EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0056

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2005. december 15. ) a pénzeszközök átutalását kísérő megbízói információkról szóló EK-rendelet iránti javaslatról (CON/2005/56)

OJ C 336, 31.12.2005, p. 109–114 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

31.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 336/109


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2005. december 15.)

a pénzeszközök átutalását kísérő megbízói információkról szóló EK-rendelet iránti javaslatról

(CON/2005/56)

(2005/C 336/07)

2005. október 14-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a pénzeszközök átutalását kísérő megbízói információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 343 végleges) (a továbbiakban: rendelettervezet) (1).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre elsősorban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdésén és 105. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésén alapul, mivel a rendelettervezet a Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) alapvető feladatával, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdításával kapcsolatos (2). Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   A közvetítő fizetési szolgáltató kötelezettségei

1.1.

A „közvetítő fizetési szolgáltató” (a továbbiakban: közvetítő FSZ) a rendelettervezet 3. cikkének 6. bekezdésében szereplő fogalommeghatározása szerint olyan fizetési szolgáltató (a továbbiakban: FSZ), „aki sem a megbízó, sem a kedvezményezett fizetési szolgáltatója, de részt vesz a pénzeszközök átutalásának végrehajtásában”. Mivel a fizetési, elszámolási és teljesítési rendszerek üzemeltetői és az üzenetküldő szolgáltatók egyaránt részt vesznek a pénzeszközök átutalásának végrehajtásában, úgy tűnik, hogy kiterjed rájuk a rendelettervezet hatálya.

1.2.

Az ilyen üzemeltetők és szolgáltatók ugyanakkor nem állnak közvetlen ügyféli-szolgáltatói kapcsolatban a megbízóval vagy a kedvezményezettel, és ezért nem áll rendelkezésükre a rendelettervezet által előírt valamennyi információ. Ezért kötelezettségeket csak az ügyféllel közvetlen kapcsolatban álló hitelintézetekre, illetve az olyan pénzügyi jogalanyokra kellene meghatározni, amelyek a pénzeszközök átutalásának végrehajtásakor a fizetési láncolat részei, mivel ezek rendelkeznének a szükséges információkkal (3).

1.3.

A fentiekre tekintettel az EKB nyomatékosan ajánlja a rendelettervezet egy magyarázó preambulumbekezdéssel és egy olyan kifejezett mentesítéssel való kiegészítését, amely alapján a fizetési, elszámolási és teljesítési rendszerek üzemeltetői és az üzenetküldő szolgáltatók mentesülnének a rendelettervezet hatálya alól. Ez a mentesítés nem járna az ilyen rendszerek üzemeltetőinek annak biztosítására vonatkozó kötelezettségének sérelmével, hogy az ilyen rendszerekbe került fizetési megbízásokat hatékonyan nyomon lehessen követni a rendszer résztvevőinek megfelelő azonosításával. Ezzel kapcsolatban az EKB rámutat arra, hogy a harmadik pénzmosási irányelv tartalmaz egy olyan preambulumekezdést, amely alapján nem tartoznak az irányelv hatálya alá azon természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek a hitelintézetek vagy pénzügyi szolgáltatók számára a pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldő vagy egyéb háttérrendszert, illetve elszámolási vagy fizetési rendszert működtetnek (4).

1.4.

A rendelettervezet 13. cikkének (2) bekezdése továbbá a közvetítő FSZ azon esetekben felmerülő kötelezettségeiről szól, amikor nem kap teljes körű megbízói információt. A Pénzügyi Akció Munkacsoport („PAM”) VII., elektronikus átutalásokról szóló különleges ajánlásával kapcsolatos felülvizsgált értelmező megjegyzése (5) (a továbbiakban: értelmező megjegyzés) 12. és 13. bekezdései nem tartalmaznak hasonló adatszolgáltatási követelményt. Az EKB ezzel kapcsolatban ellenzi az arra vonatkozó javaslatot, hogy a közvetítő FSZ legyen köteles tájékoztatni a kedvezményezett FSZ-ját arról, hogy az információ nem teljes. Helyénvalóbb lenne, ha e kötelezettség inkább a közvetlenül érintett feleket (vagyis a megbízó, illetve a kedvezményezett FSZ-ját) terhelné, mivel azok minden esetben a szükséges információk birtokában lennének a rendelettervezet II. és III. fejezeteinek rendelkezései szerint. A közvetítő FSZ kötelezettségeinek kizárólag a rendelettervezet 12. cikkében és a 13. cikk (1) bekezdésében szereplő feladatoknak kellene lennie: a pénzátutalásokat kísérő, összes megbízói információ megmaradásának biztosítása, valamint ezen információk öt évig való megőrzése. Ezért a 13. cikk (2) bekezdését el kellene hagyni.

