Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014X1015(01)

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 60. számú előírása – Egységes rendelkezések a kétkerekű motorkerékpároknak és mopedeknek a vezető által működtetett kezelőszervek – többek között a kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása – tekintetében történő jóváhagyásáról

OJ L 297, 15.10.2014, p. 23–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/60/oj

15.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/23


A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti szövegei rendelkeznek. Ennek az előírásnak a státusa és hatálybalépésének időpontja az ENSZ-EGB TRANS/WP.29/343 sz. státusdokumentumának legutóbbi változatában ellenőrizhető a következő weboldalon:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 60. számú előírása – Egységes rendelkezések a kétkerekű motorkerékpároknak és mopedeknek a vezető által működtetett kezelőszervek – többek között a kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása – tekintetében történő jóváhagyásáról

Tartalmaz minden olyan szöveget, amely az alábbi időpontig érvényes volt:

A 00. módosítássorozat 4. kiegészítése – hatálybalépés dátuma: 2013. november 3.

TARTALOM

ELŐÍRÁS

1.

Alkalmazási kör

2.

Fogalommeghatározások

3.

Jóváhagyási kérelem

4.

Jóváhagyás

5.

Követelmények

6.

A járműtípus módosításai

7.

A gyártás megfelelősége

8.

Szankciók nem megfelelő gyártás esetén

9.

A gyártás végleges leállítása

10.

A jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok és a típusjóváhagyó hatóságok neve és címe

MELLÉKLETEK

1.

Értesítés

2.

A jóváhagyási jelek elrendezése

1.   ALKALMAZÁSI KÖR

Ez az előírás az L1 és L3  (1) kategóriájú járművekre és a vezető által működtetett kezelőszerveikre vonatkozik.

Az előírás a mopedek és a motorkerékpárok kezelőszerveinek, visszajelző lámpáinak és kijelzőinek elhelyezésére, azonosítására, megvilágítására és működtetésére vonatkozó követelményeket határozza meg.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ezen előírás alkalmazásában:

2.1.   „jármű jóváhagyása”: a járműtípusnak a vezető által működtetett kezelőszervek és azok azonosítása tekintetében történő jóváhagyása, amennyiben a járművet ilyen kezelőszervekkel szerelték fel;

2.2.   „járműtípus”: azon gépjárművek kategóriája, amelyek a vezető által működtetett kezelőszervek működését vagy elhelyezkedését befolyásoló jellemzők tekintetében nem térnek el egymástól;

2.3.   „jármű”: a Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (1) 2.1.1. vagy 2.1.3. szakasza szerinti kétkerekű motorkerékpár vagy kétkerekű moped;

2.4.   „kezelőszerv”: a járműnek minden olyan alkatrésze vagy berendezése, amelyet a vezető közvetlenül tud működtetni, és amellyel a vezető a jármű vagy az egyes alkatrészek üzemi állapotát, illetve működését megváltoztatja;

2.5.   „berendezés”: egy vagy több feladat végrehajtására használt elem vagy több elemből álló egység;

2.6.   „kormányszarv”: a villafejhez (kormányfejhez) kapcsolódó rúd (rudak) bármely része, amely a jármű kormányzására szolgál;

2.7.   „jobb oldali kormányszarv”: a kormányszarv azon része, amely menetirányba nézve a jármű hosszirányú középsíkjától jobbra helyezkedik el;

2.8.   „bal oldali kormányszarv”: a kormányszarv azon része, amely menetirányba nézve a jármű hosszirányú középsíkjától balra helyezkedik el;

2.9.   „elülső kormányszarv”: a kormányszarv azon része, amely a vezetőülésben ülő vezetőtől a legtávolabb esik;

2.10.   „markolat”: a kormányszarv közepétől legtávolabb eső rész, ahol a járművezető a kormányszarvat fogja;

2.11.   „forgó markolat”: a jármű valamely működési mechanizmusát vezérlő markolat, amelyet a járművezető szabadon el tud forgatni a kormányszarv körül;

2.12.   „váz”: a jármű vázának, alvázának vagy kereszttartójának bármely olyan része, amelyhez a motor és/vagy a sebességváltó és/vagy a motor-sebességváltó egység kapcsolódik;

2.13.   „a váz bal oldala”: a váz azon része, amely menetirányba nézve a jármű hosszirányú középsíkjától balra helyezkedik el;

2.14.   „a váz jobb oldala”: a váz azon része, amely menetirányba nézve a jármű hosszirányú középsíkjától jobbra helyezkedik el;

2.15.   „vezérlőkar”: bármely olyan berendezés, amely egy forgástengely körül elforduló karból áll, és amely a jármű valamely működési mechanizmusát vezérli;

2.16.   „kézikar”: olyan vezérlőkar, amelyet a járművezető kézzel hoz működésbe.

