EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0060

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2006. december 18. ) egyes közösségi irányelveknek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatról (CON/2006/60)

OJ C 27, 7.2.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2006. december 18.)

egyes közösségi irányelveknek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatról

(CON/2006/60)

(2007/C 27/01)

Bevezetés és jogalap

2006. október 11-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a 92/49/EGK (1) tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK (2) a 2004/39/EK (3), a 2005/68/EK (4) és a 2006/48/EK (5) irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (6) (a továbbiakban: irányelvjavaslat).

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikkének (5) bekezdésével együttesen a 105. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

1.1.

Az EKB általánosságban üdvözli az irányelvjavaslat célkitűzését, ami a pénzügyi intézményekben befolyásoló részesedések szerzése és növelése felügyeleti értékelésének tekintetében a jelenlegi szabályozási keretet hivatott javítani, ezáltal erősítve e területen a felügyeleti politikák zavartalan vitelét.

1.2.

Az EKB különösen támogatja az irányelvjavaslat következő alkotóelemeit. Először, a felügyeleti értékelési kritériumok javasolt meghatározásának bevezetésétől várható, hogy támogatni fogja a felügyeleti gyakorlatok szorosabb konvergenciáját, nagyobb egyértelműséget teremt a részesedést szerezni kívánó személyek számára és növeli a jogbiztonságot valamennyi résztvevő számára. Másodszor, hozzá fog járulni a nagyobb átláthatósághoz a részesedést szerezni kívánó személyek számára a felügyeleti hatóságokra vonatkozó azon új követelmény is, hogy tegyék nyilvánosan hozzáférhetővé a szükséges, a bejelentéskor benyújtandó információk listáját. Harmadszor, tovább fogja erősíteni a felügyeleti átláthatóságot a felügyeleti hatóságokra vonatkozó azon új követelmény, hogy elutasító határozatuk indokolásáról írásban kell a kérelmezőt értesíteniük. Negyedszer, a „székhely szerinti-fogadó” (7) hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó követelmények szigorítása hozzá fog járulni a székhely szerinti és a fogadó felügyeleti hatóságok ismereteit is tükröző, megbízható felügyeleti értékeléshez is.

1.3.

A befolyásoló részesedések szerzésének vagy növelésének az érintett pénzügyi intézmény illetékes hatósága általi jóváhagyása szorosan kapcsolódik ugyanazon felügyelőnek a megfelelő intézmény üzleti tevékenysége megkezdésének engedélyezésére, folyamatos biztonságának és megbízhatóságának biztosítására és a pénzügyi válsághelyzetekben lehetséges intézkedések megtételére vonatkozó felelősségéhez is. A pénzügyi stabilitás szempontjából emiatt fontos annak biztosítása, hogy a felülvizsgált szabályozási keret ne rontsa a pénzügyi intézmények folyamatos biztonságának és megbízhatóságának biztosítására használt felügyeleti eszközök hatékonyságát. Ezen felül az engedélyezési és jóváhagyási követelményeknek a lehető legegységesebbnek kell lenniük a szabályozói arbitrázs kizárására. Különösen fontos ez akkor, ha a részesedést szerezni kívánó személy tevékenysége végzésének központja harmadik országban van, vagy pedig ez a személy nem szabályozott jogalany.

1.4.

Emellett a befolyásoló részesedésekre vonatkozó ügyletek azon széles körére tekintettel, amelyre az irányelvjavaslat vonatkozni fog (beleértve a kisebbségi és többségi részesedéseket, a szabályozott és nem szabályozott, részesedést szerezni kívánó személyeket, az EU-n belülről és kívülről érkező, részesedést szerezni kívánó személyeket), az irányelvjavaslatban megállapított kritériumoknak lehetővé kell tenniük a felügyeleti hatóságok számára a megbízható felügyeleti értékelés elvégzését a változó összetettségi fokú ügyletek vonatkozásában.

1.5.

Mindezek előre bocsátása mellett az irányelvjavaslat egyes vonatkozásai aggályokat vetnek fel, amelyeket lentebb részletesebben kifejtünk. Az e véleményben szereplő különös észrevételek és a szövegezési javaslatok is az irányelvjavaslat azon rendelkezéseire összpontosítanak, amelyek a banki irányelvet (8) módosítják. A mögöttes megfontolások azonban egyformán vonatkoznak a pénzügyi szektor olyan más szabályozott jogalanyaira is, amelyekre az irányelvjavaslat hatálya kiterjed. Ezért a különös észrevételeket és javaslatokat megfelelően alkalmazni kell a banki irányelven kívül az irányelvjavaslat által módosított más közösségi irányelvekre is, a szektorokon átnyúló összhang biztosítása céljából is.

Különös megjegyzések

2.   A javasolt felügyeleti értékelési kritériumok

2.1.

Az EKB úgy ítéli meg, hogy a javasolt értékelési kritériumokat szorosabban hozzá kellene igazítani az engedélyezési folyamatban figyelembe vett kritériumokhoz (9). Az irányelvjavaslat e tekintetben lényeges különbségeket vezetne be. Ez felügyeleti aggályokat vet fel, mivel esetlegesen teret adhat a részesedést szerezni kívánó jogi vagy természetes személyek számára a viszonylag szigorúbb engedélyezési követelmények megkerülésére egy hitelintézet megvásárlásán keresztül. Emellett fontos annak – nem csak az engedélyezési eljárás során, hanem a hitelintézet befolyásoló részesedésében történő változás jóváhagyásával összefüggésben is történő – biztosítása, hogy megfelelően figyelembe vételre kerüljenek az ügylet tárgyát képező intézmény biztonságának és megbízhatóságának kulcsfontosságú előfeltételei, valamint annak hatékony felügyelete, mivel lehetséges, hogy a felügyeleti eljárás egy későbbi szakaszában ezeket már nem lehet hatékonyan kezelni.

2.2.

Egy lényeges különbség az értékelés általános hatóköréhez kapcsolódik. A jelenlegi banki irányelv értelmében zajló engedélyezési eljárásban a felügyeleti hatóságok megvizsgálják a leendő részvényesek vagy tagok alkalmasságát, figyelembe véve a hitelintézet megbízható és megfelelő vezetése biztosításának szükségességét (10). A befolyásoló részesedés szerzése vagy növelése vonatkozásában a banki irányelv hasonlóképpen előírja, hogy az illetékes hatóságok tiltakozhatnak a részesedést szerezni kívánó személy terve ellen, ha a hitelintézet megbízható és megfelelő vezetése biztosításának szükségességére tekintettel nincsenek meggyőződve az érintett személy alkalmasságáról (11). Az irányelvjavaslat értelmében azonban a felügyeleti hatóságok a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a javasolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát kizárólag a részesedést szerezni kívánó személynek a hitelintézetre gyakorolt valószínűsíthető befolyását figyelembe véve értékelnék. Az EKB ezért javasolja, hogy az irányelvjavaslat úgy kerüljön módosításra, hogy az kötelezze a felügyeleti hatóságokat – a befolyásoló részesedés szerzésével összefüggésben is – annak biztosítására, hogy ne kerüljön veszélybe az ügylet célját képező intézmény megbízható és körültekintő vezetése.

2.3.

Egy másik aggály az irányelvjavaslat azon új rendelkezéséhez kapcsolódik, amely szerint a felügyeleti hatóságok csak akkor emelhetnek kifogást a javasolt részesedésszerzés ellen, „ha úgy találják, hogy a [felügyeleti értékelési] feltételek nem teljesülnek” (12). Ezzel ellentétben: az engedélyezési eljárás esetében az illetékes hatóságok jogosultak az engedély megadásának megtagadására akkor is, ha „nincsenek meggyőződve” a részvényesek vagy tagok alkalmasságáról (13). Különösen az összetettebb ügyekben vezethet nemkívánatos eredményre a felügyeleti hatóságokra a befolyásoló részesedések szerzésének vagy növelésének értékelésével kapcsolatban hárított ezen új bizonyítási teher, amennyiben például a felügyelő hatóságoktól megkövetelhető lenne valamely ügylet jóváhagyása annak ellenére, hogy nincsenek meggyőződve a felügyeleti értékelési kritériumok teljesítéséről. Az EKB következésképpen javasolja az irányelvjavaslat ezen aggály orvoslását célzó módosítását.

