EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0091

Javaslat a Tanács …/…/… irányelve […] a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról

/* COM/2008/0091 végleges - CNS 2008/0039 */

52008PC0091

Javaslat a Tanács …/…/… irányelve […] a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról /* COM/2008/0091 végleges - CNS 2008/0039 */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 21.2.2008

COM(2008) 91 végleges

2008/0039 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS …/…/… IRÁNYELVE

[…]

a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról

(előterjesztő: a Bizottság)

Javaslat

A TANÁCS …/…/… IRÁNYELVE

[…]

a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról

(kodifikált szöveg)

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

1. A Bizottság a népek Európájának fényében nagy súlyt helyez a közösségi joganyag egyszerűsítésére és átláthatóbbá tételére, annak érdekében, hogy az világosabb és egyszerűbben hozzáférhető legyen, így további lehetőségeket biztosítva a polgárokat megillető jogok gyakorlására.

Ez a cél nem érhető el mindaddig, amíg számos, részben jelentősen módosított jogi aktus nem található meg egységes szerkezetben, így részben az eredeti szövegből, részben a későbbi, módosító szövegekből kell összeilleszteni. A jelenlegi szabályok azonosításához tekintélyes kutatómunka, a különböző változatok összevetése szükséges.

E célból, valamint hogy a közösségi joganyag világos és áttekinthető legyen, szükséges a többször módosított jogi aktusok kodifikációja.

2. A Bizottság 1987. április 1-jén ezért úgy határozott[1], hogy előírja valamennyi jogi aktus kodifikációját legkésőbb a tizedik módosítást követően, hangsúlyozva, hogy ez minimális követelményként értendő és helyesebb, ha az egyes egységek az illetékességükbe tartozó szövegek kodifikációját még ennél is korábban elvégzik annak érdekében, hogy a közösségi jogi aktusok világosak és könnyen érthetők legyenek.

3. Az Európai Tanács edinburgh-i, 1992. decemberi határozatai is alátámasztották a fentieket[2], amennyiben rámutattak a kodifikáció fontosságára, amely révén biztosan tudható, hogy egy adott helyzetre, adott időben milyen jogi aktus alkalmazandó.

A kodifikációt a szokásos közösségi jogalkotási folyamatával összhangban kell végrehajtani.

Mivel a kodifikált jogszabályokon nem hajtható végre érdemi módosítás, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1994. december 20-án intézményközi megállapodást kötöttek arról, hogy a kodifikációhoz szükséges szabályok elfogadását gyorsított eljárás alkalmazásával segítik elő.

4. Ezen javaslat célja a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1968. április 9-i 68/193/EGK tanácsi irányelv kodifikációja[3] . Az új irányelv a benne foglalt jogi aktusok helyébe lép[4]; ez a javaslat teljes egészében megőrzi a kodifikált jogi aktusok tartalmát s ennek megfelelően azokat csak egységbe foglalja a kodifikációhoz szükséges formai jellegű módosításokkal.

5. A kodifikációs javaslat a 68/193/EGK irányelv és a módosító aktusok előzetes, valamennyi hivatalos nyelven készült, konszolidált változatán alapul, amelyet az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala készített el egy adatfeldolgozó rendszer segítségével. Ahol a cikkek új számozást kaptak, a régi és az új számozás közötti korrelációt a kodifikált irányelv VI. mellékletében található megfelelési táblázat tartalmazza.

ê 68/193/EGK (kiigazított szöveg)

2008/0039 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS …/…/… IRÁNYELVE

[…]

a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak Ö 37. Õ cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére[5],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[6],

mivel:

ê

(1) A vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1968. április 9-i 68/193/EGK tanácsi irányelvet[7] több alkalommal jelentősen módosították[8]. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

ê 68/193/EGK 1. Preamb.

(2) A bor- és a csemegeszőlő termelése fontos helyet foglal el a Közösség mezőgazdaságában.

ê 68/193/EGK 2. Preamb.

(3) A szőlőművelés eredményessége nagymértékben függ a megfelelő szaporítóanyag használatától. Ezért bizonyos tagállamok egy ideig a jó minőségű fákra és fiatal növényekre korlátozták a vegetatív szőlő-szaporítóanyag forgalmazását. Ezek az államok egy évtizedeken keresztül szisztematikusan végzett nemesítési munka előnyeit használhatták ki, amely olyan állandó és egységes szőlőfajták kifejlesztését eredményezte, amelyek jellemzőiknél fogva rendkívül értékesnek ígérkeznek a kitűzött célok tekintetében.

ê 68/193/EGK 3. Preamb.

(4) A Közösség szőlőtermesztésében akkor lehet elérni nagyobb termelékenységet, ha a forgalmazásra engedélyezett fajták kiválasztásában a tagállamok egységesen a lehető legszigorúbb szabályokat alkalmazzák.

ê 68/193/EGK 4. Preamb.

(5) Azonban a forgalmazás bizonyos fajtákra történő korlátozása csak abban az esetben indokolt, ha a termelő bizonyos lehet abban, hogy valóban képes lesz beszerezni ezeknek a fajtáknak a szaporítóanyagát.

ê 68/193/EGK 7. Preamb. (kiigazított szöveg)

(6) Általános szabályként a szőlőtermesztésre és a szaporítóanyag előállítására szánt szaporítóanyag forgalmazását csak abban az esetben szabad engedélyezni, ha azt a fajtaminősítés mindenkori hatályos szabályaival összhangban Ö kiindulási szaporítóanyagként, Õ bázis-szaporítóanyagként vagy certifikált szaporítóanyagként hivatalosan megvizsgálták és minősítették.

ê 68/193/EGK 8. Preamb.

(7) Kívánatos lenne klonális szelekcióval előállított certifikált szőlő-szaporítóanyagra korlátozni a forgalmazást. Azonban ennek a célkitűzésnek a megvalósítása egyelőre nem lehetséges, miután az ilyen anyag nem lenne képes maradéktalanul lefedni a Közösség összes szükségletét. Ezért átmeneti jelleggel engedélyezni kell a fajta azonosságára és tisztaságára vonatkozó követelményeknek megfelelő, ugyanakkor a klonális szelekcióval előállított szaporítóanyag által kínált biztosítékokat nem minden esetben kínáló, ellenőrzött standard szaporítóanyag forgalmazását. Azonban ezt a kategóriát fokozatosan ki kell vonni a forgalomból.

ê 2002/11/EK 3. Preamb. (kiigazított szöveg)

(8) A tagállamok Ö bizonyos feltételek mellett engedélyezhetik a szaporítóanyagok forgalmazását kísérleti vagy tudományos célokra, illetve szelekciós munkára. Õ

ê 2002/11/EK 2. Preamb.

(9) Bizonyos feltételekkel lehetővé kell tenni az új módszerekkel előállított szaporítóanyag forgalmazását.

ê 71/140/EGK 5., 6. és 7. Preamb.

(10) Szükséges, hogy minden egyes tagállam készítsen egy nemzeti katalógust a tagállam területén a standard szaporítóanyag minősítésére, illetve ellenőrzésére engedélyezett fajtákról. A katalógusok elkészítéséhez egységes szabályokat kell alkalmazni, hogy az elfogadott fajták megkülönböztethetőek, állandóak és megfelelő mértékben egységesek legyenek. A különböző fajták átvételéhez szükséges vizsgálatok lefolytatásához számos kritériumot és minimum követelményeket kell megfogalmazni.

ê 68/193/EGK 9. Preamb.

(11) Amennyiben a szőlőfajtákat egy bizonyos tagállamban nem szaporítják, vagy a szaporítóanyag nincs forgalomban, indokoltnak tűnik az államot a minősítés megszervezésének vagy a standard szaporítóanyag ellenőrzésének kötelezettsége alól mentesíteni, ez azonban nem érintheti a certifikált szaporítóanyag és a standard szaporítóanyag forgalmazásának korlátozására irányuló kötelezettségét.

ê 2002/11/EK 5. és 6. Preamb.

(12) Fontos, hogy a géntechnológiával módosított szőlőfajtákat csak abban az esetben ismerjék el, ha minden megfelelő intézkedést megtettek az emberi egészség vagy a környezet bármiféle veszélyeztetésének elkerülése érdekében. Amennyiben a szőlő-szaporítóanyag géntechnológiával módosított szervezetekből áll, a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[9] rendelkezéseinek megfelelően külön környezeti kockázatfelmérést kell végezni.

ê 2002/11/EK 9. Preamb.

(13) Kívánatos biztosítani a genetikai sokféleség megőrzését. Meg kell tenni a biológiai sokféleség megőrzését célzó megfelelő intézkedéseket a létező fajták megőrzése érdekében. A Bizottságnak nemcsak a fajta, hanem a genotípus és a klón fogalmát is figyelembe kell vennie.

ê 74/648/EGK 7. Preamb (kiigazított szöveg)

(14) A szőlőtermelés és a szaporítóanyag forgalmazása bizonyos tagállamokban csekély gazdasági jelentőséggel bír. Az érintett tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni Ö ezen Õ irányelv rendelkezéseinek alkalmazása alóli mentességet.

ê 68/193/EGK 10. Preamb.

