EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995A1127(02)

Egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról

OJ C 316, 27.11.1995, p. 34–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 36 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 36 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 35 - 48

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

41995A1127(02)Hivatalos Lap C 316 , 27/11/1995 o. 0034 - 0047


Egyezmény

az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról

Ezen egyezmény MAGAS SZERZŐDŐ FELEI, az Európai Unió tagállamai,

HIVATKOZÁSSAL az Európai Unió Tanácsának 1995. július 23-i jogi aktusára,

FELIDÉZVE azon kötelezettségeket, amelyeket a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1967. szeptember 7-én Rómában aláírt egyezményben vállaltak;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a vámigazgatási szervek más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együtt felelősek a Közösség külső határainál és a területén belül nemcsak a közösségi jogszabályok, de a nemzeti és különösen az Európai Közösséget létrehozó szerződés 36. és 223. cikke szerinti jogszabályok megsértésének megelőzéséért, nyomozásáért és üldözéséért;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az illegális kereskedelem növekedése súlyos fenyegetést jelent a közegészségre, a közerkölcsre és a közbiztonságra;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy erősíteni kell a vámigazgatási szervek közötti együttműködést olyan eljárások megállapításával, amelyek alapján a vámigazgatási szervek közösen tudnak fellépni, és az illegális kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos személyes és egyéb adatokat új adatkezelési és adatátviteli technológiák segítségével ki tudják cserélni, az Európa Tanácsnak az egyéneknek a személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló 1981. január 28-i, Strasbourgban aláírt egyezményének a rendelkezéseire is figyelemmel;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy a vámigazgatási szerveknek napi munkájuk során egyaránt alkalmazniuk kell közösségi és nem közösségi rendelkezéseket, és ezért célszerű, hogy a kölcsönös segítségnyújtásra és az igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezések mindkét területen a lehető legnagyobb mértékben párhuzamosan fejlődjenek,

A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Cikk

Ezen egyezmény alkalmazásában,

(1) A "nemzeti jogszabályok" a tagállam azon törvényei és rendeletei, amelyek végrehajtása részben vagy teljes egészében a tagállam vámigazgatási szerveinek hatáskörébe tartozik, és:

- olyan árumozgásokra vonatkoznak, amelyekre tilalmak, korlátozások vagy ellenőrző intézkedések vonatkoznak, különösen az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 36. és 223. cikkében foglalt intézkedések, továbbá

- olyan javak és jövedelmek átruházására, átváltására, eltitkolására vagy elleplezésére vonatkoznak, amelyek a tiltott nemzetközi kábítószer-kereskedelemből származnak, azokat közvetlenül vagy közvetve onnan szerezték, vagy abban használatosak.

(2) A "személyes adat" egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármilyen információ.

(3) A "szolgáltató tagállam" az a tagállam, amely a váminformációs rendszerbe adatok egységét viszi be.

II. FEJEZET

A VÁMINFORMÁCIÓS RENDSZER LÉTREHOZÁSA

2. Cikk

(1) A tagállamok vámigazgatási szervei vámügyi célokra egy közös automatizált információs rendszert hoznak létre és tartanak fenn, továbbiakban "váminformációs rendszer".

(2) Ezen egyezmény rendelkezéseinek megfelelően a váminformációs rendszer célja, hogy az információk gyors terjesztése révén segítse a nemzeti jogszabályok súlyos megsértésének megelőzése, nyomozása és üldözése során a tagállamok vámigazgatási szervei által folytatott együttműködés és ellenőrzési eljárások hatékonyságának növelését.

III. FEJEZET

A VÁMINFORMÁCIÓ KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

3. Cikk

(1) A váminformációs rendszer egy központi adatbázisból áll, amely a terminálokon keresztül mindegyik tagállamban elérhető. A rendszer kizárólag a 2. cikk (2) bekezdésében szereplő céljainak eléréséhez szükséges adatokat tartalmazza, beleértve a személyes adatokat, a következő kategóriákban:

i. áruk;

ii. szállítóeszközök;

iii. vállalkozások;

iv. személyek;

v. csalási módszerek;

vi. rendelkezésre álló szakismeretek.

