EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2400

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2400 rendelete (2022. november 23.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

PE/39/2022/REV/1

OJ L 317, 9.12.2022, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj

2022.12.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 317/24


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/2400 RENDELETE

(2022. november 23.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) uniós szinten végrehajtja a 2006/507/EK tanácsi határozattal (4) a Közösség nevében jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményben (a továbbiakban: az Egyezmény) és a 2004/259/EK tanácsi határozattal (5) a Közösség nevében jóváhagyott, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezménynek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvében meghatározott kötelezettségvállalásokat.

(2)

Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2015. május 4. és 15. között tartott hetedik ülésén megállapodás született arról, hogy a pentaklórfenolt, annak sóit és észtereit (a továbbiakban: pentaklórfenol) felveszik az Egyezmény A. mellékletébe. Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2019. április 29. és május 10. között tartott kilencedik ülésén megállapodás született arról, hogy a dikofolt, valamint a perfluoroktánsavat (PFOA), annak sóit és a PFOA-rokon vegyületeket felveszik az Egyezmény A. mellékletébe. Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2022. június 6. és 17. között tartott tizedik ülésén megállapodás született arról, hogy a perfluor-hexán-szulfonsavat (PFHxS), annak sóit és a PFHxS-rokon vegyületeket felveszik az Egyezmény A. mellékletébe. Tekintettel az Egyezmény említett módosításaira, és annak biztosítása érdekében, hogy az említett anyagokat tartalmazó hulladékot az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban kezeljék, módosítani szükséges az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét is a pentaklórfenolnak, a dikofolnak és a PFOA-nak, annak sóinak és a PFOA-rokon vegyületeknek, valamint a PFHxS-nek, annak sóinak és a PFHxS-rokon vegyületeknek a mellékletekbe történő felvétele és a megfelelő koncentrációs határértékeik feltüntetése révén.

(3)

A pentaklórfenolt korábban az (EU) 2019/636 bizottsági rendelettel (6) vették jegyzékbe a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) IV. és V. mellékletében, a IV. melléklet szerinti 100 mg/kg értékkel és az V. melléklet szerinti 1 000 mg/kg értékkel. A 850/2004/EK rendeletet hatályon kívül helyező (EU) 2019/1021 rendelet a pentaklórfenolt nem szándékosan kihagyta. Ezért módosítani szükséges az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét a pentaklórfenol felvétele érdekében.

(4)

Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. melléklete már tartalmaz koncentrációs határértékeket a következő anyagok vagy anyagcsoportok tekintetében: a) a tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és a dekabrómdifenil-éter együttes koncentrációja (az utóbbi kivételével, amely nem szerepel az említett rendelet V. mellékletében); b) hexabrómciklododekán; c) alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP-k); és d) poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF). Az (EU) 2019/1021 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében helyénvaló módosítani az említett anyagok tekintetében a IV. mellékletben foglalt koncentrációs határértékeket. A polibrómozott difenil-étereknek (PBDE-k) az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékével való összhang érdekében a dekabrómdifenil-éter anyagot fel kell venni az említett rendelet V. mellékletének harmadik oszlopában felsorolt PBDE-k közé.

(5)

