EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0809

Javaslat: az Európai parlament és a Tanács irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (átdolgozás) {SEC(2008) 2930} {SEC(2008) 2931}

/* COM/2008/0809 végleges - COD 2008/0240 */

52008PC0809
[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 3.12.2008

COM(2008) 809 végleges

2008/0240 (COD)

Javaslat:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

(átdolgozás)

{SEC(2008) 2930}{SEC(2008) 2931}

⎢ .

INDOKOLÁS

A javaslat háttere |

110 | A javaslat indokai és célkitűzései A 2002/95/ek irányelv (a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv) célja, hogy korlátozza a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását, ezáltal hozzájáruljon az emberi egészség védelméhez, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetvédelmi szempontból megfelelő hasznosításához és ártalmatlanításához. Felülvizsgálatára két fő okból került sor: 1. A bizottság elkötelezte magát egy olyan, jobb szabályozási környezet kialakítása mellett, amely egyszerű, érthető, hatásos és érvényesíthető. A vállalkozások működésének szabályozási környezete hatással van a vállalkozások versenyképességére, valamint növekedési és munkahely-teremtési képességére. A jobb szabályozás célja fontos elemét képezi az európai unió növekedési és foglalkoztatási stratégiájának (lisszaboni stratégia). Az irányelvnek vannak még hiányosságai végrehajtás, érvényesítés és koherencia tekintetében. 2. A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv felkéri a bizottságot, hogy vizsgálja felül az irányelvben előírt intézkedéseket, különösen két berendezéskategóriának (8. És 9. Kategória: orvostechnikai eszközök és felügyeleti és vezérlő eszközök) az irányelv hatálya alá vonása és a korlátozott anyagok jegyzékének kiigazítása vonatkozásában. A javaslatnak az a célja, hogy az irányelvet áttekinthetőbbé tegye, működését egyszerűsítse, nemzeti szintű érvényesítését javítsa, továbbá hogy az irányelvet hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez, és összehangolja a közösségi szabályozás más elemeivel. |

120 | Általános háttér A hatály bizonytalansága, a jogi rendelkezések és a fogalommeghatározások áttekinthetőségének hiánya, valamint a termékek megfelelőségének sokféle tagállami megközelítése és az uniós szabályozás más elemei – például a reach – miatt többszörösen lefolytatott eljárás mind fölösleges igazgatási kiadásokkal jár. Ha a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv felülvizsgálata elmarad, a szabályozás környezeti előnyei az optimális alatt maradnak; a gyártók körében továbbra is bizonytalanság lesz az irányelvvel való összhang bizonyításának jogi követelményeit és a 27 tagállamban követett érvényesítési módszereket illetően, fenntartva vagy növelve az igazgatási kiadásokat. |

130 | Meglévő rendelkezések a javaslat által érintett területen E javaslattal összefüggő jogi aktusnak maga a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv számít. |

140 | Összhang az unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv felülvizsgálata koherensebbé fogja tenni az irányelvet más vonatkozó közösségi jogi aktusokkal, így a termékforgalmazási csomaggal[1] (a fogalommeghatározások és az érvényesítés tekintetében), a reach rendelettel[2] (az anyagok felhasználását illetően), az energiafelhasználó termékekre vonatkozó irányelvvel[3] (az elektromos és elektronikus berendezések tervezését illetően), valamint az elektromos és elektronikus termékekből származó hulladék kezelésére vonatkozó szabályozással. A felülvizsgálatnak az a célja, hogy csökkentse az adminisztratív terhet, és költséghatékonyabbá tegye a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvet. |

Konzultáció az érdekelt felekkel és hatásvizsgálat |

Konzultáció az érdekelt felekkel |

211 | Konzultációs módszerek, főbb célágazatok és a válaszadók általános profilja Az europa-honlapon keresztül két konzultáció indult az érdekelt felekkel. Az első konzultáción (2007. Március 22.–2007. Május 22.) Az érdeket feleket észrevételek megtételére és információk közlésére szólították fel a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv esetleges felülvizsgálatának tárgykörében. Az érdekelt felekkel folytatott második konzultáció (2007. December 13.–2008. Február 13.) Fő célja az volt, hogy az első körben felmerült politikai megoldásokról visszajelzés és információ érkezzen. |

212 | A válaszok összefoglalása és figyelembevételük módja A konzultációra adott válaszok az érdekelt felek tág körétől, kiterjedt földrajzi területről érkeztek, igencsak változó tartalommal és minőségben. Az első konzultáción (49 válaszadó) az iparágbeli érdekelt felek elsősorban a végrehajtás ésszerűsítését és harmonizálását látták szükségesnek (különösen a hatályt és a megfelelés igazolását illetően), valamint a mentesítési mechanizmus felgyorsítását. Egyes nem kormányzati szervezetek az irányelv környezeti és egészségügyi hasznának fokozására szólítottak fel. A második konzultáción (62 válaszadó) az érdekelt felek részletesen kifejtették pontos elképzeléseiket az egyes szakpolitikai megoldásokkal és általában az irányelv jövőbeli alakításával kapcsolatos preferenciáikról. Egyesekben felmerült, hogy a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvet fel lehetne számolni, helyette a reach keretében kezelve a veszélyes hulladékokat, ezzel azonban az érdekeltek elsöprő többsége nem értett egyet. Az érdekeltek ötletei általában a fogalmak egyértelműsítésére és a bizonytalanság csökkentésére irányultak. |

213 | A konzultációk eredményei hozzáférhetők a http://ec.europa.eu/enterprise/toys/public_consultation.htm internetcímen. |

A szakvélemények összegyűjtése és felhasználása |

221 | Érintett tudomány- és szakterületek A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv 6. Cikkével összhangban 2006-ban tanulmány[4] készült az orvostechnikai eszközöknek, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközöknek az irányelv hatálya alá vonásának lehetőségéről. A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv 4. Cikkének (3) bekezdésével és 6. Cikkével összhangban 2008 júniusában elkészült egy, a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv további veszélyes anyagokra való kiterjesztésének szükségességét és megvalósíthatóságát vizsgáló tanulmány. 2008 júliusában szolgáltatási szerződés jött létre, hogy a bizottság szolgálatai segítséget kapjanak munkájukhoz a hatásvizsgálat technikai vonatkozásaiban. 2008 áprilisában elkészült az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó és a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv felülvizsgálatát az innováció és a verseny szemszögéből vizsgáló tanulmány.[5] A deka-bde az egyetlen olyan anyag, amelynél a tudomány mai állása alapján indokolt volt megfontolni a tilalom feloldását. A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv 2002 óta korlátozza a deka-bde felhasználását elektromos és elektronikus berendezésekben. A 2005/717/ek bizottsági határozat[6] 2005-ben mentesítette a deka-bde-t a felhasználási korlátozás alól. 2008. Április 1-jén az európai bíróság e tekintetben megsemmisítette a mentesítő határozatot, joghatásait azonban 2008. Június 30-ig bezárólag fenntartja[7]. 2008. Július 1. Óta ismét alkalmazandó a deka-bde elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának eredeti korlátozása. Ebben a javaslatban a deka-bde továbbra is szerepel a tiltott anyagok jegyzékében (iv. Melléklet). Toxicitása és más tiltott anyagokra való lebomlása (brómvesztéssel pbt-, illetve vpvb-anyagokká alakulása) körül még mindig vannak bizonytalanságok. A kockázatelemzés arra a következtetésre jutott, hogy a fogyasztókat és az emberi egészséget érintő (az anyag fizikai-kémiai tulajdonságaiból adódó), valamint a légkört és a szennyvízkezelő telepek mikroorganizmusait érintő kockázatok tekintetében már eddig is alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések nem szorulnak kiegészítésre, és hogy az anyag perzisztens, bio-akkumulatív és toxikus tulajdonságaival kapcsolatos aggályok megfelelő körülhatárolása nem igényel további tájékozódást és vizsgálódást a munkavállalókat, az anyaggal a környezeten keresztül érintkezésbe kerülő embereket, valamint a vízi és szárazföldi ökoszisztémát érintő kockázatok tekintetében.[8] az 565/2006/ek bizottsági rendelet további kockázatértékelési vizsgálatok elvégzését írta elő, beleértve a fejlődési neurotoxicitás értékelését, valamint emberi biomonitoring-program és környezetmegfigyelési program elvégzését is.[9] a deka-dbe elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának kockázatai még súlyosabbak, ha figyelembe vesszük a közelmúlt felfedezéseit[10] az európai unióban ellenőrizetlenül folyó hulladéklerakásról, és különösen a szóban forgó berendezésekből származó hulladék jogszerűtlen értékesítéséről olyan országoknak, ahol rendezetlenek a hulladékgazdálkodási feltételek. A javaslat értelmében a felhasználóipar az 5. Cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kritériumok szerint kérelmezheti a tilalom alóli átmeneti mentesülést. A javaslat (7) preambulumbekezdésében foglaltakkal összhangban a felhasználás jelenlegi korlátozása folyamatos felülvizsgálat tárgya lesz, és szükség esetén kiigazításra kerül, figyelemmel a legfrissebb technikai és tudományos ismeretekre. |

222 | Alkalmazott módszerek Módszereiket tekintve a fenti tanulmányok egyebek mellett felméréseken, a szakirodalom kutatásán, továbbá az ipari vállalkozásoknak, valamint a tagállami bűnüldöző hatóságok és az iparág képviselőinek a megkérdezésén alapulnak. Ezenkívül technikai műhelymunkára is sor került az érdekelt felekkel. |

223 | A konzultációba bevont főbb szervezetek/szakértők Iparszövetségek, egyedi vállalkozások, nem kormányzati szervezetek és tagállamok. |

2249 | A beérkezett és a figyelembe vett javaslatok összefoglalása |

225 | A beérkezett és figyelembe vett javaslatok lényegében a követelmények harmonizálására, az irányelv áttekinthetőbbé tételére és egyszerűsítésére, a mentesítési mechanizmus javítására, valamint az irányelv hatályának az orvostechnikai eszközökre és a felügyeleti és vezérlő eszközökre való kiterjesztésére irányultak. |

226 | A szakértői tanácsok nyilvános hozzáférhetővé tételéhez felhasznált eszközök A végleges jelentések közzététele az europa-honlapon. |