2.4.

Biztosítani kell továbbá, hogy az ügylet célját képező intézmény hatékony felügyeletét ne gátolhassa az a csoport, amelynek részét képezi az ügylet célját képező intézmény a javasolt részesedésszerzés eredményeként, azzal, hogy a csoport szerkezete nem kellően átlátható. A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséhez szükséges engedély megszerzésének követelményei előírják, hogy az illetékes hatóságok az engedélyt csak akkor adhatják meg, ha a hitelintézet és a más természetes vagy jogi személyek közötti szoros kapcsolatok nem gátolják a hatóságok felügyeleti feladatainak hatékony ellátását (14). Az EKB úgy ítéli meg, hogy be kell vezetni egy hasonló követelményt a csoport szerkezetének átláthatósága vonatkozásában, a befolyásoló részesedés szerzésének vagy növelésének felügyeleti jóváhagyása tekintetében, és javasolja ebből a célból egy további kritérium bevezetését a felügyeleti értékelési kritériumok listájába (15).

2.5.

Azokban a helyzetekben, amelyekben az ügylet célját képező hitelintézet a javasolt részesedésszerzés következtében olyan csoport részévé válna, amelynek tevékenysége végzésének központja az EU-n kívül van, az EKB hangsúlyozni kívánja a következők szükségességét: i. az anyavállalat megfelelő felügyelete az érintett harmadik országban; és ii. a harmadik ország illetékes hatósága részéről megfelelő felelősségvállalás az ügylet célját képező intézmény felügyeleti hatóságával való együttműködésre vonatkozó képesség és szándék vonatkozásában. Tekintettel a bankcsoportok hatékony konszolidált felügyelete és a hatékony bankfelügyelet tekintetében a székhely szerinti-fogadó hatóságok közötti megfelelő együttműködés fontosságára (16), elengedhetetlen a valamely EU-hitelintézetben történő befolyásoló részesedés szerzésének vagy növelésének jóváhagyásakor arról meggyőződni, hogy nem állnak-e fenn e tekintetben akadályok az érintett harmadik országban. Következésképpen az EKB úgy véli, hogy a javasolt értékelési kritériumok közé fel kell venni egy ennek megfelelő, külön kritériumot.

2.6.

Az irányelvjavaslat előírja, hogy a tagállamok „nem szabhatnak előzetes feltételeket a megszerzendő részesedési arány tekintetében és nem vizsgálhatják a részesedésszerzést a piac gazdasági igényei alapján” (17). Ez a tilalom a Bíróság következetes ítélkezési gyakorlatát tükrözi (18), amelynek értelmében a nemzeti rendelkezéseket a tőke szabad mozgása korlátozásának kell tekinteni, ha azok valószínűleg meggátolják vagy korlátozzák az érintett vállalkozásban részesedés szerzését vagy visszatartják más tagállamok befektetőit tőkéjük befektetésétől (19), amennyiben a rendelkezések nem indokolhatóak a Szerződés 58. cikkében meghatározott okokkal vagy más nyomós közérdekkel (20). E tekintetben azonban a Szerződés tartalmazza a felügyeleti intézkedésekre (21) utaló külön kitételt, feltéve, ha ezek a mentességek nem képeznek önkényes megkülönböztetést vagy a tőke szabad mozgásának burkolt korlátozását (22). Valójában kivételes körülmények között gátolhatja az ügylet tárgyát képező intézmény megfelelő működését az olyan nagy részvényesek közötti ütközés, akiknek részesedése elég nagy ahhoz, hogy meggátolják a döntéshozatalt, viszont nem elegendő az intézmény ellenőrzéséhez. Az ilyen tulajdonosi struktúra hátrányosan befolyásolhatja az intézmény vezetését, aminek lehetnek kedvezőtlen hatásai az intézmény hatékony felügyeletére is. Felügyeleti szempontból ezért fontos lenne megfelelő biztosítékokat megtartani az ilyen ingatag tulajdonosi szerkezetek kialakulása ellen már azon a ponton, amikor a hitelintézetben a befolyásoló részesedés változása jóváhagyásra kerül. Mindezek előre bocsátása mellett az irányelvjavaslatot módosítani kell a felügyeleti hatóságok részére azon lehetőség biztosításával, hogy tiltakozhassanak a javasolt részesedésszerzés ellen, amennyiben a részesedésszerző által a hitelintézetre valószínűsíthetően gyakorolt hatásra figyelemmel nem győződtek meg arról, hogy az ügylet célját képező intézmény vállalati irányítási szabályozása kellően szilárd ahhoz, hogy megelőzze annak döntéshozatali folyamatában a lehetséges patthelyzet kialakulását a javasolt részesedésszerzést követően. E további kritérium bevezetése szükségessé tenné az irányelvjavaslatból azon fent említett rendelkezés elhagyását, ami tiltja a megszerzendő részesedés szintjére vonatkozó, bármiféle előzetes feltétel megszabását (23).

2.7.

Az irányelvjavaslat értékelési kritériumai közül néhány további tisztázásra érdemes. Az EKB különösen előnyösnek tekintené annak kifejezett kijelentését, hogy az ügylet célját képező intézmény a befolyásoló részesedés javasolt szerzését vagy növelését követően továbbra is feleljen meg minden vonatkozó felügyeleti követelménynek. Az EKB ezért azt javasolja, hogy a vonatkozó értékelési kritérium (24) kerüljön megfelelően módosításra. Továbbá az illetékes hatóságok általi értékelésnek nem szabad annak meghatározására szorítkoznia, hogy vajon fennállnak-e ésszerű indokok a pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanújára, hanem annak ki kell terjednie minden más súlyos bűncselekményre is (25).

2.8.

Végül az EKB lényegesnek látja annak egyértelművé tételét, hogy a felügyeleti hatóságok a befolyásoló részesedés szerzése vagy növelése jóváhagyásának eldöntésekor figyelembe vehetik a részesedést szerezni kívánó intézmény által annak biztosítására tett kötelezettségvállalásokat, hogy az ügylet célját képező intézmény képes legyen megfelelni a felügyeleti értékelési kritériumoknak. A kötelezettségvállalásoknak jogi kötőerővel rendelkező erejű kötelezettségeken kell alapulniuk. A minimális tőkekövetelménynek minden esetben meg kell felelni a befolyásoló részesedés megszerzésének idején. Az irányelvjavaslatban e gyakorlat meghatározásának célja az lenne, hogy lehetővé tegye a felügyeleti hatóságoknak olyan ügyletek jóváhagyását, amelyeket az ilyen kötelezettségvállalások hiányában egyébként el kellene utasítaniuk. E tekintetben az EKB megjegyzi, hogy a feltételes jóváhagyás gyakorlata – amit a banki irányelv az engedélyezési eljárással összefüggésben kifejezetten előír (26) – hozzájárulna a hitelintézetek tevékenysége megkezdésének engedélyezési eljárásai, valamint a részesedésszerzésre vagy részesedésnövelésre vonatkozó eljárások további összehangolásához.

3.   A felügyeleti értékelésre javasolt határidők

3.1.

Alapjában véve az EKB úgy ítéli meg, hogy a felügyeleti jóváhagyási eljárás erősítésére szolgáló eljárási intézkedéseknek nem szabad veszélyeztetniük a mögöttes prudenciális célkitűzéseket. A részesedések szerzése vagy növelése értékelési időszakára vonatkozó határidőknek (27) ezért elsősorban és mindenek előtt azt kell biztosítaniuk, hogy a felügyeleti hatóságok megfelelő és indokolt határozatot hozhassanak. Különösen, ha a határidők indokolatlanul szorosak, fennáll annak kockázata, hogy a felügyeleti hatóságoknak jóvá kell hagyniuk kérelmeket még akkor is, ha nem volt elegendő idejük – különösen összetettebb ügyekben –a teljes körű elemzés elvégzésére. Ez hátrányosan befolyásolná az értékelő határozatok hitelességét és minőségét, aminek lehetnek kedvezőtlen hatásai a pénzügyi stabilitásra is.