Annak érdekében, hogy a tagállamok adatokat tudjanak gyűjteni a PCDD/PCDF és a dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (dl-PCB-k) tényleges mennyiségéről a magánháztartásokból származó hamuban és koromban, valamint a hő- és villamosenergia-termelésre szolgáló biomassza-tüzelésű egységekből származó pernyében, valamint, hogy elegendő idő álljon a tagállamok rendelkezésére az (EU) 2019/1021 rendelet érvényesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalához, a PCDD/PCDF és a dl-PCB-k összességére vonatkozó módosított koncentrációs határértéket a magánháztartásokból származó hamu és korom tekintetében, valamint a biomassza-tüzelésű egységekből származó pernye vonatkozásában e rendelet hatálybalépését követően, egy későbbi szakaszban kell alkalmazni. Az említett hamu és korom begyűjtésére és kezelésére vonatkozó megfelelő szakpolitikák kialakításának lehetővé tétele, valamint a IV. mellékletben említett felülvizsgálatnak és a végrehajtás (EU) 2019/1021 rendelet 13. cikke alapján történő nyomon követésének támogatása érdekében a tagállamoknak információkat kell gyűjteniük a magánháztartásokból származó hamuban és koromban, valamint a hő- és villamosenergia-termelésre szolgáló biomassza-tüzelésű egységekből származó pernyében található PCDD/PCDF és dl-PCB-k jelenlétéről. Az említett információkat legkésőbb 2026. július 1-jéig rendelkezésre kell bocsátani.

(6)

Az (EU) 2019/1021 rendeletben felsorolt PBDE-k tekintetében a hulladékban jelenlévő említett anyagok összességére vonatkozó koncentrációs határértékét 500 mg/kg-ban kell megállapítani. Figyelembe véve a PBDE-k bizonyos hulladékokban való csökkenő koncentrációját – amelyet a PBDE-k forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó meglévő korlátozások eredményeznek –, valamint a releváns válogatási és analitikai módszerek lehetséges fejlődésének fényében, a határértéket az e rendelet hatálybalépését követő három évvel 350 mg/kg-ra, és a hatálybalépését követő öt évvel 200 mg/kg-ra kell csökkenteni.

(7)

Tekintve, hogy a dl-PCB-kként ismert 12 PCB-kongéner – nevezetesen a PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 és PCB-189 – alkotta alcsoport olyan toxikológiai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek nagyon hasonlítanak a PCDD/PCDF toxikológiai tulajdonságaira, továbbá az (EU) 2019/1021 rendeletben felsorolt valamennyi dioxin jellegű vegyület összesített hatásának figyelembevétele érdekében, helyénvaló a dl-PCB-ket felvenni az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének a PCDD/PCDF-re vonatkozó, meglévő csoportos bejegyzésébe. Az említett rendelet V. mellékletének 2. részében foglalt toxicitási egyenérték-tényezők értékeinek listáját szintén módosítani kell az egyes dl-PCB-kongénerekre vonatkozó megfelelő értékek bevezetése érdekében.

(8)

Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletében javasolt koncentrációs határértékeket ugyanazzal a módszertan alkalmazásával határozták meg, mint amelyet a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletének korábbi módosításaiban a koncentrációs határértékek megállapításához használtak. A javasolt koncentrációs határértékeknek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben megállapított elővigyázatosság elvén kell alapulniuk, és arra kell irányulniuk, hogy ahol lehetséges, megszüntessék a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok környezetbe történő kibocsátását annak érdekében, hogy teljesüljön az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének az érintett anyagok megsemmisítéséhez vagy visszafordíthatatlan átalakításához társított célkitűzése. Az említett határértékeknek figyelembe kell venniük a toxikus anyagoktól mentes környezet kialakítását célzó szennyező anyag-mentességi célkitűzés elérésére, az újrahasznosítás fokozására, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, a toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok kialakítására, valamint a szennyező anyagoktól mentes körforgásos gazdaság megvalósítására vonatkozó, „Az európai zöld megállapodás” című, 2019. december 11-i bizottsági közleményben rögzített tágabb szakpolitikai célkitűzést is.

(9)

Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletében meghatározott koncentrációs határértékeknek koherenseknek kell lenniük, és hozzá kell járulniuk „A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes környezetért” című, 2020. október 14-i bizottsági közlemény végrehajtásához.