(15) A piacon nem forgalmazott szaporítóanyagnak kisebb gazdasági jelentőségénél fogva nem tartozik a közösségi szabályok hatálya alá. A tagállamok fenntarthatják a jogot arra, hogy az ilyen anyagra különleges rendelkezéseket alkalmazzanak.

ê 68/193/EGK 11. Preamb.

(16) A Közösség szabályait nem szükséges kiterjeszteni a bizonyítottan harmadik országokba irányuló exportra szánt szaporítóanyagra.

ê 68/193/EGK 13. Preamb.

(17) A Közösség országaiban előállított szaporítóanyagnak nem pusztán genetikai értéke, de külső tulajdonságai javítása érdekében is meg kell határozni a fajta technikai tisztaságára, minőségére és osztályozására vonatkozó bizonyos feltételeket.

ê 68/193/EGK 14. Preamb.

(18) A szaporítóanyag fajtaazonosságának fenntartása érdekében meg kell határozni a Közösségnek a tételek különválasztására, a csomagolására, a lezárására és jelölésére vonatkozó szabályait. Ennek érdekében a címkéket el kell látni mind a hivatalos ellenőrzéshez, mind pedig a szőlőtermelők tájékoztatásához szükséges információkkal, illetve egyértelműen jelezni kell a minősítés közösségi jellegét.

ê 68/193/EGK 15. Preamb.

(19) Ahhoz, hogy a forgalmazás során a szaporítóanyag minőségére vonatkozó követelményeket és a szaporítóanyag azonosságának biztosítására vonatkozó rendelkezéseket egyaránt tiszteletben tartsák, a tagállamoknak gondoskodniuk kell a megfelelő ellenőrzésről.

ê 68/193/EGK 16. Preamb. (kiigazított szöveg)

(20) Az ezen követelményeknek megfelelő szaporítóanyagra – a Szerződés Ö 30. Õ cikkének sérelme nélkül – a Közösség szabályaiban meghatározott korlátozó rendelkezéseken kívül semmilyen egyéb korlátozás nem vonatkozhat.

ê 2002/11/EK 8. Preamb.

(21) A szőlő-szaporítóanyag mozgásának megfelelő nyomon követéséhez szükséges biztosítani, hogy a tagállamok minden egyes tételhez kísérőokmányt követeljenek meg.

ê 68/193/EGK 18. Preamb.

(22) Egy bizonyos tagállamban minősített bázis-szaporítóanyagból más tagállamokban előállított szaporítóanyagot bizonyos feltételekkel az adott tagállamban előállított szaporítóanyaggal egyenértékű anyagként kell elfogadni.

ê 68/193/EGK 19. Preamb.

(23) Azokban az időszakokban, amikor nehézségek vannak a szaporítóanyag beszerzésével, ideiglenesen engedélyezni kell a kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő szaporítóanyag forgalmazását.

ê 68/193/EGK 20. Preamb.

(24) A különböző tagállamokban használt standard szaporítóanyag minősítéséhez és ellenőrzéséhez használt technikai módszerek egyeztetése, valamint a Közösség tagállamaiban minősített vagy ellenőrzött, illetve harmadik országokból érkező anyag összehasonlításának lehetővé tétele érdekében a tagállamokban el kell végezni azokat a Közösség területén érvényes teszteket, amelyek alkalmasak a szaporítóanyag különböző kategóriái minőségének értékelésére;

ê 2002/11/EK 10. Preamb. (kiigazított szöveg)

(25) Az Ö ezen Õ irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak[10] megfelelően kell elismerni.

ê

(26) Ez az irányelv nem érinti az V. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ê 68/193/EGK

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

ê 74/648/EGK 2. cikk

Ezt az irányelvet a Közösség területén forgalmazott vegetatív szőlő-szaporítóanyagra (a továbbiakban „szaporítóanyag”) kell alkalmazni.

ê 68/193/EGK

2. cikk

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. Szőlő : A Vitis (L.) nemzetség növényei, szőlőtermesztéshez vagy e növények szaporítóanyagának előállításához;

2. Fajta : egy adott növényrendszertani taxonon belüli ismert legalacsonyabb szintű besorolás, amely

a) definiálható egy adott genotípusból vagy genotípusok kombinációjából adódó jellemzők leírásával;

b) bármely más növénycsoporttól megkülönböztethető az említett jellemzők közül legalább egy jellemző leírásával; és

c) változatlan szaporíthatósága szempontjából egyetlen egységnek fogható fel;

3. Klón : a klón a fajta vegetatív utóda; ez a fajtaazonosság, a fenotipikus jellemzők és az egészségi állapota alapján kiválasztott szőlőtőkére igaz;

4. Szaporítóanyag :

a) fiatal szőlőtőke:

i. gyökeres szőlővesszők: gyökereztetett szőlőhajtások vagy zöldhajtások oltatlanul telepítésre vagy alany szőlővesszőként történő felhasználásra szánt oltatlan részei;

ii. gyökeres szőlőoltványok: oltással összekötött szőlőhajtásdarabok vagy zöldhajtásdarabok, gyökeres, föld alatti résszel;

b) fiatal szőlőtőkerészek:

i. szőlőhajtások: egyéves hajtások;

ii. zöldhajtások: éretlen, még el nem fásodott hajtások;

iii. oltásra előkészített alany szőlővesszők: gyökeres szőlőoltványok készítése során a talaj alatti résznek szánt szőlőhajtásdarabok vagy zöldhajtásdarabok;

iv. nemes szőlővesszők: gyökeres szőlőoltványok előállítására vagy növények helyszíni oltása során a talajszint feletti résznek szánt szőlőhajtás-részek vagy zöldhajtás-részek;

v. dugványiskolai szőlővesszők: gyökeres szőlővesszők előállítására szánt szőlőhajtásrészek vagy zöldhajtásrészek;

5. Alanyszőlővessző-nevelő iskolák : oltásra szánt alany szőlővesszők, oltványiskolai szőlővesszők és nemes szőlővesszők előállítását szolgáló szőlőiskola;

6. Dugványiskolák : gyökeres szőlővesszők vagy gyökeres szőlőoltványok nevelésével foglalkozó iskolák;

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont (kiigazított szöveg)

7. Prebázis szaporítóanyag : Ö olyan Õ szaporítóanyag,

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont

a) amelyet a fajtaazonosság és adott esetben a klónazonosság fenntartására és a betegségek megelőzésére elfogadott módszerekkel a nemesítő felelősségére állítanak elő;

b) amelyet bázis szaporítóanyag vagy certifikált szaporítóanyag előállítására szánnak;

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont (kiigazított szöveg)

c) amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a bázis szaporítóanyagra vonatkozóan megállapított feltételeknek; és

d) amely hivatalos vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a Ö fenti Õ feltételeknek;

8. Bázis szaporítóanyag : Ö olyan Õ szaporítóanyag,

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont

a) amelyet a fajtaazonosság és adott esetben a klónazonosság fenntartására és a betegségek megelőzésére elfogadott módszerekkel a nemesítő felelősségére állítanak elő, és amelyet vegetatív szaporítás útján közvetlenül a prebázis szaporítóanyagból állítanak elő;

b) amelyet certifikált szaporítóanyag előállítására szánnak;

c) amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a bázis szaporítóanyagra vonatkozóan megállapított feltételeknek; és

d) amely hivatalos vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek;

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont (kiigazított szöveg)

9. Certifikált szaporítóanyag : Ö olyan Õ szaporítóanyag,

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont (kiigazított szöveg)

a) amelyet közvetlenül bázis szaporítóanyagból vagy prebázis szaporítóanyagból állítanak elő;

b) amelyet az alábbi célok valamelyikére szánnak:

i. a szőlőtermesztésben hasznosítandó fiatal növények vagy növényrészek nevelése: vagy

ii. szőlőtermesztés;

c) amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a certifikált Ö szaporító Õ anyagra vonatkozóan megállapított feltételeknek; és

d) amely hivatalos vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a Ö fenti Õ feltételeknek;

10. Standard szaporítóanyag : Ö olyan Õ szaporítóanyag,

a) amely fajtaazonos és fajtatiszta;

b) amelyet az alábbi célok valamelyikére szánnak:

i. a szőlőtermesztésben hasznosítandó fiatal növények vagy növényrészek nevelése; vagy

ii. szőlőtermesztés;

c) amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a standard Ö szaporító Õ anyagra vonatkozóan megállapított feltételeknek; és

d) amely hivatalos vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a Ö fenti Õ feltételeknek;

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont

11. Hatósági intézkedések : olyan intézkedések, amelyeket

a) állami hatóság; vagy

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont (kiigazított szöveg)

b) a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó és az állam felelősségi körében eljáró jogi személy Ö , feltéve, hogy ennek a személynek nem származik személyes haszna az ilyen intézkedésekből Õ; vagy

c) állami ellenőrzés hatálya alá tartozó kisegítő tevékenységek esetében az ilyen célra felesküdött természetes személy Ö , feltéve, hogy ennek a személynek nem származik személyes haszna az ilyen intézkedésekből Õ;

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont

12. Forgalmazás : szaporítóanyagnak kereskedelmi hasznosítás céljából harmadik fél részére történő értékesítése, értékesítési célú birtoklása, eladásra történő kínálása, rendelkezésre bocsátása, szállítása vagy átruházása akár ellenérték fejében, akár pedig anélkül.