2.   Fogalommeghatározások

2.1.

Általános észrevételként kívánatos lenne a lehető legnagyobb mértékű konzisztencia biztosítása a belső piacon nyújtott fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv (6) 4. cikkében, illetve a rendelettervezetben szereplő fogalommeghatározások között, különösen a rendelettervezet 3. cikkének 8. pontjában szereplő „fizetési szolgáltatás használója” fogalommeghatározás tekintetében.

2.2.

A PAM VII., elektronikus átutalásokról szóló különleges ajánlása (a továbbiakban: SR VII) kifejezetten kiterjed a pénzügyi intézményekre, beleértve a pénzutalványozókat. A rendelettervezet nem tartalmaz kifejezett hivatkozást a pénzutalványozókra. Nagyon valószínű, hogy 3. cikk 5. pontjában található „fizetési szolgáltató” fogalommeghatározás kiterjed a pénzutalványozókra, mégis be lehetne vezetni ide egy, a pénzutalványozókra való hivatkozást annak biztosítása érdekében, hogy rendelettervezet kifejezetten konzisztens legyen az SR VII-tel.

2.3.

A fogalommeghatározásokat továbbá ki kellene egészíteni az „egyedi azonosító” fogalommeghatározásával, amely a megbízó azonosítására előírt adatok különböző lehetséges kombinációit tükrözné.

3.   Kereskedelmi ügyletek

3.1.

Az EKB megállapítja, hogy a rendelettervezet (6) preambulumbekezdése arról szól, hogy bizonyos feltételek – többek között „kereskedelmi ügyletből” származó pénzeszközök átutalása esetén – az átutalás mentesül a rendelet hatálya alól. A rendelettervezet nem tartalmazza a „kereskedelmi ügyletek” fogalommeghatározását, de a 2. cikk (2) bekezdése alapján a rendelettervezetet „nem kell alkalmazni a pénzeszközök hitelkártyával, betéti kártyával vagy hasonló fizetőeszközzel végzett kereskedelmi ügyletből származó átutalására”.

3.2.

Az értelmező megjegyzés 10.a. bekezdése nem használja kifejezetten a „kereskedelmi” kifejezést. Arról rendelkezik inkább, hogy az SR VII nem terjed ki a hitelkártyával vagy betéti kártyával végzett ügyletekből származó átutalásokra, ameddig az ügyletből származó valamennyi átutalást kíséri a hitelkártya vagy betéti kártya száma. A 10.a. bekezdés ugyanakkor azt is kimondja, hogy amikor a pénzátutalás végrehajtására fizetési rendszerként hitelkártyákat vagy betéti kártyákat alkalmaznak, azokra kiterjed az SR VII, és az üzenetnek tartalmaznia kell a szükséges információt. Ez azt sugallja, hogy az SR VII különbséget tesz azon két eset között, amikor a kártyákat nyújtott termékek és szolgáltatások kifizetésére használják (amire az SR VII hatálya nem terjed ki), illetve amikor a kártyákat banki átutalások indítására használják (amire az SR VII hatálya kiterjed). Az EKB az javasolja, hogy a rendelettervezet (6) preambulumbekezdését és 2. cikke (2) bekezdésének első albekezdését szerkesszék újra az értelmező megjegyzéssel való nagyobb mértékű konzisztencia megteremtése érdekében (7).

3.3.