(2) A Bizottság a Tanács által elfogadott végrehajtási intézkedésekben foglalt szabályokkal összhangban biztosítja a váminformációs rendszer infrastruktúrájának műszaki működtetését.

A Bizottság jelentést készít a váminformációs rendszer működtetéséről a 16. cikkben említett bizottság részére.

(3) A Bizottság közli az említett bizottsággal a technikai működtetésre vonatkozóan elfogadott gyakorlati szabályokat.

4. Cikk

A tagállamok határozzák meg, hogy mely adatok kerülnek be a váminformációs rendszerbe a 3. cikk i–vi. kategóriáiba, a rendszer céljának eléréséhez szükséges mértékben. A 3. cikk v. és vi. kategóriájába semmilyen esetben sem vehetők fel személyes adatok. A személyek vonatkozásában bevitt adatok csak a következőkre terjedhetnek ki:

i. név, leánykori név, utónevek és felvett nevek;

ii. születési hely és idő;

iii. állampolgárság;

iv. nem;

v. más objektív és állandó különleges testi ismertetőjelek;

vi. az adatok bevitelének oka;

vii. javasolt intézkedések;

viii. a fegyverviseléssel, erőszakossággal és szökéssel kapcsolatos korábbi tapasztalatokra utaló figyelmeztető kód.

Semmi esetre sem szabad olyan személyes adatokat rögzíteni, amelyek az Európa Tanácsnak az egyéneknek a személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló 1981. január 28-i, Strasbourgban aláírt egyezménye (a továbbiakban: "az 1981. évi strasbourgi egyezmény") 6. cikkének első mondatában szerepelnek.

5. Cikk

(1) A 3. cikk i–iv. kategóriájába tartozó adatokat csak megszemlélés és jelentéstétel, továbbá leplezett figyelés és célzott ellenőrzés céljára szabad rögzíteni a váminformációs rendszerben.

(2) Az (1) bekezdésben ajánlott intézkedések céljára személyes adatokat a váminformációs rendszerbe a 3. cikk i–iv. kategóriáiba csak akkor szabad felvenni, ha – különösen korábbi illegális tevékenységei alapján – ténylegesen arra utaló jelek vannak, hogy az érintett személy a nemzeti jogszabályokat súlyosan sértő cselekményt követett, illetve követ el, vagy fog elkövetni.

6. Cikk

(1) Amennyiben az 5. cikk (1) bekezdésében ajánlott intézkedések végrehajtására kerül sor, úgy a következő információkat lehet teljes egészében vagy részben begyűjteni, és a szolgáltató tagállam számára átadni:

i. az a tény, hogy a kérdéses árut, szállítóeszközt, vállalkozást vagy természetes személyt megtalálták;

ii. az ellenőrzés helye, időpontja és indoka;

iii. az útvonal és az úticél;

iv. az érintett személyt kísérő, illetve a szállítóeszközön utazó személyek;

v. az alkalmazott szállítóeszköz;

vi. a szállított tárgyak;

vii. az áru, szállítóeszköz, vállalkozás vagy személy megtalálásának közelebbi körülményei.

Amennyiben az ilyen információkat leplezett figyelés útján szerzik be, úgy gondoskodni kell arról, hogy a figyelés leplezett jellege ne kerüljön veszélybe.

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésében említett célzott ellenőrzés keretében a személyeket, szállítóeszközöket és tárgyakat át lehet vizsgálni a megengedett mértékben és azon tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezései szerint, amelyben a vizsgálat történik. Amennyiben a célzott ellenőrzés az adott tagállam joga szerint nem megengedett, úgy azt automatikusan e tagállam általi megszemlélésre és jelentéstételre kell váltani.