(2) Nem minősül forgalmazásnak, ha a szaporítóanyag kereskedelme nem a fajta kereskedelmi hasznosítására irányul, például az alábbi műveletek során:

a) vizsgáló és ellenőrző hatóságok számára történő szaporítóanyag-szállítás;

b) a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltatók számára történő szaporítóanyag-szállítás, feltéve hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított szaporítóanyagon.

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont (kiigazított szöveg)

E Ö bekezdés Õ alkalmazásának szabályait a 27. cikk (3) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban kell elismerni.

ê 2002/11/EK 1. cikk 2. pont

3. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a szőlő-szaporítóanyag csak abban az esetben hozható forgalomba, ha

a) hivatalosan „prebázis szaporítóanyagnak”, „bázis szaporítóanyagnak” vagy „certifikált szaporítóanyagnak” minősítették, vagy nem alany szőlővesszőnek szánt szaporítóanyag esetében az hivatalosan ellenőrzött standard szaporítóanyag; és

b) eleget tesz a II. mellékletben megállapított feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a tagállamok engedélyezhetik a területükön honos termelőknek, hogy megfelelő mennyiségű szaporítóanyagot hozzanak forgalomba:

a) kísérletekhez vagy tudományos célokra;

b) nemesítési munkához;

c) ha azt a genetikai sokféleség megőrzésének segítésére szánják.

ê 2002/11/EK 1. cikk 2. pont (kiigazított szöveg)

A 27. cikk (2) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban határozható meg, hogy a tagállamok milyen feltételek mellett adnak ilyen engedélyt.

ê 2002/11/EK 1. cikk 2. pont

Géntechnológiával módosított anyag esetén ilyen engedély csak akkor adható, ha minden megfelelő intézkedést megtettek az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázat elkerülése érdekében. A környezeti kockázatfelmérésre és más, e tárgyban lefolytatandó vizsgálatokra az 8. cikket kell megfelelően alkalmazni.

ê 2002/11/EK 1. cikk 2. pont (kiigazított szöveg)

(3) Az in vitro szaporítási technológiákkal előállított szaporítóanyag esetében a következő rendelkezések fogadhatók el a 27. cikk (2) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban:

ê 2002/11/EK 1. cikk 2. pont

a) ezen irányelv bizonyos rendelkezéseitől való eltérés;

b) az ilyen szaporítóanyagra alkalmazandó feltételek;

c) az ilyen szaporítóanyagra alkalmazható megjelölések;

d) a fajtaazonosság előzetes felülvizsgálatát garantáló feltételek.

ê 2002/11/EK 1. cikk 2. pont (kiigazított szöveg)

(4) A Bizottság a 27. cikk (3) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban előírhatja, hogy meghatározott határidők után a nem alany szőlővesszőként felhasználásra szánt szaporítóanyag csak akkor hozható forgalomba, ha hivatalosan „prebázis szaporítóanyagként”, „bázis szaporítóanyagként” vagy „certifikált szaporítóanyagként” minősítették

a) a Közösség egész területén, bizonyos szőlőfajták esetében, amelyekből a Közösség szükséglete kielégíthető olyan szaporítóanyag segítségével – figyelembe véve e szőlőfajták genetikai sokféleségét is –, amelyet hivatalosan „prebázis szaporítóanyagnak”, „bázis szaporítóanyagnak” vagy „certifikált szaporítóanyagnak” minősítettek, ha szükséges, egy bevezetett program segítéségével; és

b) az a) pontban nem szereplő fajták szaporítóanyagai esetében, ha azokat olyan tagállamok területén szándékozzák felhasználni, amelyek ezzel az irányelvvel összhangban már előírták, hogy a „standard szaporítóanyag” a továbbiakban nem forgalmazható.

ê 68/193/EGK (kiigazított szöveg)

4. cikk

A tagállamok az I. és II. mellékletben meghatározott feltételek tekintetében további vagy szigorúbb követelményeket támaszthatnak a saját területükön előállított szaporítóanyag minősítésénél vagy standard Ö szaporító Õ anyag ellenőrzésénél.

ê 2002/11/EK 1. cikk 3. pont

Oltás esetén ez az intézkedés nem vonatkozik a más tagállamokban vagy a 25. cikk (2) bekezdése szerint egyenértékűnek elismert harmadik országban előállított szaporítóanyagra.

ê 2002/11/EK 1. cikk 4. pont

5. cikk

(1) Minden tagállam összeállítja a területén minősítésre és standard szaporítóanyagként való ellenőrzésre hivatalosan elismert szőlőfajták jegyzékét. A jegyzék nyilvános. A jegyzék tartalmazza azokat az alapvető morfológiai és fiziológiai jellemzőket, amelyek alapján a fajtákat meg lehet különböztetni egymástól. Azon fajták esetén, amelyek 1971. december 31-én már elismertek voltak, hivatkozni lehet a hivatalos ampelográfiai kiadványokban megjelent leírásukra.

ê 2002/11/EK 1. cikk 4. pont

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minősítésre és standard szaporítóanyagként való ellenőrzésre területükön is elismerjék a más tagállamok jegyzékeiben elismert fajtákat és klónokat az 1493/1999/EK tanácsi rendelet[11] sérelme nélkül, tekintettel a szőlőfajták osztályozásának szabályaira.

(3) Minden tagállam adott esetben összeállítja a területén minősítésre hivatalosan elismert klónok jegyzékét.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a más tagállamban minősítésre elismert klónokat a saját területükön is elfogadják minősítésre.

6. cikk

A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy csak a megkülönböztethető, állandó és elégséges mértékben egységes fajtákat ismerik el.

ê 2002/11/EK 1. cikk 5. pont

7. cikk

(1) Egy fajta akkor tekintendő különbözőnek, ha egy bizonyos genotípusból vagy genotípusok kombinációjából származó jellemzők leírása alapján világosan megkülönböztethető minden más olyan fajtától, amelynek létezése a Közösségben közismert.

Egy fajta attól a naptól kezdve tekintendő a Közösségben közismertnek, amely napon megfelelő módon kérelmezik az elismerését, akár felveszik a fajtát az érintett tagállam vagy egy másik tagállam jegyzékébe, akár csak elismerés kérelmezésének tárgya az érintett tagállamban vagy egy másik tagállamban, hacsak az e bekezdés első mondatában említett feltételeknek már nem felel meg minden érintett tagállamban, mielőtt döntést hoznak az új, kérelmezés alatt álló fajta elismeréséről.

(2) Egy fajta akkor tekintendő állandónak, ha a különbözőség vizsgálatára alkalmazott jellemzők leírása és minden más, a fajta leírására használt jellemző több egymást követő szaporítás után is változatlan marad.

(3) Egy fajta akkor tekintendő egyneműnek, ha szaporításának speciális tulajdonságai révén várható változatosság ellenére is elégségesen egynemű a különbözőség vizsgálatára alkalmazott jellemzők leírása, és minden más, a fajta leírására használt jellemző alapján.

ê 2002/11/EK 1. cikk 6. pont

8. cikk

(1) 2001/18/EK irányelv értelmében géntechnológiával módosított fajtának minősülő fajta esetében azt csak akkor ismerik el, ha minden szükséges intézkedést megtettek az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatások kiküszöbölésére.

ê 2002/11/EK 1. cikk 6. pont

(2) Az (1) bekezdés értelmében a géntechnológiával módosított fajták vonatkozásában:

a) a 2001/18/EK irányelv II. mellékletében megállapított alapelvekkel összhangban és az említett irányelv III. mellékletében meghatározott információk alapján külön környezeti kockázatfelmérést kell végezni, amely egyenértékű az említett irányelvben előírt felméréssel;

b) a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlament és a Tanács rendeletével be kell vezetni azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják a kockázatfelmérés és más, a tárgyhoz tartozó követelmények egyenértékűségét, különösen a kockázatkezelésre, a címkézésre, bármely kötelező ellenőrzésre, a nyilvánosság tájékoztatására és a védzáradékra, valamint a 2001/18/EK irányelv által előírt követelményekre tekintettel. A rendelet hatálybalépéséig géntechnológiával módosított fajta csak azt követően vehető fel nemzeti jegyzékbe, hogy a 2001/18/EK rendelettel összhangban forgalmazás céljából elismerték;

c) A 2001/18/EK irányelv 13–24. cikke többé nem vonatkozik azokra a géntechnológiával módosított szőlőfajtákra, amelyeket az ezen bekezdés b) pontjában említett rendeletnek megfelelően engedélyeztek.

ê 1829/2003/EK 42. cikk

(3) Ha szőlő-szaporítóanyagból származó termékeket az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[12] 3. cikkének hatálya alá tartozó élelmiszerben, vagy 15. cikkének hatálya alá tartozó takarmányban szándékoznak felhasználni, a szőlőfajtát csak akkor lehet elfogadni, ha azt az említett rendeletnek megfelelően már engedélyezték.

A tagállamok biztosítják, hogy 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[13] 2. és 3. cikkében meghatározott élelmiszerben vagy takarmányban felhasználni kívánt szőlőfajtát akkor fogadnak el, ha a vonatkozó jogszabályok alapján már engedélyezték.