Általánosságban úgy tűnik, hogy a rendelettervezet 2. cikkének (2) bekezdése arra a feltevésre épül, hogy a megbízó és/vagy a kedvezményezett FSZ-ja mindig képes annak megállapítására, hogy a hitelkártyát vagy betéti kártyát nyújtott termékek és szolgáltatások kifizetésére vagy banki átutalás indítására használtak-e. Ez a feltevés azonban nem minden esetben helytálló, mivel ilyen ügyletekre a fizetési eszközök valamennyi típusa alkalmazható. Amikor a fizetés hitelkártyával vagy betéti kártyával történik, kizárólag a hitelkártya vagy betéti kártya rendszer tulajdonosa/üzemeltetője kap olyan információkat, amelyekből az meg tudja állapítani az ügylet célját. A megbízó és a kedvezményezett FSZ-i csak azon információkat kapják meg, amelyek az ügyletnek ügyfélszámláikon való teljesítéséhez szükségesek, azaz nem kapnak információt az ügylet céljával kapcsolatban. Egy olyan rendszer bevezetése, amely kötelezővé tenné a FSZ-k számára az ilyen átutalások céljának ellenőrzését, ezért nem lenne összeegyeztethető a fizetési rendszerek zavartalan működésével. Míg tehát az EKB elfogadja, hogy szükséges az olyan ügyletek mentesítése a teljes körű megbízói információk szolgáltatásának követelménye alól, ahol a hitelkártyát vagy a betéti kártyát a nyújtott termékek és szolgáltatások kifizetésére használják, a javaslat a gyakorlatban kivihetetlen, mivel nem áll a rendelettervezet hatálya alá tartozó jogalanyok rendelkezésére olyan eszköz, amely minden körülmények között lehetővé tenné számukra a fizetés céljának azonosítását. Ugyanakkor a 2. cikk (2) bekezdése mögötti szándék az lehet, hogy a megbízó hitelkártyaügyletéhez kapcsolódó költségszámla (a megbízó FSZ-ján keresztüli) teljesítése nem olyan banki átutalás része, amelyet a hitelkártyával indítottak, hanem egy teljesen különálló banki átutalás a megbízó részéről a hitelkártya-társaság felé. Ebben az esetben az EKB egyetért a 2. cikk (2) bekezdésének tartalmával, de a jogbiztonság érdekében azt javasolja, hogy ezt a szándékot tegyék világosabbá a rendelettervezetben.

4.   Kötegelt fájlban történő átutalás

A rendelettervezet 7. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a kötegelt fájlban történő átutalásról a Közösségen kívüli kedvezményezettek számára. Az ilyen átutalások esetén egy megbízó különböző kedvezményezetteknek való átutalásait kötegelik, és azokat általában a folyamatban részt vevő első FSZ vagy a fizetési rendszer üzemeltetője „bontja ki”, majd a kedvezményezett FSZ-ja szerint szétválogatják azokat. Ezért sem a kedvezményezett, sem annak FSZ-ja nem lesz képes annak felismerésére, hogy a kapott pénzeszközök eredetileg kötegelt fájlban kerültek átutalásra. Amennyiben a kedvezményezett egy olyan államban található, amely a PAM tagja, a kérdéses államnak is alkalmaznia kell az SR VII-et. Következtetésképpen a kedvezményezett FSZ-jának kapcsolatba kellene lépnie a megbízó Közösségen belüli FSZ-jával vagy az első közvetítő FSZ-val a vonatkozó információk beszerzése érdekében. Az EKB megjegyzi, hogy ezért a kötegelt fájlban történő átutalás határon átnyúló alkalmazása nagyszámú kérést fog eredményezni a megbízotti információk iránti.

5.   A Közösségen kívüli területekkel vagy országokkal kötött megállapodások

A rendelettervezet 18. cikke alapján az Európai Bizottság engedélyezheti a tagállamok és a Közösségen kívüli országok vagy területek közötti olyan megállapodásokat, amelyek eltéréseket tartalmaznak a rendelettervezettől. Az ilyen engedély számos feltétel fennállása esetén adható meg. Tekintettel a pénzügyi piacok konszolidációjára az EU-ban és az egységes eurofizetési térség fejlődésére, az első és a harmadik feltétel (azaz, hogy az érintett ország vagy terület monetáris uniót alkot az érintett tagállammal vagy az érintett tagállam valutaterületéhez tartozik, illetve hogy az érintett ország vagy terület a joghatósága alá tartozó FSZ-któl ugyanazon szabályok alkalmazását követeli meg, mint a rendelettervezetben megállapítottak) elégségesnek tűnnek az engedélyezéshez kapcsolódó követelmény céljainak elérésére. Ezért a második feltételt (azaz, hogy az érintett ország vagy terület tagja az adott tagállam fizetési és elszámolási rendszerének) el lehetne hagyni.