Megjegyzés: eltérő rendelkezések hiányában a kézikar összenyomással (azaz a kar végének a tartószerkezet felé mozgatásával) működtethető, és ily módon hozza működésbe például a féket vagy oldja ki a tengelykapcsolót;

2.17.   „lábbal működtetett vezérlőkar”: olyan vezérlőkar, amelyet a járművezető működtet úgy, hogy a lába és a vezérlőkar kiálló része érintkezésben van;

2.18.   „pedál”: olyan vezérlőkar, amelyet a járművezető a lábának a vezérlőkaron lévő rátéttel való érintkezése útján tud működésbe hozni, és amelynek elhelyezkedése lehetővé teszi a vezérlőkarra való nyomáskifejtést.

Megjegyzés: eltérő rendelkezések hiányában a pedál lenyomással működtethető, és ily módon hozza működésbe például a féket;

2.19.   „hajtópedálok”: azok a berendezések, amelyek valamilyen erőátvitelhez kapcsolódnak, és mopedek meghajtására szolgálhatnak;

2.20.   „himbakar”: olyan vezérlőkar, amelynek középpontjában vagy ahhoz közel forgócsap, két végén pedig rátét vagy kiálló rész található, és amelyet a járművezető a lábának az említett rátétekkel vagy kiálló részekkel való érintkezése révén tud működésbe hozni;

2.21.   „az óramutató járásával megegyező irány”: valamely alkatrész tengely körüli forgásának iránya, amely felülnézetből vagy a szóban forgó alkatrész külső oldala felől nézve az óramutató járását követi;

2.22.   „az óramutató járásával ellenkező irány”: az óramutató járásával megegyező irány fordítottja;

2.23.   „kombinált fék”: olyan (hidraulikus eljárással vagy mechanikus összekapcsolással vagy mindkettővel működő) rendszer, amely egyetlen kezelőszerv alkalmazásával legalább részben működésbe hozza a jármű elülső és hátsó fékjeit is;

2.24.   „kijelző”: olyan berendezés, amely információkat szolgáltat egy rendszernek vagy egy rendszer részének a működéséről vagy állapotáról, például egy folyadéktartály folyadékszintjéről;

2.25.   „visszajelző lámpa]”: olyan optikai jelzés, amely azt jelzi, hogy egy berendezés bekapcsolt állapotban van, hogy valamely működés vagy állapot megfelelő vagy hibás, vagy hogy meghibásodás következett be;

2.26.   „jel”: kezelőszerv, visszajelző lámpa vagy kijelző azonosítására szolgáló ábra;

2.27.   „optikai figyelmeztető jelet adó készülék”: olyan fényszóró, amely villogás üzemmódra kapcsolható, és így a szembejövő vagy a jármű előtt haladó forgalom számára jelzésként használható, például ha a jármű egy lassabban haladó jármű előzésére készül;

2.28.   „közvetlenül mellette elhelyezkedő”: valamely kezelőszervet, visszajelző lámpát vagy kijelzőt azonosító jel jellemzője, amennyiben a jel a kezelőszerv, a visszajelző lámpa vagy a kijelző közvetlen közelében található, és semmilyen más kezelőszerv, visszajelző lámpa, kijelző, azonosító jel vagy fényforrás nincs az azonosító jel és az általa jelölt kezelőszerv, visszajelző lámpa vagy kijelző között;

2.29.   „közös felület”: az a terület, amelyen több visszajelző lámpa, kijelző, azonosító jel vagy más üzenet jeleníthető meg, de nem egyidejűleg.

3.   JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

3.1.   A járműtípusnak a vezető által működtetett kezelőszervek tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó kérelmet a jármű gyártója vagy megfelelően meghatalmazott képviselője nyújtja be.

3.2.   A kérelemhez három példányban csatolni kell az alábbi dokumentumokat, és meg kell adni a következő adatokat:

3.2.1.

megfelelő méretarányú és kellően részletes rajzok a jármű azon alkatrészeiről, melyekre ezen előírás követelményei vonatkoznak, és szükség esetén a járműről.

3.3.   A jóváhagyásra benyújtott típust képviselő egy járműpéldányt az előírás 5. szakaszában meghatározott ellenőrzés céljából a jóváhagyási vizsgálat elvégzéséért felelős műszaki szolgálat rendelkezésére kell bocsátani.

4.   JÓVÁHAGYÁS

4.1.   Amennyiben az előírás értelmében jóváhagyásra benyújtott járműtípus megfelel az 5. és 6. szakasz követelményeinek, a járműtípusra vonatkozó jóváhagyást meg kell adni.