ê 2002/11/EK 1. cikk 7. pont

9. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a más tagállamból származó fajtákra és adott esetben klónokra ugyanazok a követelmények vonatkozzanak – különösen az elismerés tekintetében – mint a hazai fajtákra vagy klónokra.

ê 71/140/EGK 4. cikk (kiigazított szöveg)

è1 2002/11/EK 1. cikk 24. pont

10. cikk

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a fajták elismerése a leírandó fajta szempontjából elegendő számú jellemzőre kiterjedő hivatalos ellenőrzések, különösen a növekedés vizsgálatának eredményei alapján történjen. A jellemzők megállapításához pontos és megbízható módszereket kell alkalmazni.

(2) A è1 27. cikkben (2) bekezdésében ç Ö említett Õ eljárással összhangban, a tudományos és technológiai ismeretek állásának figyelembe vételével az alábbi információkat kell rögzíteni:

ê 71/140/EGK 4. cikk

a) azon jellemzők, amelyekre a vizsgálatoknak minimálisan ki kell terjedniük;

b) a vizsgálatok lefolytatására vonatkozó minimális követelmények.

(3) Amennyiben köztudomású, hogy egy adott fajta szaporítóanyagát egy másik országban más néven forgalmazzák, ezt a nevet is fel kell tűntetni a katalógusban.

11. cikk

(1) Az elismert fajtákat rendszeres időközönként hivatalos ellenőrzés alá kell vetni. Amennyiben a minősítésre és ellenőrzésre történő elismerés feltételeinek bármelyike nem teljesül, az elismerést vissza kell vonni, a fajtát pedig a katalógusból törölni kell.

ê 2002/11/EK 1. cikk 8. pont

(2) Minden fajta elismerése iránti kérelmet vagy annak visszavonását, a fajtajegyzékbe való bejegyzést, valamint a jegyzék mindennemű módosítását a tagállamok haladéktalanul közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal. A tagállamok értesítései alapján a Bizottság közzéteszi a közös fajtajegyzéket.

ê 2002/11/EK 1. cikk 9. pont

12. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a géntechnológiával módosított, elismert fajtákat ilyenként tüntessék fel a fajtajegyzékben. Továbbá gondoskodnak arról, hogy az ilyen fajtákat forgalmazó bármely személy egyértelműen feltüntesse szőlőértékesítési katalógusában, hogy a fajta géntechnológiával módosított, illetve feltünteti a módosítás célját.

ê 2002/11/EK 1. cikk 10. pont

13. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a jegyzékbe felvett fajtákat és adott esetben a klónokat fenntartó nemesítés segítségével kell megőrizni.

(2) A fenntartó nemesítésnek mindig igazolhatónak kell lennie a fajta és adott esetben a klón fenntartásáért felelős személyek által készített feljegyzések alapján.

(3) A fajta fenntartásáért felelős személyektől minták kérhetők. Ha szükséges, hivatalosan is lehet mintát venni.

(4) Amennyiben a fenntartó nemesítés más tagállamban történik, mint ahol a fajtát elismerték, az érintett tagállamok közigazgatási segítséget nyújtanak egymásnak az ellenőrzéssel kapcsolatban.

ê 2002/11/EK 1. cikk 11. pont

14. cikk

A tagállamoknak előírják, hogy művelés közben és az előkészítés, illetve az anyatőkéről történő leválasztás, valamint a csomagolás, a tárolás és a szállítás során a szaporítóanyagot külön tételekben tárolják, a fajta, illetve prebázis szaporítóanyag, bázis szaporítóanyag és certifikált szaporítóanyag esetében a klón megjelölésével.

ê 68/193/EGK

15. cikk

(1) A tagállamok kötelesek előírni, hogy a szaporítóanyagot csak megfelelően homogén tételekben, zárt csomagokban vagy – a 16. és 17. cikk rendelkezéseivel összhangban – zárolt és jelölésekkel ellátott kötegek formájában forgalmazzák. A csomagolásnak meg kell felelnie a III. melléklet rendelkezéseinek.

ê 2002/11/EK 1. cikk 12. pont (kiigazított szöveg)

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban meghatározza a végső felhasználók számára forgalmazott kisebb mennyiségek, valamint az edényekben, ládákban vagy dobozokban forgalmazott szőlőfajták esetében a csomagolás, a zárolás és a jelölés vonatkozásában alkalmazandó rendelkezéseket.

ê 2002/11/EK 1. cikk 13. pont (kiigazított szöveg)

16. cikk

A tagállamok előírják, hogy a szaporítóanyagokat tartalmazó csomagokat és kötegeket hivatalosan vagy hivatalos felügyelet mellett zárolják oly módon, hogy a csomagolás ne legyen felnyitható a zárolás vagy a 17. cikk (1) bekezdésében előírt hatósági címke sérülése nélkül, illetve csomagolás esetén a felnyitás nyomot ne hagyna a csomagoláson. A csomag megfelelő zárolása érdekében a zárószerkezetnek legalább az említett hatósági címkéből vagy hatósági záróbélyegből kell állnia. A 27. cikk (2) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban dönthető el, hogy egy bizonyos zárószerkezet megfelel-e e cikk követelményeinek. Ismételt zárolás csak hivatalosan vagy hivatalos felügyelet mellett hajtható végre.

ê 2002/11/EK 1. cikk 14. pont

17. cikk

(1) A tagállamok előírják a szaporítóanyagot tartalmazó csomagok és kötegek külső felületén a Közösség valamelyik hivatalos nyelvén és a IV. mellékletben leírtaknak megfelelően kiállított hatósági címke elhelyezését, amelyet zárral rögzítenek. A címke színe prebázis szaporítóanyag esetében fehér, átlós lila csíkkal, bázis szaporítóanyag esetében fehér, certifikált szaporítóanyag esetében kék, standard szaporítóanyag esetében pedig sötétsárga.

(2) A tagállamok azonban engedélyezhetik a területükön honos termelőknek, hogy ha azonos jellemzőkkel rendelkező, oltott vagy gyökeres szőlővesszőből egynél több csomagot vagy köteget hoznak forgalomba, akkor csak a IV. mellékletben leírtaknak megfelelően egyetlen címkét használjanak. Ebben az esetben a csomagokat vagy kötegeket oly módon rögzítik egymáshoz, hogy szétválasztás esetén a rögzítés sérüljön, és azt ne lehessen újból felhasználni. A címkét a rögzítéshez erősítik. Újrazárolás nem engedélyezhető.

ê 2002/11/EK 1. cikk 14. pont (kiigazított szöveg)

(3) Az 1493/1999/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy minden egyes szállítmányhoz, amely az érintett tagállam területén előállított anyagot tartalmaz, mellékelni kell egy egységes kísérőokmányt is, amely többek között a következő adatokat tartalmazza: az áru jellege, a fajta és adott esetben a klón, a kategória, a mennyiség, a feladó és a címzett. Az e kísérőokmánnyal kapcsolatos feltételeket az irányelv 27. cikk (3) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban állapítják meg.

ê 2002/11/EK 1. cikk 14. pont

(4) Az (1) bekezdésben előírt hatósági címke tartalmazhatja a 92/105/EGK bizottsági irányelvben[14] előírt növény-egészségügyi kísérőokmányt (növényútlevelet) is. Azonban a hatósági címkézésre és a növényútlevélre alkalmazandó minden feltétel meghatározott, és ezeket egyenértékűnek kell tekinteni.

(5) A tagállamok előírják, hogy a szaporítóanyag címzettje köteles megőrizni a hivatalos címkét legalább egy évig, és köteles azt a hivatalos ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátani.

ê 2002/11/EK 1. cikk 15. pont

18. cikk

Géntechnológiával módosított szaporítóanyag esetében az árutételt ezen irányelv rendelkezései szerint kísérő valamennyi hatósági vagy más címkén és okmányon egyértelműen feltüntetik, hogy a fajtát géntechnológiával módosították, megnevezve a géntechnológiával módosított szervezeteket.

ê 68/193/EGK

è1 74/648/EGK 5. cikk 1. bek.

19. cikk

è1 (1) ç A tagállamok az általuk meghatározott vagy jóváhagyott hivatalos ellenőrzési rendszerrel gondoskodnak arról, hogy a szüret vagy az anyatőkéről történő leválasztás időpontjától a végső felhasználónak szállított szaporítóanyag megőrizze fajtaazonosságát. A tagállamok megfelelő rendelkezéseket hoznak arra vonatkozóan, hogy a szaporítóanyagot a forgalmazás során legalább mintavételes vizsgálattal hivatalosan ellenőrizzék, és így meggyőződjenek az ebben az irányelvben megfogalmazott követelmények teljesítéséről.

ê 2002/11/EK 1. cikk 16. pont

(2) A szaporítóanyag Közösségen belüli szabad mozgásának sérelme nélkül a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy harmadik országból importált szaporítóanyag forgalmazása esetén az illetékes hatóságok rendelkezésére álljanak az alábbi adatok:

a) faj (növénytani név);

b) fajta, és adott esetben a klón; gyökeres szőlőoltványok esetében mind az alany szőlővesszőről, mind a nemes szőlővesszőről rendelkezésre kell állnia ennek az információnak;

c) kategória;

d) a szaporítóanyag jellege;

e) termelő ország és a hivatalos ellenőrző hatóság;

f) a feladó ország, amennyiben ez különbözik az előállító országtól;

g) importőr;

h) a szaporítóanyag mennyisége.

