EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0070

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2008. november 18. ) az Európai Unió Tanácsának kérésére a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2008. november 18.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Bevezetés és jogalap

2008. október 24-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: irányelvtervezet).

Az EKB-nak az irányelvtervezet tekintetében a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

1.1.

Az EKB megjegyzi, hogy a jelenlegi pénzpiaci válság megerősítette azt, miszerint a betétbiztosítási rendszerek létfontosságúak a befektetők bizalmának fenntartásában és ezáltal a pénzügyi stabilitás garantálásában. Az EKB támogatja a befektetői bizalom növelésének mögöttes célját és megérti, hogy sürgősség okán az irányelvtervezet a nemzeti betétbiztosítási rendszerek (a továbbiakban: nemzeti rendszerek) fedezeti szintjének emelésére összpontosít, az Ecofin Tanács 2008. október 7-i következtetéseinek (2) megfelelően, csökkentve a kifizetési késedelmeket és megszüntetve az önrész jelenlegi lehetőségét.

1.2.

Az EKB ugyanakkor támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy tovább folytassa a munkát a nemzeti rendszerek konvergenciája érdekében – különös tekintettel azok finanszírozási mechanizmusainak harmonizálására –, és hogy a témáról 2009. december 31-ig az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést nyújtson be (3). A nemzeti rendszerek finanszírozásának a pénzügyi biztonsági háló hatékonysága és a pénzügyi stabilitás garantálása tekintetében fennálló fontosságára figyelemmel az EKB nagy várakozással tekint a Bizottság e téren végzett munkájának jövőbeni támogatása elé, és bátorítja a Bizottság jelentésének időben történő elkészítését. Ezzel összefüggésben az EKB hangsúlyozza, hogy a nemzeti rendszerek finanszírozási mechanizmusainak egyebek között meg kell felelniük a monetáris finanszírozás Szerződésben megállapított tilalmának, és különösen a nemzeti központi bankok által folyószámlahitel vagy a Szerződés 101. cikke (4) értelmében vett bármely más típusú hitellehetőség nyújtása tilalmának, amint az a nemzeti jogszabálytervezetekről készült múltbeli EKB-véleményekben (5) és az EKB konvergenciajelentéseiben (6) részletesebben kifejtésre került.

2.   Különös megjegyzések

2.1.   A garancia fedezeti szintje

Az EKB üdvözli a garantált betéteknek a Tanács 2008. október 7-i következtetéseiben említetteknek megfelelően (7) 2008 végéig 50 000 EUR minimumösszegre történő emelését, majd annak 100 000 EUR-ra történő további felemelését (8). Az EKB ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a fedezeti szintnek a fent említett összegek közül az utóbbit meghaladó növelését EU-szintű szoros koordinációnak kell megelőznie, mivel a nemzeti intézkedések közötti lényeges eltérések kedvezőtlen hatásúak lehetnek, és az egységes piac torzulását eredményezhetik.

2.2.   A kifizetési határidő csökkentése

Az EKB üdvözli a garantált betétek kifizetési késedelmeinek jelentős csökkentésére és ezáltal a befektetői bizalom erősítésére irányuló szándékot (9). Ebben az összefüggésben az EKB hangsúlyozni kívánja, hogy egy nemzetközi szinten végzett közelmúltbeli elemzés rámutatott arra, hogy a betétesek követeléseinek azonnali kifizetése kulcsfontosságú a hatékony betétvédelemben. Ugyanakkor gyakorlatias megközelítést kell elfoglalni a kifizetési késedelmek szükséges mérséklésének bevezetése terén, ezáltal megőrizve a betétgarancia-rendszerek hitelességét. Ez maga után vonja a követelések ellenőrzésére és a betétesek kifizetésére hatékony operatív eljárások létrehozását, valamint annak biztosítását, hogy a megfelelő pénzeszközök rendelkezésre álljanak. Eljárásokat kell bevezetni különösen abból a célból, hogy egy határokon átnyúlóan működő bank fizetésképtelensége esetén a betétesek ugyanolyan eredményesen kapják meg a kifizetéseket, mintha a fizetésképtelenné vált bank csak egyetlen tagállamban működött volna. Emellett az EKB javasolja, hogy a kifizetési eljárások hatékonyságának áttekintése kísérje a Bizottság arra vonatkozó tervét, miszerint értékeli a nemzeti rendszerek által használt finanszírozási mechanizmusok további harmonizálásának lehetőségét. Végül az EKB a kifizetési időszak lerövidítése mellett ajánlja, hogy a betétgarancia-rendszerekbe vetett közbizalmat növelni lehet azzal, hogy javítják a betétesek betétvédelem feltételeiről való tájékozottságát, egyebek mellett a feltételek hitelintézetek általi megfelelő közzététele útján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. november 18-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 végleges.