3.2.

E kérdés fontosságára tekintettel az EKB úgy ítéli meg, hogy a teljes értékelési időszakra vonatkozó főbb módosításokat az EU felügyeletei hatóságaival szoros konzultáció keretében kell végrehajtani abból a célból, hogy teljes egészében figyelembe vegyék az illetékes hatóságok szakmai tapasztalatát. Az EKB e tekintetben megjegyzi, hogy a felügyeleti hatóságok minden pénzügyi szektorban komoly aggályokat fejeztek ki (28) a következők vonatkozásában: i. az értékelés teljes időtartamának a jelenlegi körülbelül hatvanöt munkanapról harminc munkanapra való lényeges, javasolt csökkentése; és ii. az a javaslat, miszerint az értékelési időszak már azt megelőzően kezdetét venné, hogy valamennyi szükséges információ beérkezne (29). Ennek előrebocsátása mellett az EKB ajánlása az, hogy kerüljenek újbóli megfontolásra az átfogó értékelésre javasolt időtartamok.

3.3.

Meg kell hosszabbítani továbbá a felügyeleti hatóságok számára a részesedést szerezni kívánó személyektől további információk bekérésére és a részesedést szerezni kívánó személyek számára az ilyen információk benyújtására javasolt, leghosszabb időtartamokat. Különösen az olyan nagy és összetett intézményeket érintő esetekben, amelyek lényeges felügyeleti információmegosztást igényelnek (ami járhat harmadik országok hatóságainak bevonásával is) vagy felügyeleti ellenőrzés alatt nem álló részesedést szerezni kívánó személyekhez kapcsolódó ügyekben, rendszerint nem megvalósítható a további információk szükségességének öt munkanapos határidőn belüli, megfelelő értékelése (30). A részesedést szerezni kívánó is nehéznek találhatja az ilyen információknak minden esetben mindössze tíz munkanapon belül történő rendelkezésre bocsátását (31). Nem lenne kívánatos, hogy ha a részesedésszerzésekre és részesedésnövelésekre vonatkozó kérelmeket a felügyeleti hatóság információhiánya miatt kellene elutasítani (32) csak amiatt, mert a felügyeleti hatóságok nem voltak képesek megfelelően értékelni a további információk szükségességét, vagy pedig a részesedést szerezni kívánó személyek nem voltak képesek ezen információknak a rendkívül szűk határidőn belüli szolgáltatására. Míg a részesedést szerezni kívánó személyeknek lehetőségük lenne ismételten bejelenteni kérésüket, az ilyen eljárásnak kivételnek kellene megmaradnia, mivel egyébként ez szükségtelenül terhessé és kevésbé hatékonnyá tenné a jóváhagyási eljárást mindkét oldal számára. Emellett néhány tagállamban közzéteszik a kérelmeket elutasító határozatokat, ami jelentős kárt okozhat a részesedést szerezni kívánónak, különösen, ha azt nemzeti vagy nemzetközi tőzsdéken jegyzik.

3.4.

Az EKB álláspontja az, hogy amennyiben a részesedést szerezni kívánó intézmény bejelentést tesz az ügylet célját képező intézmény hatáskörrel rendelkező hatóságánál, de nem teljes körű információkat szolgáltat (33), ennek nem szabad kiváltania azt, hogy az illetékes hatóság kiadja az átvételi elismervényt (34), illetve a határidők azonnali megkezdődését (35). Valójában ezt a megközelítést fogadta el a Bizottság az összefonódások európai szabályaival összefüggésben (36) az összefonódások bejelentésére. Az ECMR-t végrehajtó szabályok (37) előírják, hogy a „bejelentések a Bizottság által történő kézhezvételük napján lépnek hatályba” (38). Amennyiben azonban az információk bármely lényeges vonatkozásban hiányosak, a Bizottságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a bejelentő feleket. Ilyen esetekben a bejelentés „azon a napon lép hatályba, amikor a hiánytalan információkat a Bizottság megkapja” (39). A Bizottság késedelem nélkül írásban igazolja a következők kézhez vételét: a) a bejelentés; valamint b) a bejelentő felek által a Bizottságnak küldött válaszok, amennyiben a nyújtott információk nem voltak teljesek (40). Ennek előre bocsátásával az EKB azt javasolná, hogy a határidőnek hivatalosan csak akkor kellene megkezdődnie, amikor a szükséges információk teljes körűek, valamint a helytelen vagy félrevezető információkat hiányos információnak kellene tekinteni (41).

3.5.

Ehhez kapcsolódó, de általánosabb kérdésként az irányelvjavaslat egy értékelése igazolja, hogy számos technikai kérdés nem kezelhető megfelelően a banki irányelv keretén belül, és esetleg végrehajtási intézkedések garantálhatnák az olyan sajátos eljárási szabályok kérdésének kezelését, amelyek további finomításra szorulnak a megfelelő jogbiztonság és az egész EU-ban megfelelően egységes versenyfeltételek biztosítására. Amint azt az EKB korábbi véleményeiben is következetesen hangsúlyozta, álláspontja szerint a 2. szintű jogszabályoknak az EU pénzügyi intézményeire vonatkozó technikai szabályok közös törzseként kell megjelenniük (42). Ezt a nézetet osztják a felügyeleti hatóságok is, amelyek ugyancsak támogatásukat fejezték ki a végrehajtási intézkedések fokozottabb használatához (43). Mindezek előrebocsátása mellett a javaslat az, hogy az irányelvjavaslatban szereplő komitológia rendelkezések (44) hatálya kerüljön kiterjesztésre és tegyék lehetővé olyan 2. szintű intézkedések elfogadását, amelyeket az EU-ban mindenütt egységesen kell végrehajtani az átültetési határidő lejárata előtt (45). A felügyeleti értékelési kritériumok meghatározásán és egyértelművé tételén túlmenően a részletes végrehajtási szabályoknak le kell fedniük különösen a következő vonatkozásokat: i. a részesedést szerezni kívánók által benyújtott bejelentésekre vonatkozó szabályok (a bejelentések benyújtására jogosult személyek, annak egyértelművé tétele, hogy mit értünk az „összehangoltan fellépő több ilyen személy” fogalma alatt, a bejelentés hatálybalépésének napja, határidők, stb.); ii. a felügyeleti értékeléshez szükséges információkat részletesen meghatározó lista; és lehetségesen még iii. azon kötelezettségvállalások típusa, amelyekbe a részesedést szerezni kívánók az illetékes hatóság vonatkozásában bocsátkozhatnak. E vonatkozások tekintetében az EKB hangsúlyozni kívánja, hogy fel lehetne használni az ECMR-rel összefüggésben alkalmazott, részletes végrehajtási szabályok tanulságait.

3.6.

Végül meg lehet fontolni az irányelvjavaslatba olyan differenciáltabb határidők bevezetését, amelyek arányban állnának a befolyásoló részesedés vizsgált szerzése vagy növelése összetettségével. Ez összhangban állna az arányosság elvével, ami már az irányelvjavaslat más rendelkezéseiben is megállapításra került (46). Az egyszerű és az összetettebb ügyek közös, tárgyilagos és átlátható minősítési szempontok – amelyeket ugyancsak végrehajtási rendelkezések formájában lehetne elfogadni – szerinti megkülönböztetése azzal az előnnyel járna, hogy biztosítaná az egyszerű esetek gyorsabb elbírálását, míg ugyanakkor garantálná az olyan összetettebb ügyek megbízható elbírálását, amelyek rendszerint több időt igényelnek. Az EKB úgy ítéli meg, hogy a banki irányelvben jelenleg előírt határidők (47) továbbra is alkalmazhatók lehetnének az ilyen összetett esetekre (48), illetve az olyan helyzetekre is, amelyek az irányelvjavaslat szerint meghosszabbított értékelési időszakkal járnak (49).