230 | Hatásvizsgálat Többek között a következő megoldások jöttek számításba: a hatály és a fogalommeghatározások mindenfajta egyértelműsítésének vagy kiegészítésének mellőzése; a teljes irányelv hatályon kívül helyezése; egy anyag (a deka-bde) tilalmának feloldása és a korlátozás alá eső anyagok jegyzékének kiegészítése. E megoldásokat el kellett vetni, mivel a hatásvizsgálat szerint vagy nem optimalizálják az irányelv felülvizsgálatából nyerhető előnyöket, vagy több költséggel járnak, mint amennyi hasznot hoznak. A javaslat ehelyett egyértelműsíti az irányelvet, az előírások érvényre juttatására vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki, lehetőség szerint más közösségi jogi aktusokkal – például a reach rendelettel – összhangba hozza, a mentesítési mechanizmust kiigazítja, és két új berendezéskategóriát vezet be. A várt előnyök környezetiek (az orvostechnikai eszközökből és a felügyeleti és vezérlő eszközökből a környezetbe kerülő veszélyes anyagok mennyiségének csökkenése, az előírásoknak nem megfelelő termékek jelenlétének csökkenése a piacon), és gazdaságiak (adminisztratív teher csökkenése, eljárások többszörös lefolytatásának elkerülése és fokozott jogbiztonság). |

231 | A javaslatot hatásvizsgálatnak vetették alá, s a hatásvizsgálat szerepel a bizottság jogalkotási és munkaprogramjában. |

A javaslat jogi elemei |

305 | A javasolt fellépés összefoglalása Érdemes megjegyezni, hogy az irányelv alapvető célkitűzései és mechanizmusai változatlanok. A cél végeredményben bizonyos veszélyes anyagok kiküszöbölése az elektromos és elektronikus berendezésekből; olyan esetben, amikor ez átmenetileg nem oldható meg, mentesítésre kerülhet sor. Újabb anyagok tilalma nem szerepel a javaslatban. A javaslatban szereplő főbb módosítások a következők: 2. Cikk (hatály): az irányelv hatályának pontosítása két új melléklettel történik: az első tág termékkategóriákat határoz meg, a második – amelyet a bizottság módosíthat – felsorolja az egyes kategóriákba kötelezően besorolandó termékeket. A hatály harmonizálása javít az irányelv végrehajtásán és csökkenti az adminisztratív terhet. Az orvostechnikai eszközök és a felügyeleti és vezérlő eszközök az irányelv hatálya alá kerülnek, így visszaszorul a veszélyes anyagok felhasználása a szóban forgó berendezésekben, ami környezeti és egészségügyi előnyökkel jár, erre azonban több lépésben kerül sor, így elkerülhetők a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági hatások. 3. Cikk (fogalommeghatározások): a különféle gazdasági szereplők meghatározása a termékforgalmazási csomaghoz igazodik, és új fogalommeghatározások jelennek meg, például az „orvostechnikai eszközöké” vagy a „homogén anyagoké”. A vonatkozó közösségi szabályozással egységet alkotó, harmonizált meghatározások áttekinthetőbbé teszik a szabályozást és csökkentik az adminisztratív terhet. 4. Cikk (anyagok betiltása): meghatározásra kerül a tiltott anyagok legmagasabb megengedett koncentrációja (ezzel beépül az irányelvbe egy bizottsági határozat), és a forgalomba hozatalkor mentesítésben részesülő berendezések esetében is felhasználhatóvá válnak a szabályozásnak egyébként nem megfelelő pótalkatrészek, így elkerülhető, hogy a berendezéseket idő előtt használaton kívül helyezzék; az irányelv az új termékkategóriáknak (orvostechnikai eszközök és felügyeleti és vezérlő eszközök) új mellékletet szentel, kitérve azokra az esetekre, amelyekben a helyettesítésre jelenleg még nincs megoldás; az anyagokra vonatkozó új tilalmak bevezetésére olyan mechanizmus szolgál, amely összhangban van a reach módszereivel, egységet és maximális szinergiát biztosítva a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás keretében elvégzett munkával. Ezen eljárás részletes szabályai komitológia útján kerülnek kialakításra. E részletes szabályok kialakításakor a bizottság előnyben fogja részesíteni az európai vegyianyag-ügynökség (echa) szakvéleményének felhasználását. A bizottság az európai vegyianyag-ügynökséget fel fogja kérni a kiemelten kezelendő anyagok értékelésére. 5. Cikk (mentesítési mechanizmus): a mentesítések legfeljebb négy évre szólhatnak, ami erőfeszítésekre ösztönöz a helyettesítést illetően, jogbiztonságot nyújt, és a bizonyítás terhét a kérelmezőre hárítja, összhangban a reach rendelettel. A mentesítések elbírálásához – a társadalmi-gazdasági szempontok tágabb körének figyelembevétele érdekében – olyan, új kritériumok kerülnek bevezetésre, mint az elérhetőség és a megbízhatóság; a bizottság felhatalmazást kap, hogy meghatározza a mentesítések kérelmezésének részletes szabályait, s ily módon megkönnyítse a kérelmezést és felgyorsítsa az elbírálás folyamatát. Újdonság a 6–8. Cikk, amely a termékforgalmazási csomaggal összhangban lévő termék-megfelelőségértékelési követelményeket és piacfelügyeleti mechanizmusokat vezet be. A piacfelügyelet szigorítása és harmonizálása csökkenti a nem megfelelő termékek számát, ez tehát költséghatékony módszer az irányelv környezetvédelmi előnyeinek növelésére; a megfelelőségértékelési követelmények harmonizálásával megnő a jogbiztonság és csökken a tagállamok és a gyártók adminisztratív terhe. |

310 | Jogalap A szerződés 95. Cikke |

320 | A szubszidiaritás elve Érvényesül a szubszidiaritás elve, mivel a javaslat nem esik a közösség kizárólagos hatáskörébe. |

A javaslat célkitűzéseit a tagállamok önállóan a következők miatt nem tudják kielégítően megvalósítani: |

321 | Az elektronikus termékek környezeti hatásait és belső piaci szabad mozgását illetően a közösség és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek. |

323 | A tagállamok egymástól független kezdeményezései esetén környezetvédelmi hiányosságok és belső piaci problémák támadhatnak. |

A javaslat célkitűzéseit a következők miatt lehet hatékonyabban megvalósítani közösségi fellépéssel: |

324 | A problémák természetüknél fogva országok felettiek, ezért közösségi szinten érdemes szabályozni őket; a gyártókkal és a hatóságokkal szembeni követelményeknek az egész közösségre kiterjedő harmonizálása növelni fogja a költséghatékonyságot és egyszerűsítésre fog ösztönözni. |

325 | A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó követelmények fokozottabb harmonizálása csak az irányelv átdolgozásával lehetséges; az európai uniós szabályozást csak közösségi szinten lehet egyszerűsíteni. |

326 | A gyártóknak költségesebb volna megfelelniük az előírásoknak, ha a veszélyes anyagok alkalmazását nemzeti szintű igazgatási követelmények korlátoznák. |

327 | Ez az átdolgozás a közösségi szintű szabályozási környezet javítására való törekvésnek szerves része. |

A javaslat tehát megfelel a szubszidiaritás elvének. |

Az arányosság elve A javaslat a következők miatt megfelel az arányosság elvének: |

331 | A javasolt intézkedés egy hatályban lévő irányelvnek a tanács és az európai parlament által megjelölt pontokat érintő átdolgozása. Az intézkedés az egyszerűsítési törekvésnek is része, és növeli az egységet és a szinergiát az ugyanezen termékeket érintő többi vonatkozó közösségi jogi aktussal. |

332 | A hatály és a fogalommeghatározások egyértelműsítése, az előírások érvényre juttatására vonatkozó harmonizált rendelkezések bevezetése és a korlátozások alóli mentesítések odaítélésére szolgáló mechanizmus tökéletesítése mind növelni fogja a jogbiztonságot, és csökkenteni fogja az adminsztratív terhet. |

Az eszköz megválasztása |

341 | Javasolt eszköz: irányelv. |

342 | Más eszköz a következők miatt nem volna alkalmas: A javasolt intézkedés egy hatályban lévő irányelv átdolgozása; szükség szerint átvesz elemeket olyan útmutatókból, amelyekről megállapítást nyert, hogy nincs elegendő harmonizációs hatásuk. A szóban forgó politikai célkitűzések eléréséhez nem volna elegendő az önszabályozás; a hatásvizsgálat során az irányelv hatályon kívül helyezésének lehetőségét vizsgálat után elvetették. |

Költségvetési vonatkozások |

409 | A javaslat nincs hatással a közösség költségvetésére. |

Kiegészítő adatok |

510 | Egyszerűsítés |

511 | A javaslat a jogi szabályozás egyszerűsítését szolgálja: a hatóságok közigazgatási eljárásainak egyszerűsítését (uniós és nemzeti szinten) és a magánfelek adminisztratív eljárásainak egyszerűsítését. |

512 | A javaslat egyértelműsíti a fogalommeghatározásokat és az irányelv hatályát; harmonizálja a termékek megfelelőségértékelését és a piacfelügyeleti tevékenységeket; a technika és a tudomány fejlődéséhez hozzáigazítja és tökéletesíti a mentesítések odaítélésének mechanizmusát. |

513 | A piacfelügyeleti hatóságok és tevékenységek szervezett összehangolása (beleértve az információcseréét is), a hatály és a fogalommeghatározások egyértelműsítése és a mentesítések odaítélési mechanizmusának ésszerűsítése meg fogja könnyíteni a hatóságok munkáját az irányelv végrehajtása és érvényre juttatása során. |

514 | A hatály és a fogalommeghatározások egyértelművé válásával könnyebbé válik eldönteni, hogy egy adott termék az irányelv hatálya alá tartozik-e, és milyen intézkedésekkel hozható összhangba az előírásokkal; a megfelelőségértékelési eljárások harmonizálása a gyártóknak jogbiztonságot teremt a tekintetben, hogy miként kell igazolniuk a megfelelőséget a közösségben működő hatóságok felé. |

515 | A javaslat 2008/env/001 hivatkozási számmal szerepel a bizottságnak a közösségi vívmányok aktualizálására és egyszerűsítésére irányuló gördülő programjában, valamint jogalkotási és munkaprogramjában. |

520 | Meglévő jogi aktus átdolgozása A javaslat elfogadása egy meglévő jogi aktusnak: a 2002/95/ek irányelvnek az átdolgozásával jár. Mivel a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv 4. Cikkének (1) bekezdése szerinti tilalom alóli mentesítéseket felsoroló v. Mellékletet komitológiai eljárással rendszeresen aktualizálják a technika és a tudomány állása szerint, az említett melléklet nem része ennek az együttdöntési javaslatnak. |

Felülvizsgálati/módosítási/megszüntetési záradék |

531 | A javaslat nem tartalmaz felülvizsgálati záradékot. A bizottság azonban szorosan figyelemmel fogja kísérni, hogy szükség van-e módosításra, figyelemmel az 1907/2006/ek rendelet 138. Cikkének (6) bekezdése értelmében végrehajtott felülvizsgálat kimenetelére. |

550 | Megfeleltető táblázat A tagállamok az irányelvet átültető nemzeti rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot kötelesek eljuttatni a bizottsághoz. |

560 | Európai gazdasági térség A javasolt jogi aktus egt-vonatkozású, ezért az egész európai gazdasági térségben hatályosnak kell lennie. |

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

2008/0240 (COD)

Javaslat:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

(átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,[11]

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,[12]

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,[13]

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 2002. november 8-án jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,[14]

mivel:

òúj szöveg

1. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK irányelven[15] több lényeges módosítást kell végezni. Az áttekinthetőség érdekében szükség van a szöveg átdolgozására.