(2)  Lásd a Tanács 2894. üléséről kiadott sajtóközleményt, amely elérhető a Tanács weboldalán, a www.consilium.europa.eu címen, az irányelvtervezet indokolása 1. szakaszának hatodik bekezdésében említettek szerint.

(3)  A 94/19/EK irányelvnek az irányelvtervezet 1. cikkének (6) bekezdésével módosított 12. cikke, vö. az irányelvtervezet (1) és (7) preambulumbekezdésével.

(4)  A Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról szóló, 1993. december 13-i 3603/93/EK tanácsi rendeletnek megfelelően értelmezve (HL L 332., 1993.12.31., 1. o.).

(5)  Lásd a portugál pénzügyminisztérium kérésére a hitelintézetek és pénzügyi vállalatok jogszabályi keretének módosítása iránti törvényjavaslatról szóló, 2001. október 11-i CON/2001/32 EKB-vélemény 11–14. pontját; a Národná banka Slovenska kérésére a bankbetétek védelméről szóló 118/1996 Coll. sz. törvény és egyes törvények módosításáról szóló törvény legutóbbi változatának módosítása iránti javaslatról szóló, 2005. december 1-jei CON/2005/50 EKB-vélemény 11–13. pontját; a lengyel pénzügyminiszter kérésére a banki garanciaalapról szóló törvény módosítása iránti törvényjavaslatról szóló, 2007. augusztus 27-i CON/2007/26 EKB-vélemény 2.1–2.3. pontját; valamint a lengyel pénzügyminiszter kérésére a banki garanciaalapról szóló törvény módosítása iránti törvényjavaslatról szóló, 2008. január 17-i CON/2008/5 EKB-vélemény 2.2–2.8. pontját.

(6)  Lásd pl. az EKB 2006. decemberi konvergenciajelentése, 35. o.

(7)  A 94/19/EK irányelvnek az irányelvtervezet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjával módosított és az irányelvtervezet 2. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésével kiegészített 7. cikkének (1) bekezdése, amely a megemelt fedezeti szint 2008. október 15-től történő visszamenőleges hatályú alkalmazását írja elő; vö. az irányelvtervezet (3) preambulumbekezdésével és az irányelvtervezet indokolásának 5.3. szakaszával.

(8)  A Tanács megállapodott arról, hogy „legalább egy éves kezdeti időszakra valamennyi tagállam legalább 50 000 EUR összegű betétbiztosítási védelmet nyújt a magánbetétesek számára, tudomásul véve, hogy sok tagállam célja a minimális szint felemelése legalább 100 000 EUR-ra”.

(9)  A 94/19/EK irányelvnek az irányelvtervezet 1. cikke (1) bekezdésével módosított 1. cikke (3) bekezdése, és a 94/19/EK irányelvnek az irányelvtervezet 1. cikkének (5) bekezdésével módosított 10. cikke (1) és (2) bekezdése; vö. az irányelvtervezet (5) preambulumbekezdésével és az irányelvtervezet indokolásának 5.1. szakaszával.


Top