7. Cikk

(1) A váminformációs rendszerbe bevitt adatokhoz közvetlenül kizárólag az egyes tagállamok által kijelölt nemzeti hatóságok férhetnek hozzá. E nemzeti hatóságok a vámigazgatási szervek, de a tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezései szerint lehetnek más hatóságok is, amelyek a 2. cikk (2) bekezdésében említett cél elérése érdekében jogosultak eljárni.

(2) Minden tagállam megküldi a többi tagállamnak és a 16. cikkben említett bizottságnak azon hatáskörrel rendelkező hatóságainak jegyzékét, amelyeket az (1) bekezdéssel összhangban a váminformációs rendszerhez történő közvetlen hozzáférésére jelölt ki, annak meghatározásával minden egyes hatóságra vonatkozóan, hogy mely adatokhoz milyen céllal férhetnek hozzá.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a tagállamok egyhangú megállapodással nemzetközi, illetve regionális szervezetek részére is engedélyezhetik a hozzáférést a váminformációs rendszerhez. Az ilyen egyhangú megállapodást az ehhez az egyezményhez csatolt jegyzőkönyv formájában kell elfogadni. A tagállamok határozatuk meghozatalánál figyelembe veszik az esetleges viszonossági megállapodásokat, továbbá a 18. cikk szerinti közös ellenőrző hatóság véleményét az adatvédelmi intézkedések megfelelőségét illetően.

8. Cikk

(1) A tagállamok a váminformációs rendszerből nyert adatokat csak a 2. cikk (2) bekezdésében említett célok eléréséhez használhatják fel; de az adatokat a rendszerbe bevivő tagállam előzetes engedélye és az általa szabott feltételek teljesülése esetén igazgatási és egyéb célokra is felhasználhatják. Ez az egyéb célú felhasználás a felhasználni kívánó tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezéseinek megfelelően és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1987. szeptember 17-i R (87) 15 ajánlása 5.5 alapelvének figyelembevételével történhet.

(2) E cikk (1) és (4) bekezdésének és a 7. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamokban a váminformációs rendszerből nyert adatokat csak azon nemzeti hatóságok használhatják fel, amelyeket az adott tagállam kijelölt, és amelyek az adott tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezései szerint a 2. cikk (2) bekezdésében említett cél elérése érdekében jogosultak eljárni.

(3) Az egyes tagállamok megküldik a többi tagállamnak és a 16. cikkben említett bizottságnak a (2) bekezdés szerint általuk kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzékét.

(4) A váminformációs rendszerből nyert adatok az azokat a rendszerbe bevivő tagállam előzetes engedélyével, és az általa megszabott feltételekre is figyelemmel adhatók át felhasználásra a (2) bekezdés szerint kijelölt nemzeti hatóságokon kívüli olyan más nemzeti hatóságoknak, harmadik országoknak, továbbá nemzetközi és regionális szervezeteknek, amelyek azokat használni kívánják. A tagállamoknak külön intézkedéseket kell hozniuk az ilyen adatok biztonságának biztosítására, amikor azokat felségterületükön kívül működő szerv részére továbbítják, illetve szolgáltatják ki. Ezen intézkedések részleteit a 18. cikkben említett közös ellenőrző hatósággal ismertetni kell.

9. Cikk

(1) Az adatok váminformációs rendszerbe történő bevitelére a szolgáltató tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha ez az egyezmény szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz.

(2) A váminformációs rendszerből nyert adatok felhasználására, beleértve a szolgáltató tagállam által javasolt, 5. cikk szerinti intézkedések végrehajtását is, a felhasználó tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve ha ez az egyezmény szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz.

10. Cikk

(1) Minden egyes tagállam kijelöli azt a hatáskörrel rendelkező vámigazgatási szervet, amely a váminformációs rendszerért nemzeti szinten felelős.

(2) Ez a szerv gondoskodik a váminformációs rendszer megfelelő működtetéséről a tagállamban, és megteszi az ezen egyezmény rendelkezései betartásának biztosításához szükséges intézkedéseket.

