EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0045

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2008. október 8. ) az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló két tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (CON/2008/45)

OJ C 283, 7.11.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 283/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2008. október 8.)

az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló két tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(CON/2008/45)

(2008/C 283/01)

Bevezetés és jogalap

2008. szeptember 25-én az Európai Központi Bank azt a felkérést kapta az Európai Unió Tanácsától, hogy alkosson véleményt az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: az I. rendelettervezet), illetve az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről szóló 2183/2004/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: a II. rendelettervezet) (a továbbiakban együtt: rendelettervezetek) (1).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az I. rendelettervezet tekintetében az Európai Közösséget létrehozó szerződés 123. cikkének (4) bekezdésén, a II. rendelettervezet esetében a 105. cikkének (4) bekezdésén alapul, mivel az fizetőeszközzel kapcsolatos kérdésekre vonatkozik. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

Az I. rendelettervezet erősíti a 2182/2004/EK rendeletben az euro-érmékkel összetéveszthető emlékérmekhez és érmékhez kapcsolódó összetévesztés és csalás ellen megállapított védő rendelkezéseket azzal, hogy egyértelművé teszi a törvényes fizetőeszköz euro-érmék formatervezési mintájának sajátos elemeit, valamint hogy megállapítja a Bizottság által a 2182/2004/EK rendeletnek (2) való megfelelésről vélemény nyilvánításakor igénybe veendő kritériumokat. A tervezet javítja egyben a Bizottság döntéshozó folyamatának átláthatóságát.

Mivel euro-érmék az eurót már bevezetett tagállamok területén kívül is forgalomban lehetnek, fontos, hogy az euro-érmék bizonyos szintű védelemmel rendelkezzenek az eurót még be nem vezetett tagállamokban is olyan tevékenységek – úgy mint a hamisítás – tekintetében, amelyek csorbíthatják fizetőeszközként fennálló hitelességét.

2.   Különös megjegyzések

2.1.   Az emlékérmek vagy érmék felületén található formatervezési minta hasonlósága

A 2182/2004/EK rendelet 2. cikkének c) pontjához képest az I. rendelettervezet új 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja részletesebben írja le az euro-érmék felületén található azon formatervezési mintát vagy annak azon részleteit, amelyek emlékérmeken és érméken nem jeleníthetőek meg. E rendelkezés védő jellegének erősítése érdekében az EKB javasolja, hogy kerüljön abba felvételre kifejezett hivatkozás az új 2. cikk (1) bekezdés c) pontjának i. alpontjában az euro-jelre, valamint az „euro” és az „euro-cent” szavakra. Az EKB elismeri, hogy a 2. cikk (1) bekezdés c) pontjának i. alpontja jelenlegi megfogalmazásában nem zárja ki ezeket a kifejezéseket vagy az euro-jelet; azok kifejezett megemlítése azonban hozzájárulna a Bizottság javaslatának egyértelművé tételéhez és a védő rendelkezések erősítéséhez. A lakosságot valójában nem csak az „euro”, „euro-cent” kifejezés vagy az euro-jel emlékérmeken vagy érméken történő megjelenése tévesztheti meg – ami az új 2. cikk (1) bekezdés c) pontjának i. alpontja szerint tiltott –, hanem minden olyan képi kialakítás, ami az ezekhez a kifejezésekhez vagy a jelhez hasonló elemeket használ.

2.2.   A döntéshozó folyamat átláthatósága

Az I. rendelettervezet indokolása szerint a Bizottság a 2182/2004/EK rendeletnek való megfelelés vizsgálatakor szorosan együttműködött az Európai Műszaki és Tudományos Központ (CTSE) létrehozásáról és az euro-érmék hamisítás elleni védelme érdekében tett technikai intézkedések összehangolásáról szóló, 2004. október 29-i 2005/37/EK bizottsági határozat (3) 4. cikkének első bekezdésében említett, a pénzérmék hamisítása területére szakosodott szakértőkkel, és megítélése szerint ennek a konzultációnak folytatódnia kell. Az I. rendelettervezet azonban csak a harmadik preambulumbekezdésben hivatkozik a „tagállamokkal folytatott” konzultációra. Ennek eredményeként az EKB ajánlja, hogy a pénzérmék hamisítása területére szakosodott szakértőkre való hivatkozás kerüljön be az új 2. cikk (2) bekezdésbe, különösen amiatt, mivel az I. rendelettervezet fő céljainak egyike a döntéshozó folyamat átláthatóbbá tétele.

2.3.   Engedélyezett eltérések

Az engedélyezett eltérésekről szóló új 4. cikk nem rendelkezik semmiféle olyan eljárásról, amellyel a gazdasági szereplők ilyen eltérést kérhetnének a 2. cikkben megállapított védő rendelkezésektől. Az EKB megítélése szerint e tekintetben a cikket megfelelő megfogalmazással kell kiegészíteni.