4.   Az illetékes hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó rendelkezések

Az EKB támogatja az irányelvjavaslat illetékes hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó rendelkezéseit (50). Az EKB álláspontja azonban az, hogy ezeket a rendelkezéseket nem szabad az illetékes hatóságoknak a konszolidált felügyelet gyakorlásával kapcsolatos együttműködésére vonatkozó rendelkezésekkel egyesíteni (51). A részesedést szerezni kívánó személy jellegétől függően a „székhely szerinti-fogadó” hatóságok közötti együttműködés hatókörének sokkal szélesebb lehetne, mint a konszolidált felügyelet összefüggéseiben. Ez magában foglalhatja a más pénzügyi szektorok illetékes hatóságaival való együttműködést is. Emellett biztosítani kell a „székhely szerinti-fogadó” hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó követelmények szektorokon átnyúló szigorú következetességét. Az EKB ezért azt javasolja, hogy az irányelvjavaslat e tekintetben kerüljön megfelelően módosításra.

5.   A Bizottság joga információk bekérésére az illetékes hatóságoktól

5.1.

A Bizottság Szerződés alapján fennálló szerepe betöltésének lehetővé tételére (52) az irányelvjavaslat előírja, hogy a Bizottság kérheti a nemzeti illetékes hatóságoktól, hogy bocsássák rendelkezésére a felügyeleti értékelések alapjául használt dokumentumokat, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek adott indokokat (53). Az irányelvjavaslat értelmében a Bizottságnak nyújtott információkat csak annak megállapítására lehet felhasználni, hogy valamely tagállam teljesítette-e a banki irányelv alapján fennálló kötelezettségeit (54).

5.2.

Az EKB számos általános állásponttal rendelkezik e javasolt intézkedés vonatkozásában. A Bizottságnak a Szerződés őreként, valamint a közös piac megfelelő működésének és fejlődésének biztosítása érdekében (55) biztosítania kell, hogy alkalmazásra kerüljön a Szerződés, illetve az intézmények által annak alapján hozott intézkedések. A Bizottságnak adott esetben arra is hatásköre van, hogy eljárást indítson a Bíróság előtt, ha úgy ítéli meg, hogy valamely tagállam nem teljesítette a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit (56). Míg a Bizottságot terheli azon állítás bizonyítása, hogy valamely kötelezettséget nem teljesítettek (57), a Bíróság egyértelműen megállapította, hogy a tagállamoknak a Szerződés 10. cikke értelmében elő kell segíteniük a Bizottság feladatainak teljesítését, ami különösen azt jelenti, hogy kötelesek jóhiszeműen közreműködni a Bizottság vizsgálataiban és rendelkezésére kell bocsátaniuk az e célra bekért információkat (58).

5.3.

Az EKB alapvetőnek tartja, hogy a Bizottság megfelelő hozzáféréssel rendelkezzen az információkhoz, a Szerződés alapján fennálló feladatai ellátása céljából. Emellett az EKB megjegyzi, hogy az irányelvjavaslat értelmében és a Szerződés 287. cikkének megfelelően a Bizottságnak szolgáltatott információkra a szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik, amit minden olyan személyre elő kell írni, aki a Bizottságnak dolgozik vagy valaha is dolgozott, ami annyit jelent, hogy a Bizottság által kapott bizalmas információk semmiféle személynek vagy hatóságnak nem adhatók ki (59).

5.4.

Amennyiben az összefonódások ellenőrzésére vonatkozó európai szabályok érvényesülnek (60), a tagállamok kormányának és illetékes hatóságainak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk minden olyan információt, amelyek az ECMR által ráruházott feladatok elvégzéséhez szükségesek (61) a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályoknak megfelelően (62). Ezen felül a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozhatnak az olyan „jogos érdekek” védelmére (63), mint a „prudenciális szabályok” (64). Ha komoly kétely merül fel arra nézve, hogy valamely intézkedés ténylegesen prudenciális szabályokon alapul-e, az intézkedést az érintett tagállamnak be kell jelentenie a Bizottságnak (65), amely alaposan megvizsgálja, hogy az elfogadott intézkedést indokolja-e valamely jogosnak minősülő érdek (66).

5.5.

Az irányelvjavaslat értelmében az EKB úgy értelmezi, hogy a Bizottság Szerződés őreként fennálló feladatai teljesítését nagyban elősegítené, ha hatásköre lenne a nemzeti felügyeleti hatóságoktól történő közvetlen (a kormányok közbenjárása nélküli) információbekérésre. A felügyelet körében azonban a Bíróság rámutatott, hogy: „ha a tagállamon belül megfelelően kell működnie a bankok felügyeleti ellenőrzésének és az illetékes hatóságok közötti információcserének, szükséges a szakmai titoktartás védelme. A bizalmas információk bármely okból való felfedése nem csak a közvetlenül érintett hitelintézetre járhat káros következményekkel, hanem általánosságban a bankrendszerre is (67)”.

5.6.

A Bíróságnak nem volt lehetősége részletesebben értékelni egyfelől a szakmai titoktartás és az egyes pénzügyi intézményekre vonatkozó felügyeleti információk bizalmas jellegének a nemzeti felügyeleti hatóságok általi védelme szükségességét, szembeállítva másfelől a Bizottság Szerződés őreként fennálló jogaival és kötelezettségeivel. Az EKB megítélése szerint azonban mindenképpen megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a következők egyeztetése céljából: a Bizottságnak álljon kellő időben rendelkezésére egy adott ügy érdemi eldöntéséhez szükséges összes információ (68) – a részesedést szerezni kívánó személyek jogai védelmének szükségessége mellett –, valamint a felügyeleti hatóságok azon kötelezettsége, hogy garantálják a pénzügyi intézményekre vonatkozó információk bizalmasságát a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása céljából (69). Ennek előre bocsátása után a felügyeleti hatóságokat a szakmai titoktartás védelmére és a felügyeleti információk bizalmasságának megőrzésére terhelő kötelezettség alóli eltérésnek egyértelműen a befolyásoló részesedések szerzése bejelentésének azon eseteire kell korlátozódnia, amelyekben vagy: i. az illetékes hatóság az értékelés befejezésekor úgy határozott, hogy tiltakozik a javasolt részesedésszerzés ellen, és a Bizottság hivatalos panaszt kapott a részesedést szerezni kívánó személytől; vagy ii. ésszerű okkal feltételezhető, hogy az illetékes hatóság nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a felügyeleti értékelési kritériumokat vagy eljárásokat. Figyelembe véve a felügyeleti hatóságok függetlenségének elvét (70), egyértelművé kell tenni, hogy a Bizottságnak nem szabad beavatkoznia a tényleges felügyeleti döntéshozatalba, és hogy az illetékes hatóságoknak csak a felügyeleti értékelés befejezése után kell felfedniük a vonatkozó információkat. Ugyanakkor az EKB meggyőződése, hogy a jogi keretek értékelési kritériumok és eljárások vonatkozásában javasolt pontosítása jelentősen növelni fogja a jogi egyértelműséget és jogbiztonságot a részesedések szerzése és növelése felügyeleti értékelésének vonatkozásában, ezzel csökkentve annak szükségességét, hogy a Bizottság eljárásokat indítson a közösségi jog lehetséges megsértése miatt.

6.   További jogi és technikai megjegyzések

6.1.

Mivel a Szerződés alapján az EKB-val konzultációt kell folytatni az irányelvjavaslatról, e célból egy idézetet kell az irányelvjavaslatba beiktatni, a Szerződés 253. cikkének megfelelően.

6.2.

Az irányelvjavaslat egyértelműbbé teszi a banki irányelvet (71) azzal, hogy kereszthivatkozást tesz a szavazati jogok 2004/109/EK irányelvben adott fogalommeghatározására (72). Bár a javasolt módosítás üdvözölt, a fogalommeghatározást egységesen kell a banki irányelv egészében alkalmazni, amint az a mellékletben további részletezésre kerül.

6.3.

