EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2007. november 14. ) az Európai Unió Tanácsának kérésére az európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 291/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2007. november 14.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére az európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Bevezetés és jogalap

2007. november 8-án az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdésén alapul. Az EKB eljárási szabályzata 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

1.1.

Az EKB üdvözli a rendelettervezetet, mivel az megerősíti, hogy az európai statisztika előállítása tekintetében két párhuzamos és egymást kiegészítő rendszer létezik, és ugyanakkor elismeri a KBER önállóságát statisztikai feladatai végrehajtásában [(7) és (8) preambulumbekezdések]. Az EKB üdvözli azt, a (9) preambulumbekezdésben található utalást is, amely a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság fontos tanácsadói szerepére vonatkozik.

1.2.

Az EKB elégedettséggel jegyzi meg azt is, hogy a rendelettervezet felismeri az ESS és a KBER közötti szoros együttműködés szükségességét a két rendszer által előállított európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez (8. cikk). E tekintetben az EKB megjegyzi, hogy az ESS és a KBER közötti szoros együttműködés követelménye, a rendelettervezet (6) preambulumbekezdésében feltüntetett módon, a Szerződés értelmében a KBER-re vonatkozó elsődleges jogi keretben fog megvalósulni. Különösen a KBER Alapokmányának 5. cikke rendelkezik úgy, hogy az EKB a nemzeti központi bankok közreműködésével összegyűjti a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoktól vagy közvetlenül a gazdasági szereplőktől a KBER feladatainak végrehajtásához szükséges statisztikai adatokat, és e célok megvalósítása érdekében együttműködik a közösségi intézményekkel és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival.

1.3.

Továbbá az EKB üdvözli, hogy a rendelettervezet 20. cikke (3) bekezdésének tárgya az ESS és a KBER közötti bizalmas adatok kizárólag statisztikai célú cseréje. Széles körben elfogadott az, hogy a válaszadókra nehezedő teher minimalizálása mellett, az ESS és a KBER közötti bizalmas adatok fokozott cseréje egyre szükségesebbé válik az európai statisztika minőségének és következetességének biztosításához. Ez úgy lehetséges, hogy ugyanazokat az adatokat csak egyszer kérik, és a titoktartásra vonatkozó szigorú rendelkezések betartásával eljuttatják az azokat igénylő statisztikai hatóságokhoz. Ugyanakkor a 20. cikk (3) bekezdésében jelenleg foglaltakkal ellentétben az EKB azon az állásponton van, hogy az adatok cseréjét nem kellene függővé tenni az olyan további, szektoronkénti jogi aktusoktól, amelyeknek kifejezetten jóvá kellene hagyniuk a bizalmas statisztikai adatok ilyen jellegű cseréjét. A szükséges statisztikai adatok hatékony és hatásos cseréjének biztosítása érdekében a jogi keretnek előre kellene rendelkeznie arról, hogy – a rendelettervezet bizalmas statisztikai adatok cseréjének ESS-en belüli szabályozásáról szóló 20. cikke (1) bekezdéséhez hasonlóan – az adatok továbbítására szükség lehet az európai statisztika hatékony fejlesztéséhez, előállításához vagy terjesztéséhez.

1.4.

Az EKB hangsúlyozza a kért és meglévő összes adathoz való, jogilag teljes körű hozzáférés megszerzésének fontosságát a válaszadókra nehezedő teher csökkentése érdekében. Ezt a rendelettervezet 23. cikke (Hozzáférés a közigazgatási nyilvántartásokhoz) is említi. Ugyanakkor az EKB azt javasolja, hogy a jogi keretnek inkább a hatékony hozzáférés biztosításának gyakorlati rendelkezéseiről és „módjairól” kellene rendelkeznie, mint a „korlátokról és feltételekről”, amely azt sugallja, hogy a hozzáférés indokolatlan akadályba ütközik.

1.5.

A Szerződés 253. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Parlament és Tanács által közösen elfogadott rendeleteknek hivatkozniuk kell bármely olyan véleményre, amelyet a Szerződés szerint meg kellett szerezniük. Az EKB ezért azt javasolja, hogy a rendelettervezet preambulumbekezdéseiben vegyék figyelembe az EKB e véleményét.

2.   Szerkesztési javaslatok

A melléklet tartalmazza azokat a szerkesztési javaslatokat, ahol az EKB véleménye szerint a rendelettervezetet módosításra szorul.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. november 14-én.

az EKB alelnöke

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


MELLÉKLET

SZERKESZTÉSI JAVASLATOK

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások  (1)

1. módosítás

20. cikk: Bizalmas adatok továbbítása

20. cikk: Bizalmas adatok továbbítása

(1)

A bizalmas adatoknak az egyes nemzeti hatóságok közötti, valamint a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) közötti továbbítására akkor kerülhet sor, ha ez európai statisztika fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükséges. Minden további átadást kifejezetten engedélyeznie kell annak a nemzeti hatóságnak, amely az adatokat összegyűjtötte.