(10)

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladék jobb nyomonkövethetőségének és hatékony kezelésének biztosítása, valamint a következetlenségeknek az uniós jogban való elkerülése érdekében biztosítani szükséges a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékkal kapcsolatos, eredetileg a – most az (EU) 2019/1021 rendelettel hatályon kívül helyezett – 850/2004/EK rendeletben meghatározott rendelkezések és az azt követően meghatározottak közötti összhangot. A Bizottságnak ezért értékelnie kell, hogy helyénvaló-e az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében meghatározott koncentrációs határértékeket meghaladó, bármely környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagot tartalmazó hulladék veszélyesként történő besorolása, és ennek megfelelően – adott esetben – jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) módosítására vagy javaslatot a 2000/532/EK bizottsági határozat (9) módosítására, vagy mindkettőt.

(11)

A textilágazatra vonatkozó stratégiának „A fenntartható és körforgásos textiliparra vonatkozó uniós stratégia” című, 2022. március 30-i bizottsági közleményben meghatározott célkitűzései szerint az uniós piacon forgalomba hozott textiltermékeknek nagyrészt veszélyes anyagoktól mentes, újrafeldolgozott szálakból kell készülniük. Annak biztosítása érdekében, hogy az újrafeldolgozott textiltermékek kezdettől mentesek legyenek a veszélyes vegyi anyagoktól, így például a PFOA-tól, szigorítani kell a hulladékban található PFOA-ra, annak sóira és a PFOA-rokon vegyületekre vonatkozó határértékeket, mivel jelenlétük hatással lehet a textilhulladék gyűjtésére és kezelésére. A Bizottságnak ezért felül kell vizsgálnia a koncentrációs határértéket az érték csökkentése érdekében, amennyiben az ilyen csökkentés a tudományos és műszaki fejlődéssel összhangban megvalósítható.

(12)

Ezért az (EU) 2019/1021 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Helyénvaló elegendő időt biztosítani annak lehetővé tételére, hogy a vállalatok és az illetékes hatóságok alkalmazkodjanak az új követelményekhez.

(14)

mivel a rendelet célját, nevezetesen a környezetnek és az emberi egészségnek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól való védelmét, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani az említett szennyező anyagok országhatárokat átlépő hatásai miatt, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/1021 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„21a. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A hő- és villamosenergia-termelésre szolgáló biomassza-egységekből származó, a IV. mellékletben felsorolt poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat és dibenzofuránokat (PCDD/PCDF) és dioxin jellegű poliklórozott bifenileket (dl-PCB-k) tartalmazó vagy azokkal szennyezett pernyére 2023. december 30-ig 10 μg/kg értéket kell alkalmazni. A hő- és villamosenergia-termelésre szolgáló biomassza-egységekből származó pernyére 2023. december 31-től a IV. mellékletben előírt 5 μg/kg értéket kell alkalmazni.

(2)   A magánháztartásokból származó, a IV. mellékletben felsorolt poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat és dibenzofuránokat (PCDD/PCDF) tartalmazó vagy azokkal szennyezett hamura és koromra 2024. december 31-ig továbbra is 15 μg/kg értéket kell alkalmazni. A magánháztartásokból származó poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat és dibenzofuránokat (PCDD/PCDF) és dioxin jellegű poliklórozott bifenileket (dl-PCB-k) tartalmazó vagy azokkal szennyezett hamura és koromra 2025. január 1-jétől a IV. mellékletben előírt 5 μg/kg értéket kell alkalmazni.”

2.

A IV. és az V. melléklet e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A Bizottság értékeli, hogy helyénvaló volna-e módosítani a 2008/98/EK irányelvet vagy a 2000/532/EK határozatot vagy mindkettőt annak elismerése érdekében, hogy az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében meghatározott koncentrációs határértékeket meghaladó, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékot veszélyesként kell besorolni, és ennek megfelelően – adott esetben – az említett értékelés alapján és legkésőbb 36 hónappal e rendelet hatálybalépését követően jogalkotási javaslatot terjeszt elő a 2008/98/EK irányelv módosítására vagy javaslatot a 2000/532/EK határozat módosítására, vagy mindkettőt.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. június 10-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2022. november 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

R. METSOLA

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  HL C 152., 2022.4.6., 197. o.