ê2002/95/EK

(21) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos, a tagállamok által elfogadott jogszabályok vagy közigazgatási intézkedések közötti különbségek akadályozhatják a kereskedelmet, és torzíthatják a versenyt a Közösségben, és ezáltal közvetlenül befolyásolhatják a belső piac létrehozását és működését. Ezért e területen közelíteni kell a tagállami jogszabályokat, és hozzá kell járulni az emberi egészség védelméhez, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetvédelmi szempontból megfelelő hasznosításához és ártalmatlanításához.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

(3)(2) Az Európai Tanács a 2000. december 7-i, 8-i és 9-i nizzai ülésén ð A 2002/95/EK irányelv előírja, hogy a Bizottság vizsgálja felül a szóban forgó irányelvet, különösen azzal a céllal, hogy hatályát kiterjessze a bizonyos kategóriákba sorolt berendezésekre, és ï a támogatta az elővigyázatosság elvéről szóló, 2000. december 4-i tanácsi állásfoglalástsal jóváhagyott ð elővigyázatossági elv figyelembevételével megvizsgálja, hogy a tudomány fejlődése alapján kiigazításra szorul-e az anyagok jegyzéke. ï

(3) A hulladékgazdálkodásra vonatkozó közösségi stratégia felülvizsgálatáról szóló, 1996. július 30-i bizottsági közlemény hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a hulladékok veszélyesanyag-tartalmát, és rámutat arra, hogy az ezen anyagoknak a termékekben és a gyártási eljárások során történő felhasználását korlátozó, közösségi szintű szabályok hozzájárulhatnak ehhez.

(4) A kadmium okozta környezetszennyezés elleni küzdelemre vonatkozó közösségi cselekvési programról szóló, 1988. január 25-i tanácsi állásfoglalás[16] felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki különleges intézkedéseket egy ilyen programra vonatkozóan. Előírja továbbá az emberi egészség védelmét is, és egy olyan átfogó stratégia megvalósítását, amely különösen a kadmium használatát korlátozza, és ösztönzi a kadmiumot helyettesítő anyagokra irányuló kutatást. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a kadmiumot kizárólag azokban az esetekben lehet alkalmazni, amikor nem állnak rendelkezésre megfelelő és biztonságosabb helyettesítő megoldások.

(4)(5) A rendelkezésre álló adatok rámutatnak, hogy szükségesek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtésére, kezelésére, újrafeldolgozására és ártalmatlanítására vonatkozó olyan intézkedések, mint amelyilyeneket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i a 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[17] meghatároz, az érintett nehézfémekkel és gyulladásgátlókkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási problémák enyhítése érdekében. Az intézkedések ellenére azonban továbbra is az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak egy jelentős hányada marad meg az ártalmatlanítás jelenleg hozzáférhető folyamatában. Még ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjtik is össze, és adják át újrafeldolgozásra, azok higany-, kadmium-, ólom-, króm VI, valamint PBB- és PBDE-tartalma valószínűleg egészségügyi és környezeti kockázatot jelentene.

(5)(6) A közösségi szinten kitűzött egészség- és környezetvédelem keretében az ezekkel az anyagokkal kapcsolatos egészségügyi és környezeti kockázatok jelentős csökkentésének leghatékonyabb módja ð a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára is ï az, ha ezeket az anyagokat – a műszaki és gazdasági megvalósíthatóság figyelembevételével – biztonságos vagy biztonságosabb anyagokkal helyettesítik az elektromos és elektronikus berendezésekben. E veszélyes anyagok felhasználásának korlátozása valószínűleg javítja az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai újrafeldolgozásának lehetőségét és gazdaságosságát, továbbá csökkenti az újrafeldolgozó üzemekben foglalkoztatottak egészségére gyakorolt káros hatásokat.

(6)(7) Az ezen irányelvvel szabályozott anyagokat alapos tudományos kutatásnak és értékelésnek vetették alá, és különböző intézkedéseket fogadtak el rájuk vonatkozóan mind közösségi, mind pedig nemzeti szinten.

(7)(8) Az ezen irányelvben előírt intézkedések figyelembe veszik a meglévő nemzetközi iránymutatásokat és ajánlásokat, és a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatok értékelésén alapulnak. Az intézkedésekre az emberi és állati egészség, valamint a környezet védelmének megfelelő szintjének megvalósítása érdekében van szükség, tekintettel azokra a kockázatokra, amelyeket az intézkedések hiánya okozhatna a Közösségben. Az intézkedéseket a rendelkezésre álló műszaki és tudományos információk figyelembevétele érdekében folyamatosan felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig ki kell igazítani.

òúj szöveg

(8) Ez az irányelv kiegészíti a közösségi hulladékgazdálkodás szabályozását, így a hulladékokról szóló 2008/[...]/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

(9) Az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[18] környezetbarát tervezési követelmények elfogadására ad módot olyan energiafogyasztó termékek esetében, amelyekre ezen irányelv hatálya is kiterjedhet. A 2005/32/EK irányelv és az annak alapján elfogadott végrehajtási intézkedések a közösségi hulladékgazdálkodási szabályozás sérelme nélkül értendők.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

(10)(9) Ezt az irányelvet a biztonsági és egészségügyi követelményekről szóló közösségi jogszabályok és a megfelelő közösségi hulladékgazdálkodási jogszabályok, különösen √ az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló, 2006. szeptember 6-i európai parlamenti és tanácsi 2006/66/EK irányelv Õ [19] az egyes veszélyes anyagokat tartalmazó szárazelemekről és akkumulátorokról szóló, 1991. március 18-i 91/157/EGK tanácsi irányelv,ð valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2004. április 29-i európai parlamenti és tanácsi 850/2004/EK rendelet[20] ï sérelme nélkül kell alkalmazni.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

(11)(10) A nehézfémeket, PBDE-t és PBB-t nem tartalmazó elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos műszaki fejlődést is figyelembe kell venni.

(12) Amennyiben Amint rendelkezésre állnak tudományos bizonyítékok, akkor az elővigyázatosság elvének figyelembevételével meg kell vizsgálni a további veszélyes anyagokra vonatkozó tilalom betiltásának lehetőségét és ezeknek az anyagoknak olyan környezetbarát anyagokkal történő helyettesítésénekt lehetőségét, amelyek a fogyasztók számára legalább azonos szintű védelmet nyújtanak, ð figyelmet fordítva az egyéb közösségi rendelkezésekkel – és különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, 2006. december 18-i európai parlamenti és tanácsi rendelettel[21] – való összhangra. Különösen figyelembe kell venni a kkv-re esetlegesen gyakorolt hatást. ï

(13)(11) Mentesség a helyettesítő megoldások követelménye alól akkor engedélyezhető, ha tudományos és műszaki szempontból a helyettesítés nem lehetséges ð – különös figyelemmel a kkv-k helyzetére – ï , illetve vagy ha a helyettesítés által okozott káros környezeti √ , Õ vagy egészségügyi ð vagy társadalmi-gazdasági ï hatások várhatóan felülmúlják a helyettesítésből származó emberi és √ egészségügyi, Õ környezeti vagy ð társadalmi-gazdasági ï előnyöket ð , vagy nincs biztosítva a helyettesítő anyagok elérhetősége és megbízhatósága. ï Továbbá az elektromos és elektronikus berendezésekben a veszélyes anyagok helyettesítését úgy kell elvégezni, hogy az összeegyeztethető legyen az elektromos és elektronikus berendezések felhasználóinak egészségével és biztonságával. ð Az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalához – a 93/42/EK és a 98/79/EK irányelv értelmében – megfelelőségértékelési eljárás szükséges, s ez a tagállam illetékes hatóságai által kijelölt bejelentett szervezetek valamelyikének közreműködését igényelheti. Ha egy ilyen bejelentett szervezet igazolja, hogy az orvostechnikai eszközökben vagy in vitro orvostechnikai eszközökben való szándékolt felhasználás lehetséges helyettesítésének biztonságos volta nincs bizonyítva, ezt egyértelműen kedvezőtlen társadalmi-gazdasági, egészségügyi és fogyasztóbiztonsági hatásnak kell tekinteni. ï ðIndokolt, hogy már az irányelv hatálybalépésétől kezdve kérelmezni lehessen a hatálya alá kerülő berendezések mentesítését, még akkor is, ha az érintett berendezés csak később kerül ténylegesen az irányelv hatálya alá. ï

òúj szöveg

(14) Egyes meghatározott anyagok és alkatrészek tilalma esetében indokolt a mentesítések alkalmazási körét korlátozni, hogy ezáltal a veszélyes anyagok az elektromos és az elektronikus berendezésekből fokozatosan kiszoruljanak, mivel várhatóan elkerülhetővé válik ezen anyagok felhasználása a szóban forgó berendezésekben.

ê2002/95/EK

(15)(12) Mivel egy termék újrafelhasználása, újragyártása és élettartamának meghosszabbítása előnyökkel jár, pótalkatrészeknek kell rendelkezésre állniuk.

òúj szöveg

(16) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések megfelőségértékelési eljárásának összhangban kell lennie a vonatkozó közösségi szabályozással, és különösen a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel.[22] A megfelelőségértékelési eljárások harmonizálása a gyártóknak jogbiztonságot teremt a tekintetben, hogy miként kell igazolniuk a megfelelőséget a Közösségben működő hatóságok felé.

(17) A termékekre közösségi szinten alkalmazandó megfelelőségi jelölést, vagyis a CE jelölést az ezen irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezésekre is célszerű alkalmazni.

(18) A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben[23] megállapított piacfelügyeleti mechanizmusok látnák el az e rendet betartásának ellenőrzésére szolgáló biztosítéki mechanizmusok szerepét.

òúj szöveg

(13) A veszélyes anyagok kivonására és tilalmára vonatkozó követelmények alóli mentességek tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítását egy bizottsági eljárás keretében a Bizottságnak kell végrehajtania.