ê 2002/11/EK 1. cikk 16. pont (kiigazított szöveg)

A 27. cikk (2) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban határozható meg az adatok feltüntetésének módja.

ê 2002/11/EK 1. cikk 17. pont

20. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelvvel összhangban, akár kötelező, akár nem kötelező rendelkezései alapján forgalomba hozott szaporítóanyagot ne vessék az ebben az irányelvben megállapítottakon kívül semmiféle forgalmazási korlátozás alá jellemzői, a vizsgálati követelmények, jelölése és zárolása tekintetében.

ê 2002/11/EK 1. cikk 18. pont

21. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy azon szőlőfajokra és adott esetben klónokra, amelyek szaporítóanyagait ezen irányelv előírásainak megfelelően a tagállamok valamelyikében minősítésre és standard szaporítóanyagként ellenőrzésre hivatalosan elismerték, az 1493/1999/EK rendelet sérelme nélkül semmilyen, a fajta és adott esetben a klón alapján történő forgalomba hozatali korlátozás ne vonatkozzék a tagállamok területén belül.

ê 68/193/EGK

22. cikk

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy az egyik tagállamban minősített és egy másik tagállamban felnevelt bázis-szaporítóanyagból közvetlenül előállított szaporítóanyag megkaphatja a minősítést a bázis-szaporítóanyag előállítása szerinti tagállamban abban az esetben, ha a szaporítóanyagot az I. mellékletben megállapított feltételek szerint végzett szántóföldi ellenőrzésnek alávetették, és ha a szántóföldi ellenőrzés bizonyította, hogy a II. mellékletben meghatározott feltételek teljesülnek.

23. cikk

ê 2002/11/EK 1. cikk 19. pont (kiigazított szöveg)

(1) A szaporítóanyag-ellátás tekintetében a Közösségen belül előforduló és más módon nem kezelhető átmeneti nehézségek áthidalása érdekében, a 27. cikk (2) bekezdésében Ö említett Õ eljárásnak megfelelően olyan határozat hozható, hogy a tagállamok egy meghatározott időre engedélyezhetik a Közösség területén belül olyan szaporítóanyag forgalmazását is, amely kevésbé szigorú követelményeknek felel csak meg, olyan mennyiségben, amely a nehézségek áthidalásához szükséges.

ê 68/193/EGK

(2) Bármely fajta szaporítóanyag-kategóriánál a címke színe ilyen esetben megegyezik a megfelelő kategóriánál használt színnel; minden egyéb esetben a címke színe barna. A címkének minden esetben tájékoztatnia kell arról, hogy a szóban forgó szaporítóanyag kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriába sorolandó.

ê 88/332/EGK 6. cikk (kiigazított szöveg)

è1 2002/11/EK 1. cikk 24. pont

(3) Az 1. bekezdés alkalmazására vonatkozó szabályokat a è1 27. cikkben (2) bekezdésében ç Ö említett Õ eljárással összhangban lehet elfogadni.

ê 2002/11/EK 1. cikk 20. pont

24. cikk

Az ezen irányelvben foglalt egyes rendelkezéseknél jobb alternatívák keresése céljából a 27. cikk (3) bekezdésében említett rendelkezésekkel összhangban határozat hozható ideiglenes kísérletek bizonyos feltételek mellett, közösségi szinten történő megszervezéséről.

ê 68/193/EGK

25. cikk

(1) Ez az irányelv harmadik országokba irányuló exportra szánt szaporítóanyagra nem vonatkozik.

ê 2002/11/EK 1. cikk 21. pont (kiigazított szöveg)

(2) A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva dönti el, hogy egy harmadik országban előállított szaporítóanyag elismerhetőségének feltételei szempontjából, illetve azon intézkedések szempontjából, amelyeket a forgalmazás céljából történő előállítás biztosítására tesznek, ugyanazt a garanciát nyújtja-e, mint a Közösségben előállított anyag, valamint hogy megfelel-e ezen irányelv követelményeinek.

A Tanács továbbá azt is meghatározza, hogy az Ö első albekezdésben Õ szereplő szaporítóanyagok közül mely típusok és kategóriák esetében engedélyezhető a Közösség területén belüli forgalomba hozatal.

Amíg a Tanács döntést nem hoz az Ö első albekezdésben Õ értelmében és a 2000/29/EK tanácsi irányelv[15] sérelme nélkül, addig a tagállamok számára engedélyezhető ilyen határozatok meghozatala ebben a kérdésben, a 27. cikk (2) bekezdésében Ö említett Õ eljárással összhangban. Ilyen esetben gondoskodnak arról, hogy az importált anyagok minden tekintetben az ezen irányelvvel összhangban a Közösségben előállított szaporítóanyagok által nyújtott garanciákkal egyenértékű garanciákat nyújtsanak. Az ilyen importált anyaghoz különösen csatolni kell egy olyan okmányt, amely tartalmazza a 19. cikk (2) bekezdésében előírt adatokat.

ê 2003/61/EK 1. cikk 3. pont

26. cikk

(1) Közösségi összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket kell végezni a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései – beleértve a növény-egészségüggyel kapcsolatosakat is – értelmében forgalomba hozott és mintavételi eljárás keretében vett szőlő-szaporítóanyag minták utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

a) harmadik országokban előállított szaporítóanyagok;

b) biogazdálkodásra alkalmas szaporítóanyagok;

c) a genetikai változatosság megőrzésének elősegítését célzó intézkedésekkel kapcsolatosan forgalomba hozott szaporítóanyagok.

ê 2003/61/EK 1. cikk 3. pont (kiigazított szöveg)

Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket a minősítés technikai módszereinek összehangolására és a szaporítóanyag által teljesítendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.

(2) A Bizottság a 27. cikk Ö (2) bekezdésében Õ említett eljárással összhangban megállapítja az elvégzendő összehasonlító vizsgálatok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja a 27. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a vizsgálatok és kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok eredményeiről. Amennyiben növény-egészségügyi problémák merülnek fel, a Bizottság tájékoztatja a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságot.

(3) A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat az (1) bekezdés szerinti vizsgálatokhoz és kísérletekhez.

ê 2003/61/EK 1. cikk 3. pont

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

ê 2003/61/EK 1. cikk 3. pont (kiigazított szöveg)

(4) A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának részletes szabályait a 27. cikk Ö (2) bekezdésében említett Õ eljárással összhangban kell meghatározni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatokat és kísérleteket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt eljáró jogi személyek végezhetik.

ê 2002/11/EK 1. cikk 23. pont

27. cikk

(1) A Bizottság munkáját a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága (a továbbiakban: „bizottság”) segíti .

ê 2002/11/EK 1. cikk 23. pont

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

ê 2002/11/EK 1. cikk 23. pont

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam két hónap.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

ê 74/648/EGK 6. cikk (kiigazított szöveg)

è1 2002/11/EK 1. cikk 24. pont

28. cikk

(1) A tudományos és technikai ismeretek fejlődése következtében az Ö I.-IV. Õ mellékletben szükségessé váló módosításokról a è1 27. cikkben (2) bekezdésében ç Ö említett Õ eljárással összhangban kell dönteni.

ê 2002/11/EK 1. cikk 1. pont (kiigazított szöveg)

Ö Az I. és II. melléklet a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban módosítható annak érdekében, hogy további vagy szigorúbb feltételeket szabjanak meg a prebázis szaporítóanyag minősítésére. Õ

ê 68/193/EGK

29. cikk

Ez az irányelv nem érinti az emberi élet- és egészségvédelem, az állat- és növényvédelem vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokolt nemzeti jogszabályok rendelkezéseit.

ê 74/648/EGK 7. cikk (kiigazított szöveg)

è1 2002/11/EK 1. cikk 24. pont

30. cikk

Egy tagállam, kérelme alapján a è1 27. cikk (2) bekezdésében ç Ö említett Õ eljárással összhangban, teljesen vagy részben – a 20. és a 21. cikk kivételével – mentesíthető ennek az irányelvnek a kötelező alkalmazására alól, amennyiben a szőlőtermesztés és a szaporítóanyag-forgalmazás ennek a tagállamnak a területén csak csekély gazdasági jelentőséggel bír.

ê 71/140/EGK 9. cikk

31. cikk

Ez az irányelv nem érinti 234/68/EGK tanácsi rendelet[16] alkalmazását.

ê

32. cikk

Az V. melléklet A. részében meghatározott aktusokkal módosított 68/193/EGK irányelv hatályát veszti, az V. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a VI. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

33. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

ê 68/193/EGK

34. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

ê 2005/43/EK 1. cikk és I. melléklet

I. MELLÉKLET

A NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1. A növényállománynak fajtaazonosnak és fajtatisztának kell lennie, valamint szükség esetén klónazonosnak és klóntisztának.

2. Az ültetvény művelési feltételeinek és a növények fejlettségi stádiumának lehetővé kell tenniük a fajtaazonosság és a fajtatisztaság, valamint szükség esetén a klónazonosság és a klóntisztaság, továbbá a növény-egészségügyi állapot megfelelő ellenőrzését.