A „részesedést szerezni kívánó személy” (73) fogalmát fel lehetne venni a banki irányelvben meghatározott fogalmak listájába (74). Emellett a „részesedést szerezni kívánó személy” fogalmába tartozik az irányelvjavaslat értelmében „bármely természetes vagy jogi személy” vagy „az összehangoltan fellépő több ilyen személy”. Mivel ez utóbbi fogalom banki irányelvbe való bevezetésére először tettek javaslatot, tovább kellene vizsgálni az ide tartozó helyzeteket, illetve azoknak az érintett (természetes vagy jogi) személyekre – például a bejelentési kötelezettség vonatkozásában – gyakorolt kihatásait. E vonatkozások tisztázása történhet a végrehajtási rendelkezésekben.

6.4.

Az irányelvjavaslatban előírt (75), meghosszabbított értékelési időszak vonatkozásában az EKB úgy véli, hogy annak a harmadik országból származó minden részesedést szerezni kívánóra (természetes és jogi személyre is) vonatkoznia kellene, tekintet nélkül arra, hogy szabályozott személyről van-e szó vagy sem.

6.5.

Biztosítani lehetne hosszabb (legalább tizenkét hónapos) átültetési határidőt az irányelvjavaslat vonatkozásában, valamint egy felülvizsgálati záradékot is, mivel az irányelvjavaslat a pénzügyi szektor különböző részeit érinti, és az jogszabályváltozásokkal és a nemzeti felügyeleti hatóságok gyakorlatának kiigazításával is fog járni. Egy átmeneti időszak megfontolása is hasznos lenne, különösen, ha az irányelvjavaslat elfogadását követően nem kerül egyformán gyorsan átültetésre valamennyi tagállamban, ami felvetheti például az irányelv alkalmazhatóságának kérdését is a határokon átnyúló és más illetékes hatóságokkal való konzultációt igénylő ügyekben.

7.   Szövegezési javaslatok

Amennyiben a fenti útmutatások változást eredményeznek az irányelvjavaslatban, a szövegezési javaslatokat a melléklet tartalmazza, a felügyeleti értékelés vonatkozásában javasolt határidők kivételével, amelyek az EKB álláspontja szerint olyan lényeges módosítást igényelnek, amit az EU felügyeleti hatóságaival szoros konzultációban kell elvégezni (lásd a fenti 3.1–3.6 pontokat).

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. december 18-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  A Tanács 92/49/EGK irányelve (1992. június 18.) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a 73/239/EGK irányelv, valamint a 88/357/EGK irányelv módosításáról (harmadik nem életbiztosítási irányelv) (HL L 228., 1992.8.11, 1. o.). A legutóbb a 2005/68/EK irányelvvel (HL L 323., 2005.9.12., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/83/EK irányelve (2002. november 5.) az életbiztosításról (HL L 345., 2002.12.19., 1. o.). A legutóbb a 2005/68/EK irányelvvel (HL L 323., 2005.9.12., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.). A legutóbb a 2006/31/EK irányelvvel (HL L 114., 2006.4.27., 60. o.) módosított irányelv.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/68/EK irányelve (2005. november 16.) a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról (HL L 323, 2005.12.9., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.) (a továbbiakban: banki irányelv).

(6)  COM(2006) 507 végleges.

(7)  Azaz az ügylet célját képező jogalanyt engedélyező illetékes hatóság és a részesedést szerezni kívánó intézmény illetékes hatósága.

(8)  Lásd az irányelvjavaslat 5. cikkét

(9)  A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) 2006 októberében frissített és a Nemzetközi Fizetések Bankja www.bis.org weblapján elérhető, „Alapelvek módszertana” című kiadványában hangsúlyozza, hogy a felügyeleti hatóságoknak hatásköre van bármely jelentős tulajdonosi változás elutasítására, ha az nem felel meg az új bankok jóváhagyására használt kritériumokkal összevethető kritériumoknak (lásd a 4. elv 3. alapvető kritériumát).

(10)  A banki irányelv 12. cikkének (2) bekezdése.

(11)  A banki irányelv 19. cikke (1) bekezdésének második bekezdése.

(12)  A banki irányelv javasolt új 19a. cikkének (2) bekezdése.

(13)  A banki irányelv 12. cikkének (2) bekezdése.

(14)  A banki irányelv 12. cikkének (3) bekezdése.

(15)  A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság a „Hatékony bankfelügyelet alapelvei” című, 2006 októberében frissített és a www.bis.org címen is elérhető kiadványában kiemeli az engedélyezési folyamat során a tulajdonosi szerkezet, a bank és a szélesebb csoport irányítása értékelésének (3. elv), valamint a főbb részesedésszerzések felülvizsgálata során annak megerősítésének fontosságát, hogy a vállalat leányvállalatai vagy szerkezete nem teszi ki a bankot szükségtelen kockázatnak, vagy nem hátráltatja a hatékony ellenőrzést (5. elv).

(16)  Lásd e tekintetben a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság a „Hatékony bankfelügyelet alapelvei” című kiadványát, és különösen annak 24. és 25. elvét.

(17)  A banki irányelv javasolt új 19a. cikkének (3) bekezdése.

(18)  Lásd a 2005. október 21-i COM(2005) 4080 bizottsági közleményt – EU-n belüli befektetések a pénzügyi szolgáltatási ágazatban (HL C 293., 2005.11.25., 2. o.).

(19)  A C-282/04 és C-283/04. sz. Bizottság kontra Holland Királyság egyesített ügyek (EBHT 2006., I-0000) 20. pontja. Lásd még a C-98-01. sz. Bizottság kontra Egyesült Királyság ügy (EBHT 2003, I-4641.o.) 44. pontját, a C-463/00. sz. Bizottság kontra Spanyol Királyság ügy (EBHT 2003., I-4581. o.) 57. pontját és a C-174/04. sz. Bizottság kontra Olasz Köztársaság ügy (EBHT 2005., I-4933. o.) 31. pontját.

(20)  A C-282/04 és C-283/04. sz. Bizottság kontra Holland Királyság egyesített ügyek 32. pontja.

(21)  A Szerződés 58. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

(22)  A Szerződés 58. cikkének (3) bekezdése.

(23)  A banki irányelv javasolt új 19a. cikkének (3) bekezdése.

(24)  A banki irányelv javasolt új 19a. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

(25)  A banki irányelv javasolt új 19a. cikke (1) bekezdésének e) pontja.

(26)  A banki irányelv 17. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „Az illetékes hatóságok csak akkor vonhatják vissza a hitelintézetnek kiadott engedélyt, ha a szóban forgó intézmény: … c) többé nem felel meg az engedély kiállításának alapját képező feltételeknek”.

(27)  A banki irányelv javasolt új 19. cikke (2) bekezdésének második albekezdése.

(28)  Lásd Arthur Docters van Leeuwen, az Értékpapírpiaci Szabályozók Európai Bizottsága (CESR) elnöke, Danièle Nouy, az Európai Banfelügyelők Bizottságának (CEBS) elnöke és Henrik Bjerre Nielsen, Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-bizottság (CEIOPS) elnöke által a Bizottságnak küldött, 2006. szeptember 29-i levél 2. és 4. oldalát. Elérhető a CESR weboldalán a www.cesr-eu.org címen, a CEBS weboldalán a www.c-ebs.org címen és a CEIOPS weboldalán a www.ceiops.org címen.

(29)  A banki irányelv javasolt új 19. cikkének (2) és (3) bekezdése.

(30)  A banki irányelv javasolt új 19. cikke (3) bekezdésének első albekezdése.

(31)  A banki irányelv javasolt új 19. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének első mondata.

(32)  A banki irányelv javasolt új 19a. cikkének (2) bekezdése.

(33)  A banki irányelv javasolt új 19a. cikkének (1) bekezdése.

(34)  A banki irányelv javasolt új 19. cikke (2) bekezdésének első albekezdése.

(35)  A banki irányelv javasolt új 19. cikke (2) bekezdésének második albekezdése.

(36)  A Tanács 139/2004/EK rendelete (2004. január 20.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) (a továbbiakban: ECMR).