ê2002/95/EK

(19)(14) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal[24] összhangban kell elfogadni.

òúj szöveg

(20) A Bizottságnak indokolt felhatalmazást kapnia különösen arra, hogy a II., a III., a IV., az V. és a VI. mellékletet hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez, és hogy elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2002/95/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni őket.

(21) Indokolt, hogy az irányelv nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket érintse, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átültetésének kötelezettsége a korábbi irányelvből következik.

(22) Indokolt, hogy ez az irányelv ne érintse a VII. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket.

(23) Mivel a tervezett fellépés célkitűzéseit – nevezetesen a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozását – a tagállamok nem tudják kellően megvalósítani, és azok – a probléma terjedelme és más, a hulladék újrafeldolgozását és ártalmatlanítását, valamint közérdekű területeket, köztük az emberi egészség védelmét érintő közösségi szabályozásra gyakorolt hatása miatt – közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikke szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl a szóban forgó célok eléréséhez szükséges mértéket.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

√ Tárgy Õ Célkitűzések

Ezen irányelv célja a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló tagállami jogszabályok közelítése, és

ð Ez az irányelv a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását korlátozó szabályokat határoz meg ï az emberi egészség védelméhez, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetvédelmi szempontból megfelelő hasznosításához és ártalmatlanításához történő hozzájárulás ð érdekében ï .

2. cikk

Hatály

(1) Ezt az irányelvet a 6. cikk sérelme nélkül az (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló) 2002/96/EK irányelv I. A. mellékletében meghatározott 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 10. kategóriákba ð a II. melléklet szerint ï besorolt elektromos és elektronikus berendezésekre, valamint az elektromos izzókra és a háztartásokban használt világítótestekre kell alkalmazni.

ê2002/95/EK

ðúj szöveg

(2) Ezt az irányelvet a biztonsági és egészségügyi követelményekről szóló biztonságra, az egészségre ð és a vegyi anyagokra ï vonatkozó közösségi jogszabályok szabályozásban ð – és különösen az 1907/2006/EK rendeletben – ï , valamint és a megfelelő vonatkozó közösségi hulladékgazdálkodási jogszabályok szabályozásban ð foglalt követelmények ï sérelme nélkül kell alkalmazni.

(3) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni ð a következőkre: ï a 2006. július 1. előtt forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések javítására vagy újrafelhasználására szolgáló pótalkatrészekre.

2. ða tagállamok biztonságához fűződő alapvető érdekek védelméhez szükséges berendezések, beleértve a kifejezetten katonai célokra szánt fegyvereket, lőszereket és hadi felszerelést is; ï

3. ð minden olyan berendezés, amelyet kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv hatálya alá nem tartozó berendezés részének szánnak, és amely csak ez utóbbi berendezés részeként alkalmas rendeltetésének betöltésére; ï

4. ð különálló működési vagy forgalmazási egységként való piaci forgalmazásra nem szánt berendezések. ï

3. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) „elektromos és elektronikus berendezések”: olyan berendezések, amelyek megfelelő működéséhez elektromos áram vagy elektromágneses mező szükséges, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv I. A. mellékletében meghatározott kategóriákba sorolt, az elektromos áram vagy elektromágneses mező generálására, átalakítására és mérésére szolgáló olyan berendezések, amelyeket váltóáram mellett legfeljebb 1000 V, egyenáram mellett pedig legfeljebb 1500 V feszültségre tervezteék;

b) „gyártó”: az a személy, aki az alkalmazott értékesítési eljárásoktól függetlenül, beleértve a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[25] szerinti távközlő eszközöket is:

i. a saját márkaneve alatt gyártja és értékesíti az elektromos és elektronikus berendezéseket;

ii. a saját márkaneve alatt más beszállítók által gyártott berendezések viszonteladója, de a viszonteladót nem tekintik „gyártónak”, ha a gyártó márkanevét feltüntetik a berendezésen az i. alpontnak megfelelően; vagy

iii. egy tagállamba üzletszerűen importál vagy exportál elektromos és elektronikus berendezéseket.

Nem tekinthető „gyártónak” az a személy, aki kizárólag egy finanszírozási megállapodás keretében vagy annak alapján bocsát rendelkezésre pénzügyi forrásokat, kivéve, ha egyben az i–iii. alpont értelmében gyártóként is tevékenykedik.

òúj szöveg

b) „gyártó”: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki elektromos vagy elektronikus berendezést gyárt, illetőleg saját neve vagy védjegye alatt ilyen berendezést terveztet vagy gyártat;

c) „forgalmazó”: a gyártón, illetve az importőrön kívül minden olyan természetes vagy jogi személy, aki elektromos vagy elektronikus berendezést a piacon hozzáférhetővé tesz;

d) „importőr”: a Közösségben letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó elektromos vagy elektronikus berendezést hoz forgalomba a közösségi piacon;

e) „piacon való hozzáférhetővé tétel”: az a cselekvés, hogy kereskedelmi tevékenység során elektromos vagy elektronikus berendezést bocsátanak rendelkezésre – térítés ellenében vagy ingyenesen – a közösségi piacon való forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás céljára;

f) „forgalomba hozatal”: elektromos vagy elektronikus berendezés első hozzáférhetővé tétele a közösségi piacon;

g) „harmonizált szabvány”: olyan szabvány, amelyet a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek valamelyike fogadott el, a Bizottságnak a 98/34/EK irányelv 6. cikkével összhangban megfogalmazott felkérése alapján;

h) „meghatalmazott képviselő”: a Közösségben letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki egy gyártótól írásbeli megbízást kapott, hogy meghatározott feladatok kapcsán annak nevében járjon el;

i) „CE jelölés”: olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel a jelölés alkalmazását előíró közösségi harmonizációs szabályozásban rögzített vonatkozó követelményeknek;

j) „megfelelőségértékelés”: azon eljárás, amellyel kimutatják, hogy egy elektromos vagy elektronikus berendezés tekintetében teljesülnek-e ezen irányelv követelményei;

k) „piacfelügyelet”: a hatóságok azon tevékenységei és intézkedései, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezések megfeleljenek az ebben az irányelvben foglalt követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, a biztonságot vagy egyéb közérdek érvényesülését;

l) „homogén anyag”: olyan anyag, amelynek összetétele mindenütt egységes, és amely mechanikus úton nem bontható több anyagra, vagyis amelynek összetevőit elvben nem lehet mechanikus eszközökkel – például szétcsavarozással, vágással, zúzással, őrléssel vagy csiszolással – különválasztani;

m) „orvostechnikai eszköz”: a 93/42/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti orvostechnikai eszköz;

n) „ in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz”: a 93/42/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz;

o) „aktív beültethető orvostechnikai eszköz”: a 90/385/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti aktív beültethető orvostechnikai eszköz;

p) „ipari felügyeleti és vezérlő eszközök”: kizárólag ipari vagy szakmai célú használatra kialakított felügyeleti és vezérlő eszközök.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

4. cikk

Megelőzés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 2006. július 1-jétől forgalomba hozott új elektromos és elektronikus berendezések ð – beleértve a javításukhoz vagy újrahasználatukhoz felhasznált cserealkatrészeket is – ï ne tartalmazzákanak ð a IV. mellékletben felsorolt anyagokat ï ólmot, higanyt, kadmiumot, hat vegyértékű krómot, polibrómozott bifenileket (PBB) és polibrómozott difenil-étereket (PBDE). Az ezen irányelv elfogadása előtt a közösségi jogszabályokkal összhangban elfogadott, ezeknek az anyagoknak az elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználását korlátozó vagy tiltó nemzetei intézkedések 2006. július 1-jéig fenntarthatók.

ê2002/95/EK, melléklet, 29. pont

ðúj szöveg

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja ð Ezen irányelv ï alkalmazásában ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek (PBB) és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 0,1 tömegszázalékos és a kadmium 0,01 ð a IV. mellékletben meghatározott ï tömegszázalékos koncentrációértékét engedélyezni kell ð minősül elfogadhatónak ï homogén anyagokban.

òúj szöveg

(3) Az (1) bekezdést alkalmazni kell a 2014. január 1-jén vagy azután forgalomba hozott orvostechnikai eszközökre és felügyeleti és vezérlő eszközökre, a 2016. január 1-jén vagy azután forgalomba hozott in vitro orvostechnikai eszközökre, továbbá a 2017. január 1-jén vagy azután forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközökre

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következők javításához vagy újrahasználatához felhasznált cserealkatrészekre:

a) 2006. július 1. előtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus eszközök;

b) 2014. január 1. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközök;

c) 2016. január 1. előtt forgalomba hozott diagnosztikai orvostechnikai eszközök;

d) 2014. január 1. előtt forgalomba hozott felügyeleti és vezérlő eszközök;

e) 2017. január 1. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök;

f) korábban mentességet élvező és még a mentesség hatályvesztése előtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus eszközök.

(5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre. A Bizottság az aktív beültethető orvostechnikai eszközöknek a rendelkezések hatálya alóli kivonását legkésőbb 2020-ig felülvizsgálja hatálykiterjesztési javaslat előterjesztése céljából.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

(26) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a Ö az Õ ð V. és a VI. ï mellékletben felsorolt alkalmazásokra.

(3) Amennyiben tudományos eredmények állnak rendelkezésre, a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési programban megállapított vegyianyag-politika alapelveivel összhangban határoz további veszélyes anyag tilalmáról és ezeknek az anyagoknak olyan környezetkímélőbb anyagokkal történő helyettesítéséről, amelyek a fogyasztók számára legalább azonos szintű védelmet nyújtanak.