4.2.   Minden jóváhagyott típushoz jóváhagyási számot kell rendelni. Ennek első két számjegye (jelenleg, a változatlan eredeti előírás esetében 00) a jóváhagyás időpontjában hatályos, az előírást lényeges műszaki tartalommal módosító legutóbbi módosítássorozat száma. Ugyanazon szerződő fél nem rendelheti ugyanazt a számot több járműtípushoz.

4.3.   Egy járműtípusnak ezen előírás szerinti jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás elutasításáról értesíteni kell a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó szerződő feleket az ezen előírás 1. mellékletének megfelelő nyomtatványon, mellékelve a kérelmező által a jóváhagyáshoz az A4-es méretet (210 × 297 mm) nem meghaladó formátumban vagy ilyen méretre összehajtva és megfelelő méretarányban benyújtott rajzokat és ábrákat is.

4.4.   Minden olyan járművön, amely megfelel az ezen előírás szerint jóváhagyott járműtípusnak, a jóváhagyási értesítésben megadott, könnyen hozzáférhető helyen jól látható módon fel kell tüntetni a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely a következőkből áll:

4.4.1.

egy kör, benne egy „E” betű és a jóváhagyó ország egyedi azonosító száma (2);

4.4.2.

ezen előírás száma, amelyet egy „R” betű, egy kötőjel és a jóváhagyási szám követ a 4.4.1. szakaszban előírt kör jobb oldalán.

4.5.   Ha a jármű megfelel a megállapodáshoz mellékelt egy vagy több további előírás szerint abban az országban jóváhagyott járműtípusnak, amely ezen előírás alapján megadta a jóváhagyást, akkor a 4.4.1. szakaszban előírt jelet nem szükséges megismételni; ilyen esetben az előírás és a jóváhagyás számát, valamint az összes olyan előírás kiegészítő jelét, amelyek szerint a jóváhagyást megadták ugyanabban az országban, amely ezen előírás szerint is megadta a jóváhagyást, a fenti 4.4.1. szakaszban előírt jel jobb oldalán egymás alatt kell feltüntetni.

4.6.   A jóváhagyási jelnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie.

4.7.   A jóváhagyási jelet könnyen hozzáférhető helyen kell feltüntetni.

4.8.   Ezen előírás 2. mellékletében példák találhatók a jóváhagyási jelek elrendezésére.

5.   KÖVETELMÉNYEK

5.1.   Általános követelmények

Az 1. táblázatban felsorolt kezelőszervvel, visszajelző lámpával vagy kijelzővel felszerelt járműveknek meg kell felelniük az ezen előírásban meghatározott, az említett kezelőszervek, visszajelző lámpák vagy kijelzők elhelyezésére, azonosítására, működésére, megvilágítására és színére vonatkozó követelményeinek.

Amennyiben valamely funkció jelölésére nem szerepel jel az 1. táblázatban, a gyártó az idevágó szabványoknak megfelelő jelet alkalmazhat e célból. Amennyiben nem áll rendelkezésre jel, a gyártó saját maga tervezhet jelet a funkció jelölésére. A saját tervezésű jel azonban nem lehet összetéveszthető az 1. táblázatban megadott jelekkel.

5.2.   Elhelyezkedés

5.2.1.   Az 1. táblázatban felsorolt kezelőszerveket úgy kell elhelyezni, hogy a járművezető a vezetőhelyen ülve elérje és működtetni tudja őket. A kézi hidegindítót és a tüzelőanyag-tartály kézi zárószelepét működtető kezelőszerveket úgy kell elhelyezni, hogy a járművezető ülő helyzetből elérje és működtetni tudja őket.

5.2.2.   Az 1. táblázatban felsorolt visszajelző lámpákat és kijelzőket, valamint azonosító jeleiket úgy kell elhelyezni, hogy a vezetőhelyen ülő járművezető nappal és éjszakai vezetés közben is lássa őket. A visszajelző lámpáknak és kijelzőknek, valamint az azokat azonosító jeleknek a működésük idején kívül nem kell láthatónak lenniük.

5.2.3.   A visszajelző lámpák, kijelzők és kezelőszervek azonosítására szolgáló jeleket az általuk azonosított visszajelző lámpákon, kijelzőkön, illetve kezelőszerveken vagy közvetlenül azok mellett kell elhelyezni, az 5.2.5. szakaszban meghatározott esetek kivételével.

