében szereplő »tőkeáttétel« fogalmát tovább pontosító végrehajtási intézkedéseket.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja ezen irányelv nem lényegi elemeinek kiegészítés útján történő módosítása, a 49. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban fogadják el.”

Magyarázat:

Hasznos lenne a „tőkeáttétel” fogalommeghatározásának pontosítása.

3.     módosítás

8. cikk

„8. cikk

Az engedély visszavonása

Az illetékes hatóságok visszavonhatják az ABAK-nak adott engedélyt, amennyiben az ABAK:

1.

az engedélyt hamis nyilatkozatok megtételével vagy más szabálytalan eszközök révén szerezte meg;

2.

többé nem felel meg az engedély kiállításának alapját képező feltételeknek;

3.

súlyosan vagy rendszeresen megsértette az ezen irányelvet átültető rendelkezéseket.”

„8. cikk

Az engedély visszavonása

Az illetékes hatóságok visszavonhatják az ABAK-nak adott engedélyt, amennyiben az ABAK:

1.

az engedélyt hamis nyilatkozatok megtételével vagy más szabálytalan eszközök révén szerezte meg;

2.

többé nem felel meg az engedély kiállításának alapját képező feltételeknek;

3.

súlyosan és/vagy rendszeresen megsértette az ezen irányelvet átültető rendelkezéseket.

Az engedély visszavonása azonnali hatályú és azt haladéktalanul be kell jelenteni.

A Bizottság fogadja el azon végrehajtási intézkedéseket, amelyek részletesebben meghatározzák az engedély (1) bekezdés szerinti visszavonásának időpontját, illetve bejelentésének címzettjeit.

Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja ezen irányelv nem lényegi elemeinek kiegészítés útján történő módosítása, a 49. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban fogadják el.

Magyarázat:

Számos hitel- és keretmegállapodás meghatározza azon „felmondási okok” fogalmát, melyek feljogosítják a szerződő felet a keretmegállapodáson alapuló szerződés vagy ügylet felmondására. Az engedély bevonása általános „felmondási oknak” minősül. Annak biztosítása érdekében, hogy az ABAK engedélyének bevonása ne vezessen olyan rendkívüli felmondási folyamathoz, amely a különféle tagállamok jogrendjében akár eltérő joghatást is kiválthat, kívánatos lenne annak előírása, hogy az engedély bevonásának gyakorlati hatásai az egész Európai Unión belül azonosak legyenek, különösen a bevonás bejelentésének időpontja és címzettjeinek köre, illetve a bevonás hatályosulása vonatkozásában. Az EKB azt javasolja, hogy a Bizottság komitológiai eljárás keretén belül fogadja el azokat a végrehajtási intézkedéseket, amelyek meghatározzák az engedély visszavonása bejelentésének időpontját és címzettjeit.

Az EKB hasonló aggályoknak ad hangot arra az esetre is, ha az az ABAK-ok az irányelvtervezet III. fejezetében meghatározott „működési feltételei”-nek valamely ABAK általi megszegése szintén felmondási oknak, illetve egyéb szerződéses vagy jogszabályban foglalt felmondási okot számítana.

4.     módosítás

16. cikk (3) bekezdés

„(3)   Az eszközök értékelése, valamint az ABA befektetési jegyenkénti vagy részvényenkénti nettó eszközértékének kiszámítása során alkalmazandó szabályokat az ABA székhelye szerinti ország jogszabályai, vagy az ABA alapszabálya vagy alapító okirata írják elő.”

„(3)   Az eszközök értékelése, valamint az ABA befektetési jegyenkénti vagy részvényenkénti nettó eszközértékének kiszámítása során az ABA székhelye szerinti ország jogszabályaival, vagy az ABA alapszabályával vagy alapító okiratával összhangban meghatározott szabályok írják elő érvényesülnek.”

Magyarázat:

Az Egyesült Államok általánosan elfogadott számviteli alapelvei sem részei az Egyesült Államok jogának, és ugyanez a helyzet más országokban is előfordulhat. Ezért megtörténhet az, hogy az irányelvtervezet 16. cikkének (3) bekezdésének végrehajtása nem lesz lehetséges a jelenlegi megfogalmazásában.