(3) A tagállamok tájékoztatják egymást az (1) bekezdés szerint meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóságokról.

IV. FEJEZET

ADATMÓDOSÍTÁS

11. Cikk

(1) Csak a szolgáltató tagállam jogosult a váminformációs rendszerbe általa bevitt adatokat módosítani, kiegészíteni, helyesbíteni vagy törölni.

(2) Amennyiben egy szolgáltató tagállam megállapítja, vagy felhívják a figyelmét, hogy az általa bevitt adatok ténylegesen pontatlanok, illetve, hogy bevitelük vagy tárolásuk ellentétes az egyezménnyel, akkor a tagállam az adatokat szükség szerint módosítja, kiegészíti, helyesbíti vagy törli, és ezt a többi tagállam tudomására hozza.

(3) Amennyiben valamely tagállam a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján feltételezi, hogy egyes adatok pontatlanok, vagy bevitele, illetve tárolása ellentétes az egyezménnyel, úgy a lehető leghamarabb értesíti erről a szolgáltató tagállamot. A szolgáltató tagállam ellenőrzi az érintett adatokat és szükség esetén haladéktalanul helyesbíti vagy törli azokat. A szolgáltató tagállam a helyesbítéseket, illetve törléseket a többi tagállam tudomására hozza.

(4) Amennyiben valamely tagállam az adatoknak a váminformációs rendszerbe történő bevitelénél azt észleli, hogy közlése tartalmilag, vagy a javasolt intézkedés tekintetében ellentétben áll egy korábbi közléssel, erről azonnal értesíti azt a tagállamot, amely a korábbi közlést végezte. Ebben az esetben a két tagállam megpróbál megoldást találni. Vita esetén az első közlés marad fenn, de az új közlésből a korábbiakkal nem ellentétes részeket fel kell venni a rendszerbe.

(5) Ezen egyezmény rendelkezéseire is figyelemmel, amennyiben valamely tagállam bírósága vagy más hatáskörrel rendelkező hatósága a váminformációs rendszerben lévő adatok módosítására, kiegészítésére, helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó végleges határozatot hoz, a tagállamok kölcsönösen vállalják e határozat végrehajtását. Különböző tagállamok bíróságainak vagy hatáskörrel rendelkező hatóságainak ellentmondó határozatai esetén, beleértve a 15. cikk (4) bekezdése szerinti helyesbítésre, illetve törlésre irányuló határozatokat is, azokat az adatokat a bevivő tagállam törli a rendszerből.

V. FEJEZET

AZ ADATOK TÁROLÁSI IDEJE

12. Cikk

(1) A váminformációs rendszerbe bevitt adatokat csak annyi ideig lehet tárolni, amennyi a bevitelük céljának eléréséhez szükséges. A szolgáltató tagállam évente legalább egyszer felülvizsgálja az adat további tárolásának szükségességét.

(2) A felülvizsgálati időszakban a szolgáltató tagállam határozhat arról, hogy az adatokat tovább tárolják a legközelebbi felülvizsgálatig, ha a tárolást a bevitel célja szükségessé teszi. A 15. cikk sérelme nélkül, amennyiben nem határoztak az adatok további tárolásáról, úgy azokat automatikusan át kell tenni a váminformációs rendszernek azon részébe, amelyhez a (4) bekezdés értelmében korlátozott a hozzáférés.

(3) A váminformációs rendszer az adatoknak a váminformációs rendszerből történő, a (2) bekezdés szerint tervezett átviteléről egy hónappal előbb automatikusan értesíti a szolgáltató tagállamot.

(4) A (2) bekezdés szerint átvitt adatok még további egy évig maradnak a váminformációs rendszerben, de – a 15. cikk sérelme nélkül – csak a 16. cikkben említett bizottság képviselője, illetve a 17. cikk (1) bekezdésében és a 18. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrző hatóságok férhetnek azokhoz. Ez alatt az időszak alatt az említett szervek az adatokat csak azok pontosságának és jogszerűségének ellenőrzése céljából kérdezhetik le, ezt követően ezeket törölni kell.