5.2.4.   Az elakadásjelző lámpa, a tompított és távolsági fényszóró, az irányjelző lámpák, a kiegészítő motorleállítás, a hangjelző készülék, a fékek és a tengelykapcsoló kezelőszerveit úgy kell kialakítani, hogy azok a megfelelő kezelőszerv elsődleges funkciójaként mindig hozzáférhetők legyenek a járművezető számára anélkül, hogy elengedné a megfelelő markolatot.

5.2.5.   A fenti 5.2.3. szakasz nem vonatkozik a többfunkciós kezelőszervekre, amennyiben a kezelőszervhez több feladatot ellátó kijelző tartozik, amely:

5.2.5.1.

a járművezető számára látható;

5.2.5.2.

azonosítja a hozzá tartozó kezelőszervet;

5.2.5.3.

azonosítja a jármű valamennyi olyan rendszerét, amely a többfunkciós kezelőszervvel működtethető. E rendszerek alfunkcióit nem kötelező a több feladatot ellátó kijelző legfelső felületén feltüntetni;

5.2.5.4.

nem tartalmazza az 1. táblázatban felsorolt visszajelző lámpákat.

5.3.   Azonosítás

5.3.1.   Az 1. táblázatban felsorolt valamennyi kezelőszervet, visszajelző lámpát és kijelzőt az ugyanott meghatározott megfelelő jellel kell azonosítani.

5.3.2.   Az 1. táblázatban meghatározott jelek, szavak és rövidítések mellett megengedett kiegészítő jelek, szavak vagy rövidítések használata is a gyártó döntése alapján.

5.3.3.   A gyártó által használt további vagy kiegészítő jelek, szavak vagy rövidítések egyike sem lehet összetéveszthető az ebben az előírásban meghatározott jelekkel.

5.3.4.   Kezelőszerv, kijelző, illetve visszajelző lámpa ugyanazon funkció céljára történő egyesítése esetén megengedett egyetlen azonosító jel használata.

5.3.5.   A hangjelző készülék kezelőszervének kivételével a visszajelző lámpák, kijelzők és kezelőszervek kormányszarvon vagy műszerfalon elhelyezett azonosító jeleit úgy kell elhelyezni, hogy a járművezető szemszögéből függőlegesek legyenek. A kikapcsolt állással rendelkező elforgatható kezelőszervek esetében ez a szakasz azok kikapcsolt („off”) állására vonatkozik.

5.3.6.   Valamely rendszerfunkciót folyamatos tartományban szabályozó kezelőszerv esetében, ha van ilyen, minden funkció beállítási tartományának határait azonosítani kell.

5.4.   Megvilágítás

5.4.1.   Bármelyik kezelőszerv, kijelző vagy azok azonosító jele – a gyártó döntése szerint – megvilágítható lehet.

5.4.2.   A visszajelző lámpáknak fényt kell kibocsátaniuk, azon meghibásodás vagy járműállapot kialakulása esetén, amelynek kijelzésére tervezték őket. Az izzóellenőrzés kivételével semmilyen más esetben nem bocsáthatnak ki fényt.

5.5.   Szín

5.5.1.   Valamennyi visszajelző lámpának az 1. táblázatban meghatározott színnel kell rendelkeznie.

5.5.2.   Az 1. táblázatban nem szereplő visszajelző lámpák színét a gyártó választhatja ki az 5.5.3. szakasznak megfelelően. A választott szín nem ronthatja az 1. táblázatban meghatározott egyik visszajelző lámpa, kezelőszerv vagy kijelző azonosító jelének láthatóságát sem.

5.5.3.   Az alábbi színkód alkalmazása javasolt:

5.5.3.1.

piros: embereket veszélyeztető vagy a berendezésekben súlyos kárt okozó, azonnali vagy fenyegető veszélyhelyzet;

5.5.3.2.

borostyánsárga (sárga): a rendes működés korlátain kívül eső, a jármű rendszerének meghibásodását jelző, a jármű valószínűsíthető károsodására utaló vagy egyéb szempontból hosszabb távon veszélyt jelentő helyzet;

5.5.3.3.

zöld: biztonságos, rendes működési állapot (kivéve, ha az 1. táblázat kék vagy borostyánsárga színt ír elő).

5.5.4.   A visszajelző lámpák, kezelőszervek vagy kijelzők azonosítására használt valamennyi jel színének világosan el kell különülnie a háttértől.

5.5.5.   Bármely jel kitöltött része helyettesíthető a jel körvonalával, és bármely jel körvonala esetében megengedett a kitöltés.

5.6.   Közös felület több üzenet kijelzésére

A következő követelmények betartásával bármilyen forrásból származó információk kijelzésére közös felületet lehet használni:

5.6.1.