6.   Szerkesztési javaslatok

A melléklet tartalmazza azokat a szerkesztési javaslatokat, ahol a vélemény szerint a rendelettervezetet módosításra szorul.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. december 15-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ez a vélemény a rendelettervezet azon változata alapján készült, amellyel kapcsolatban az EKB-val hivatalos konzultációt folytattak, azaz a 2005. július 26-i változat alapján. Az EKB ugyanakkor tudomással bír arról, hogy az Egyesült Királyság elnöksége alatt a rendelettervezet tanácsi munkacsoporti szinten további átdolgozáson ment keresztül.

(2)  Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre továbbá a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 22. cikkén alapul, amely az EKB és a nemzeti központi bankok többek között azon feladatáról rendelkezik, hogy biztosítsák a Közösségen belüli és más államokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható működését.

(3)  Itt az EKB a rendelettervezet II. és III. fejezeteiben előírt információkra utal. Hasonló megjegyzés található az Európai Unió Tanácsának kérésére a pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló, 2005. február 4-i CON/2005/4 EKB-vélemény (HL C 40., 2005.2.17., 9. o.) 12. bekezdésében. A véleményben az EKB rámutatott arra a tényre, hogy a fizetési rendszerek működtetői csupán bizonyos információk egyszerű meglétét képesek ellenőrizni; nem tudják ellenőrizni az ilyen információk minőségét, teljességét, pontosságát vagy értelmetlenségét. Az EKB azt ajánlotta, hogy a fizetési rendszerek működtetőit mentesítsék a kedvezményezett azonosításának követelménye alól, az annak biztosítására vonatkozó kötelezettségük sérelme nélkül, hogy az ilyen rendszerekbe került fizetési megbízásokat hatékonyan nyomon lehessen követni a rendszer résztvevőinek megfelelő azonosításával.

(4)  A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) (34) preambulumbekezdése.

(5)  Elérhető a PAM honlapján: www.fatf-gafi.org.

(6)  A belső piacon nyújtott fizetési szolgáltatásokról, és a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelvek módosításáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslat, 2005. december 1., COM(2005) 603 végleges; elérhető a Bizottság honlapján: www.europa.eu.int.

(7)  Az EKB ugyanakkor rámutat az értelmező megjegyzés kissé megtévesztő szóhasználatára: a kártyák használatára „fizetési rendszerként” utal, amikor arról rendelkezik, hogy a banki átutalások indítására használt kártyás fizetésekre kiterjed az SR VII.


MELLÉKLET

SZERKESZTÉSI JAVASLATOK

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG (1)

AZ EKB ÁLTAL JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK (2)

1. módosítás

(6) preambulumbekezdés

[Javaslat egy új (6) preambulumbekezdés beillesztésére és a további preambulumbekezdések megfelelő újraszámozására.]

Az e rendeletben meghatározott kötelezettségeket a fizetési láncolatban szereplő, az átutalások végrehajtását biztosító azon jogalanyoknak kell teljesítenie, amelyek ügyfél-szolgáltatói kapcsolatban állnak a megbízóval és a kedvezményezettel. Mivel sem a fizetési, elszámolási és teljesítési rendszerek üzemeltetői, sem pedig az üzenetküldő szolgáltatók nem állnak ilyen kapcsolattal, rájuk nem terjed ki e rendelet hatálya.

Indokolás – Lásd a vélemény 1.1-1.3. bekezdéseit

2. módosítás

(6) preambulumbekezdés

(6)

A pénzeszközök azon átutalásainál, amelyek kereskedelmi ügyletből származnak vagy amelyeknél a megbízó és a kedvezményezett a saját nevében eljáró fizetési szolgáltató, kisebb a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata, ezért ezek az átutalások mentesülnek e rendelet hatálya alól, azzal a feltétellel, hogy az átutalások mindig visszavezethetők legyenek a megbízóig.

(6)

A pénzeszközök azon átutalásai, amelyek esetében kisebb a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata mentesülnek e rendelet hatálya alól. Ezek a mentességek a hitelkártyákat vagy betéti kártyákat, az ATM-es pénzfelvételeket, a közvetlen számlaterheléseket, az elektronikusan feldogozott csekkeket, az adó, pénzbírság vagy egyéb illetékek befizetését, valamint azon ügyleteket érintik, amelyeknél a megbízó és a kedvezményezett a saját nevében eljáró fizetési szolgáltató.