VI. FEJEZET

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

13. Cikk

(1) Azok a tagállamok, amelyek a váminformációs rendszerből személyes adatokat kívánnak kapni, illetve abba ilyen adatokat kívánnak bevinni, legkésőbb ezen egyezmény hatálybalépéséig elfogadják azokat a nemzeti jogszabályokat, amelyek a személyes adatoknak legalább az 1981. évi strasbourgi egyezmény alapelveiből eredő védelemmel azonos szintű védelmet biztosítanak.

(2) Egy tagállam csak azt követően kaphat személyes adatokat a váminformációs rendszerből, illetve csak azután vihet be ilyen adatokat a rendszerbe, miután e tagállam területén az ilyen adatok védelmét biztosító, az (1) bekezdés szerinti rendelkezések hatályba léptek. A tagállam előzetesen a 17. cikk szerint kijelöli a nemzeti ellenőrző hatóságot vagy hatóságokat.

(3) Ezen egyezmény adatvédelmi rendelkezései megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében, a váminformációs rendszert minden egyes tagállamban olyan nemzeti adatállománynak kell tekinteni, amelyre az (1) bekezdésben említett nemzeti rendelkezések, valamint az egyezmény esetleges szigorúbb rendelkezései is vonatkoznak.

14. Cikk

(1) A 8. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel, minden tagállam biztosítja, hogy a váminformációs rendszerben tárolt személyes adatoknak bármely, a 2. cikk (2) bekezdésében említettektől eltérő célra történő felhasználása saját törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezései szerint tilos legyen.

(2) Az adatokat csak technikai célokból lehet lemásolni, feltéve, hogy a másolás a 7. cikkben szereplő hatóságok által történő közvetlen kereséshez szükséges. A 8. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel, más tagállamok által bevitt személyes adatokat nem szabad a váminformációs rendszerből más nemzeti adatállományokba átmásolni.

15. Cikk

(1) A váminformációs rendszerben tárolt személyes adatok vonatkozásában az érintett személyek jogait, különösen az adatokhoz való hozzáférés jogára annak a tagállamnak a törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyben ezeket a jogokat érvényesítik.

Amennyiben az érintett tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezései előírják, a 17. cikkben szereplő nemzeti ellenőrző hatóság határoz arról, hogy lehet-e információt közölni, valamint ennek módjáról.

Az a tagállam, amely nem az adatok szolgáltatója volt, csak akkor közölheti ezeket az adatokat, ha előzőleg lehetőséget biztosított a szolgáltató tagállamnak az ügyben történő állásfoglalásra.

(2) Az a tagállam, amelyhez személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelem érkezett, megtagadja a hozzáférést, ha a hozzáférés valamely, az 5. cikk (1) bekezdése szerinti jogszerű intézkedés végrehajtását akadályozná, illetve ha az mások jogainak és szabadságának védelme érdekében nem megengedhető. A hozzáférést mindenképpen meg kell tagadni a leplezett figyelés, illetve a megszemlélés és jelentéstétel ideje alatt.

(3) Bármelyik tagállamban bármely személy, az adott tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezéseinek megfelelően kijavíttathatja, illetve töröltetheti a rá vonatkozó személyes adatokat, ha ezek ténylegesen pontatlanok, vagy ha a váminformációs rendszerbe történő bevitelük és tárolásuk az egyezmény 2. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott céljával, illetve az 1981. évi strasbourgi egyezmény 5. cikkének rendelkezéseivel ellentétes.

(4) Bármely személy bármely tagállam területén, az adott tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezéseinek megfelelően keresetet vagy adott esetben panaszt nyújthat be, a bíróságnál vagy a tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező hatóságnál a váminformációs rendszerben található, rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatosan, annak érdekében, hogy:

i. a ténylegesen pontatlan személyes adatait kijavíttassa vagy töröltesse;

ii. a váminformációs rendszerbe az ezen egyezménnyel ellentétesen bevitt, illetve tárolt személyes adatait kijavíttassa vagy töröltesse;

iii. a személyes adatokhoz hozzáférhessen;

iv. a 21. cikk (2) bekezdése szerinti kártérítést kapjon.