òúj szöveg

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a III. mellékletben felsorolt anyagok – felhasználásából olyan, elfogadhatatlan kockázat származik az emberi egészségre vagy a környezetre nézve, amelyet a Közösség szintjén szükséges kezelni, a tiltott anyagoknak a IV. mellékletben foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében megállapított eljáráson alapuló módszer alkalmazásával. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

5. cikk

A √ mellékletek hozzáigazítása a Õ tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás

ê2008/35/EK 1. cikk (1) bekezdés a) pont (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

ð (1) A mellékleteknek a technikai és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottság a következő intézkedéseket fogadhatja el: ï

1.a) a ð II. ï melléklet minden √ szükséges Õ El kell fogadni azokat a módosításokat, amelyek a melléklet tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükségesek a következő célok érdekében:;

a) szükség esetén azoknak a maximális koncentrációértékeknek a meghatározása, amelyek megadják az elektromos és elektronikus berendezésekben használt különleges anyagokban és alkatrészekben a 4 cikk (1) bekezdésében említett anyagok megengedett mennyiségét;

b) az elektromos és elektronikus berendezésekben használt anyagok és alkatrészek mentesítése ð felvétele az V. és a VI. mellékletbe ï a 4. cikk (1) bekezdésének rendelkezései alól, ha ð az alábbi feltételek bármelyike teljesül: ï

- a tervezés módosításával történő kivonásuk vagy olyan anyagok vagy alkatrészek használatával történő helyettesítésük, amelyekhez nem szükségesek a 4. cikk (1) bekezdésében említett anyagok, √ műszakilag vagy tudományosan Õ nem kivitelezhető;

- ðnincs biztosítva a helyettesítő anyagok elérhetősége és megbízhatósága; ï

- a helyettesítés által okozott káros környezeti, egészségügyi, fogyasztóbiztonsági és/vagy a fogyasztói biztonságot érintő ð és/vagy társadalmi-gazdasági ï hatások várhatóan meghaladják az így elért környezeti, egészségügyi, fogyasztóbiztonsági és/vagy a fogyasztói biztonságot érintő ð és/vagy társadalmi-gazdasági ï előnyöket;

c) a melléklet rendelkezéseivel kapcsolatban nyújtott mentességek felülvizsgálata legalább négyévente, illetve négy évvel azután, hogy a lista egy új ponttal egészült ki, annak érdekében, hogy megvizsgálják az elektromos és elektronikus berendezések egyes anyagainak vagy alkatrészeinek a törlését a mellékletből, ha a tervezés módosításával történő kivonásuk vagy olyan anyagok vagy alkatrészek használatával történő helyettesítésük, amelyekhez nem szükségesek a 4. cikk (1) bekezdésében említett anyagok, műszaki vagy tudományos szempontból lehetséges, feltéve, hogy a helyettesítés által okozott káros környezeti, egészségügyi és/vagy a fogyasztói biztonságot érintő hatások nem haladják meg az így elérhető környezeti, egészségügyi és/vagy a fogyasztói biztonságot érintő előnyöket.

ê2008/35/EK 1. cikk (1) bekezdés b) pont

Az első albekezdés a), b) és c) alpontjában említett, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

òúj szöveg

c) elektromos vagy elektronikus berendezésekben előforduló anyagok és alkatrészek elhagyása az V. és a VI. mellékletből, ha a b) pontban felsorolt feltételek már nem teljesülnek.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával összhangban elfogadott intézkedések legfeljebb négyéves időtartamra szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság kellő időben dönt minden olyan megújítási kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

(32) A Ö A Õ ð mellékletek ï mellékletnek az (1) bekezdés szerinti módosítása előtt a Bizottság konzultál többek között az elektromos és elektronikus berendezések gyártóival, az újrafeldolgozó és a hulladékkezelő üzemek képviselőivel, a környezetvédelmi szervezetekkel, valamint a munkavállalók és fogyasztók szövetségeivel. Észrevételeiket továbbítani kell a 7 cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak. A Bizottság a beérkezett információk alapján egy jelentést készít.

ð 4. Mindaddig, amíg az V. és a VI. mellékletbe ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján felvett anyagok, illetve alkatrészek ott szerepelnek, úgy kell tekinteni, hogy a felsorolt alkalmazások az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (2) bekezdésében foglalt engedélyezési követelmény alól is mentesülnek. ï

òúj szöveg

6. cikk Végrehajtási intézkedések

A Bizottság részletes szabályokat fogad el a következőkről:

- mentesítés kérelmezése, beleértve a kérelemmel együtt benyújtandó – az alternatívák elemzését és megfelelő alternatíva elérhetősége esetén az 1907/2006/EK rendelet szerinti helyettesítési tervet is magukban foglaló – információk alakját és jellegét is,

- a 4. cikk (2) bekezdése szerinti maximális koncentrációk betartása,

- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, tekintetbe véve a gazdasági szereplők jogbiztonság iránti igényét a mentesítések megújítására vonatkozó bizottsági határozat meghozataláig.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

ê2002/95/EK

6. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2005. február 13-ig felülvizsgálja az ezen irányelvben előírt intézkedéseket az új tudományos eredmények adott esetben történő figyelembe vétele céljából.

Az említett időpontig a Bizottság javaslatot tesz különösen azzal kapcsolatban, hogy ezen irányelv hatálya alá vonják-e az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv I. A. mellékletében meghatározott 8. és 9. kategóriába sorolt berendezéseket.

A Bizottság azt is vizsgálja, hogy a tudományos eredmények alapján és az elővigyázatosság elvének figyelembevételével ki kell-e igazítani a 4 cikk (1) bekezdésében szereplő anyagok listáját, és adott esetben a módosításokról javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

A felülvizsgálat során különös figyelmet kell fordítani az elektromos és elektronikus berendezésekben felhasznált egyéb veszélyes anyagok környezeti és az emberi egészséget érintő hatásaira. A Bizottság megvizsgálja ezen anyagok és alkatrészek helyettesítésének kivitelezhetőségét, és adott esetben javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a 4. cikk hatályának kiterjesztéséről.

òúj szöveg

7. cikk

A gyártók kötelezettségei

(1) A gyártók termékeik forgalomba hozatalakor szavatolják, hogy azok tervezése és gyártása a 4. cikkben meghatározott követelményekkel összhangban történt.

(2) A gyártók a 768/2008/EK határozat II. mellékletének A. moduljában leírtak szerint összeállítják a műszaki dokumentációt és végrehajtják vagy végrehajtatják a belső gyártásellenőrzési eljárást.

Ha az említett eljárás során egy elektromos vagy elektronikus berendezésről azt állapítják meg, hogy megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó EK-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és CE jelölést helyez el a szóban forgó berendezésen.

(3) A gyártók az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számítva három évig megőrzik a műszaki dokumentációt és az EK-megfelelőségi nyilatkozatot.

(4) A gyártó gondoskodik olyan eljárások meglétéről, amelyekkel elérhető, hogy a sorozatgyártás megfelelő maradjon. Kellőképpen figyelembe kell venni a termék tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok vagy műszaki előírások módosulásait, amelyek alapján az elektromos vagy elektronikus berendezés megfelelőségét megállapították.

(5) Ha a termékből eredő kockázatok miatt helyénvalónak tartják, a gyártók – a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmében – szúrópróbát végeznek a forgalmazott elektromos vagy elektronikus berendezésen, kivizsgálják és szükség esetén nyilvántartják a panaszokat, a nem megfelelő elektromos vagy elektronikus berendezéseket és a termékvisszahívásokat, továbbá minden ilyen intézkedésről tájékoztatják a forgalmazókat.

(6) A gyártók biztosítják, hogy elektromos vagy elektronikus berendezéseiken típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, azonosításukra alkalmas elem szerepeljen, illetőleg – ha a berendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé – hogy a megkövetelt információk a csomagoláson vagy a berendezést kísérő dokumentumban szerepeljenek.

(7) A gyártók feltüntetik az elektromos vagy elektronikus berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a csomagoláson vagy a berendezés kísérő dokumentációján a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. A címnek egyetlen olyan pontot kell megjelölnie, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni.

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg vagy okkal feltételezhetik, hogy egy általuk forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezés nem felel meg a vonatkozó közösségi harmonizációs szabályozásnak, azonnal megteszik a berendezés megfelelővé tételéhez, illetőleg – adott esetben – forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedéseket. Ezenkívül abban az esetben, ha az elektromos vagy elektronikus berendezés kockázatot jelent, a gyártók erről – és különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben hozzáférhetővé tették a szóban forgó elektromos vagy elektronikus berendezést.

(9) A gyártók egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják az elektromos vagy elektronikus berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, a szóban forgó hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett hatósággal, annak felkérésére az importőrök együttműködnek az általuk forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezésekből eredő kockázatok kiküszöbölését szolgáló minden intézkedésben.

8. cikk Meghatalmazott képviselők

(1) Minden gyártó írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhet ki.

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése és a műszaki dokumentáció elkészítése nem képezheti a meghatalmazott képviselő megbízásának részét.

(2) A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak lehetővé kell tennie, hogy a meghatalmazott képviselő legalább az alábbiakat megtegye:

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a műszaki dokumentáció rendelkezésre tartása a nemzeti felügyelő hatóságok számára tíz éven keresztül;

b) egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére minden olyan információ és dokumentáció átadása, amely egy adott elektromos vagy elektronikus berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges;

c) együttműködés az illetékes nemzeti hatóságokkal, azok felkérésére, a megbízás körébe tartozó elektromos vagy elektronikus berendezésekből eredő kockázatok kiküszöbölését szolgáló intézkedésekben.

9. cikk

Az importőrök kötelezettségei

(1) Az importőrök kizárólag az előírásoknak megfelelő termékeket hozhatnak forgalomba a közösségi piacon.

(2) Egy elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatala előtt az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást. Az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezésen szerepel a CE jelölés és mellékelve vannak hozzá a kötelező dokumentumok, valamint hogy a gyártó teljesítette a 7. cikk (5) és (6) bekezdésében előírt követelményeket.

Ha egy importőr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezheti, hogy egy elektromos vagy elektronikus berendezés nem felel meg a 4. cikk előírásainak, a szóban forgó berendezést mindaddig nem hozza forgalomba, amíg azt nem hozták összhangba az előírásokkal. Ezenkívül abban az esetben, ha a berendezés kockázatot jelent, az importőr erről tájékoztatja a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Az importőrök feltüntetik az elektromos vagy elektronikus berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a csomagoláson vagy a berendezés kísérő dokumentációján a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük.

(4) Az importőrök biztosítják, hogy mindaddig, amíg egy elektromos vagy elektronikus berendezésért felelnek, a tárolási vagy szállítási feltételek nem veszélyeztetik a 4. cikkben meghatározott követelményeknek való megfelelőségét.

(5) Ha egy elektromos vagy elektronikus berendezés kockázatai miatt azt helyénvalónak tartják, az importőrök – a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmében – szúrópróbát végeznek a forgalmazott elektromos vagy elektronikus berendezésen, kivizsgálják és szükség esetén nyilvántartják a panaszokat, a nem megfelelő elektromos vagy elektronikus berendezéseket és a termékvisszahívásokat, továbbá minden ilyen intézkedésről tájékoztatják a forgalmazókat.

(6) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg vagy okkal feltételezhetik, hogy egy általuk forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezés nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, azonnal megteszik a berendezés megfelelővé tételéhez, illetőleg – adott esetben – forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedéseket. Ezenkívül abban az esetben, ha az elektromos vagy elektronikus berendezés kockázatot jelent, az importőrök erről – és különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben hozzáférhetővé tették a szóban forgó elektromos vagy elektronikus berendezést.

