EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2364

A Bizottság (EU) 2022/2364 végrehajtási rendelete (2022. december 2.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/8556

OJ L 312, 5.12.2022, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2364/oj

2022.12.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/99


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2364 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. december 2.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének B. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagokat.

(2)

A glifozát hatóanyag jóváhagyásának érvényessége 2022. december 15-én lejár. 2019. december 12-én a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) 1. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be az említett anyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(3)

Az (EU) 2019/724 bizottsági végrehajtási rendelet (4) Franciaországot, Magyarországot, Hollandiát és Svédországot jelölte ki arra, hogy jelentéstevő tagállamként együttesen járjon el a glifozát jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás tekintetében. A négy tagállam létrehozta a glifozát értékelésével foglalkozó csoportot (Assessment Group on Glyphosate, a továbbiakban: AGG). 2020. augusztus 18-án az AGG megerősítette a meghosszabbítás iránti kérelem elfogadhatóságát. Az AGG 2021. június 15-én benyújtotta a hosszabbítási kérelmet értékelő első jelentéstervezetét az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

(4)

A hosszabbítási kérelmet értékelő első jelentéstervezetről folytatott, a glifozátra vonatkozó nyilvános konzultáció során nagyszámú észrevétel érkezett a Hatósághoz. Ezen túlmenően 2022. március 14-én a Hatóság jelentős mennyiségű kiegészítő információt kért a kérelmezőtől, amelyet az kellő időben benyújtott. Emellett az AGG és a Hatóság nagyon sok olyan kérdéskört azonosított, amelyeket a szakértőknek a szakmai vizsgálat során meg kell vitatniuk. A kiegészítő információk AGG általi értékelése és a Hatóság által a 844/2012/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése alapján végzett szakmai vizsgálat jelentősen több időt igényel.

(5)

Ezért 2022. május 10-én a Hatóság és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Hatóság csak késedelemmel tudja majd elfogadni a glifozátnál felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetéseit, és azok elfogadása 2023 júliusa előtt nem várható. Ez azt jelenti, hogy 2022. december 15. előtt nem lehet határozatot hozni a glifozát jóváhagyásának meghosszabbítása tekintetében.

(6)

Mivel a glifozát hatóanyag értékelése a kérelmezőn kívül álló okok miatt késedelmet szenvedett, az említett hatóanyag jóváhagyásának érvényességét meg kell hosszabbítani annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jóváhagyás meghosszabbítása iránti kérelemre vonatkozó határozat meghozatalához szükséges értékelés elvégzéséhez.

(7)

Abban az esetben, ha a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében a glifozát jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a glifozát jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra – attól függően, hogy melyik időpont a későbbi. Abban az esetben, ha a Bizottság a glifozát jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó rendeletet fogad el, arra törekszik, hogy – a körülményeknek megfelelően – a lehető legkorábbi alkalmazási időpontot tűzze ki.

(8)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Tekintettel arra, hogy a glifozát jelenlegi jóváhagyásának érvényessége 2022. december 15-én lejár, ennek a rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(10)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül. Mivel végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök a végrehajtási aktus tervezetét további megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. részében a 118. sor („Glifozát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. december 15.” lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. december 2-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

Bár a 844/2012/EU végrehajtási rendelet hatályát vesztette, az (EU) 2020/1740 végrehajtási rendelet (HL L 392., 2020.11.23., 20. o.) 17. cikkének megfelelően továbbra is alkalmazandó a glifozát jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárásra.

(4)  A Bizottság (EU) 2019/724 végrehajtási rendelete (2019. május 10.) a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát, a lambda-cihalotrin, az imazamox és a pendimetalin hatóanyag értékelésére kijelölendő jelentéstevő tagállamok és társjelentéstevő tagállamok tekintetében történő módosításáról, valamint a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek a jelentéstevő tagállam szerepének a tagállamok egy csoportja általi betöltésére vonatkozó lehetőség tekintetében történő módosításáról (HL L 124., 2019.5.13., 32. o.).


Top