EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0142

Javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

/* COM/2007/0142 végleges */

52007PC0142

Javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról /* COM/2007/0142 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 28.3.2007

COM(2007) 142 végleges

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKOLÁS

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság között 2004. október 11-én Luxembourgban aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: a PEM) még nem lépett hatályba.

Mivel a megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt írták alá, a PEM-hez jegyzőkönyvet kell készíteni, amely lehetővé teszi, hogy az új tagállamok csatlakozhassanak a megállapodáshoz, amikor az hatályba lép.

A Tanács 2006. október 23-i felhatalmazását követően a Bizottság a Közösség és tagállamai nevében tárgyalásokat kezdett a Tádzsik Köztársasággal a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolandó jegyzőkönyv elfogadása céljából. A Tádzsik Köztársasággal folytatott tárgyalások lezárultak, az elfogadott jegyzőkönyv szövegét pedig a megállapodáshoz csatolták.

A csatolt javaslatok a következők: (1) a Tanács határozata a jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról és (2) a Tanács és a Bizottság határozata a jegyzőkönyv elfogadásáról.

A Bizottság javasolja, hogy a Tanács:

- az Európai Közösség és a tagállamai részéről határozzon a jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról,

- az Európai Közösség és tagállamai részéről fogadja el a jegyzőkönyvet, valamint hagyja jóvá az Európai Atomenergia-közösség általi elfogadását.

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 44. cikke (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára, 55. cikkére, 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 93. cikkére, 94. cikkére, 133. cikkére és 181a. cikkére, összefüggésben a 300. cikke (2) bekezdésének második mondatával,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

mivel:

(1) A Tanács 2006. október 23-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség és tagállamai részéről tárgyalásokat kezdjen a Tádzsik Köztársasággal a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvről.

(2) A *[ dátum ]*-n parafált jegyzőkönyvet, tekintettel annak egy későbbi időpontban történő elfogadására, az Európai Közösség és tagállamai nevében alá kell írni.

(3) A jegyzőkönyvet a partnerségi és együttműködési megállapodás hatálybalépésének időpontjától kezdődően a hivatalos megkötéshez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek – egy későbbi időpontban való elfogadására is figyelemmel – az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A jegyzőkönyv a hatálybalépéséig a Tádzsik Köztársasággal kötött partnerségi és együttműködési megállapodás hatálybalépésének időpontjától ideiglenesen alkalmazásra kerül.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYV

A PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz (PEM) történő csatlakozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, melyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa jár el, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek, melyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság jár el,

egyrészről, valamint

A TÁDZSIK KÖZTÁRSASÁG

másrészről

a továbbiakban e jegyzőkönyv alkalmazásában: a felek,

TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés rendelkezéseire, amely szerződést 2005. április 25-én írták alá Luxembourgban, és amely 2007. január 1-jén lép hatályba,

FIGYELEMBE VÉVE a Tádzsik Köztársaság és az Európai Unió közötti kapcsolatokban a két új tagállam EU-hoz történő csatlakozása miatt kialakuló új helyzetet, amely lehetőségeket teremt, valamint kihívást jelent a Tádzsik Köztársaság és az Európai Unió közötti együttműködés számára,

FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás célkitűzéseit és elveit elérjék és végrehajtsák,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás feleivé válnak, amely megállapodást 2004. október 11-én írták alá Luxembourgban (a továbbiakban: a megállapodás), továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatokat, levélváltásokat és a Tádzsik Köztársaság nyilatkozatának szövegét.

2. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk

1. E jegyzőkönyvet a Közösségek, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint a Tádzsik Köztársaság saját rendelkezéseinek megfelelően hagyja jóvá.

2. A felek értesítik egymást az előző bekezdésben említett idevágó rendelkezések végrehajtásáról. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

4. cikk

1. Ez a jegyzőkönyv a megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve hogy addig a napig a jegyzőkönyvre vonatkozó valamennyi jóváhagyó okiratot letétbe helyezték.

2. Amennyiben az e jegyzőkönyvre vonatkozó jóváhagyó okiratok közül nem helyezik letétbe mindegyiket az említett időpontig, a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének időpontját követő első hónap első napján lép hatályba.

3. Amennyiben az e jegyzőkönyvre vonatkozó jóváhagyó okiratok közül nem helyezik letétbe mindegyiket a megállapodás hatálybalépésének időpontjáig, a jegyzőkönyvet a megállapodás hatálybalépésének napjától ideiglenesen alkalmazzák.

5. cikk

1. A megállapodás, a záróokmány és az ehhez csatolt valamennyi dokumentum szövege bolgár és román nyelven készült.

2. E dokumentumok e jegyzőkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum más nyelveken készült szövegével együtt egyaránt hitelesek.

6. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint tádzsik nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Kelt […]-ban/-ben a 2007. év […] havának […]. napján.

A TAGÁLLAMOK RÉSZÉRŐL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRŐL

A TÁDZSIK KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRŐL

[1] HL C […], […], […] o.

Top