(2)  Az Európai Parlament 2022. október 4-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2022. október 24-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.).

(4)  A Tanács 2006/507/EK határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(5)  A Tanács 2004/259/EK határozata (2004. február 19.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 81., 2004.3.19., 35. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2019/636 rendelete (2019. április 23.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (HL L 109., 2019.4.24., 6. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(9)  A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).


MELLÉKLET

A IV. és az V. melléklet a következőképpen módosul:

1.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„Pentaklórfenol, annak sói és észterei

87-86-5 és egyebek

201-778-6 és egyebek

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroktánsav (PFOA), annak sói és PFOA-rokon vegyületek, az I. mellékletben meghatározottak szerint

335-67-1 és egyebek

206-397-9 és egyebek

1 mg/kg

(PFOA és annak sói),

40 mg/kg

(PFOA-rokon vegyületek összessége)

A Bizottság felülvizsgálja az említett koncentrációs határértéket, és adott esetben legkésőbb 2027. december 30-ig jogalkotási javaslatot fogad el az említett érték csökkentése céljából, amennyiben az ilyen csökkentés a tudományos és műszaki fejlődéssel összhangban megvalósítható.

Perfluor-hexán-szulfonsav (PFHxS), annak sói és PFHxS-rokon vegyületek

355-46-4 és egyebek

355-46-4 és egyebek

1 mg/kg

(PFHxS és annak sói), 40 mg/kg

(PFHxS -rokon vegyületek összessége)

A Bizottság felülvizsgálja az említett koncentrációs határértéket, és adott esetben legkésőbb 2027. december 30-ig jogalkotási javaslatot fogad el az említett érték csökkentése céljából, amennyiben az ilyen csökkentés a tudományos és műszaki fejlődéssel összhangban megvalósítható.”;

b)

az Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP-k) anyagra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP-k)

85535-84-8

287-476-5

1 500  mg/kg

A Bizottság felülvizsgálja az említett koncentrációs határértéket, és adott esetben legkésőbb 2027. december 30-ig jogalkotási javaslatot fogad el az említett érték csökkentése céljából.”;

c)

a tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4O, pentabróm-difenil-éter C12H5Br5O, hexabróm-difenil-éter C12H4Br6O, heptabróm-difenil-éter C12H3Br7O és dekabróm-difenil-éter C12Br10O anyagokra vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„Tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4O

40088-47-9

és egyebek

254-787-2

és egyebek

A tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4O, a pentabróm-difenil-éter C12H5Br5O, a hexabróm-difenil-éter C12H4Br6O, a heptabróm-difenil-éter C12H3Br7O és a dekabróm-difenil-éter C12Br10O együttes koncentrációja:

a)

2027. december 29-ig 500 mg/kg;

b)

2025. december 30-tól 2027. december 28-ig 350 mg/kg, vagy ha magasabb, az említett anyagok együttes koncentrációja, amennyiben azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, az I. melléklet 2. pontjának negyedik oszlopában a tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter, a heptabróm-difenil-éter és a dekabróm-difenil-éter anyagok tekintetében meghatározottak szerint;

c)

2027. december 30-tól 200 mg/kg, vagy ha magasabb, az említett anyagok együttes koncentrációja, amennyiben azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, az I. melléklet 2. pontjának negyedik oszlopában a tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter, a heptabróm-difenil-éter és a dekabróm-difenil-éter anyagok tekintetében meghatározottak szerint.”;

Pentabróm-difenil-éter C12H5Br5O

32534-81-9

és egyebek

251-084-2

és egyebek

Hexabróm-difenil-éter C12H4Br6O

36483-60-0

és egyebek

253-058-6

és egyebek

Heptabróm-difenil-éter C12H3Br7O

68928-80-3

és egyebek

273-031-2

és egyebek

Bisz(pentabróm-fenil)-éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

és egyebek

214-604-9

és egyebek

d)

a poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF) anyagokra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF) és dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (dl-PCB-k)