3. A talaj vagy szükség esetén a termesztőközeg esetében megfelelően biztosított a károsító szervezetektől vagy azok kórokozó-átvivőitől, különösen a vírusbetegségeket hordozó nematódáktól való mentesség. A törzsültetvényeket és a szőlőiskolákat olyan megfelelő feltételek mellett kell létesíteni, hogy elkerülhető legyen a károsító szervezetekkel való megfertőződés veszélye.

4. A szaporítóanyag értékét csökkentő károsító szervezetek jelenléte a lehető legalacsonyabb szinten legyen.

5. Különösen az a), b) és c) pontokban említett károsító szervezetek esetében az 5.1-től 5.5-ig terjedő pontokban meghatározott feltételeket kell alkalmazni, az 5.6. pontra is figyelemmel:

a) fertőző leromlás komplex betegség: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV);

b) a szőlő levélsodródását okozó vírusok: Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1) és Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3);

c) Grapevine fleck virus (GFkV) (csak az alanyok esetén).

5.1. A kiindulási szaporítóanyagot előállító törzsültetvényeknek hivatalos ellenőrzés alkalmával az 5. pont a), b) és c) alpontjában felsorolt károsító szervezetektől mentesnek kell lenniük. Az ellenőrzés az indexálás módszerével vagy azzal egyenértékű nemzetközileg elfogadott, minden növényre kiterjedő tesztelési módszerrel végzett növény-egészségügyi vizsgálatok eredményén alapul. Az 5. pont a) és b) alpontjában felsorolt károsító szervezetek esetében ezeket a vizsgálatokat a minden növényen ötévenként elvégzett növény-egészségügyi vizsgálat eredményeivel meg kell erősíteni.

A fertőzött növényeket el kell távolítani. A fenti károsító szervezeteknek és egyéb tényezőknek tulajdonítható tőkehiány okát rögzíteni kell a törzsültetvényekről vezetett nyilvántartás adatállományában.

5.2. A bázis-szaporítóanyagot előállító törzsültetvényeknek hivatalos ellenőrzés alkalmával az 5. pont a) és b) alpontjában felsorolt károsító szervezetektől mentesnek kell lenniük. Ez az ellenőrzés a minden növényre kiterjedő növény-egészségügyi vizsgálatok eredményein alapul. A vizsgálatokat legalább hatévenként kell elvégezni, a hároméves törzsültetvényekkel kezdve.

Azokban az esetekben, amikor a hivatalos éves ellenőrzést minden növényen elvégzik, a növény-egészségügyi vizsgálatokat legalább hatévenként kell elvégezni, a hatéves törzsültetvényekkel kezdve.

A fertőzött növényeket el kell távolítani. A fenti károsító szervezeteknek és egyéb tényezőknek tulajdonítható tőkehiány okát rögzíteni kell a törzsültetvényekről vezetett nyilvántartás adatállományában.

5.3. A certifikált szaporítóanyagot előállító törzsültetvényeknek hivatalos ellenőrzés alkalmával az 5. pont a) és b) alpontjában felsorolt károsító szervezetektől mentesnek kell lenniük. Az ellenőrzés az általánosan elfogadott és szabványosított előírásoknak megfelelő vizsgálati módszereknek/ellenőrzési eljárásoknak megfelelően szemle útján végrehajtott növény-egészségügyi vizsgálatok eredményein alapul. A vizsgálatokat legalább tízévenként kell elvégezni, az ötéves törzsültetvényekkel kezdve.

Azokban az esetekben, amikor a hivatalos éves ellenőrzést minden növényen elvégzik, a növény-egészségügyi vizsgálatokat legalább tízévenként kell elvégezni, a tízéves törzsültetvényekkel kezdve.

A törzsültetvényben az 5. pont a) és b) alpontjában felsorolt károsító szervezeteknek tulajdonítható tőkehiány mértéke nem haladhatja meg az 5 %-ot. A fertőzött növényeket el kell távolítani. A fenti károsító szervezeteknek és egyéb tényezőknek tulajdonítható tőkehiány okát rögzíteni kell a törzsültetvényekről vezetett nyilvántartás adatállományában.

5.4. A standard szaporítóanyagot előállító törzsültetvények esetén az 5. pont a) és b) alpontjában felsorolt károsító szervezeteknek tulajdonítható tőkehiány mértéke nem haladhatja meg a 10 %-ot. A fertőzött növényeket a szaporítás célját szolgáló növényállományból el kell távolítani. A fenti károsító szervezeteknek és egyéb tényezőknek tulajdonítható tőkehiány okát rögzíteni kell a törzsültetvényekről vezetett nyilvántartás adatállományában.

5.5. A szőlőiskoláknak egy vizuális módszereken alapuló, és szükség esetén megfelelő tesztelési eljárásokkal és/vagy második növény-egészségügyi ellenőrzéssel alátámasztott hivatalos éves növény-egészségügyi ellenőrzés alkalmával az 5. pont a) és b) alpontjában felsorolt károsító szervezetektől mentesnek kell lenniük.

ê 2005/43/EK 1. cikk és I. melléklet (kiigazított szöveg)

5.6. a) A tagállamok hozhatnak olyan döntést, hogy 2011. július 31-ig nem alkalmazzák az 5.1. és 5.2. pontot az olyan törzsültetvények tekintetében, amelyeket Ö 2005. július 14-ig Õ létesítettek kiindulási szaporítóanyag vagy bázis-szaporítóanyag előállítására.

b) A tagállamok hozhatnak olyan döntést, hogy 2012. július 31-ig nem alkalmazzák az 5.3. pontot az olyan törzsültetvények tekintetében, amelyeket Ö 2005. július 14-ig Õ létesítettek certifikált szaporítóanyag előállítására.

c) Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy az a) vagy b) pontban meghatározottak szerint nem alkalmazzák az 5.1., 5.2., illetve az 5.3. pontot, ezek helyett a következő szabályokat kell alkalmazniuk.

ê 2005/43/EK 1. cikk és I. melléklet

A káros vírusbetegségeket, különösen a szőlő fertőző leromlás vírusát és a levélsodródás vírusát fel kell számolni a kiindulási szaporítóanyag és a bázis-szaporítóanyag előállítására szánt növényállomány esetében. A többi kategóriához tartozó szaporítóanyag előállítására szánt növényállományt a káros vírusbetegség tüneteit mutató növényektől távol kell tartani.

6. Szőlőiskolák nem létesíthetők szőlőültetvényen vagy törzsültetvényen belül. A szőlőültetvénytől vagy törzsültetvénytől való minimális távolság három méter.

7. Az oltásra nevelt alanyvesszők, a dugványiskolai szőlővesszők, a gyökeres nemes szőlő és a gyökeres szőlődugványok előállításához használt szaporítóanyagok csak ellenőrzött és engedélyezett törzsültetvényekről származhatnak.

8. Az 5. pontban megállapított hivatalos ellenőrzés sérelme nélkül, legalább egy hivatalos növény-egészségügyi ellenőrzést el kell végezni. További növény-egészségügyi ellenőrzést olyan vitás esetekben kell végezni, amely viták a szaporítóanyag minőségi romlása nélkül eldönthetők.

_____________

ê 2005/43/EK 1. cikk és II. melléklet

II. MELLÉKLET

A SZAPORÍTÓANYAGRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. A szaporítóanyagnak fajtaazonosnak és fajtatisztának, és szükség esetén klóntisztának kell lennie, standard szaporítóanyag forgalmazásakor 1 %-os fajtakeveredés megengedett.

2. A szaporítóanyag minimális technikai tisztasága 96 %.

A következők technikailag nem tisztának tekintendők:

a) teljesen vagy részben kiszáradt szaporítóanyag, még abban az esetben is, ha kiszáradás után vízben áztatták;

b) károsult, hajlított vagy sérült szaporítóanyag, különösen, ha a sérüléseket jégverés vagy fagyás idézte elő, vagy azokat összenyomták, összetörték;

c) a III. pontban meghatározott követelményeknek nem megfelelő szaporítóanyag.

3. A szőlőhajtások elérték a fa kellő érettségi állapotát.

4. A szaporítóanyag értékét csökkentő károsító szervezetek jelenléte a lehető legalacsonyabb szinten legyen.

A hatékonyan nem kezelhető, károsító szervezeteknek tulajdonítható egyértelmű jeleket vagy tüneteket mutató szaporítóanyagot el kell távolítani.

II. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. Gyökeres szőlőoltványok

Az ugyanazon kategóriájú szaporítóanyagok kombinációjából álló gyökeres szőlőoltványokat ebbe a kategóriába kell sorolni.

A különböző kategóriájú szaporítóanyagok kombinációjából álló gyökeres szőlőoltványokat a legalacsonyabb komponens kategóriájába kell sorolni.

2. Átmeneti eltérés

A tagállamok hozhatnak olyan döntést, hogy 2010. július 31-ig nem alkalmazzák az 1. pont rendelkezéseit a bázis-szaporítóanyagra oltott kiindulási szaporítóanyagból álló gyökeres szőlőoltványok tekintetében. Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy nem alkalmazzák az 1. pontot, a következő szabályt kell alkalmazniuk.

A bázis-szaporítóanyagra oltott kiindulási szaporítóanyagból álló gyökeres szőlőoltványokat kiindulási szaporítóanyagként kell osztályozni.