A közös felületen megjelenített visszajelző lámpáknak és kijelzőknek meg kell felelniük az 5.3., 5.4. és 5.5. szakaszban meghatározott követelményeknek, és fel kell gyulladniuk, amint az általuk jelölt körülmény bekövetkezik.

5.6.2.

Az 1. táblázatban felsorolt és a közös felületen megjelenített visszajelző lámpáknak és kijelzőknek fel kell gyulladniuk, amint bármely kiváltó körülmény bekövetkezik.

5.6.3.

Az 5.6.4., 5.6.5. és 5.6.6. szakaszban előírtak kivételével, amennyiben a körülmény fennállása két vagy több visszajelző lámpát hoz működésbe, az információkat az alábbi módon kell megjeleníteni:

a)

automatikusan meg kell őket ismételni egymás után; vagy

b)

vizuális eszközökkel úgy kell kijelezni őket, hogy a járművezető a vezetőhelyen ülve ki tudja választani, hogy melyiket tekinti meg.

5.6.4.

A fékrendszer meghibásodására, a távolsági fényszóróra és az irányjelzőkre vonatkozó visszajelző lámpákat tilos ugyanazon a közös felületen elhelyezni.

5.6.5.

Amennyiben a fékrendszer meghibásodására, a távolsági fényszóróra és az irányjelző lámpákra vonatkozó, más visszajelző lámpákkal közös felületen elhelyezett visszajelző lámpákat működésbe hozó körülmény fennáll, a felsorolt visszajelző lámpáknak elsőbbséget kell élvezniük a közös felület bármely más elemével szemben.

5.6.6.

A közös felületen kijelzett információk automatikusan vagy a járművezető által törölhetők, a következő kivétellel: a fékrendszer meghibásodására, a távolsági fényszóróra és az irányjelző lámpákra vonatkozó visszajelző lámpák, valamint az 1. táblázatban piros színnel jelölt visszajelző lámpák nem lehetnek kikapcsolhatók, ameddig az őket működésbe hozó körülmény fennáll.

6.   A JÁRMŰTÍPUS MÓDOSÍTÁSAI

6.1.   A típus minden módosításáról értesíteni kell a típusjóváhagyást megadó hatóságot. A típusjóváhagyó hatóság ezt követően a következőképpen járhat el:

6.1.1.

úgy ítéli meg, hogy az elvégzett módosításoknak nagy valószínűséggel nincs számottevő kedvezőtlen hatása, és a jármű továbbra is megfelel a követelményeknek; vagy

6.1.2.

új vizsgálati jegyzőkönyvet kér a vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálattól.

6.2.   A jóváhagyás megerősítéséről vagy elutasításáról, a változások részletes leírásával együtt, a fenti 4.3. szakaszban említett eljárással értesíteni kell a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó szerződő feleket.

7.   A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE

7.1.   Az ezen előírásban meghatározott jóváhagyási jelet viselő minden járműnek meg kell felelnie a jóváhagyott járműtípusnak, különösen a vezető által működtetett kezelőszervek tekintetében.

7.2.   A fenti 7.1. szakaszban előírt gyártásmegfelelőség igazolására az ezen előírásban meghatározott jóváhagyási jelet viselő, sorozatban gyártott járműveken megfelelő számú véletlenszerű ellenőrzést kell végezni.

8.   SZANKCIÓK NEM MEGFELELŐ GYÁRTÁS ESETÉN

8.1.   Az ezen előírás alapján valamely járműtípusra megadott jóváhagyás visszavonható, ha a fenti 7.1. szakaszban foglalt követelmények nem teljesülnek, vagy ha a mintaként vett jármű vagy járművek nem felelnek meg a fenti 7.2. szakaszban előírt vizsgálatokon.

8.2.   Ha a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó valamely szerződő fél visszavon egy előzőleg általa megadott jóváhagyást, akkor erről azonnal tájékoztatja az ezen előírást alkalmazó többi szerződő felet a következők szerint: a jóváhagyási értesítés végén, nagy betűkkel, aláírással és keltezéssel szerepelteti az „APPROVAL WITHDRAWN” („Jóváhagyás visszavonva”) kifejezést.

9.   A GYÁRTÁS VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA

Amennyiben a jóváhagyás jogosultja véglegesen leállítja az ezen előírás szerint jóváhagyott járműtípus gyártását, akkor erről értesítenie kell a típusjóváhagyást megadó hatóságot. A hatóság az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja az ezen előírást alkalmazó többi szerződő felet a következők szerint: a jóváhagyási értesítés végén nagy betűkkel, aláírással és keltezéssel feltünteti a „PRODUCTION DISCONTINUED” („Gyártás leállítva”) kifejezést.