 

 

5 μg/kg (1)

A Bizottság felülvizsgálja az említett koncentrációs határértéket, és adott esetben legkésőbb 2027. december 30-ig jogalkotási javaslatot fogad el az említett érték csökkentése céljából, amennyiben az ilyen csökkentés a tudományos és műszaki fejlődéssel összhangban megvalósítható.

e)

a hexabróm-ciklododekán anyagra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„Hexabróm-ciklododekán (2)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

A Bizottság felülvizsgálja az említett koncentrációs határértéket, és adott esetben legkésőbb 2027. december 30-ig jogalkotási javaslatot fogad el az említett érték legfeljebb 200 mg/kg-ra történő csökkentése céljából.

2.

Az V. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

a)

a második bekezdésben a táblázatnak „A hulladék besorolása a 2000/532/EK határozat szerint” fejlécű első oszlopa a következőképpen módosul:

i.

a „10 01 Erőművekből és (a 19 kivételével) egyéb égetőművekből származó hulladékok” szöveg után a következő szöveg kerül beillesztésre:

„10 01 03: Tőzeg és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye”;

ii.

a „17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek” szöveg után a következő szöveg kerül beillesztésre:

„17 05 04: A 17 05 03 alatt említettektől eltérő föld és kövek”;

iii.

a „19 04 03* Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis” szöveg után a következő szöveg kerül beillesztésre:

„20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKFRAKCIÓKAT IS

20 01: Elkülönítetten gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01)

20 01 41: Kéményseprésből származó hulladékok”;

b)

a második bekezdésben a táblázatnak a „A IV. mellékletben felsorolt anyagok maximális koncentráció-határértékei” fejlécű második oszlopa a következőképpen módosul:

i.

a „Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok: 5 mg/kg;” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok és dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (dl-PCB-k): 5 mg/kg;”

ii.

az „A tetrabróm-difenil-éter (C12H6Br4O), a pentabróm-difenil-éter (C12H5Br5O), a hexabróm-difenil-éter (C12H4Br6O) és a heptabróm-difenil-éter (C12H3Br7O) együttes koncentrációja: 10 000 mg/kg;” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„A tetrabróm-difenil-éter (C12H6Br4O), a pentabróm-difenil-éter (C12H5Br5O), a hexabrómdifenil-éter (C12H4Br6O), a heptabróm-difenil-éter (C12H3Br7O) és a dekabróm-difenil-éter (C12Br10O) együttes koncentrációja: 10 000 mg/kg;”;

iii.

a szöveg a „Toxafén: 5 000 mg/kg.” szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

„Pentaklórfenol, annak sói és észterei: 1 000 mg/kg;

Dikofol: 5 000 mg/kg;

Perfluoroktánsav (PFOA), annak sói és PFOA-rokon vegyületek: 50 mg/kg (PFOA és annak sói), 2 000 mg/kg (PFOA-rokon vegyületek);

Perfluor-hexán-szulfonsav (PFHxS), annak sói és PFHxS-rokon vegyületek:

50 mg/kg (PFHxS és annak sói), 2 000 mg/kg (PFHxS-rokon vegyületek).”;

c)

a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD és PCDF), valamint a dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (dl-PCB-k) maximális koncentrációs határértékének kiszámítása a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint történik:

A PCDD-re, a PCDF-re és a dl-PCB-kre vonatkozó toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek)

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

dl-PCB-k

TEF

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003 ”


(1)  A határérték kiszámítása a PCDD, PCDF és dl-PCB-k összegeként az V. melléklet 2. részének harmadik bekezdésében foglalt táblázatban meghatározott toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint történik.”;

(2)  A „hexabróm-ciklododekán” megnevezés alatt a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán értendő.”


Top