III. OSZTÁLYOZÁS

1. Oltásra nevelt alanyvesszők, dugványiskolai szőlővesszők és nemes szőlővesszők

Átmérő

Ez a keresztmetszet legnagyobb átmérőjét jelenti. Ez az előírás nem vonatkozik a zöld hajtásokra.

a) Oltásra nevelt alanyvesszők és nemes szőlővesszők:

i. átmérő a vessző felső részén: 6,5–12 mm;

ii. a vastagabb végen mért átmérő legfeljebb 15 mm, kivéve a helyben oltásra szánt nemes szőlővesszőket.

b) Dugványiskolai szőlővesszők:

legkisebb átmérő a felső részen: 3,5 mm.

2. Gyökeres szőlődugványok

A. Átmérő

Az ízköz közepén, a legfelső hajtás alatt és a leghosszabb tengely mentén mért átmérőnek legalább 5 mm-nek kell lennie. Ez az előírás nem alkalmazható a zöld hajtásokból nyert szaporítóanyagból származó gyökeres szőlővesszőkre.

B. Hosszúság

A gyökerek kiindulásának legalsó pontja és a legfelső hajtás alapja közötti hosszúság:

a) az oltásra nevelt szőlődugványok esetén 30 cm, azonban a szicíliai rendeltetésű gyökeres dugvány esetén ennek a hosszúságnak 20 cm-nek kell lennie;

b) egyéb gyökeres szőlődugványok esetén 20 cm.

Ez az előírás nem alkalmazható a zöld hajtásokból nyert szaporítóanyagból származó gyökeres szőlődugványokra.

C. Gyökerek

Minden növénynek legalább három, jól kifejlett és megfelelően elhelyezkedő gyökere kell, hogy legyen. A 420 A fajtánál azonban elegendő két megfelelően fejlett gyökér, feltéve hogy ezek átellenesen helyezkednek el.

D. Vesszőcsonk

A szőlővesszőt a diafragma alatt megfelelő távolságban kell elvágni, hogy elkerülhető legyen annak károsodása, de nem több mint 1 cm-rel alatta.

3. Gyökeres szőlőoltványok

A. Hosszúság

A szár hossza legalább 20 cm.

Ez az előírás nem alkalmazható zöld hajtásokból nyert szaporítóanyagból származó gyökeres szőlőoltványokra.

B. Gyökerek

Minden növénynek legalább három, jól kifejlett és megfelelően elhelyezkedő gyökere kell, hogy legyen. A 420 A fajtánál azonban elegendő két megfelelően fejlett gyökér, feltéve hogy ezek átellenesen helyezkednek el.

C. Oltásforradás

Az oltás helye kielégítően, szabályosan beforradt, az oltásforradás szilárd.

D. Vesszőcsonk

A szőlővesszőt a diafragma alatt megfelelő távolságban kell elvágni, hogy elkerülhető legyen annak károsodása, de nem több mint 1 cm-rel alatta.

_____________

ê 2005/43/EK 1. cikk és III. melléklet

III. MELLÉKLET

CSOMAGOLÁS Csomagok vagy kötegek összetétele

1 – Típus | 2 – Darabszám | 3 – Maximális mennyiség |

1. Gyökeres szőlőoltványok | 25, 50, 100 vagy 100 többszörösei | 500 |

2. Gyökeres szőlődugványok | 25, 50, 100 vagy 100 többszörösei | 500 |

3. Nemes oltóvesszők |

legalább öt használható rüggyel | 100 vagy 200 | 200 |

egy használható rüggyel | 500 vagy 500 többszörösei | 5000 |

4. Oltásra nevelt alanyvesszők | 100 vagy 100 többszörösei | 1000 |

5. Dugványiskolai szőlővesszők | 100 vagy 100 többszörösei | 500 |

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

I. Kis mennyiségek

Amennyiben szükséges, a csomagok és kötegek mérete (darabszáma) az 1. oszlopban felsorolt szaporítóanyagok minden típusa és kategóriája esetén a 2. oszlopban feltüntetett minimális mennyiségeknél kisebb is lehet.

II. Gyökeres szőlőnövények bármilyen termesztőközegben cserépben, rekeszben vagy ládában.

A darabszám és a maximális mennyiség nem alkalmazandó.

_____________

ê 2005/43/EK 1. cikk és IV. melléklet

IV. MELLÉKLET

JELÖLÉS

A. CÍMKE

I. KÖTELEZőEN ELőÍRT INFORMÁCIÓ

1. EK-előírásnak megfelelő;

2. előállító ország;

3. certifikációért vagy ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam, vagy betűjelük;

4. a zárolásért felelős személy neve és címe vagy azonosítószáma;

5. faj;

6. szaporítóanyag típusa;

7. kategória;

8. szaporítóanyag fajtája és adott esetben klónja. A gyökeres szőlőoltványok esetén ezt az alany és a nemes komponensre vonatkozóan is fell kell tüntetni;

9. tétel hivatkozási száma;

10. mennyiség;

11. hosszúság – kizárólag az oltásra nevelt alanyvesszők esetén: ez az érintett tétel szőlővesszőinek minimális hosszára vonatkozik;

12. a szaporítóanyag előállításának éve.

II. MINIMUMFELTÉTELEK

A címkének az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

1. a címkét kitörölhetetlen módon kell kinyomtatni, továbbá könnyen olvashatónak kell lennie;

2. a címkét szembetűnő, könnyen észrevehető helyre kell ragasztani;

3. az A. rész I. pontjában meghatározott információkat semmilyen módon – más írással vagy ábrával – nem lehet eltakarni, olvashatatlanná tenni vagy megszakítani;

4. az A. rész I. pontjában meghatározott információkat ugyanabban a látómezőben kell megjeleníteni.

III. A VÉGSő FOGYASZTÓKNAK SZÁNT KIS MENNYISÉGEK TEKINTETÉBEN ALKALMAZOTT ELTÉRÉS

1. Egynél több egység

Az A.I.10. pontban meghatározott címke esetén előírt információ: „A csomagok vagy kötegekben található egységek pontos száma”.

2. Egyetlen egység

Az A. rész I. pontjában megállapított információ nem előírás:

- szaporítóanyag típusa;

- kategória;

- tétel referenciaszáma;

- mennyiség;

- az oltásra nevelt alanyvesszők hossza;

- a szaporítóanyag előállításának éve.

IV. A CSERÉPBEN, REKESZBEN VAGY LÁDÁBAN LÉVő SZőLőNÖVÉNYEK ESETÉN ALKALMAZOTT ELTÉRÉS

A bármilyen termesztőközegben lévő, cserépben, rekeszben vagy ládában elhelyezett gyökeres szőlőnövények esetében, amikor az ilyen szaporítóanyag az összetételéből adódóan nem tehet eleget a zárolási követelményeknek (beleértve a címkézést is):

a) a szaporítóanyagot fajtaazonos, adott esetben klónazonos és egyedszám tekintetében is megfelelően azonosított különálló tételekben kell tartani;

b) a hivatalos címke nem kötelező;

c) a szaporítóanyagot a B. pontban meghatározott kísérőokmánnyal kell ellátni.

B. KÍSÉRŐOKMÁNY

I. BETARTANDÓ FELTÉTELEK

Amikor a tagállamok kísérőokmány kiállítását írják elő:

a) az okmányt legalább két példányban kell kiállítani (átadó és átvevő);

b) az okmánynak (átvevő példánya) az átadás helyétől az átvevő telephelyéig kísérnie kell a szállítmányt;

c) az okmányon fel kell tüntetni a szállítmány egyedi tételeiről szóló, a II. pontban meghatározott információkat;

d) az okmányt legalább egy évig meg kell őrizni, és a hivatalos ellenőrző hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

II. A KÖZLENDő INFORMÁCIÓK FELSOROLÁSA

1. EK-előírásnak megfelelő;

2. előállító ország;

3. certifikációért vagy ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam, vagy betűjelük;

4. sorszám;

5. átadó (cím, regisztrációs szám);

6. átvevő (cím);

7. faj;

8. a szaporítóanyag típusa(i);

9. kategória (kategóriák);

10. fajta (fajták), és adott esetben a klón(ok). A gyökeres szőlőoltványok esetén ezt az alanyra és a nemes komponensre vonatkozóan is fel kell feltüntetni;

11. tételenkénti darabszám;

12. tétel összes darabszáma;

13. szállítás időpontja.