10.   A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉÉRT FELELŐS MŰSZAKI SZOLGÁLATOK ÉS A TÍPUSJÓVÁHAGYÓ HATÓSÁGOK NEVE ÉS CÍME

A megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó felek megadják az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságának a jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok nevét és címét, valamint a jóváhagyásokat megadó, illetve a más országok által kiadott jóváhagyásokat, kiterjesztéseket, elutasításokat vagy visszavonásokat igazoló értesítéseket fogadó hatóságok nevét és címét.

1. táblázat

A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők jelei

Szám

Elem

Jel

Funkció

Elhelyezkedés

Szín

Fogalommeghatározás

Működés

1.

Kiegészítő motorleállítás

(„OFF” – kikapcsolt)

Image

Kezelőszerv

A jobb oldali kormányszarvon.

 

 

A motor leállítására a járművet a főkapcsoló vagy a dekompressziós szelep kezelőszerve mellett fel lehet szerelni a motor áramellátását kikapcsoló kezelőszervvel (kiegészítő motorleállítás).

2.

Kiegészítő motorleállítás

(„RUN” – bekapcsolt)

Image

 

 

 

 

 

3.

Gyújtáskapcsoló

 

Kezelőszerv

 

 

A motort beindítására szolgáló berendezés, amely a jármű más elektromos rendszereit is működtetheti.

Forgókapcsoló esetében a „gyújtás ki” helyzetből a „gyújtás be” helyzetbe történő forgatás irányának az óramutató járásával megegyezőnek kell lennie.

4.

Elektromos indító

Image

Kezelőszerv

 

 

 

 

5.

Kézi hidegindító

Image

Kezelőszerv

A kezelőszervnek nem kell láthatónak lennie a vezetőhelyről.

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Borostyánsárga

 

 

6.

Üres

(sebességváltó fokozata)

Image

Visszajelző lámpa

 

Zöld

 

A visszajelző lámpa világít, ha a sebességváltó üres fokozatban van.

7.

A tüzelőanyag-tartály kézi zárószelepe

(„OFF” – kikapcsolt)

Image

Kezelőszerv

A kezelőszervnek nem kell láthatónak lennie a vezetőhelyről.

 

 

A kezelőszervnek külön „OFF” (kikapcsolt), „ON” (bekapcsolt) és (amennyiben a jármű tartalékellátással is fel van szerelve) „RESERVE” (tartalék) állással kell rendelkeznie.

8.

A tüzelőanyag-tartály kézi zárószelepe

(„ON” – bekapcsolt)

Image

 

 

 

 

A kezelőszervnek „ON” (bekapcsolt) állásban kell lennie, amikor a tartályból a motorba történő tüzelőanyag-áramlás irányában áll. A kezelőszervnek „OFF” (kikapcsolt) állásban kell lennie, amikor a tüzelőanyag-áramlás irányára merőlegesen áll, és (adott esetben) „RESERVE” (tartalék) állásban kell lennie, amikor a tüzelőanyag-áramlás irányával ellentétesen áll.

9.

A tüzelőanyag-tartály kézi zárószelepe

(„RESERVE” – tartalék)

Image

 

 

 

 

Olyan rendszer esetében, amely a motor leállításakor leállítja a tüzelőanyag-áramlást, és amely kezelőszervvel is fel van szerelve, a jeleknek és a kezelőszerv állásainak meg kell egyezniük a tüzelőanyag-tartály kézi zárószelepénél megadottakkal.

10.

Sebességmérő

 

Kijelző

 

 

 

A kijelzőnek világítania kell, ha a helyzetjelző lámpa (ha van ilyen) vagy a fényszóró fel van kapcsolva.

11.

Hangjelző készülék (kürt)

Image

Kezelőszerv

A bal oldali kormányszarvon olyan járművek esetében, amelyek a kézi tengelykapcsolótól független sebességfokozat-váltó kezelőszervvel rendelkeznek, és az olyan járművek esetében, amelyek nem rendelkeznek sebességfokozat-váltó kezelőszervvel.

Másik megoldásként a jobb oldali kormányszarvon olyan járművek esetében, amelyek a bal oldali kormányszarvon elhelyezett és a kézi tengelykapcsolóval együtt működtetett sebességfokozat-váltóval vannak felszerelve.

 

 

A működtetéshez meg kell nyomni.

12.

Távolsági fényszóró

Image

Kezelőszerv

A bal oldali kormányszarvon olyan járművek esetében, amelyek a kézi tengelykapcsolótól független sebességfokozat-váltó kezelőszervvel rendelkeznek, és az olyan járművek esetében, amelyek nem rendelkeznek sebességfokozat-váltó kezelőszervvel.