(37)  A Bizottság 802/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 133., 2004.4.30., 1. o.) (a továbbiakban: az ECMR végrehajtási szabályai).

(38)  Az ECMR végrehajtási szabályai 5. cikkének (1) bekezdése.

(39)  Az ECMR végrehajtási szabályai 5. cikkének (2) bekezdése.

(40)  Az ECMR végrehajtási szabályai 4. cikkének (3) bekezdése.

(41)  Lásd e tekintetben az ECMR végrehajtási szabályai 5. cikke (4) bekezdésének második albekezdését.

(42)  Lásd az Európai Központi Bank az Európai Unió Tanácsának kérésére a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK irányelv átdolgozásáról és a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 1993. március 15-i 93/6/EGK tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezetekről szóló, 2005. február 17-i CON/2005/4 véleményének 6. pontját (HL C 52., 2005.3.2., 37. o.). A 10. pontban az EKB a következőket hangsúlyozza: „Amennyiben az irányelvtervezetek szerkezete a fentieknek megfelelően ebben a szakaszban nem módosítható, az EKB szerint a tervezett jogi struktúrát nem szabad a kívánt végső eredménynek tekinteni, hanem csak egy olyan hosszabb távú folyamat első lépésének, amely az EU-n belüli pénzügyi intézményekre vonatkozó, lehetőség szerint 2. szintű, közvetlenül alkalmazandó technikai jogszabálycsomag megalkotására irányul”.

(43)  Például a CEBS „A CEBS szerepe és feladatai” című, 2005 júliusi konzultációs dokumentumában (lásd a 40. és 41. pontot) kiemelte, hogy „nem kapott a Bizottságtól felkérést az új jogszabály tekintetében a technikai részletek kidolgozására (azaz a Lámfalussy-féle 2. szintre vonatkozó tanácsadásra). Valószínűtlennek látszik, hogy a Bizottság a közeljövőben ilyen kérést intézzen a bizottsághoz… Míg a CEBS ismeri és méltányolja e megközelítés kialakulásának okait, hiszi, hogy fontos a Lámfalussy megközelítés által kínált lehetőségek jövőbeni igénybe vétele”.

(44)  A banki irányelv 150. cikke (2) bekezdésének javasolt új f) albekezdése.

(45)  Az irányelvjavaslat 6. cikkében megállapítottak szerint.

(46)  A banki irányelv javasolt új 19a. cikke (4) bekezdésének második albekezdése.

(47)  A banki irányelv 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdése.

(48)  Lásd a McCrevy biztosnak írt, a határokon átnyúló konszolidációról szóló, 2006. szeptember 29-i, fent említett levél 2. oldalát, amelyben a felügyeleti hatóságok kiemelték, hogy már a jelenlegi határidők is kihívásokat vetnek fel az összetett ügyek vonatkozásában.

(49)  A banki irányelv javasolt új 19. cikke (6) bekezdésének a) pontja.

(50)  A banki irányelv javasolt új 19b. cikke és 129. cikkének (3) bekezdése. A részesedés szerzése vagy növelése jóváhagyásával kapcsolatban az „illetékes hatóságok”: i. a javasolt részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező hatóság; és ii. a részesedést szerezni kívánó személy illetékes hatósága.

(51)  A banki irányelv 129. cikke.

(52)  Az irányelvjavaslat (6) preambulumbekezdése.

(53)  A banki irányelv javasolt új 19c. cikkének (1) bekezdése.

(54)  A banki irányelv javasolt új 19c. cikkének (2) bekezdése.

(55)  A Szerződés 211. cikkének első francia bekezdése.

(56)  A Szerződés 226. cikke.

(57)  A C-508/03. sz. Bizottság kontra Egyesült Királyság ügy (EBHT 2006., I-0000) 77. pontja.

(58)  A C-82/03. sz. Bizottság kontra Olasz Köztársaság ügy (EBHT 2004., I-6635) 15. pontja

(59)  A banki irányelv javasolt új 19c. cikkének (2) és (3) bekezdése.

(60)  Az ECMR értelmében a Bizottság kizárólagos hatásköre a határozatok meghozatala (az ECMR 21. cikkének (2) és (3) bekezdése). Az ECMR a vállalkozások minden fajtájára vonatkozik, beleértve a hitelintézeteket, más pénzügyi intézményeket és biztosítótársaságokat (lásd például az ECMR 5. cikkét).

(61)  Az ECMR 11. cikkének (6) bekezdése („Információk bekérése”). Az ECMR azt is előírja, hogy a Bizottság a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival szoros és állandó kapcsolatban cselekszik, amelyektől észrevételeket és tájékoztatást szerez be (az ECMR (13) preambulumbekezdése). A Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai között hatékony információmegosztási szabályok érvényesülnek ((14) preambulumbekezdés) és a Bizottságnak joga van minden szükséges információ megkérésére ((38) preambulumbekezdés).

(62)  Az ECMR 17. cikkének (1) és (2) bekezdése.

(63)  Az ECMR 21. cikk (4) bekezdésének első albekezdése.

(64)  Az ECMR 21. cikke (4) bekezdésének második albekezdése.

(65)  A C-42/01 sz. Portugál Köztársaság kontra Bizottság ügy (EBHT 2004., I-6079) 58. és 59. pontja.

(66)  A Bizottság határozata (1999. július 20.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 1989. december 21-i 4064/89/EK tanácsi rendelet 21. cikke szerinti eljárásról (a IV/M.1616. sz. – BSCH/A. Champalimaud-ügy.) 67. pontja.

(67)  A 110/84. sz. Commune de Hillegom kontra Cornelis Hillenius ügy (EBHT 1985., 3947. o.) 27. pontja.

(68)  A C-438/04. sz. Mobistar SA kontra IBPT ügy (EBHT 2006., I-0000) 38-43. pontja.

(69)  A 110/84. sz. Commune de Hillegom kontra Cornelis Hillenius ügy 20. pontja.

(70)  Lásd a BCBS „Alapelvek módszertana” (9. lábjegyzetben már említett) 1. elvét.

(71)  A banki irányelv javasolt, módosított 12. cikke (1) bekezdésének második albekezdése.

(72)  A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlament és tanácsi irányelv 9. és 10. cikke (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.). A 2004/109/EK irányelv 32. cikkének 5. pontja előírja, hogy az értékpapírok hivatalos tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő információkról szóló, 2001/34/EK európai parlament és tanácsi irányelv (HL L 184., 2001.7.6., 1. o.) [a legutóbb a 2005/1/EK (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) irányelvvel módosított irányelv] 92. cikke – az az átmeneti rendelkezés, amelyre a banki irányelv 12. cikke (1) bekezdésének második albekezdése hivatkozik – 2007. január 20-i hatállyal elhagyásra kerül.

(73)  A banki irányelv javasolt új 19. cikke (1) bekezdésének első albekezdése.

(74)  A banki irányelv 4. cikke.

(75)  A banki irányelv javasolt új 19. cikke (6) bekezdésének a) pontja.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok (1)

A Bizottság által javasolt szöveg (2)

Az EKB által javasolt szöveg (3)

1. módosítás

Az irányelvjavaslatba illesztendő preambulumbekezdések

Az irányelvjavaslat módosítása

tekintettel a Bizottság javaslatára […],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére […],

tekintettel a Bizottság javaslatára […],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére […],

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére […],

Indokolás – Lásd a vélemény 6.1. pontját

2. módosítás

Az irányelvjavaslat (3) preambulumbekezdése.

Az irányelvjavaslat módosítása

(3)

Az illetékes hatóságok szerepének mind a hazai, mind a határokon átnyúló ügyekben a világos értékelési kritériumok és eljárások keretében végrehajtott felügyeleti értékelésből kell állnia. Ennek következtében a javasolt részesedésszerzéssel vagy befolyásoló részesedés növelésével kapcsolatban meg kell határozni a részvényesek és a vezetés felügyeleti értékelésére szolgáló kritériumokat és az alkalmazásukra szolgáló eljárást. A következetesség érdekében e kritériumoknak összhangban kell lenniük a kezdeti engedélyezési folyamat során a részvényesekkel és a vezetéssel kapcsolatban alkalmazott kritériumokkal.