5.     módosítás

17. cikk (3) bekezdés

„Letétkezelő a Közösségben székhellyel rendelkező és a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézet lehet.”

„Letétkezelő a Közösségben székhellyel rendelkező és a nemzeti jogszabályokkal vagy a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézet lehet.”

Magyarázat:

A módosítás bővítené a letétkezelő fogalommeghatározását olyan módon, hogy az ne csak a 2006/48/EK irányelv által, hanem legalább a nemzeti jogszabályokkal összhangban engedélyezett hitelintézetekre is kiterjedjen.

6.     módosítás

18. cikk (1) bekezdés d) pont

„d)

az ABAK-nak bizonyítania kell, hogy a harmadik személy megfelelő képzettséggel és képességekkel rendelkezik a szóban forgó feladatok ellátásához, hogy azt kellő körültekintéssel választották ki, és hogy az ABAK helyzeténél fogva képes mindenkor ténylegesen ellenőrizni az átruházott tevékenységet, további utasításokat adni a harmadik személynek, valamint azonnali hatállyal visszavonni az átruházást, amennyiben ez szolgálja a befektetők érdekeit.”

„d)

az ABAK-nak bizonyítania kell, hogy a harmadik személy megfelelő képzettséggel és képességekkel rendelkezik a szóban forgó feladatok ellátásához, hogy azt kellő körültekintéssel választották ki, és hogy az ABAK helyzeténél fogva képes mindenkor ténylegesen ellenőrizni az átruházott tevékenységet, további utasításokat adni a harmadik személynek, valamint azonnali hatállyal visszavonni az átruházást, amennyiben ez szolgálja a befektetők érdekeit, ezzel egyidejűleg felváltva azt a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelő, más átruházási megállapodásokkal.”

Magyarázat:

Az irányelvtervezet 6. cikkének (3) bekezdésével való összhang biztosítása érdekében (amely előírja, hogy bármely, az ABAK-nak adott engedély hatályának „ki kell terjednie bármely, az ABAK által feladatai átruházásával kapcsolatban kötött megállapodásra” is) a javasolt módosítás célja annak előírása, hogy más feladatátruházási megállapodásokat vezessenek be arra az esetre is, ha valaha szükségessé válna az, hogy az ABAK „azonnali hatállyal” visszavonjon egy feladatátruházási megállapodást.

7.     módosítás

A 22. cikk vége

„A második albekezdés alkalmazásában az ABA akkor tekintendő módszeresen nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, amennyiben az összes különböző forrásból származó összesített tőkeáttétel az elmúlt négy negyedévből legalább kettőben meghaladja az ABA saját tőkéjének értékét.”

A második albekezdés alkalmazásában az ABA akkor tekintendő módszeresen nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak, amennyiben az összes különböző forrásból származó összesített tőkeáttétel az elmúlt négy negyedévből legalább kettőben meghaladja az ABA saját tőkéjének értékét.

A Bizottság fogadja el az azokat a körülményeket pontosító végrehajtási intézkedéseket, amelyek fennállása esetén valamely ABA módszeresen nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak minősül.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.”

Magyarázat:

Az irányelvtervezet 22. cikke azzal a gyakorlati hatással járna, hogy az ABA-k túlnyomó többségét módszeresen nagymértékű tőkeáttételt alkalmazónak kellene tekinteni, mivel összesített tőkeáttételük rendszeresen meghaladná nettó eszközértéküket (nem pedig „saját tőkéjüket”), ami az alapok összefüggésében nem feltétlenül nyújt megfelelő viszonyítási alapot. Az EKB ennek a technikai jellegű kérdésnek a legmegfelelőbb megoldására azt javasolja, hogy a Bizottság komitológiai eljárásban fogadja el a végrehajtási intézkedéseket, a felügyelők és egyéb hatáskörrel rendelkező hatóságok megfelelő bevonásával.