Másik megoldásként a jobb oldali kormányszarvon olyan járművek esetében, amelyek a bal oldali kormányszarvon elhelyezett és a kézi tengelykapcsolóval együtt működtetett sebességfokozat-váltóval vannak felszerelve.

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Kék

 

 

13.

Tompított fényszóró

Image

Kezelőszerv

A bal oldali kormányszarvon olyan járművek esetében, amelyek a kézi tengelykapcsolótól független sebességfokozat-váltó kezelőszervvel rendelkeznek, és az olyan járművek esetében, amelyek nem rendelkeznek sebességfokozat-váltó kezelőszervvel.

Másik megoldásként a jobb oldali kormányszarvon olyan járművek esetében, amelyek a bal oldali kormányszarvon elhelyezett és a kézi tengelykapcsolóval együtt működtetett sebességfokozat-váltóval vannak felszerelve.

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Zöld

 

 

14.

Optikai figyelmeztető jelet adó készülék

 

Kezelőszerv

A távolsági/tompított fényszóró kezelőszerve mellett közvetlenül.

 

 

A távolsági/tompított fényszóró kezelőszervének kiegészítő funkciója lehet.

A kezelőszerv kiengedésével a fényszórónak az előző állapotba kell kapcsolnia.

15.

Elülső ködlámpák

Image

Kezelőszerv

 

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Zöld

 

 

16.

Hátsó ködlámpák

Image

Kezelőszerv

 

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Borostyánsárga

 

 

17.

Irányjelző lámpák

Image

Kezelőszerv

A kezelőszerv(ek)et a kormányszarvon kell elhelyezni oly módon, hogy a járművezető a vezetőhelyen ülve jól lássa őket, és egyértelmű jelöléssel kell rendelkezniük.

 

 

A kezelőszervet úgy kell kialakítani, hogy a vezetőhelyen ülő járművezető szemszögéből a bal oldali rész működtetése vagy a kezelőszerv balra mozdítása a bal oldali irányjelző lámpát kapcsolja be, és fordítva.

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Zöld

 

A nyílpár egyetlen szimbólum. Ha azonban a bal és jobb irányú menetirány-változtatásra vonatkozó kezelőszervek vagy visszajelző lámpák egymástól függetlenül működnek, a két nyíl külön jelnek is tekinthető, és ennek megfelelően lehet elhelyezni őket.

18.

Elakadásjelző lámpa

Image

Kezelőszerv

 

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Piros

Az irányjelző lámpák visszajelző lámpájának/lámpáinak (egyidejű) villogása vagy a megadott háromszög jelöli.

 

 

 

Image

Visszajelző lámpa

 

Zöld

 

19.

Helyzetjelző lámpa

Image

Kezelőszerv

 

 

A helyzetjelző lámpák, a főlámpa és a várakozást jelző lámpa kezelőszerveinek megadott jelei jelölik, ha azonban a jármű működése közben valamennyi lámpa automatikusan ég, nem kötelező feltüntetni a helyzetjelző vagy a főlámpa kezelőszervének jelét.

Forgókapcsoló esetében a kapcsoló óramutató járásával megegyező forgatásának kell biztosítania előbb a jármű helyzetjelző lámpáinak, majd főlámpáinak bekapcsolását. Ez nem zárja ki további kapcsolóállások alkalmazását, feltéve, hogy azok egyértelműen jelölve vannak.

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Zöld

20.

Főlámpa

Image

Kezelőszerv

 

Zöld

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

 

A visszajelző lámpa funkcióját a műszerfal megvilágítása is betöltheti.

A lámpa kapcsolóját egybe lehet építeni a gyújtáskapcsolóval.

21.

Várakozást jelző lámpa

Image

Kezelőszerv

 

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Zöld

Ha a várakozást jelző lámpa funkciója be van építve a gyújtáskapcsolóba, az azonosítás nem kötelező.

 

22.

Tüzelőanyag-szint

Image

Kijelző

 

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Borostyánsárga

 

 

23.

A hűtőközeg hőmérséklete

Image

Kijelző

 

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Piros

 

 

24.

Elektromos töltés

Image

Kijelző

 

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Piros

 

 

25.

Motorolaj

Image

Kijelző

 

 

 

 

 

 

 

Visszajelző lámpa

 

Piros

 

 

26.

Motorfordulatszám

 

Kezelőszerv

A jobb oldali kormányszarvon.

 

 

Kézzel működtetett kezelőszerv. A forgó markolatnak az óramutató járásával ellentétes elforgatása növeli a sebességet. Elengedése után a kezelőszervnek az óramutató járásával megegyező irányban magától vissza kell térnie alapjárati állapotba, kivéve, ha közben a jármű sebességét irányító berendezés működésben van.