Az érintett tagállamok kölcsönösen vállalják, hogy a bíróság vagy más hatáskörrel rendelkező hatóság i., ii. és iii. pont szerinti végleges határozatát végrehajtják.

(5) A "végleges határozat"-ra történő hivatkozás e cikkben és a 11. cikk (5) bekezdésében semmilyen esetben nem jelenti azt, hogy egy tagállam, egy bíróság vagy más hatáskörrel rendelkező hatóság határozatát megtámadni köteles.

VII. FEJEZET

INTÉZMÉNYI KERETEK

16. Cikk

(1) A tagállamok vámigazgatási szerveinek képviselőiből egy bizottság jön létre. A bizottság a (2) bekezdés első francia bekezdésének rendelkezéseit illetően egyhangúlag, a (2) bekezdés második francia bekezdésének rendelkezéseit illetően pedig kétharmados többséggel határoz. Eljárási szabályzatát egyhangúlag fogadja el.

(2) A bizottság felelős:

- az egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásáért és megfelelő alkalmazásáért, a 17. cikk (1) bekezdésében és a 18. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok hatáskörének sérelme nélkül,

- a váminformációs rendszer megfelelő működéséért műszaki és üzemeltetési szempontból. A bizottság megteszi az összes szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a 12. és 19. cikkben meghatározott intézkedéseket megfelelően hajtsák végre a váminformációs rendszer tekintetében. E bekezdés alkalmazásának céljából a bizottság közvetlenül hozzáférhet a váminformációs rendszer adataihoz és felhasználhatja azokat.

(3) A bizottság az Európai Unióról szóló szerződés VI. címének megfelelően évente jelentést tesz a Tanácsnak a váminformációs rendszer hatékonyságáról és eredményes működéséről, és szükség esetén ajánlásokat tesz.

(4) A Bizottság részt vesz a bizottság munkájában.

VIII. FEJEZET

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ELLENŐRZÉSE

17. Cikk

(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy vagy több, a személyes adatok védelméért felelős nemzeti felügyelő hatóságot a váminformációs rendszerbe bevitt személyes adatok független felügyeletének gyakorlására.

A felügyelő hatóságok, a nemzeti jogszabályaikkal összhangban független felügyeletet biztosítanak, és ellenőrzést végeznek annak érdekében, hogy a váminformációs rendszerben tárolt adatok feldolgozása és felhasználása során az érintett személyek jogai ne sérüljenek. E célból a felügyelő hatóságoknak hozzáférési joguk van a váminformációs rendszerhez.

(2) Bárki kérheti bármelyik nemzeti felügyelő hatóságtól, hogy ellenőrizze a váminformációs rendszerben lévő, rá vonatkozó személyes adatot és annak felhasználását. E jogra azon tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezései vonatkoznak, amelyben a kérelmet benyújtották. Amennyiben az adatokat egy másik tagállamban vitték be, úgy az ellenőrzés e tagállam felügyelő hatóságaival szoros együttműködésben történik.

18. Cikk

(1) Egy közös felügyelő hatóság jön létre, amely az egyes tagállamok két-két – a független nemzeti felügyelő hatóság(ok) által kijelölt – képviselőjéből áll.

(2) A közös ellenőrző hatóság feladatát az egyezmény és az 1981. évi strasbourgi egyezmény rendelkezéseinek megfelelően teljesíti, figyelemmel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1987. szeptember 17-i R (87) 15 ajánlására.

(3) A közös felügyelő hatóság hatáskörébe tartozik a váminformációs rendszer működésének ellenőrzése, az alkalmazás és értelmezés működés során felmerülő nehézségeinek vizsgálata, a tagállamok nemzeti ellenőrző hatóságai által végzett független ellenőrzés, illetve az egyéneknek a rendszerhez való hozzáférési jogának gyakorlásával kapcsolatban felmerülő problémák tanulmányozása, valamint javaslatok kidolgozása a problémák közös megoldására.

