EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Az Európai központi Bank véleménye ( 2008. március 3. ) az Európai Unió Tanácsának kérésére a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2008. március 3.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Bevezetés és jogalap

2008. február 7-én az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

1.

Az EKB üdvözli a rendelettervezetet, amelynek javítania kell az európai kereskedelmi statisztikák minőségét, összehasonlíthatóságát és időszerűségét, illetve megfelelőbb kapcsolatot kell teremtenie a kereskedelmi és az üzleti statisztikák között. A tagállamokban felhasználják a külkereskedelmi statisztikát a fizetési mérlegre és nemzeti számlákra vonatkozó statisztika összeállításának forrásaként is, illetve az euro-övezet fizetési mérlegéhez való nemzeti hozzájáruláshoz, valamint az EKB felelősségi körébe tartozó euroövezeti számlák összeállításához is.

2.

Az EKB megjegyzi, hogy a rendelettervezet értelmében a tagállamoknak a következőkről csak abban az esetben kell adatot összeállítaniuk és az Európai Közösségek Bizottságához továbbítaniuk, ha azok rendelkezésre állnak a közösségi vámhatóságokhoz benyújtott vámáru-nyilatkozaton: i. behozatal esetében a végső rendeltetési hely; ii. kivitel esetében a tényleges exportáló tagállam; és iii. és az ügylet jellege (2). Hasonlóképpen, a tagállamoknak csak akkortól kell továbbítaniuk a többi tagállam számára a kiviteli és behozatali rekordokat, amint a vámhatóságok mindkét tagállamban létrehozták a vonatkozó adatok kölcsönös elektronikus cseréjére szolgáló mechanizmust (3). Az EKB megjegyzi, hogy a fent említett adatok fontosak az (1) bekezdésben említett euro-övezeti statisztikák jó minőségének biztosításához, és ajánlja, hogy az adatminőség romlásának megelőzése érdekében késedelem nélkül tegyenek lépéseket a Közösségi Vámkódex (4) és az egész EU-ban a vámhatóságok közötti adatcserére szolgáló mechanizmusok megfelelő változtatásainak végrehajtására.

3.

Egy előző véleményben kifejtetteknek megfelelően (5) az EKB osztja a Európai Parlament által kinyilvánított érdeklődést az euro nemzetközi szerepének figyelemmel kísérése iránt. Az EKB ezzel összefüggésben különösen üdvözli a rendelettervezet 6. cikkének (3) bekezdését, amely előírja az EU-n kívüli országokba irányuló és onnan érkező árukivitel és árubehozatal tekintetében a kereskedelmi statisztikák számlakiállítás pénzneme szerinti lebontását. Az EKB figyelemmel kíséri az euro euro-övezeten kívüli használatát, és éves áttekintést tesz közzé az euro nemzetközi szerepéről, amelyben külön szakasz szerepel az euro nemzetközi kereskedelemben történő használatáról. Az euro nemzetközi szerepének erős regionális dimenziója van, ami a legkifejezettebben az EU-ban jelentkezik. A külkereskedelem pénznem szerinti lebontására vonatkozó adatok az egyik olyan kulcsfontosságú forrást is alkotják, amelyet felhasználnak az EKB árstabilitás elemzését szolgáló makrogazdasági előrejelzéseiben is, mivel információkkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy az árfolyamváltozások milyen mértékben befolyásolják az importált és a belföldön előállított áruk árának mozgását.

4.

Az EKB üdvözli a gazdasági szereplők statisztikai beszámolási terhének tervezett csökkentését és a rendelettervezetből következő igazgatási adatok jobb felhasználását.

5.

Az EKB úgy értelmezi, hogy a rendelettervezet változtatásokkal járhat a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 31-i 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) létrehozott Intrastat beszámolásban is, és ajánlja, hogy ezeket a módosításokat késedelem nélkül fontolják meg.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. március 3-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 végleges.

(2)  Lásd a rendelettervezet 6. cikkének (5) bekezdését.

(3)  Lásd a rendelettervezet 7. cikkének (3) bekezdését.

(4)  A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.). A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  Az EKB 2003. december 1-jei CON/2003/26 véleménye az Európai Unió Tanácsának kérésére a fizetésimérleg-statisztikákról, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmére és a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (COM(2003) 507 végleges) (HL C 296., 2003.12.6., 5. o.).

(6)  HL L 102., 2004.4.7., 1. o.


Top