(1)

A bizalmas adatoknak az egyes nemzeti hatóságok közötti, valamint a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) közötti továbbítására akkor kerülhet sor, ha ez európai statisztika fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükséges. Minden további átadást kifejezetten engedélyeznie kell annak a nemzeti hatóságnak, amely az adatokat összegyűjtötte. Mind en további átadást kifejezetten engedélyeznie kell annak a nemzeti hatóságnak, amely az adatokat összegyűjtötte.

(2)

Nem lehet a statisztikai adatok bizalmas kezelésről szóló nemzeti szabályokra hivatkozni a bizalmas adatok továbbításának megakadályozása érdekében akkor, ha a közösségi jog egy aktusa előírja az ilyen adatok továbbítását.

(3) (2)

Az ESS és a KBER között bizalmas adatok statisztikai célú cseréjére A bizalmas adatoknak valamely ESS statisztikai hatóságtól KBER központi bankhoz való továbbítására akkor kerülhet sor, ha ez a továbbítás a Szerződés 285. cikkében, valamint a KBER és EKB Alapokmányának 5. cikkében meghatározott európai vagy a KBER-statisztikák statisztika hatékony fejlesztéséhez, előállításához vagy terjesztéséhez szükséges, és ha erről a közösségi jog kifejezetten rendelkezik.

(3)

Az ESS és a KBER között bizalmas adatok statisztikai célú cseréjére akkor kerülhet sor, ha az európai vagy a KBER-statisztikák fejlesztéséhez, előállításához vagy terjesztéséhez ez szükségesnek vélhető, és ha erről a közösségi jog kifejezetten rendelkezik.

(2) (3)

Nem lehet a statisztikai adatok bizalmas kezelésről szóló nemzeti szabályokra hivatkozni a bizalmas adatok (1) és (2) bekezdésben meghatározott továbbításának megakadályozása érdekében akkor, ha a közösségi jog egy aktusa előírja az ilyen adatok továbbítását.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt védelmi intézkedéseket valamennyi, az ESS-en belül és az ESS és a KBER között továbbított bizalmas adatra alkalmazni kell.

(4)

Amennyiben valamely KBER központi bank az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendelettel  (2)összhangban továbbít adatokat egy ESS statisztikai hatóságnak, ezeket az adatokat kizárólag a Szerződés 285. cikkében, valamint a KBER és EKB Alapokmányának 5. cikkében meghatározott európai statisztika hatékony fejlesztéséhez, előállításához vagy terjesztéséhez lehet felhasználni.

(5)

A (2) bekezdés sérelme nélkül a bizalmas adatok bármely, az ESS-en kívüli további átadását kifejezetten engedélyeznie kell annak a nemzeti hatóságnak, amely az adatokat összegyűjtötte.

(4) (6)

Az ebben a rendeletben előírt védelmi intézkedéseket valamennyi, az ESS-en belül, valamint az ESS statisztikai hatóságok és a KBER központi bankok között továbbított bizalmas adatra alkalmazni kell.

Indokolás – Lásd a vélemény 1.3. bekezdését

2. módosítás

23. cikk: Hozzáférés a közigazgatási nyilvántartásokhoz

A válaszadók terheinek csökkentése érdekében a nemzeti hatóságoknak és a Bizottságnak (Eurostat) – saját közigazgatásuk tevékenységi területén – olyan mértékben kell hozzáférniük a közigazgatási adatforrásokhoz, amilyen mértékben ezek az adatok az európai statisztika fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükségesek.

A hatékony hozzáférés megvalósítására vonatkozó gyakorlati rendelkezéseket, valamint a hozzáférés korlátait és feltételeit, ha szükséges, az egyes tagállamok és a Bizottság állapítják meg, saját hatáskörben.

23. cikk: Hozzáférés a közigazgatási nyilvántartásokhoz

A válaszadók terheinek csökkentése érdekében a nemzeti hatóságoknak és a Bizottságnak (Eurostat) – saját közigazgatásuk tevékenységi területén – olyan mértékben kell hozzáférniük a közigazgatási adatforrásokhoz, amilyen mértékben ezek az adatok az európai statisztika fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükségesek.

A hatékony hozzáférés megvalósítására vonatkozó gyakorlati rendelkezéseket és módokat, valamint a hozzáférés korlátait és feltételeitha szükséges, az egyes tagállamok és a Bizottság állapítják meg, saját hatáskörben.

Indokolás – Lásd a vélemény 1.4. bekezdését

3. módosítás

tekintettel a Bizottság javaslatára,

az Európai Adatvédelmi Biztossal folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

az Európai Adatvédelmi Biztossal folytatott konzultációt követően,

Indokolás – Lásd a vélemény 1.5. bekezdését


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepelnek az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.


Top