(4) A közös felügyelő hatóságnak feladata elvégzése érdekében hozzáférési joga van a váminformációs rendszerhez.

(5) A közös felügyelő hatóság jelentéseit továbbítani kell mindazon hatóságoknak, amelyeknek a nemzeti ellenőrző hatóságok jelentéseiket megküldik.

IX. FEJEZET

A VÁMINFORMÁCIÓS RENDSZER BIZTONSÁGA

19. Cikk

(1) A biztonság fenntartása érdekében minden szükséges igazgatási intézkedést megtesznek:

i. a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a váminformációs rendszer országukban található termináljai vonatkozásában;

ii. a 16. cikkben említett bizottság a váminformációs rendszer és azon terminálok vonatkozásában, amelyek a rendszerrel egy helyiségben találhatók, és amelyek technikai célokra és a (3) bekezdés szerinti ellenőrzésekre szolgálnak.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok és a 16. cikkben említett bizottság intézkedéseket hoznak különösen:

i. annak megakadályozására, hogy illetéktelenek férhessenek hozzá az adatfeldolgozási berendezésekhez;

ii. annak megakadályozására, hogy adatokat és adathordozókat illetéktelenek olvassanak le, másoljanak, módosítsanak vagy távolítsanak el;

iii. adatok engedély nélküli bevitelének és az adatok engedély nélküli lehívásának, módosításának, illetve törlésének megakadályozására;

iv. annak megakadályozására, hogy illetéktelenek adatátviteli berendezések segítségével hozzáférhessenek a váminformációs rendszer adataihoz;

v. annak biztosítására, hogy – a váminformációs rendszer használatára tekintettel – a jogosult személyek csak a jogosultságuknak megfelelő adatokhoz férhessenek hozzá;

vi. annak biztosítására, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely hatóságoknak adhatók át adatok adatátviteli berendezések segítségével;

vii. annak biztosítására, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely adatokat, mikor és ki vitte be a váminformációs rendszerbe, és hogy a lekérdezések nyomon követhetőek legyenek;

viii. annak megakadályozására, hogy az adatokat jogosulatlanul elolvassák, másolják, módosítsák, illetve töröljék az adatátvitel és az adathordozók szállítása során.

(3) A 16. cikkben említett bizottság ellenőrzi a váminformációs rendszerből történő lekérdezéseket annak megállapítására, hogy a keresések megengedettek voltak-e, és jogosult felhasználók részéről történtek-e. Az összes keresés legalább 1 %-át ellenőrizni kell. Ezekről a keresésekről és ellenőrzésekről a rendszerben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet csak a fent említett célra, és csak az említett bizottság, valamint a 17. és 18. cikkben említett felügyelő hatóságok használhatnak fel, és amelyet hat hónap elteltével törölni kell.

20. Cikk

Az ezen egyezmény 10. cikkének (1) bekezdésében szereplő hatáskörrel rendelkező vámigazgatási szerv a felelős a 19. cikk szerinti biztonsági intézkedésekért a tagállam területén található terminálok tekintetében, a 12. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített felülvizsgálati funkciókért, és egyébként – az adott tagállam törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezései szerint szükséges mértékben – ezen egyezmény megfelelő végrehajtásáért.

X. FEJEZET

FELELŐSSÉG ÉS KÖTELEZETTSÉG

21. Cikk

(1) Valamennyi tagállam felelős azon adatok helyességéért, naprakészségéért és jogszerűségéért, amelyeket a váminformációs rendszerbe bevitt. Valamennyi tagállam felelős továbbá az 1981. évi strasbourgi egyezmény 5. cikke rendelkezéseinek betartásáért.

