EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1667

A Bizottság (EU) 2023/1667 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 8.) a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények és vizsgálati előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2023/5247

OJ L 215, 31.8.2023, p. 1–301 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1667/oj

2023.8.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1667 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. augusztus 8.)

a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények és vizsgálati előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/90/EU irányelv hatálya alá tartozó tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket, illetve vizsgálati előírásokat az említett irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott nemzetközi jogi eszközök írják elő.

(2)

A nemzetközi jogi eszközök legújabb változásainak figyelembevétele érdekében célszerű aktualizálni az alkalmazandó nemzetközi jogi eszközök listáját, és a szóban forgó módosításokat követően a 2014/90/EU irányelv szerinti összehangolt uniós követelmények hatálya alá újonnan bekerülő tengerészeti felszereléseket indokolt új tételként egyértelműen felsorolni.

(3)

Az (EU) 2022/1157 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) ezért hatályon kívül kell helyezni.

(4)

Helyénvaló és arányos egy olyan átmeneti időszakot meghatározni, amely alatt a tengerészeti felszereléseknek az egy adott tagállamban az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek megfelelő új tételei továbbra is forgalomba hozhatók, valamint a 2014/90/EU irányelv 2. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerinti uniós hajók fedélzetén elhelyezhetők.

(5)

A 2014/90/EU irányelv összehangolt, gyors és egyszerű végrehajtásának elősegítése érdekében az említett irányelv alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak végrehajtási rendeletek formáját kell ölteniük, az említett irányelv 35. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

(6)

Annak érdekében, hogy a tengerészeti felszerelésekkel foglalkozó ágazat és más érdekelt felek alkalmazkodni tudjanak az e rendeletben előírt intézkedésekhez, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 40 napon belül kell hatályba lépnie.

(7)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/90/EU irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott nemzetközi jogi eszközökben előírt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket és vizsgálati előírásokat a tengerészeti felszereléseknek az e rendelet mellékletében felsorolt minden egyes tételére alkalmazni kell.

2. cikk

Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

(1)   A melléklet 1. oszlopában „az (EU) 2021/1158 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2021. augusztus 25. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2024. augusztus 25-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(2)   A melléklet 1. oszlopában „az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2022. augusztus 15. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2025. augusztus 15-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő negyvenedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 146. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelete (2022. július 4.) a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények és vizsgálati előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az (EU) 2021/1158 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 180., 2022.7.6., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról (HL L 324., 2002.11.29., 1. o.).


MELLÉKLET

Általános megjegyzés: A SOLAS-előírások alatt az 1974. november 1-jén Londonban aláírt, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú, módosított nemzetközi egyezmény rendelkezései értendők.

Betűszavak és rövidítések

A.1.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás

A.2.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás

AC: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés

CAT: az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória

Circ.: körlevél

COLREG: a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

COMSAR: az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

EN: európai szabvány

ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

FSS: tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

FTP: tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

GNSS: globális navigációs műholdrendszer

HSC: nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

IBC: vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IGC: a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU: Nemzetközi Távközlési Egyesület

LSA: életmentő eszköz

MARPOL: a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

MED: a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv

MEPC: Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

MSC: Tengerészeti Biztonsági Bizottság

NOx: nitrogén-oxidok

O2/HC-rendszerek: oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek

SOLAS: „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény

SOx: kén-oxidok

Reg.: előírás

Res.: határozat

Az e melléklet egészére vonatkozó megjegyzések:

a)

Általában: az e mellékletben kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) megköveteli a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeinek, valamint az IMO vonatkozó határozatainak és körleveleinek való megfelelést. E megfelelésre a 2014/90/EU irányelvben a megfelelőségértékelési modulok utalnak.

b)

3. oszlop: ahol két különböző, „vagy” kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott összes követelménynek, így megfelel az IMO teljesítési normáknak; ezért csupán az egyik vizsgálata is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (pl. vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás alkalmazandó.

c)

6. oszlop: A hajógyártásra vonatkozó időkeretek figyelembevétele érdekében az adott tengerészeti felszerelések jellemzőitől függően „a fedélzeten való elhelyezés” valamely következő (a dátum után zárójelben feltüntetett) jelentése alkalmazandó:

i.

a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése valamely uniós hajó fedélzetén;

ii.

a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése vagy funkcionális pozícióban való elrendezése valamely uniós hajó fedélzetén;

iii.

a felszereléseknek a hajógyárba történő szállítására a funkcionális pozícióban való első elhelyezést megelőző 30 hónapon belül kerül sor.

d)

Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/1.3) több mint egy tételsor tartozik, a legalsó sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak a felső sorban vagy sorokban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

e)

A d) pontban említett esetekben és ha az 5. és 6. oszlopban nincs megadva dátum, ez arra utal, hogy nem történt változás a vizsgálati előírásokban, és hogy az érintett tengerészeti felszerelésnek az alsó (második) sorban feltüntetett követelményeknek kell megfelelnie.