Hasonlóképpen, a döntéshozó folyamat még átláthatóbbá válna, ha az I. rendelettervezetben szerepelnének azok a feltételek, amelyek mellett a Bizottság eltérést engedélyezhet. Konkrétabban, az új 4. cikk homályos azon „ellenőrzött használati feltételek” tekintetében, amelyek fennállása esetén az „euro” vagy „euro-cent” felirat, illetve az euro-jel emlékérmeken és érméken használható, és arra vonatkozóan, hogy mikor „nem áll fenn az összetévesztés kockázata”. Az átláthatóság fokozása és a jogbiztonság javítása érdekében az új 4. cikket javítaná az átfogóbb és/vagy magyarázóbb megfogalmazás a Bizottság által az eltérés engedélyezésekor alkalmazandó általános kritériumok tekintetében.

2.4.   Az I. rendelettervezetnek Monacóra, San Marinóra és a Vatikánra történő alkalmazása

Monetáris megállapodások már léteznek i. az Európai Közösség részéről Franciaország, illetve Monaco; és ii. az Európai Közösség részéről Olaszország, illetve San Marino és a Vatikán között. Ezen megállapodások értelmében Monaco, San Marino és a Vatikán jogosult törvényes fizetőeszköz jogállással rendelkező és a nemzeti oldalukon különleges művészeti kialakítású euro-érmék kibocsátására. Mivel ezeknek az euro-érméknek a vizuális jellemzőik eltérnek az eurót bevezetett egyes tagállamok által kibocsátott euro-érmék vizuális jellemzőitől, az I. rendelettervezetben megállapított védő intézkedések előnyeinek a Monaco, San Marino és a Vatikán által kibocsátott euro-érmékre is ki kell terjedniük. Ezért módosítani kell a megfelelő monetáris megállapodásokat és az ezeknek megfelelően elfogadott jogalkotási rendelkezéseket annak érdekében, hogy az I. rendelettervezet tartalma annak elfogadásakor Monacóra, San Marinóra és a Vatikánra is vonatkozzék.

2.5.   Az EKB-val a II. rendelettervezettel kapcsolatban folytatott konzultáció

Az I. rendelettervezettől eltérően a II. rendelettervezet preambuluma nem hivatkozik az EKV-val folytatott konzultációra. Figyelemmel arra a tényre, hogy mindkét rendelettervezet az EKB hatáskörébe tartozik, a II. rendelettervezet preambulumát módosítani kell az EKB véleményére való hivatkozással.

3.   Szövegezési javaslatok

A melléklet tartalmazza azokat a szerkesztési javaslatokat, ahol a fenti tanácsok a rendelettervezetek módosítását eredményezik.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. október 8-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 514 végleges, I. rész és II. rész.

(2)  HL L 373., 2004.12.21., 1. o.

(3)  HL L 19., 2005.1.21., 73. o.


MELLÉKLET

Szövegezési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt szöveg  (1)

1. módosítás

Az I. rendelettervezet 1. cikkében említett 2. cikk (1) bekezdés c) pontjának i. alpontja

„i.

az euro-érmék felületén megjelenő bármely formatervezési mintához vagy annak részeihez, ideértve különösen az Európai Unió tizenkét csillagát, a földrajzi megjelenítés képét és a számjegyeket, ahogyan e jegyek az euro-érméken megjelennek, vagy”

„i.

az euro-érmék felületén megjelenő bármely formatervezési mintához vagy annak részeihez, ideértve különösen az »euro«, »euro-cent« kifejezést, az euro-jelet, az Európai Unió tizenkét csillagát, a földrajzi megjelenítés képét és a számjegyeket, ahogyan e jegyek az euro-érméken megjelennek, vagy”

Indokolás – Lásd a vélemény 2.1. pontját

2. módosítás

Az I. rendelettervezet 12. cikkében említett 2. cikk (2) bekezdése

„(2)   A Bizottság hatáskörébe tartozik véleményt nyilvánítani arról, hogy:”

„(2)   A Bizottság hatáskörébe tartozik – az Európai Műszaki és Tudományos Központ (CTSE) létrehozásáról és az euro-érmék hamisítás elleni védelme érdekében tett technikai intézkedések összehangolásáról szóló, 2004. október 29-i 2005/37/EK bizottsági határozat  (2) 4. cikkének első bekezdésében említett, a pénzérmék hamisítása területére szakosodott szakértőkkel konzultáció folytatását követően – véleményt nyilvánítani arról, hogy”

Indokolás – Lásd a vélemény 2.2. pontját

3. módosítás

A II. rendelettervezet preambuluma

„tekintettel a Bizottság javaslatára,

”tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

mivel:„

mivel:”

Indokolás – Lásd a vélemény 2.5. pontját


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg.

(2)  HL L 19., 2005.1.21., 73. o.


Top