(2) Valamennyi tagállam felelős saját törvényi, rendeleti és eljárási rendelkezéseinek megfelelően azokért a károkért, amelyeket a váminformációs rendszer adott tagállamban történő használata okozott valamely személynek.

Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor a kárt a szolgáltató tagállam általi pontatlan vagy az egyezménnyel ellentétben álló adatbevitel okozta.

(3) Amennyiben az a tagállam, amely ellen a pontatlan adatok tekintetében eljárást indítottak, nem azonos az adatokat szolgáltató tagállammal, úgy az érintett tagállamok törekednek arra, hogy megállapodjanak abban, hogy a kártérítésként kifizetett összeg mekkora hányadát téríti meg az adatokat szolgáltató tagállam a másik tagállamnak. A megállapodás szerinti összeg megtérítése kérelemre történik.

22. Cikk

(1) A váminformációs rendszernek a tagállamok területén történő működtetésével és használatával kapcsolatos költségei a tagállamokat terhelik.

(2) Az egyezmény végrehajtásából adódó egyéb kiadások – kivéve azokat, amelyek nem különíthetők el a váminformációs rendszernek a Közösség vám- és mezőgazdasági szabályainak az alkalmazását szolgáló működtetésétől – a tagállamokat terhelik. Az egyes tagállamokra eső hányadot a költségek felmerülését megelőző évben az adott tagállam bruttó nemzeti termékének a tagállamok bruttó nemzeti termékének összegéhez viszonyított aránya alapján határozzák meg.

E bekezdés alkalmazásában a "bruttó nemzeti termék" kifejezés a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról szóló, 1989. február 13-i 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv [1], illetve az ezt módosító vagy helyébe lépő közösségi jogszabályok szerint meghatározott bruttó nemzeti termék.

XI. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Cikk

Az egyezmény szerinti információcsere közvetlenül a tagállamok hatóságai között történik.

24. Cikk

(1) Ezt az egyezményt a tagállamok alkotmányos követelményeiknek megfelelően fogadják el.

(2) A tagállamok értesítik az Európai Unió Tanácsának főtitkárát az egyezmény elfogadásához szükséges alkotmányos követelményeik teljesítéséről.

(3) Ez az egyezmény azt követően 90 nappal lép hatályba, hogy az utolsó tagállam is megtette a (2) bekezdésben említett értesítést.

25. Cikk

(1) Az egyezményhez bármely állam csatlakozhat, amely az Európai Unió tagjává válik.

(2) Az egyezménynek az Európai Unió Tanácsa által a csatlakozó állam nyelvén elkészített szövege hiteles.

(3) A csatlakozási okiratokat a letéteményesnél kell letétbe helyezni.

(4) A csatlakozó állam tekintetében ez az egyezmény a csatlakozási okirat letétbe helyezését követő kilencven nappal lép hatályba, illetve az egyezmény hatálybalépésének napján, ha az említett kilencven napos időszak lejártakor még nem lépett hatályba.

26. Cikk

(1) Ezen egyezmény letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

(2) A letéteményes az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi az elfogadások és csatlakozások, a nyilatkozatok és fenntartások alakulásáról szóló információkat, valamint az egyezménnyel összefüggő egyéb értesítéseket.

27. Cikk

(1) Ezen egyezmény értelmezéséről vagy alkalmazásáról a tagállamok között keletkezett bármely vitát, kezdeti szakaszban a Tanácsnak az Európai Unióról szóló szerződés VI. címében foglalt eljárás szerint kell megvizsgálnia a megoldás megtalálásának céljával.

Amennyiben hat hónapon belül nem találnak megoldást, az ügyet a vitában érintett valamely fél az Európai Közösségek Bírósága elé utalhatja.

(2) Az egy vagy több tagállam és az Európai Közösségek Bizottsága között ezen egyezmény alkalmazásával kapcsolatban keletkezett és tárgyalásokkal nem rendezhető vita az Európai Közösségek Bírósága elé utalható.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos c noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolesta

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

[1] HL L 49., 1989.2.21., 26. o.

--------------------------------------------------

Top