1.   Életmentő eszközök

Sorszám és megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Vizsgálati előírások

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MED/1.1

Mentőgyűrűk

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.1

Mentőgyűrűk

2/2. sor

(ÚJ SOR)

nem az 1.10. tétellel együttes használatra szánt

az 1.10. tétellel együttes használatra szánt

Megjegyzés: ha az önműködő füstjelzők és az öngyulladó fények gyorskioldó berendezéseinek működtetésére szánják, ezeknek a tételeknek 4 kg-ot meghaladó tömegűnek kell lennie (lásd még a MED/1.3. tételt).

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

2023.8.12.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

2/2. sor

Megjegyzés: Az EN 60945 és az IEC 60945 szabvány elektromágneses összeférhetőségi tesztjei nem tartoznak ide, és csak az IMO Res. MSC 81(70) 10.4. rendelkezésében említetteket kell elvégezni.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vagy:

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

ED/1.2b

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőgyűrűkhöz

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

2023.8.12.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

ED/1.2b

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőgyűrűkhöz

2/2. sor

Megjegyzés: Az EN 60945 és az IEC 60945 szabvány elektromágneses összeférhetőségi tesztjei nem tartoznak ide, és csak az IMO Res. MSC 81(70) 10.4. rendelkezésében említetteket kell elvégezni.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vagy:

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

ED/1.2c

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőmellényekhez

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

2023.8.12.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

ED/1.2c

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

mentőmellényekhez

2/2. sor

Megjegyzés: Az EN 60945 és az IEC 60945 szabvány elektromágneses összeférhetőségi tesztjei nem tartoznak ide, és csak az IMO Res. MSC 81(70) 10.4. rendelkezésében említetteket kell elvégezni.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vagy:

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.4

Mentőmellények

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.4

Mentőmellények

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481-(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5a

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5a

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481-(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5b

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5b

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481-(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

ED/1.5c

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

ED/1.5c

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481-(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6a

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6a

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481-(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

ED/1.6b

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

ED/1.6b

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481-(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

ED/1.6c

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

ED/1.6c

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481-(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.7

Kihűlés elleni védőeszköz

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.9

Kézi jelzőfény (pirotechnika)

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Kézi jelzőfény (pirotechnika)

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

2/2. sor

Megjegyzés: Lásd még: MED/1.1.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.11

Kötélkilövő készülékek

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2023.8.12.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.11

Kötélkilövő készülékek

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

2020.8.12.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1633.

MED/1.12

Felfújható mentőtutajok

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.12

Felfújható mentőtutajok

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14a

Önbeálló mentőtutajok:

felfújható

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14a

Önbeálló mentőtutajok:

felfújható

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14b

Önbeálló mentőtutajok:

merev szerkezetű

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14b

Önbeálló mentőtutajok:

merev szerkezetű

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.15

Átfordítható fedett mentőtutajok

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.15

Átfordítható fedett mentőtutajok

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.16

Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezetek)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17a

Mentőcsónakok

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

részben zárt terű

teljesen zárt terű

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17a

Mentőcsónakok

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

részben zárt terű

teljesen zárt terű

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17b

Mentőcsónakok

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok.

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17b

Mentőcsónakok

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok.

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17c

Készenléti mentőcsónakként használt, csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

részben zárt terű

teljesen zárt terű

Megjegyzés: Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

2022.8.15.

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.17c

Készenléti mentőcsónakként használt, csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

részben zárt terű

teljesen zárt terű

Megjegyzés: Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.18

Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.18

Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.19

Felfújható készenléti mentőcsónakok

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.19

Felfújható készenléti mentőcsónakok

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20a

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

felfújható

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20a

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

felfújható

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20b

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

merev szerkezetű

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20b

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

merev szerkezetű

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20c

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

merev szerkezetű, felfújható.

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

2026.10.10.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20c

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

merev szerkezetű, felfújható

2/2. sor

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

2023.10.10.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.21

Csigás vízrebocsátó berendezések (csónakdaru)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.22 tétel, Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez – Áthelyezve és törölve az (EU) 2023/1667 végrehajtási rendelet által: MED/9/1.3.

MED/1.23

Gravitációs rendszerű vízre bocsátó berendezések mentőcsónakokhoz

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.24

Vízre bocsátó berendezés mentőtutajokhoz

(csónakdaruk)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.25

Vízre bocsátó berendezések nagy sebességű készenléti mentőcsónakokhoz

(csónakdaruk)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.26a

Kioldószerkezet a következőkhöz:

mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás),

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.26b

Kioldószerkezet a következőkhöz:

mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.26c

Kioldószerkezet a következőkhöz:

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.27

Tengeri evakuálást szolgáló rendszerek

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.28

Mentésre szolgáló eszközök

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.29

Beszállóhágcsók

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.30

Fényvisszaverő anyagok

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

2025.8.15.

i.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.30

Fényvisszaverő anyagok

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

2022.8.15.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.31 – URH adó-vevő készülék túlélési járművekhez – Áthelyezve: MED/5.17 és MED/5.18.

MED/1.32 – 9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART) – Áthelyezve: MED/4.18.

MED/1.33

Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

(passzív)

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. A.384(X),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164-(78).

MED/1.34 – Mágneses tájoló – „B”osztály: mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz – Áthelyezve: MED/4.23.

MED/1.35 – Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz – Áthelyezve: MED/3.38.

MED/1.36

Mentőcsónak és készenléti mentőcsónak hajtómotorja

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.37

Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, külső motor

1/1. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

1/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

ii.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

2/2. sor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

Vagy:

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,