(3)

Az illetékes hatóságok szerepének mind a hazai, mind a határokon átnyúló ügyekben a világos értékelési kritériumok és eljárások keretében végrehajtott felügyeleti értékelésből kell állnia. Ennek következtében a javasolt részesedésszerzéssel vagy befolyásoló részesedés növelésével kapcsolatban meg kell határozni a részvényesek és a vezetés felügyeleti értékelésére szolgáló kritériumokat és az alkalmazásukra szolgáló eljárást. A következetesség érdekében e kritériumoknak összhangban kell lenniük a kezdeti engedélyezési folyamat során a részvényesekkel és a vezetéssel kapcsolatban alkalmazott kritériumokkal. Az eljárások vonatkozásában a határidőknek arányban kell állniuk a vizsgált befolyásoló részesedés javasolt szerzése vagy növelése összetettségével.

Indokolás – Lásd a vélemény 3.6 pontját

3. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 4. cikkének módosítása

[Beillesztés]

A 2006/48/EK irányelv szövege a következőképpen módosul:

[…] Az 4. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:

részesedést szerezni kívánó személy” olyan természetes vagy jogi személy, vagy az összehangoltan fellépő több ilyen személy, aki döntést hozott befolyásoló részesedés közvetlen vagy közvetett szerzésére egy hitelintézetben, vagy az ilyen befolyásoló részesedés további közvetlen vagy közvetett növelésére, aminek eredményeképpen szavazati jogainak vagy birtokolt részesedésének aránya elérné vagy meghaladná a 20, 30 vagy 50 %-ot, vagy a hitelintézet a leányvállalatává válna;

Indokolás – Lásd a vélemény 6.3. pontját

4. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 4. cikke (11) bekezdésének módosítása

[Beillesztés]

A 2006/48/EK irányelv szövege a következőképpen módosul:

[…]. A 4. cikk (11) bekezdése az alábbi második albekezdéssel egészül ki:

A 12. cikk (1) bekezdése, a 19., a 20. és a 21. cikkek alkalmazásában a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkében említett szavazati jogokat veszik figyelembe.

Indokolás – Lásd a vélemény 6.2. pontját

5. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EC irányelv 19. cikke (6) bekezdésének módosítása

(6)   Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot ötven munkanapra meghosszabbíthatják a következő esetekben:

a)

ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik és az érintett harmadik országban a szükséges információk átadásának jogi akadályai vannak;

b)

a 143. cikk szerinti értékelés esetében.

(6)   Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot […] munkanapra meghosszabbíthatják a következő esetekben

a)

ha a részesedést szerezni kívánó jogi személy tevékenysége végzésének központja, vagy természetes személy esetében szokásos tartózkodási helye a Közösségen kívül van, és az érintett harmadik országban a szükséges információk átadásának akadályai vannak;

b)

a 143. cikk szerinti értékelés esetében; vagy

Indokolás – Lásd a vélemény 6.4. pontját

6. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19. cikke (6) bekezdése c) pontjának módosítása

[Beillesztés]

c)

ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az értékelés összetett jellegű.

Indokolás – Lásd a vélemény 3.6. pontját

7. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (1) bekezdésének módosítása

(1)   A 19. cikk (1) bekezdésében előírt értesítés és a 19. cikk (3) bekezdésében említett információk értékelésekor az illetékes hatóságok a részesedést szerezni kívánó személynek a viszontbiztosítóra gyakorolt valószínűsíthető befolyását figyelembe véve az alábbi kritériumok alapján értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a javasolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát: […]

(1)   A 19. cikk (1) bekezdésében előírt értesítés és a 19. cikk (3) bekezdésében említett információk értékelésekor az illetékes hatóságok a részesedésszerzésben érintett hitelintézet megbízható és prudens működésének biztosítása érdekében, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek a hitelintézetre gyakorolt valószínűsíthető befolyását figyelembe véve az alábbi kritériumok alapján értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a javasolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát: […]

Indokolás – Lásd a vélemény 2.2. pontját

8. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (1) bekezdése a) pontjának módosítása

a)

a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

a)

a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve és gyakorlata;

Indokolás – Lásd a vélemény 2.7. pontját – a felügyeleti értékelési kritériumok egyértelművé tétele

9. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (1) bekezdése b) pontjának módosítása

b)

a javasolt részesedésszerzés eredményeképpen a hitelintézet üzleti ügyeit igazgató bármely személy jó hírneve és tapasztalata;

b)

a javasolt részesedésszerzés eredményeképpen a hitelintézet üzleti ügyeit ténylegesen igazgató vagy arra jelentős befolyást gyakorló bármely személy jó hírneve és tapasztalata

Indokolás – Lásd a vélemény 2.7. pontját – a felügyeleti értékelési kritériumok egyértelművé tétele

10. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (1) bekezdése d) pontjának módosítása

d)

a hitelintézet képessége a javasolt részesedésszerzés után az ezen irányelvből, továbbá a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének (7) bekezdése szerinti bármely alkalmazandó ágazati szabályból adódó kötelezettségei folyamatos teljesítésére, beleértve különösen ezen irányelv 12. cikkének (3) bekezdését és 22. cikkét;

d)

a részesedésszerzésben érintett hitelintézet képessége a javasolt részesedésszerzés után ezen irányelv, és adott esetben más irányelvek – különösen a 2000/46/EK, a 2002/87/EK és a 2006/49/EK irányelv – valamennyi alkalmazandó felügyeleti követelményének való megfelelésre;

Indokolás – Lásd a vélemény 2.7. pontját– a felügyeleti értékelési kritériumok egyértelművé tétele

11. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (1) bekezdése e) pontjának módosítása

e)

ésszerű okok megléte annak feltételezésére, hogy a javasolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek el vagy kísérelnek meg a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében, vagy hogy a javasolt részesedésszerzés növeli az ilyen magatartás kockázatát;

e)

ésszerű okok megléte annak feltételezésére, hogy a javasolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek el vagy kísérelnek meg a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében, illetve bármely más súlyos bűncselekményt, vagy hogy a javasolt részesedésszerzés növeli az ilyen magatartás kockázatát;

Indokolás – Lásd a vélemény 2.7. pontját – a felügyeleti értékelési kritériumok egyértelművé tétele

12. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (1) bekezdése f) pontjának módosítása

[Beillesztés]

f)

a javasolt részesedésszerzés eredményeként a részesedésszerzéssel érintett hitelintézet olyan csoport részévé válik-e, amelynek szerkezete a hatékony felügyelet lehető tételéhez elegendően átlátható lesz.

Indokolás – Lásd a vélemény 2.4. pontját

13. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (1) bekezdése g) pontjának módosítása

[Beillesztés]

g)

amennyiben a részesedést szerezni kívánó tevékenysége végzésének központja az EU-n kívül van és felügyelete is ott történik, a részesedést szerezni kívánó hatékony felügyelet alatt áll-e az érintett harmadik országban, és hogy e harmadik ország illetékes hatóságai készek-e a kielégítő együttműködésre azon illetékes hatóságokkal, amelyek a részesedésszerzéssel érintett hitelintézetet engedélyezték;

Indokolás – Lásd a vélemény 2.5. pontját

14. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (1) bekezdése h) pontjának módosítása

[Beillesztés]

h)

a részesedésszerzéssel érintett hitelintézet vállalati irányítási szabályozása kellően szilárd-e ahhoz, hogy megelőzze a hitelintézet döntéshozatali folyamatában a lehetséges patthelyzet kialakulását a javasolt részesedésszerzést követően;

Indokolás – Lásd a vélemény 2.6. pontját

15. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (2) bekezdésének módosítása

(2)   Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha úgy találják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes.

(2)   Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha nem bizonyosodtak meg arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes.

Indokolás – Lásd a vélemény 2.3. pontját

16. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19a. cikke (3) bekezdésének módosítása

(3)   A tagállamok nem szabhatnak előzetes feltételeket a megszerzendő részesedési arány tekintetében és nem vizsgálhatják a részesedésszerzést a piac gazdasági igényei alapján.