Emellett a nemzeti fizetési rendszerek sajátosságainak megjelenítése érdekében a tagállamok úgy dönthetnek, hogy mentesítik az olyan elektronikus „giro” fizetéseket is, amelyek minden esetben lehetővé teszik az átutalások visszavezetését a megbízóhoz. Amennyiben a tagállamok a 2005/60/EK rendeletben kérték az elektronikus pénzre vonatkozó eltérést, ez az eltérés e rendelet keretében is alkalmazandó azzal a feltétellel, hogy az átutalt összeg nem haladja meg az 1 000 eurót.

Indokolás – Lásd a vélemény 3.1-3.3. bekezdéseit

3. módosítás

2. cikk (2) bekezdés, első albekezdés

2.

Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a pénzeszközök hitelkártyával, betéti kártyával vagy hasonló fizetőeszközzel végzett kereskedelmi ügyletből származó átutalására, feltéve, hogy a kereskedelmi ügyletből származó átutalásokat az ügylet megbízóig történő nyomon követését lehetővé tévő egyedi azonosító kíséri.

2.

Azon esetek kivételével, amikor a hitelkártyát vagy betéti kártyát banki átutalás indítására használják, e rendeletet nem kell alkalmazni a pénzeszközök hitelkártyával, betéti kártyával vagy hasonló fizetőeszközzel végzett ügyletből származó átutalására, feltéve, hogy az ügyletből származó átutalásokat az ügylet megbízóig történő nyomon követését lehetővé tévő egyedi azonosító kíséri.

Indokolás – Lásd a vélemény 3.1-3.3. bekezdéseit

4. módosítás

2. cikk (2) bekezdés, második albekezdés

[Javaslat egy új második albekezdés beillesztésére a 2. cikk (2) bekezdésébe, illetve a 2. cikk (2) bekezdése jelenlegi második albekezdésének átszámozására úgy, hogy az a harmadik albekezdés legyen.]

Ezt a rendeletet nem alkalmazzák a fizetési, elszámolási és teljesítési rendszerek üzemeltetői és üzenetküldő szolgáltatók esetében.

Indokolás – Lásd a vélemény 1.1-1.3. bekezdéseit

5. módosítás

3. cikk (5) bekezdés

5.

„fizetési szolgáltató”: az a természetes vagy jogi személy, aki üzleti vállalkozása részeként fizetési szolgáltatásokat nyújt a fizetési szolgáltatások használóinak;

5.

„fizetési szolgáltató”: az a természetes vagy jogi személy (beleértve a pénzutalványozókat), aki üzleti vállalkozása részeként fizetési szolgáltatásokat nyújt a fizetési szolgáltatások használóinak;

Indokolás – Lásd a vélemény 2.2. bekezdését

6. módosítás

3. cikk (8) bekezdés

8.

„fizetési szolgáltatás használója”: az a természetes vagy jogi személy, aki megbízóként vagy kedvezményezettként fizetési szolgáltatást használ;

8.

„fizetési szolgáltatás használója”: az a természetes vagy jogi személy, aki megbízóként vagy kedvezményezettként vagy mindkettőként fizetési szolgáltatást használ;

Indokolás – Lásd a vélemény 2.1. bekezdését

7. módosítás

3. cikk (10) bekezdése

[A rendelettervezet jelenleg nem tartalmazza a 3. cikk 10. pontját – a javaslat egy további fogalommeghatározás bevezetésére irányul]

10.

„egyedi azonosító” a fizetési szolgáltató által — az átutalás lebonyolítására használt fizetési és elszámolási rendszer vagy üzenőrendszer protokolljának megfelelően — meghatározott betűk, számok vagy jelek kombinációja.

Indokolás – Lásd a vélemény 2.3. bekezdését

8. módosítás

13. cikk (2) bekezdés

2.

Amennyiben az (1) bekezdésben említett esetben a közvetítő fizetési szolgáltató nem kapott teljes körű információt a megbízóról, a pénzátutaláskor tájékoztatja erről a kedvezményezett fizetési szolgáltatóját.

[El kell hagyni.]

Indokolás – Lásd a vélemény 1.4. bekezdését

9. módosítás

18. cikk (1) bekezdés, második albekezdés, b) pont

b)

az érintett tagállam fizetési és elszámolási rendszerének tagja;

b)

[El kell hagyni.]

Indokolás – Lásd a vélemény 5. bekezdését


(1)  A dőlt betűvel szedett szövegrészek azok, amelyek elhagyását az EKB javasolja.

(2)  A vastag betűvel szedett szövegrészek azok, amelyek beillesztését az EKB javasolja.


Top