27.

Elülső fék

 

Kezelőszerv

A bal oldali elülső kormányszarvon.

 

 

Kézikar

Kombinált fékrendszer esetében az elülső fék a hátsó fékkel együtt is működtethető.

28.

Lábbal működtetett hátsó fék

 

Kezelőszerv

A váz jobb oldalán.

 

 

Pedál

Kombinált fékrendszer esetében a hátsó fék az elülső fékkel együtt is működtethető.

29.

Kézi működtetésű hátsó fék

 

Kezelőszerv

A bal oldali elülső kormányszarvon.

 

 

Kézikar

A kézi tengelykapcsolóval rendelkező járművek esetében nem megengedett.

Kombinált fékrendszer esetében a hátsó fék az elülső fékkel együtt is működtethető.

30.

Rögzítőfék

 

Kezelőszerv

 

 

 

Kézikar vagy pedál

31.

Tengelykapcsoló

 

Kezelőszerv

A bal oldali kormányszarvon.

 

 

Kézikar

A tengelykapcsoló kioldásához össze kell nyomni.

Nem akadályozhatja meg a jármű bal oldalán található, a tengelykapcsoló és a sebességfokozat-váltó funkcióit kombináló berendezések használatát.

32.

Lábbal működtetett manuális sebességfokozat-váltó

 

Kezelőszerv

A váz bal oldalán.

 

 

Lábbal működtetett vezérlőkar vagy himbakar.

A lábbal működtetett vezérlőkar vagy a himbakar elülső részét mozgatva lehet váltani a sebességfokozatok között: az elülső rész felfelé való mozgatása magasabb sebességfokozatba, lefelé mozgatása alacsonyabb sebességfokozatba vált. Amennyiben a kezelőszerv külön „üres” állással is rendelkezik, annak a sebességfokozatok sorrendjében az első vagy a második helyen kell lennie (pl. 1-üres-2-3-4- … vagy üres-1-2-3-4-…).

Másik megoldásként a 200 köbcentiméternél kisebb hengerűrtartalmú motorral rendelkező járművek esetében a következő sebességfokozat-váltási sorrend is alkalmazható:

forgó sorrend (pl. üres-1-2-3-4-5-üres-1),

fordított sorrend, ahol a lábbal működtetett vezérlőkar vagy a himbakar elülső részét mozgatva lehet váltani a sebességfokozatok között:

az elülső rész felfelé való mozgatása magasabb sebességfokozatba vált,

az elülső rész lefelé való mozgatása alacsonyabb sebességfokozatba vált.

33.

Kézzel működtetett manuális sebességfokozat-váltó

 

Kezelőszerv

A bal oldali kormányszarvon.

 

 

Ha a kezelőszerv a markolat forgatásával működtethető, az óramutató járásával ellentétes forgatásnak kell biztosítania a sebességfokozat emelését és az óramutató járásával megegyező forgatásnak a sebességfokozat csökkentését. Amennyiben a kezelőszerv külön „üres” állással is rendelkezik, annak a sebességfokozatok sorrendjében az első vagy a második helyen kell lennie (pl. üres-1-2-3-4- … vagy 1-üres-2-3-4-…).

34.

Blokkolásgátló fékrendszer meghibásodása

Image

Visszajelző lámpa

 

Borostyánsárga

 

 

35.

Meghibásodást jelző lámpa

Image

Visszajelző lámpa

 

Borostyánsárga

Olyan erőátviteli hibák jelzésére szolgál, amelyek befolyásolhatják a kibocsátást.

 


(1)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3.) meghatározása szerint (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, 2. szakasz – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(2)  Az 1958. évi megállapodásban részes szerződő felek megkülönböztető számai a Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3) 3. mellékletében találhatók.


1. MELLÉKLET

Image


2. MELLÉKLET

A jóváhagyási jelek elrendezése

A. minta

(lásd ezen előírás 4.4. szakaszát)

Image

A járművön elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt jelzi, hogy az adott járműtípust a vezető által működtetett kezelőszervek tekintetében a 60. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E 4), a 002439 jóváhagyási számon. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 60. sz. előírás eredeti változatának követelményei szerint adták meg.

B. minta

(lásd ezen előírás 4.5. szakaszát)

Image

A járművön elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt jelzi, hogy az adott járműtípust Hollandiában (E 4), a 60. és 10. sz. előírások szerint hagyták jóvá. (1)

A jóváhagyási számok azt jelzik, hogy a jóváhagyások megadásának időpontjában a 60. számú előírást még nem módosították, a 10. számú előírás pedig már tartalmazta a 03. módosítássorozatot.


(1)  Az utóbbi szám csak példaként szolgál.


Top