8.     módosítás

33. cikk (8) bekezdés

„(8)   Az ABAK-ok csak az 54. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett időponttól kezdve értékesíthetik egy harmadik országban székhellyel rendelkező ABA részvényeit vagy befektetési jegyeit olyan hivatásos befektetők számára, amelyeknek székhelye az ABAK székhely szerinti tagállamától eltérő tagállamban van.”

„(8)   Az ABAK-ok csak az 54. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett időponttól kezdve értékesíthetik egy harmadik országban székhellyel rendelkező ABA részvényeit vagy befektetési jegyeit olyan hivatásos befektetők számára, amelyeknek székhelye az ABAK székhely szerinti tagállamától eltérő tagállamban van. A harmadik országban letelepedett ABA-k valamely tagállamban letelepedett befektető által még ezen időpontot megelőzően vásárolt részvényeit vagy befektetési jegyeit a befektetők továbbra is tulajdonukban tarthatják vagy eladhatják azokat az ABAK-nak.”

Magyarázat:

Mostantól a befektetők (köztük a magán és lakossági befektetők) jogszerűen tarthatják tulajdonukban a harmadik országban letelepedett ABA-k részvényeit vagy egységeit. A javasolt kiegészítés célja annak biztosítása, hogy legyenek az ilyen befektetések kezelésére vonatkozó jogi szabályok az irányelvtervezetben javasolt új rendszerre (azaz egy olyan rendszerre, amelynek keretében a harmadik országban letelepedett ABAK-nak engedélyre lenne szüksége ahhoz, hogy a tevékenységét a tagállamokban is tovább folytathassa) való áttérést követően is, valamint különösképpen annak biztosítása érdekében, hogy e részvények vagy egységek értéke ne csökkenjen mindössze annak következtében, hogy a harmadik országbeli ABAK nem kér vagy nem kap engedélyt az Unión belüli tevékenységének folytatására. Másik megoldásként módosítani lehetne az átmeneti szabályokat is.

9.     módosítás

46. cikk (1) bekezdés

„(1)   Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti engedélyezéséért és felügyeletéért felelős illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak más tagállamok illetékes hatóságainak, amenynyiben ez lényeges az egyes ABAK-oknak vagy az ABAK-ok összességének tevékenysége következtében a rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi intézményekre, illetve az adott ABAK-ok tevékenységével érintett piacok egészséges működésére nézve fennálló potenciális kockázatok nyomon követése és az azokra való reagálás szempontjából. Tájékoztatni kell a 2009. január 23-i 2009/77/EK bizottsági határozattal (2)létrehozott európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságát (CESR) is, amely a kapott információkat továbbítja a többi tagállam illetékes hatóságainak.”

„(1)   Az ABAK-ok ezen irányelv szerinti engedélyezéséért és felügyeletéért felelős illetékes hatóságok tájékoztatást nyújtanak más tagállamok illetékes hatóságainak és a központi bankoknak – ideértve az Európai Központi Bankot és az az Európai Rendszerszintű Kockázati Tanács képviseletében is – feladataik ellátása érdekében. amennyiben ez lényeges az egyes ABAK-oknak vagy az ABAK-ok összességének tevékenysége következtében a rendszerszintű fontossággal bíró pénzügyi intézményekre, illetve az adott ABAK-ok tevékenységével érintett piacok egészséges működésére nézve fennálló potenciális kockázatok nyomon követése és az azokra való reagálás szempontjából. Tájékoztatni kell a 2009. január 23-i 2009/77/EK bizottsági határozattal (2)létrehozott európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságát (CESR) is, amely a kapott információkat továbbítja a többi tagállam illetékes hatóságainak.”

Magyarázat:

A kiegészítés biztosítja, hogy a központi bankok – ideértve az EKB-t (az ESRB képviseletében is) – megfelelő tájékoztatást kapjanak a feladataik ellátásához szükséges információkról az EU pénzügyi vívmányainak egyéb területein alkalmazott terminológiák alkalmazásával.


(1)  A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek. A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg.

(2)  HL L 25., 2009.1.29., 18. o.


Top