(3)   Az illetékes hatóságok határozhatnak a befolyásoló részesedés javasolt szerzésének vagy növelésének jóváhagyásáról, azzal a feltétellel, hogy a részesedést szerezni kívánó teljesít minden kötelezettségvállalást, amibe az illetékes hatóság vonatkozásában a fent meghatározott feltételek teljesítése céljából bocsátkozott. A tagállamok nem vizsgálhatják a részesedésszerzést a piac gazdasági igényei alapján.

Indokolás – Lásd a vélemény 2.6. és 2.8. pontját

17. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19b. cikkének módosítása

A 19. és a 19a. cikket kiegészítve, továbbá egyéb rendelkezés hiányában a részesedésszerzéseknek a 19a. cikk (1) bekezdése szerinti értékelése a 129. cikk (3) bekezdésétől függ, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

[…] (3) egy másik tagállamban engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiztosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő társaság felett ellenőrzést gyakorló természetes vagy jogi személy.

A 19. és a 19a. cikket kiegészítve, továbbá egyéb rendelkezés hiányában a javasolt részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező illetékes hatóság konzultációt folytat a részesedést szerezni kívánó személy illetékes hatóságával, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

[…] (3) egy másik tagállamban engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiztosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő társaság felett ellenőrzést gyakorló természetes vagy jogi személy.

Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek. Egymás számára rendelkezésre bocsátanak a javasolt részesedésszerzés értékeléséhez lényeges vagy abban jelentőséggel bíró bármely információt.

A javasolt részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező illetékes hatóság határozata utal a részesedést szerezni kívánó személy illetékes hatósága részéről kinyilvánított véleményre vagy fenntartásra.

Indokolás – Lásd a vélemény 4. pontját

18. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 19c. cikkének módosítása

(1)   A Bizottság felszólíthatja az illetékes hatóságokat, hogy haladék nélkül nyújtsák be neki azokat a dokumentumokat, amelyekre a 19., a 19a. a 19b. cikk szerinti értékelést alapozták, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek adott indokokat.

[…]

(1)   A Bizottság felszólíthatja az illetékes hatóságokat, hogy haladék nélkül nyújtsák be neki azokat a dokumentumokat, amelyekre a 19., a 19a. a 19b. cikk szerinti értékelést alapozták, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek adott indokokat, amennyiben:

a)

az illetékes hatóság az értékelés befejezésekor úgy határozott, hogy tiltakozik a javasolt részesedésszerzés ellen, és a Bizottság hivatalos panaszt kapott a részesedést szerezni kívánó személytől; vagy

b)

ésszerű okkal feltételezhető, hogy az illetékes hatóság nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a felügyeleti értékelési kritériumokat vagy eljárásokat.

[…]

Indokolás – Lásd a vélemény 5. pontját

19. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EC irányelv 21. cikke (3) bekezdésének módosítása

A 2006/48/EK irányelv 21. cikkének (3) bekezdése (4)

(3)   A befolyásoló részesedés és az e cikkben említett, a tulajdoni hányadra vonatkozóan megállapított többi küszöbérték meghatározásához a 2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 92. cikkeiben említett szavazati jogokat kell figyelembe venni.

A 2006/48/EK irányelv szövege a következőképpen módosul (5):

[…] A 21. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)   A befolyásoló részesedés és az e cikkben említett, a tulajdoni hányadra vonatkozóan megállapított többi küszöbérték meghatározásához a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkében említett szavazati jogokat kell figyelembe venni.

Indokolás – Lásd a vélemény 6.2. pontját

20. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EK irányelv 129. cikkének módosítása

A 2006/48/EK irányelv szövege a következőképpen módosul:

5.

A 129. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„3.   A 19a. cikk (1) bekezdésével összhangban lévő értékelés esetében a javasolt részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező illetékes hatóság konzultációt folytat a részesedést szerezni kívánó személy illetékes hatóságával.

A javasolt részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező illetékes hatóság határozata utal a részesedést szerezni kívánó személy illetékes hatósága részéről kinyilvánított véleményre vagy fenntartásra.”

[Törlés]

Indokolás – Lásd a vélemény 4. pontját

21. módosítás

Az irányelvjavaslat 5. cikke

A 2006/48/EC irányelv 150. cikke (2) bekezdése f) pontjának módosítása

f)

a 19a. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumok részletezése és tisztázása a jövőbeni fejlemények figyelembevétele és ezen irányelv egységes alkalmazása érdekében.

f)

a következők formátumának, szerkezetének és tartalmának, valamint a következőkre vonatkozó eljárásoknak a meghatározása:

a részesedést szerezni kívánó személy részéről a 19. cikk (1) bekezdése alapján szükséges bejelentés;

az illetékes hatóságoktól a 19. cikk (2) bekezdése értelmében kapott átvételi elismervény, és

a 19a. cikk (4) bekezdésének első albekezdésében említett, a 19a. cikk (1) bekezdése értelmében történő felügyeleti értékeléshez szükséges információkat meghatározó lista;

g)

a 19. cikk (1) bekezdésében említett, „összehangoltan fellépő több ilyen személy” fogalmának egyértelművé tétele;

h)

azon feltételek egyértelművé tétele, amelyeket az illetékes hatóságok figyelembe vehetnek, hogy a 19. cikk (1) bekezdése szerinti javasolt részesedésszerzés vagy növelés a 19. cikk (6) bekezdésének c) pontja értelmében összetett ügynek minősül-e;

i)

a felügyeleti értékelésre a 19a. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumok részletezése és tisztázása; vagy

j)

a 19a. cikk (3) bekezdésében említett azon kötelezettségvállalások típusa, amelyekbe a részesedést szerezni kívánók az illetékes hatóság vonatkozásában bocsátkozhatnak.

Indokolás – Lásd a vélemény 2.8., 3.5., 3.6. és 6.3. pontját

22. módosítás

Az irányelvjavaslat 6a. cikke (új)

Felülvizsgálat

[Beillesztés]

6a. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben […]-ig megvizsgálja az irányelv működését és beszámol arról, valamint jelentését a megfelelő javaslatok kíséretében beterjeszti az Európai Parlament és a Tanács elé.

Indokolás – Lásd a vélemény 6.5. pontját

23. módosítás

Az irányelvjavaslat 6. cikkének (1) bekezdése

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [az irányelv hatályba lépését követő hat hónappal] megfeleljenek. […]

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [az irányelv hatályba lépését követő tizenkét hónappal] megfeleljenek […]

Indokolás – Lásd a vélemény 6.5. pontját

24. módosítás

Az irányelvjavaslat 7. cikke (új)

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

(1)   Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

(2)   A befolyásoló részesedés szerzése vagy növelése vonatkozásában végzett olyan felügyeleti értékelést, aminek vonatkozásában a 19. cikk (1) bekezdésében említett bejelentést azt megelőzően nyújtották be az illetékes hatóságnak, hogy hatályba léptek volna az ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, a tagállamban a bejelentés időpontjában hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni.

Indokolás – Lásd a vélemény 6.5. pontját


(1)  A melléklet szerkesztési javaslatai az irányelvjavaslat szövegén alapulnak, és az EKB e véleményben szereplő javaslatainak tükrözésére szorítkoznak. A szerkesztési javaslatok az irányelvjavaslat egyes rendelkezéseit, és különösen a banki irányelv módosításait bevezető 5. cikket módosítják. A javaslatokatértelemszerűen alkalmazni kell az irányelvjavaslattal módosított egyéb közösségi irányelvekre.

(2)  A szövegben áthúzva szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(3)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg.

(4)  Itt az áthúzás azt jelzi, hogy az EKB a banki irányelv jelenlegi 21. cikkének (3) bekezdéséből javasolja a szöveg elhagyását.

(5)  Itt a vastag betűvel szedett szöveg azt jelzi, hogy az EKB a banki irányelv jelenlegi 21. cikkének (3) bekezdéséből javasolja a szöveg beillesztését.


Top