(7) Az importőrök tíz évig a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére tartják az EK-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy e hatóságok kérésre hozzáférhessenek a műszaki dokumentációhoz.

(8) Az importőrök egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják az elektromos vagy elektronikus berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, a szóban forgó hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett hatósággal, annak felkérésére az importőrök együttműködnek az általuk forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezésekből eredő kockázatok kiküszöbölését szolgáló minden intézkedésben.

10. cikk A forgalmazók kötelezettségei

(1) Egy elektromos vagy elektronikus berendezésnek a piacon való hozzáférhetővé tételekor a forgalmazók kellő gondossággal járnak el az alkalmazandó követelményekhez mérten.

(2) Egy elektromos vagy elektronikus berendezésnek a piacon való hozzáférhetővé tétele előtt a forgalmazók meggyőződnek arról, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezésen szerepel a CE jelölés, hogy mellékelve vannak hozzá a kötelező dokumentumok, mégpedig olyan nyelven, amelyet a fogyasztók és egyéb végfelhasználók könnyen megértenek a berendezés piaci hozzáférhetővé tétele szerinti tagállamban, valamint hogy a gyártó és az importőr teljesítette a 7. cikk (5) és (6) bekezdésében és a 9. cikk (3) bekezdésében előírt követelményeket.

Ha egy forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezheti, hogy egy elektromos vagy elektronikus berendezés nem felel meg a 4. cikk előírásainak, a szóban forgó berendezést mindaddig nem hozza forgalomba, amíg azt nem hozták összhangba az előírásokkal. Ezenkívül abban az esetben, ha az elektromos vagy elektronikus berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) A forgalmazók biztosítják, hogy mindaddig, amíg egy elektromos vagy elektronikus berendezésért felelnek, a tárolási vagy szállítási feltételek nem veszélyeztetik a 4. cikkben meghatározott követelményeknek való megfelelőségét.

4. Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg vagy okkal feltételezhetik, hogy a piacon általuk hozzáférhetővé tett elektromos vagy elektronikus berendezés nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, azonnal gondoskodnak a berendezés megfelelővé tételéhez, illetőleg – adott esetben – forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedések megtételéről. Ezenkívül abban az esetben, ha az elektromos vagy elektronikus berendezés kockázatot jelent, a forgalmazók erről – és különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben hozzáférhetővé tették a szóban forgó elektromos vagy elektronikus berendezést.

(5) A forgalmazók egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják az elektromos vagy elektronikus berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. Az említett hatósággal, annak felkérésére a forgalmazók együttműködnek a piacon általuk hozzáférhetővé tett elektromos vagy elektronikus berendezésekből eredő kockázatok kiküszöbölését szolgáló minden intézkedésben.

11. cikk

A gyártói kötelezettségek importőrökre és forgalmazókra való alkalmazásának esetei

Minden olyan importőr vagy forgalmazó, amely saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba elektromos vagy elektronikus berendezést, vagy egy már forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezésen olyan módosítást végez, amely hatással lehet arra, hogy az megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, ezen irányelv alkalmazásában gyártónak tekintendő, és a gyártónak a 7. cikkben rögzített kötelezettségei terhelik.

12. cikk

A gazdasági szereplők azonosítása

Minden gazdasági szereplő tíz évig köteles kérésre átadni a piacfelügyeleti hatóságoknak a következők azonosító adatait:

a) minden olyan gazdasági szereplő, amelytől elektromos vagy elektronikus berendezést szerzett be;

b) minden olyan gazdasági szereplő, amelyet elektromos vagy elektronikus berendezéssel látott el.

13. cikk

EK-megfelelőségi nyilatkozat

(1) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a 4. cikkben meghatározott követelmények teljesülése bizonyítást nyert.

(2) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a VII. mellékletben rögzített szerkezetmintát követi, az ott felsorolt elemekből áll, és aktualizálandó.

(3) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal az elektromos vagy elektronikus berendezés megfelelőségéért.

14. cikk

A CE jelölés általános elvei

A CE jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.

15. cikk

A CE jelölés elhelyezésére vonatkozó szabályok és feltételek

(1) A CE jelölést a terméken vagy annak adattábláján jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell elhelyezni. Ha az elektromos vagy elektronikus berendezés jellege miatt ez lehetetlen vagy indokolatlan volna, akkor a jelölést a csomagoláson, valamint – ha a vonatkozó szabályozás rendelkezik kísérő dokumentumokról – a kísérő dokumentumokban kell feltüntetni.

(2) A CE jelölést még az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatala előtt fel kell helyezni. A CE jelölést különös kockázatra vagy felhasználásra utaló piktogram vagy egyéb jelölés követheti.

(3) A CE jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma követi, amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban.

A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet, vagy utasításai alapján a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője helyezi fel.

(4) A tagállamok már meglévő mechanizmusokra támaszkodva biztosítják a CE jelölést szabályozó rendszer helyes végrehajtását, és a jelölés helytelen használata esetén megfelelő lépéseket tesznek. A tagállamok rendelkeznek a jogsértés esetén alkalmazandó szankciókról, s ezek súlyos jogsértés esetén akár büntetőjogi szankciók is lehetnek. Ezeknek a szankcióknak arányosnak kell lenniük a jogsértés súlyosságával, és a helytelen használattól való elrettentés hatásos eszközének kell lenniük.

16. cikk

A megfelelőség vélelmezése

A tagállamok vélelmezik, hogy a CE jelöléssel ellátott elektromos vagy elektronikus berendezések megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek.

Azokról az elektromos és elektronikus berendezésekről, amelyeken olyan harmonizált szabványokkal összhangban végeztek próbákat és méréseket, amelyek hivatkozását közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában , vélelmezni kell, hogy megfelelnek az irányelvben előírt azon követelményeknek, amelyekre a szóban forgó szabványok vonatkoznak.

òúj szöveg

17. cikk

Piacfelügyelet és a közösségi piacra belépő elektromos és elektronikus berendezések ellenőrzése

A tagállamok piacfelügyeletet hajtanak végre, összhangban a 765/2008/EK rendelet 15–29. cikkével.

ê2008/35/EK 1. cikk (2) bekezdés (kiigazított szöveg)

187. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot a hulladékokról szóló, √ 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és Õ 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv[26] 18. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

198. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

√A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése estén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtásának biztosítása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok ezekről a rendelkezésekről legkésőbb a 12. cikkben meghatározott időpontig, a szóban forgó rendelkezések minden későbbi módosulásáról pedig haladéktalanul értesítik a Bizottságot. Õ

209. cikk

A rendelkezések áÁtültetése a nemzeti jogba

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2004. augusztus 13-a előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

ê .

(1) A tagállamok legkésőbb [ezen irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése után 18 hónappal] elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ennek az irányelvnek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket [...]-tól/től alkalmazzák.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. √ A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. Õ A hivatkozások módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamoknak közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. √ A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el. Õ

ê .

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A VII. melléklet A. részében felsorolt jogszabályokkal módosított 2002/95/EK irányelv a 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott időponttól hatályát veszti, a VIII. melléklet B. részében felsorolt irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a IX. mellékletben szereplő megfeleltető táblázattal összhangban.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

ðúj szöveg

2210. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján √ kihirdetését követő huszadik napon Õ lép hatályba.

2311. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

òúj szöveg

I.MELLÉKLET

Az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések kategóriái

1. Háztartási nagygépek

2. Háztartási kisgépek

3. Információs technológiai és távközlési berendezések

4. Szórakoztatóelektronikai berendezések

5. Világítótestek

6. Elektromos és elektronikus szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok kivételével)

7. Játékok, szabadidő- és sportfelszerelések

8. Orvostechnikai eszközök

9. Felügyeleti és vezérlő eszközök, beleértve az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöket is

10. Adagolóautomaták

II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó termékek kötelező jegyzéke:

1. Háztartási nagygépek, beleértve a következőket is:

Mosógépek

Ruhaszárító gépek

Mosogatógépek

Élelmiszer hűtésére, frissen tartására és tárolására szolgáló háztartási nagygépek, például:

Nagyméretű hűtőberendezések, hűtőszekrények, fagyasztók

Élelmiszer főzésére és egyéb feldolgozására szolgáló háztartási nagygépek, például:

Tűzhelyek, elektromos sütők, elektromos főzőlapok,

Mikrohullámú sütők

Helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb nagyméretű berendezések, például:

Elektromos fűtőberendezések, elektromos fűtőtestek,

Szellőztető-, légelszívó és légkondicionáló berendezések, például:

Elektromos ventilátorok

Légkondicionáló berendezések

2. Háztartási kisgépek, beleértve a következőket is:

Takarítóberendezések, például porszívók, szőnyegseprők

Varrásra, kötésre, fonásra és szövetek egyéb feldolgozására szolgáló gépek

Vasalók, valamint vasalásra, mángorlásra és egyéb ruhakezelésre szolgáló más berendezések

Kenyérpirítók

Olajsütők

Darálók, kávéfőző gépek, valamint edényeknek, csomagoknak a felbontására vagy lezárására szolgáló eszközök

Elektromos kések

Hajvágó és hajszárító gépek, elektromos fogkefék, villanyborotvák, masszírozógépek és egyéb testápoló berendezések

Ébresztő- és karórák, egyéb időmérő, -jelző és -nyilvántartó berendezések

Mérlegek

3. Információs technológiai és távközlési berendezések, beleértve a következőket is:

Információk elektronikus eszközökkel történő összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására, bemutatására, illetve továbbítására szolgáló termékek és berendezések, például: központi adatfeldolgozás (nagyszámítógépek, miniszámítógépek, nyomtatóegységek) és személyi számítástechnika (személyi számítógépek [beleértve a CPU-t, a képernyőt és a billentyűzetet is], hordozható számítógépek [beleértve a CPU-t, a képernyőt és a billentyűzetet is], noteszgépek, elektronikus jegyzettömbök, nyomtatók, másolóberendezések, elektromos és elektronikus írógépek, zseb- és asztali számológépek)

Hangot, képet vagy más információt távközlési eszközökkel továbbító termékek vagy berendezések, például felhasználói terminálok és rendszerek, faxgépek, telexgépek, telefonkészülékek, nyilvános telefonkészülékek, vezeték nélküli telefonkészülékek, mobiltelefon-készülékek, üzenetrögzítő rendszerek

4. Szórakoztatóelektronikai berendezések, beleértve a hang vagy kép rögzítésére vagy visszaadására szolgáló – köztük a jelekkel vagy a távközléstől eltérő hang- és képterjesztési technológiával működő – berendezéseket is, például rádiókészülékek, televíziókészülékek, videokamerák, videomagnók, hifiberendezések, audioerősítők, hangszerek (a templomi sípos orgonák kivételével)

5. Világítóeszközök, beleértve a következőket is:

világítóeszközök, illetőleg a fény elosztására vagy szabályozásra szolgáló eszközök, például fénycsöves lámpákhoz való világítótestek, egyenes fénycsöves lámpák, kompakt fénycsöves lámpák, nagy intenzitású kisülőlámpák – beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és a fémhalogén lámpákat is –, kisnyomású nátriumlámpák

6. Elektromos és elektronikus szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok kivételével), beleértve a következőket is:

Fúrók

Fűrészek

Varrógépek

Fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, őrlésére, fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására, hajtogatására, hajlítására és hasonló megmunkálására szolgáló berendezések

Szegecselésre, szegezésre, csavarásra, illetve szegecsek, szögek, csavarok eltávolítására vagy hasonló célokra szolgáló szerszámok

Hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra szolgáló szerszámok

Szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyékony vagy légnemű anyagok másfajta kezelésére szolgáló berendezések

Fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok

7. Játékok, szabadidő- és sportfelszerelések

Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek

Kézi videojáték-konzolok

Videojátékok

Számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb.

Elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések

Érmével működő játékautomaták

8. Orvostechnikai eszközök:

– A 93/42/EGK irányelv hatálya alá tartozó elektromos berendezések

– A 98/79/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos berendezések

9. Felügyeleti és vezérlő eszközök

Füstjelző berendezések

Fűtésszabályozók

Termosztátok

Háztartási vagy laboratóriumi mérő- és szabályozóberendezések

Ipari felügyeleti és vezérlő eszközök

10. Adagolóautomaták, beleértve minden olyan berendezést, amely valamilyen terméket automatikusan kiad, például melegital-automaták, palackozott vagy dobozos meleg vagy hideg italok kiadására szolgáló automaták, szilárdtermék-automaták, pénzkiadó automaták

III. MELLÉKLET: A 4. cikk (7) bekezdésében említett anyagok

1. Hexabróm-ciklododekán (HBCDD)

2. Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)

3. Benzil-butilftalát (BBP)

4. Dibutil-ftalát (DBP)

IV. MELLÉKLET A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott anyagok és homogén anyagokban még elfogadható maximális tömegszázalékos koncentrációjuk

Ólom (0,1 %)

Higany (0,1 %)

Kadmium (0,01 %)

Hat vegyértékű króm (0,1 %)

Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1 %)

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1 %)

ê2005/717/EK egyetlen cikke és 1. melléklet (kiigazított szöveg)

VII. MELLÉKLET

Az ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek (PBB-k) vagy polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) √ A 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom alól mentesülő Õ alkalmazásokai, amelyek mentesülnek a 4. cikk (1) bekezdésének követelményei alól

ê2002/95/EK

1. A kompakt fénycsövekben használt higany, amelynek fénycsövenkénti megengedett mennyisége 5 mg.

2. Az általános rendeltetésű egyenes fénycsövekben használt higany a következő megengedett maximális mennyiségekben:

– halofoszfát | 10 mg |

– szokásos élettartamú trifoszfát | 5 mg |

– hosszú élettartamú trifoszfát | 8 mg. |

3. Különleges rendeltetésű egyenes fénycsövekben használt higany.

4. Az e mellékletben külön nem említett egyéb lámpákban használt higany.

5. A katódsugárcsövek, elektronikus alkatrészek és fénycsövek üvegében használt ólom.

6. Ólom mint ötvözőelem, a legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalmú acél, a legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalmú alumínium, valamint a legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalmú réz ötvöző elemeként.

ê2005/747/EK 1. cikk és 1. melléklet

- 7. – A magas olvadáspontú forrasztóanyagokban lévő ólom (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot),

- – a szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló, jelző és adatátviteli berendezéseiben, valamint a távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt forrasztóanyagokban lévő ólom,

- – az elektronikus kerámia alkatrészekben (például a piezoelektronikus berendezésekben) levő ólom.

ê2005/747/EK 1. cikk és 2. melléklet

8. A villamos érintkezőkben és a kadmiumbevonatokban lévő kadmium és vegyülékei, kivéve az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 76/769/EGK irányelv[27] módosításáról szóló 91/338/EGK[28] irányelv alapján tiltott alkalmazásokat.

ê2002/95/EK

9. Hat vegyértékű króm az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében használt korrózióálló anyagként.

ê2005/717/EK egyetlen cikk és 2. melléklet, az EB ítélete (a C-14/06 és C-295/06 sz. egyesített ügyekben) (kiigazított szöveg)

9a. Deka-BDE polimer alkalmazásokban.

ê2005/717/EK egyetlen cikk és 3. melléklete

109b. Ólom az ólom-bronz csapágycsészékben és -bélésekben.

ê2002/95/EK (kiigazított szöveg)

10. A 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján a Bizottság elsődleges ügyként értékeli a következő alkalmazásokat:

- deka-BDE,

- a különleges rendeltetésű egyenes fénycsövekben használt higany,

- a szerverekben, adattároló rendszerekben, valamint a tárolási és elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló, jelző és adatátviteli berendezéseiben, valamint a távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt forrasztóanyagokban lévő ólom (az e mentességre vonatkozó határidő meghatározása céljából), és

- izzólámpák,

annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megállapítható legyen, hogy ennek megfelelően módosítani kell-e ezeket a pontokat.

ê2005/747/EK 1. cikk és 3. melléklet

11. Rugalmas tűs csatlakozó rendszerekben használt ólom.

12. A hővezető modulok tömítőgyűrűjén bevonóanyagként használt ólom.

13. Az optikai üvegben és fényszűrőben lévő ólom és kadmium.

14. Kettőnél több elemből álló, a mikroprocesszor kivezetései és tokja között kapcsolatot biztosító forrasztóanyagban lévő ólom, ha az ólomtartalom 80 és 85 tömegszázalék között van.

15. Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő ólom.

ê2006/310/EK 1. cikk és melléklet

16. Az olyan vonalizzókban található ólom, amelyek csöve szilikát bevonatú.

17. Ólom-halogenid a nagynyomású kisülő lámpák (HID) sugárzó anyagaként professzionális reprográfiai alkalmazásokra.

18. Ólom a fluoreszkáló porban aktivátorként (1 tömegszázaléknyi vagy kevesebb ólom) a kisülő lámpákban a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó szoláriumcsövekként való felhasználás esetén, valamint SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) foszforokat tartalmazó speciális lámpákban diazo-nyomtatásos reprográfiás, illetve litográfiai felhasználásra, valamint rovarcsapda lámpában, fotokémiai és gyógyászati alkalmazás esetén.

19. Ólom és PbBiSn-Hg, valamint PbInSn-Hg kombinációja speciális összetételű anyagokban fő foncsorozóként, illetve ólom és PbSn-Hg kombinációja kompakt energiatakarékos lámpákban (ESL) kiegészítő foncsorozóként.

20. Ólom-oxid a folyadékkristály-kijelzőkben (LCD) használt lapos fluoreszkáló lámpák felső és alsó rétegének kötéséhez használt üvegben.

ê2006/691/EK 1. cikk és melléklet

21. Ólom és kadmium a zománc boroszilikát üvegre való felviteléhez használt nyomdafestékekben.

22. Ólom, mint szennyeződés a száloptikai kommunikációs rendszerekben használt ritkaföldfém-vas-gránát (RIG) Faraday-rotátorokban.

23. Ólom a csatlakozók kivételével a NiFe vezetőkoszorúval rendelkező 0,65 mm vagy kisebb osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek felületén, és ólom a csatlakozók kivételével a réz vezetőkoszorúval rendelkező 0,65 mm vagy kisebb osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek felületén.

24. Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom.

25. Ólomoxid a plazma képmegjelenítőkben (PDP) és felületvezető elektronkibocsátó kijelzőkben (SED) használt szerkezeti elemekben; nevezetesen különösen az első és hátsó üveg dielektromos rétegben, az adatelektródában, a fekete sávban, a címezhető elektródában, a határoló bordákban, a lezáró frittben és frittgyűrűben valamint a nyomópasztákban.

26. Ólomoxid a „Black Light Blue” (BLB) lámpák üveg védőburkolatában.

27. Nagyteljesítményű (több órán keresztül 125 dB SPL és a feletti hangteljesítményszinten működő) hangszórókban használt átalakítóknál forrasztóanyagként alkalmazott ólomötvözetek.

ê2006/692/EK 1. cikk (kiigazított szöveg)

28. A 2002/96/EK irányelv 3. kategóriájába (IT és távközlési berendezések) tartozó berendezésekben a korrózió elleni védelemre és az elektromágneses interferencia elleni védelmre szolgáló, festetlen fémlemezek és kapcsok korróziót megelőző bevonataiban található hatvegyértékű króm. 2007. július 1-jéig engedélyezett mentesítés.

ê2006/690/EK 1. cikk

29. A 69/493/EGK tanácsi irányelv[29] I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kategória) meghatározott, kristályüvegben található ólom.

ê2006/618/EK 1. cikk (kiigazított szöveg)

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek (PBB) és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 0,1 tömegszázalékos és a kadmium 0,01 tömegszázalékos koncentrációértékét engedélyezni kell homogén anyagokban.

ê2008/383/EK 1. cikk és melléklet

30. A 100 dB (A) és annál nagyobb hangnyomású, nagy teljesítményű hangszórókban használt transzduktorokban, közvetlenül a tekercsen található áramvezető anyagok elektromos, illetve mechanikus forrasztóanyagaként használt, kadmium alapú ötvözetek.

31. A (pl. folyadékkristályos kijelzőkben, illetőleg dísz- vagy ipari világításként használt) higanymentes lapos fluoreszkáló lámpák forrasztóanyagában levő ólom.

