EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0158

A Bizottság (EU) 2023/158 végrehajtási rendelete (2023. január 23.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Prunus domestica és Prunus cerasifera Ukrajnából származó egyes, ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról

C/2023/365

HL L 22., 2023.1.24, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/158/oj

2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. január 23.)

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Prunus domestica és Prunus cerasifera Ukrajnából származó egyes, ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet (2) előzetes kockázatértékelés alapján megállapítja a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét.

(2)

Az (EU) 2018/2018 bizottsági végrehajtási rendelet (3) különös szabályokat állapít meg a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok tekintetében az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikkének (4) bekezdésében említett kockázatértékelés elvégzése érdekében követendő eljárásra vonatkozóan.

(3)

Az előzetes kockázatértékelést követően 34 nemzetségbe és egy fajba tartozó, bármely harmadik országból származó, ültetésre szánt növényeket vettek fel az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletébe magas kockázatú növényként, köztük a Prunus L. nemzetséget.

(4)

2019. október 18-án Ukrajna kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növények Unióba történő kivitele iránt. A kérelemhez csatolták a vonatkozó technikai dokumentációt.

(5)

2022. május 17-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tudományos szakvéleményt (4) fogadott el az Ukrajnából származó, ültetésre szánt Prunus domestica növények árukockázatának értékeléséről. A Hatóság a Lopholeucaspis japonica, az Eotetranychus prunicola, az Erwinia amylovora és a Xanthomonas arboricola pv. pruni károsítót az említett, ültetésre szánt növények szempontjából releváns károsítóként azonosította, értékelte a dokumentációban leírt kockázatcsökkentő intézkedéseket, és megbecsülte az áru e károsítóktól való mentességének valószínűségét.

(6)

A Lopholeucaspis japonica uniós zárlati károsítóként szerepel az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (5) II. mellékletében. Az Erwinia amylovora és a Xanthomonas arboricola pv. pruni védett zónás zárlati károsítóként szerepel az említett rendelet III. mellékletében, illetve uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóként szerepel a IV. mellékletében.

(7)

Az Eotetranychus prunicola még nem szerepel az uniós zárlati károsítók jegyzékében. Mindazonáltal a tagállamok által szolgáltatott bizonyítékok alapján a szóban forgó károsító nem gyakorol jelentős hatást az Unióban található gazdanövényeire. Következésképpen e károsító tekintetében nem szükséges megállapítani behozatali követelményeket.

(8)

A Hatóság véleménye alapján az Ukrajnából származó, Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növényeknek az Unióba történő behozatalából eredő növényegészségügyi kockázat elfogadható, feltéve, hogy teljesülnek az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. mellékletében meghatározott vonatkozó behozatali követelmények.

(9)

Ezért helyénvaló, hogy az Ukrajnából származó, Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növények a továbbiakban ne minősüljenek magas kockázatú növényeknek.

(10)

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló WTO-megállapodásból (6) eredő uniós kötelezettségeknek való megfelelés érdekében ezen áruk behozatalát a lehető legrövidebb időn belül folytatni kell. Ezért ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon kell hatályba lépnie.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról (HL L 323., 2018.12.19., 10. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/2018 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkének (1) bekezdése szerinti, a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó kockázatértékelés elvégzése érdekében követendő eljárásra vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (HL L 323., 2018.12.19., 7. o.).

(4)  EFSA PLH Panel (Az EFSA növényegészségügyi tudományos testülete), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine (Tudományos szakvélemény az Ukrajnából származó Prunus domestica növények árukockázatának értékeléséről). EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

(5)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).

(6)  HL L 336., 1994.12.23., 40. o.


MELLÉKLET

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletének 1. pontjában a táblázat második oszlopában („Leírás”) a Prunus L.-re vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Prunus L., kivéve az Ukrajnából származó, Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növények.”


Top