_____________

é

V. MELLÉKLET

A. rész

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája (lásd a 32. cikket)

A Tanács 68/193/EGK irányelve (HL L 93., 1968.4.17., 15. o.) |

A Tanács 71/140/EGK irányelve (HL L 71., 1971.3.23., 16. o.) |

Az 1972. évi csatlakozási okmány I. melléklete II.A.31. pontja (HL L 73., 1972.3.27., 59. o.) |

A Tanács 74/648/EGK irányelve (HL L 352., 1974.12.28., 43. o.) |

A Bizottság 77/629/EGK irányelve (HL L 257., 1977.10.8., 27. o.) |

A Tanács 78/55/EGK irányelve (HL L 16., 1978.1.20., 23. o.) | Kizárólag a 4. cikk |

A Tanács 78/692/EGK irányelve (HL L 236., 1978.8.26., 13. o.) | Kizárólag az 5. cikk |

Az 1979. évi csatlakozási okmány I. melléklete II.A.39. pontja (HL L 291., 1979.11.19., 64. o.) |

A Bizottság 82/331/EGK irányelve (HL L 148., 1982.5.27., 47. o.) |

A Tanács 3768/85/EGK rendelete (HL L 362., 1985.12.31., 8. o.) | Kizárólag a melléklet 30. pontja |

A Tanács 86/155/EGK irányelve (HL L 118., 1986.5.7., 23 o.) | Kizárólag a 3. cikk |

A Tanács 88/332/EGK irányelve (HL L 151., 1988.6.17., 82. o.) | Kizárólag a 6. cikk |

A Tanács 90/654/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.) | Kizárólag a II. melléklet II.1. pontja |

Az 1994. évi csatlakozási okmány I. melléklete V.F.I.46. pontja HL C 241., 1994.8.29., 155. o.) |

A Tanács 2002/11/EK irányelve (HL L 53., 2002.2.23., 20. o.) |

A Tanács 2003/61/EK irányelve (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.) | Kizárólag az 1. cikk (3) bekezdése |

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.) | Kizárólag a 42. cikk |

A Bizottság 2005/43/EK irányelve (HL L 164., 2005.6.24., 37. o.) |

B. rész

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája (lásd a 32. cikket)

irányelv | Átültetés határideje | Alkalmazás napja |

68/193/EGK | 1969. július 1. |

71/140/EGK | 1972. július 1. |

74/648/EGK | 1976. július 1. |

77/629/EGK | 1978. július 1. |

78/55/EGK | 1977. július 1. (6. cikk és 7. cikk (5) bekezdés) 1978. július 1. (5. cikk (2) bekezdése) 1979. július 1. (1.–4. cikk, 5. cikk (1) és (3)–(6) bekezdés és 7. cikk (1)-(4) bekezdés) |

78/692/EGK | 1977. július 1. (1.–4., 6. és 7. cikk) 1979. július 1. (5. cikk) |

82/331/EGK | 1986. július 1. |

A Tanács 86/155/EGK irányelve | 1986. február 28. (1. cikk (2) bekezdés, 3. cikk, 4. cikk (3), (4) és (5) bekezdés, 5. cikk és 6. cikk (3)–(8) bekezdés) 1987. július 1. (1. cikk (1), (2) és (3) és (5) bekezdés, 2. cikk, 4. cikk (1), (2) és (6)-(10) bekezdés és 6. cikk (1), (2) és (9) bekezdés |

88/332/EGK | 1988. június 29. |

90/654/EGK | 1990. december 13. |

2002/11/EK | 2003. február 23. |

2003/61/EK | 2003. október 10. |

2005/43/EK | 2006. július 31. | 2006. augusztus 1. |

_____________

VI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

68/193/EGK irányelv | Ez az irányelv |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, A. pont | 2. cikk, (1) bekezdés, 1. pont |

2. cikk, (1) bekezdés, AA. pont | 2. cikk, (1) bekezdés, 2. pont |

2. cikk, (1) bekezdés, AB. pont | 2. cikk, (1) bekezdés, 3. pont |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, i. alpont bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, a) alpont, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, i.a) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, a)i. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, i.b) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, a)ii. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, ii. alpont bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, b) alpont, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, ii.a) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, b)i. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, ii.b) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, b)ii. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, ii.c) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, b)iii. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, ii.d) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, b)iv. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, B. pont, ii.e) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont, b)v. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, C. és D. pont | 2. cikk, (1) bekezdés, 5. és 6. pont |

2. cikk, (1) bekezdés, DA. pont, bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, 7. pont, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, DA. pont, a) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 7. pont, a) alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, DA. pont, b) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 7. pont, b) alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, DA. pont, c) alpont, első mondat | 2. cikk, (1) bekezdés, 7. pont, c) alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, DA. pont, c) alpont, második mondat | 28. cikk, (2) bekezdés |

2. cikk, (1) bekezdés, DA. pont, d) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 7. pont, d) alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, E. pont | 2. cikk, (1) bekezdés, 8. pont |

2. cikk, (1) bekezdés, F. pont, bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, 9. pont, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, F. pont, a) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 9. pont, a) alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, F. pont, b) alpont, bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, 9. pont, b) alpont, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, F. pont, b) alpont, első francia bekezdés | 2. cikk, (1) bekezdés, 9. pont, b)i. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, F. pont, b) alpont, második francia bekezdés | 2. cikk, (1) bekezdés, 9. pont, b)ii. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, F. pont, c) és d) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 9. pont, c) és d) alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, G. pont, bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, 10. pont, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, G. pont, a) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 10. pont, a) alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, G. pont, b) alpont, bevezető szöveg | 2. cikk, (1) bekezdés, 10. pont, b) alpont, bevezető szöveg |

2. cikk, (1) bekezdés, G. pont, b) alpont, első francia bekezdés | 2. cikk, (1) bekezdés, 10. pont, b)i. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, G. pont, b) alpont, második francia bekezdés | 2. cikk, (1) bekezdés, 10. pont, b)ii. alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, G. pont, c) és d) alpont | 2. cikk, (1) bekezdés, 10. pont, c) és d) alpont |

2. cikk, (1) bekezdés, H. pont | 2. cikk, (1) bekezdés, 11. pont |

2. cikk, (1) bekezdés, I. pont, első albekezdés | 2. cikk, (1) bekezdés, 12. pont |

2. cikk, (1) bekezdés, I. pont, második és harmadik albekezdés | 2. cikk, (2) bekezdés |

2. cikk, (2) bekezdés | - |

3. cikk, (1) bekezdés | 3. cikk, (1) bekezdés |

3. cikk, (2) bekezdés | - |

3. cikk, (3) bekezdés | 3. cikk, (2) bekezdés |

3. cikk, (4) bekezdés | 3. cikk, (3) bekezdés |

3. cikk, (5) bekezdés | 3. cikk, (4) bekezdés |

4. cikk | 4. cikk |

5. cikk | 5. cikk |

5a. cikk | 6. cikk |

5b. cikk | 7. cikk |

5b. cikk, (1) és (2) bekezdés | 8. cikk, (1) és (2) bekezdés |

5b. cikk, (3) bekezdés, a) pont | 8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés |

5b. cikk, (3) bekezdés, b) pont | 8. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés |

5c. cikk | 9. cikk |

5d. cikk | 10. cikk |

5e. cikk | 11. cikk |

5f. cikk | 12. cikk |

5g. cikk | 13. cikk |

7. cikk | 14. cikk |

8. cikk | 15. cikk |

9. cikk | 16. cikk |

10. cikk, (1)–(5) bekezdés | 17. cikk, (1)–(5) bekezdés |

10. cikk, (6) bekezdés | - |

10a. cikk | 18. cikk |

11. cikk | 19. cikk |

12. cikk | 20. cikk |

12a. cikk | 21. cikk |

13. cikk | 22. cikk |

14. cikk | 23. cikk |

14a. cikk | 24. cikk |

15. cikk, (1) bekezdés | 25. cikk, (1) bekezdés |

15. cikk, (2) bekezdés, a) pont | 25. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés |

15. cikk, (2) bekezdés, b) pont | 25. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés |

15. cikk, (2) bekezdés, c) pont | 25. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés |

16. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg | 26. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg |

16. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés | 26. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, a) pont |

16. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés | 26. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b) pont |

16. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés | 26. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, c) pont |

16. cikk, (2) bekezdés | 26. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés |

16. cikk, (3) bekezdés | 26. cikk, (2) bekezdés |

16. cikk, (4) bekezdés | 26. cikk, (3) bekezdés |

16. cikk, (5) bekezdés | 26. cikk, (4) bekezdés |

16. cikk, (6) bekezdés | 26. cikk, (5) bekezdés |

16a. cikk | - |

16b. cikk | - |

17. cikk | 27. cikk |

17a. cikk | 28. cikk, (1) bekezdés |

18. cikk | 29. cikk |

18a. cikk | 30. cikk |

18b. cikk | 31. cikk |

19. cikk | - |

- | 32. cikk |

- | 33. cikk |

20. cikk | 34. cikk |

I. melléklet | I. melléklet |

II. melléklet | II. melléklet |

III. melléklet | III. melléklet |

IV. melléklet | IV. melléklet |

- | V. melléklet |

- | VI. melléklet |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Lásd a következtetések A részének 3. mellékletét.

[3] A Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleménye - A közösségi joganyag kodifikációja, COM(2001) 645 végleges.

[4] Lásd ezen javaslat V. melléklet A. részét.

[5] HL C […], […], […] o.

[6] HL C […], […], […] o.

[7] HL L 93., 1968.4.17., 15. o. A legutóbb a 2005/43/EK bizottsági irányelvvel (HL L 164., 2005.6.24., 37. o.) módosított irányelv.

[8] Lásd az V. melléklet A. részét.

[9] HL L 106., 2001.4.17., 1. o. A legutóbb az 1830/2003/EK rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

[11] HL L 179., 1999.7.17., 1. o.

[12] HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

[13] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[14] HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

[15] HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

[16] HL L 55., 1968.3.2., 1. o.

Top