32. Az argon- és kripton-lézercsövek tokjának összeállításánál használatos lezáró frittben levő ólom-oxid.

òúj szöveg

VI. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom alól a 8. és a 9. kategória tekintetében mentesülő alkalmazások

Ionizáló sugárzást felhasználó vagy észlelő berendezések

1 Ionizáló sugárzást észlelő berendezésekben lévő ólom, kadmium és higany

2 Röntgencsövek ólomcsapágyai

3 Elektromágneses sugárzás erősítésére szolgáló eszközökben – mikrocsatornás lemezekben és kapilláris felületekben – lévő ólom

4 Röntgencsövek és képerősítők üvegfrittjében levő ólom, valamint a gázlézer összeállításához és az elektromágneses sugárzást elektronokká átalakító vákuumcsövekhez való üvegfritt kötőanyagokban lévő ólom

5 Ionizáló sugárzás elleni védőeszközökben lévő ólom

6 Röntgenezési próbatárgyban lévő ólom

7 Röntgensugár-diffrakcióhoz való ólom-sztearát kristály

8 Hordozható röntgenfluoreszcenciás spektrométerek sugárforrásául szolgáló kadmiumizotóp

Érzékelőelemek, jelzőkészülékek és elektródok (meg az 1. pont)

1a Ionszelektív elektródokban lévő ólom és kadmium, beleértve a pH-elektródok üvegében lévőt is

1b Elektrokémiás oxigénérzékelők ólomanódja

1c Infravörösfény-detektorokban lévő ólom, kadmium és higany

1d Referenciaelektródokban – alacsony kloridtartalmú higany-klorid, valamint higany-szulfát és higany-oxid elektródokban – lévő higany

Egyéb

9 Hélium-kadmium lézerekben lévő kadmium

10 Atomadszorpciós spektroszkópiás lámpákban lévő ólom és kadmium

11 Mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekben szupravezetőként és hővezetőként használt fémötvözetekben lévő ólom

12 Mágneses rezonanciás képalkotó berendezések és szupravezető kvantum-interferométerek (SQUID) szupravezető anyagainak fém kapcsolódási felületeiben lévő ólom és kadmium

13 Ellensúlyokban lévő ólom

14 Ultrahangos jelátalakítókhoz való egykristályos piezoelektromos anyagokban lévő ólom

15 Ultrahangos jelátalakítókhoz való forraszanyagban lévő ólom

16 Igen nagyfokú pontossággal rendelkező kapacitás- és veszteségmérő hidakban lévő higany, valamint felügyeleti és vezérlő eszközök nagyfrekvenciás RF kapcsolóiban és reléiben lévő higany, kapcsolónként, illetve relénként legfeljebb 20 mg mennyiségben

17 Hordozható sürgősségi defibrillátorokhoz való forraszanyagban lévő ólom

18 A 8–14 µm-es tartományban működő, nagy teljesítményű infravörös képalkotó modulokban lévő ólom

19 „Folyadékkristály szilíciumon” (LCoS) technológiájú kijelzőkben lévő ólom

20 Röntgensugárzás mérésére szolgáló szűrőkben lévő kadmium

VII. MELLÉKLET

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. … sz. (az elektromos vagy elektronikus berendezés egyedi azonosítója):

2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3. E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó (vagy a telepítést végző) kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra:

4. A nyilatkozat tárgya (az elektromos vagy elektronikus berendezés nyomon követésére alkalmas azonosítás, szükség esetén fénykép is):

5. E nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban van az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló … irányelvvel.

6. Adott esetben hivatkozás az alkalmazásra került vonatkozó harmonizált szabványokra, illetőleg azokra a műszaki előírásokra, amelyekre nézve a megfelelésről nyilatkoznak:

7. Adott esetben a(z) ... (név, szám) … bejelentett szervezet elvégezte a … (beavatkozás leírása)… és a következő tanúsítványt adta ki:

8. Kiegészítő információk:

Aláírva ………………………………… nevében és részéről

(kibocsátás helye és kelte):

(név, beosztás) (aláírás):

ñ

VIII. MELLÉKLET

A. rész

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

(utalás a 12. cikkben)

2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv | (HL L 37., 2003.2.13., 19. o.) |

2005/618/EK bizottsági határozat | (HL L 214., 2005.8.19., 65. o.) |

2005/717/EK bizottsági határozat | (HL L 271., 2005.10.15., 219. o.) |

2005/747/EK bizottsági határozat | (HL L 280., 2005.10.25., 18. o.) |

2006/310/EK bizottsági határozat | (HL L 115., 2006.4.28., 38. o.) |

2006/690/EK bizottsági határozat | (HL L 283., 2006.10.14., 47. o.) |

2006/691/EK bizottsági határozat | (HL L 283., 2006.10.14., 48. o.) |

2006/692/EK bizottsági határozat | (HL L 283., 2006.10.14., 50. o.) |

2008/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv | (HL L 81., 2008.3.20., 67. o.) |

2006/385/EK bizottsági határozat | (HL L 136., 2008.5.24., 9. o.) |

B. rész

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők jegyzéke

(utalás a 13. cikkben)

Irányelv | A nemzeti jogba való átültetés határideje |

2002/95/EK | 2004. augusztus 12. |

2008/35/EK | - |

IX. MELLÉKLET

Megfeleltető táblázat

2002/95/EK irányelv | Ezen irányelv |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk, (1) bekezdés | 2. cikk, (1) bekezdés |

2. cikk, (2) bekezdés | 2. cikk, (2) bekezdés |

2. cikk, (3) bekezdés | 2. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg |

– | 2. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont |

3. cikk, a) pont | 3. cikk, a) pont |

3. cikk, b) pont | – |

– | 3. cikk, b)–o) pont |

4. cikk, (1) bekezdés | 4. cikk, (1) bekezdés |

– | 4. cikk, (3)–(6) bekezdés |

4. cikk, (2) bekezdés | 4. cikk, (7) bekezdés |

4. cikk, (3) bekezdés | – |

– | 4. cikk, (8) bekezdés |

– | 5. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg |

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg | 5. cikk, (1) bekezdés, a) pont |

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, a) pont | – |

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b)pont | 5. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg és első és harmadik francia bekezdés |

– | 5. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés |

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, c) pont | – |

5. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés | – |

5. cikk, (2) bekezdés | 5. cikk, (2) bekezdés |

– | 5. cikk, (3) bekezdés |

6. cikk | – |

– | 6–17. cikk |

7. cikk | 18. cikk |

8. cikk | 19. cikk |

9. cikk | 20. cikk |

– | 21. cikk |

10. cikk | 22. cikk |

11. cikk | 23. cikk |

– | I–IV. melléklet |

Melléklet, 1–28. pont | V. melléklet, 1–28. pont |

II. melléklet, 29. pont, első bekezdés | V. melléklet, 29. pont, első bekezdés |

II. melléklet, 29. pont, második bekezdés | 4. cikk, (2) bekezdés |

Melléklet, 30–32. pont | Melléklet, 30–32. pont |

– | VI–IX. melléklet |

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS A KIZÁRÓLAG A BEVÉTELI OLDALRA KORLÁTOZOTT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSSAL JÁRÓ JAVASLATOKHOZ

1. A JAVASLAT CÍME:

2002/95/EK irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK:

Alcím és jogcímcsoport:

Az érintett évben a költségvetésben szereplő összeg:

3. PÉNZÜGYI HATÁS

(x A javaslatnak nincsenek pénzügyi vonzatai

( A javaslatnak nincs pénzügyi hatása a kiadásra, van azonban pénzügyi hatása a bevételre – a hatás a következő:

(millió EUR egy tizedesjegyig)

Költségvetési tétel | Bevétel[30] | 12 hónapos időszak, kezdő időpont: éééé.hh.nn. | [n. év] |

… cikk | Saját forrásokra gyakorolt hatás |

… cikk | Saját forrásokra gyakorolt hatás |

A fellépés után |

n+1 év | n+2 év | n+3 év | n+4 év | n+5 év |

… cikk |

… cikk |

4. CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

5. EGYÉB ÉSZREVÉTELEK

[1] A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 218., 2008.8.13., 82. o.) és a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.) .

[2] HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

[3] HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

[4] A végleges jelentés a http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf internetcímen érhető el.

[5] A végleges jelentés a http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm internetcímen érhető el.

[6] HL L 271., 2005.10.15., 48. o.

[7] C-14/06 és C-295/06 egyesített ügyek. A Bíróság szerint a határozat nem tett eleget a mentesítési kritériumoknak (5. cikk). Elöször a határozat nem a „műszaki és tudományos haladáson” alapul, mivel a mentesítést korábban alátámasztó kockázatértékelés 2002-ben készült, és a következtetések azóta nem változtak; másodszor a Bizottság nem értékelte, hogy elérhetők-e a helyettesítő anyagok vagy sem, és hogy e helyettesítő anyagoknak melyek a hatásai a deka-BDE-hez képest; harmadszor pedig a mentesítés túl tág körre terjedt ki.

[8] HL C 131., 2008.5.29., 7. o.

[9] HL L 99., 2006.4.7., 3. o.

[10] Lásd: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatot kísérő bizottsági munkadokumentum, 99. o.

[11] HL C √ , , … o. Õ 365. E, 2000.12.19., 195. o. és HL C 240. E, 2001.8.28., 303. o.

[12] HL C √ , , … o. Õ 116., 2001.4.20., 38. o.

[13] HL C √ , , … o. Õ 148, 2001.5.18., 1. o.

[14] √ HL C, , … o. Õ Az Európai Parlament 2001. május 15-i véleménye (HL C 34. E, 2002.2.7., 109. o.), a Tanács 2001. december 4-i közös álláspontja (HL C 90. E, 2002.4.16., 12. o.), valamint az Európai Parlament 2002. április 10-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2002. december 18-i határozata és a Tanács 2002. december 16-i határozata.

[15] HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

[16] HL C 30., 1988.2.4., 1. o.

[17] Lásd e Hivatalos Lap 24. oldalát.

[18] HL L 191., 2005.7.22., 29–58. o.

[19] 7 HL L √ 266., 2006.9.26., 1. o. Õ 78., 1991.3.26., 38. o. A 98/101/EK bizottsági irányelvvel (HL L 1., 1999.1.5., 1. o.) módosított irányelv.

[20] HL L 229., 2004.4.30., 5. o., a 79/117/EGK irányelv módosítása.

[21] HL L 396., 2006.12.30., 1–849. o.

[22] HL L 218., 2008.8.13., 82–128. o.

[23] HL L 218., 2008.8.13., 30–47. o.

[24] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[25] HL L 144., 1997.6.4., 19. o. A 2002/65/EK irányelvvel (HL L 271.,2002.10.9., 16. o.) módosított irányelv.

[26] HL L √ 114., 2006.4.27., 9. o. Õ 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

[27] HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

[28] HL L 186., 1991.7.12., 59. o.

[29] HL L 326., 1969.12.29., 36. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[30] A hagyományos saját források (mezőgazdasági vámok, cukorilletékek, vámok) tekintetében a feltüntetett összegeknek nettó összegeknek – azaz a 25 %-os beszedési költségek levonása utáni bruttó összegeknek – kell lenniük.

Top