EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1950

A Bizottság (EU) 2022/1950 végrehajtási rendelete (2022. október 14.) a kreozot mint 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint felhasználható hatóanyag jóváhagyásának megújításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/7194

HL L 269., 2022.10.17, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1950/oj

2022.10.17.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1950 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. október 14.)

a kreozot mint 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint felhasználható hatóanyag jóváhagyásának megújításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (4) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A kreozotot mint 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagot felvették a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. mellékletébe, ezért – az említett irányelv I. mellékletében meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – az 528/2012/EU rendelet 86. cikke értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő.

(2)

2016. október 27-én az 528/2012/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a kreozot 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás megújítása iránt. A kérelmet az Egyesült Királyság illetékes hatósága értékelte illetékes értékelő hatóságként.

(3)

2019. szeptember 16-án az illetékes értékelő hatóság a kreozot jóváhagyásának megújítására vonatkozó ajánlást nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) részére. Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében 2020. január 30-án Lengyelország illetékes hatósága vette át az értékelő illetékes hatóság szerepét a kérelemmel kapcsolatban.

(4)

Az Ügynökség 2020. december 4-én az 528/2012/EU rendelet 14. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadta a biocid termékekkel foglalkozó bizottsága által megszövegezett véleményt (3), figyelembe véve az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(5)

E vélemény alapján a kreozot az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alapján 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként van besorolva, és megfelel a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagokra (PBT), valamint a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagokra (vPvB) vonatkozó kritériumoknak az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) XIII. melléklete szerint. A kreozot tehát teljesíti az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában meghatározott kizárási kritériumokat.

(6)

Az 528/2012/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdése értelmében a kizárási kritériumokat teljesítő hatóanyagok jóváhagyása csak abban az esetben újítható meg, ha a hatóanyag továbbra is teljesíti a rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eltérési feltételek legalább egyikét.

(7)

A Bizottság az Ügynökség közreműködésével nyilvános konzultációt indított annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön arról, hogy teljesülnek-e az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek.

(8)

Az Ügynökség véleményét és a nyilvános konzultáció során beérkezett észrevételeket a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság keretében megvitatták a tagállamokkal. A tagállamokat arra is felkérték, hogy jelezzék, megítélésük szerint az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek közül legalább egy teljesül-e a területükön, és ezzel kapcsolatban nyújtsanak be indokolást.

(9)

Az összegyűjtött információk és a tagállamok által megfogalmazott vélemények alapján úgy tűnik, hogy a vasúti talpfákhoz, valamint a villany- és távközlési oszlopokhoz számos tagállamban továbbra is szükség van a kreozotra és a kreozottal kezelt faanyagra.

(10)

A kreozotot tartalmazó termékekkel kezelt faanyagot különböző műszaki okokból (a beton talpfákhoz képest könnyű súly és ennek megfelelően könnyű karbantartás, jó ellenálló képesség, magas várható élettartam, ami kívánatos a több évtizedes használatra szánt vasúti infrastruktúrák esetében, fenntartható anyagok) használják a vasúti talpfák készítéséhez. A fából készült vasúti talpfák rendkívül rugalmasak a felhasználásuk helyét illetően (használhatók például megközelíthetetlen területeken, váltóknál, alagutakban, hidakon, kis sugarú íveken). Ezenkívül a vasúti talpfákkal kapcsolatos felhasználási osztály olyan, a biztonság szempontjából kritikus alkalmazási terület, amelyre – a személyek (utasok, vonatüzemeltetők stb.) és a vasúti berendezések, nevezetesen a vonatok és az infrastruktúra biztonságával összefüggő okokból – a vasúti infrastruktúrával kapcsolatos típusjóváhagyási vagy tanúsítási követelmények vonatkozhatnak. A vasúti infrastruktúra megfelelő működése elengedhetetlen a társadalom és a gazdaság megfelelő működéséhez. Folyamatban van a vasúti talpfák kezelésére szolgáló alternatív biocid termékek fejlesztése, és a közelmúltban több tagállamban is engedélyeztek egy, a réz-hidroxid, a DDA-karbonát és a penflufén keverékét tartalmazó ilyen terméket. Időre van azonban szükség ezeknek az alternatív termékeknek a teszteléséhez és az azokkal kapcsolatos tapasztalatok megfelelő összegyűjtéséhez, valamint az arról való megbizonyosodáshoz, hogy azok képesek biztosítani a vasúti talpfáktól elvárt hosszú élettartamot.

(11)

A vasúti talpfák a fa helyett készülhetnek alternatív anyagokból, köztük betonból, acélból vagy összetett anyagokból, például szálerősítésű uretánhabból, amelyek mindegyikének megvannak a maga előnyei (például a kreozottal kezelt vasúti talpfákéihoz hasonló mechanikai tulajdonságok és tartósság) és hátrányai (például a bizonyos, megközelíthetetlen területeken, váltóknál, alagutakban, másodlagos vonalakon található vágányok karbantartásával összefüggő problémák; költség; a fáénál nagyobb negatív környezeti lábnyom; a fából és a más anyagokból készült talpfák együttes használatával kapcsolatos, az eltérő ágyazat miatti pályakarbantartási nehézségek). A kreozot vasúti talpfák kezelésére szolgáló biocid termékek hatóanyagaként való felhasználására vonatkozó jóváhagyás meg nem újítása súlyos műszaki és gazdasági következményekkel járna néhány olyan tagállamban, ahol helyettesítése műszaki vagy gazdasági szempontból jelenleg nehezen lenne megoldható.

(12)

A kreozotot tartalmazó termékekkel kezelt faanyagot különböző műszaki okokból (például a betonoszlopokhoz képest könnyű súly és ennek megfelelően könnyű karbantartás, jó ellenálló képesség, magas várható élettartam, ami kívánatos a több évtizedes használatra szánt villany- és távközlési oszlopok esetében, fenntartható anyagok) használják villany- és távközlési oszlopok készítéséhez. Folyamatban van a fából készült oszlopok kezelésére szolgáló alternatív biocid termékek fejlesztése, és a közelmúltban több tagállamban is engedélyeztek egy, a réz-hidroxid, a DDA-karbonát és a penflufén keverékét tartalmazó ilyen terméket. Néhány más, hatóanyagként rézvegyületeket vagy kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó biocid termék engedélyezési eljárása a végső szakaszába ért. Időre van azonban szükség ezeknek az alternatív termékeknek a teszteléséhez és az azokkal kapcsolatos tapasztalatok megfelelő összegyűjtéséhez.

(13)

A közüzemi oszlopok a fa helyett készülhetnek alternatív anyagokból, ilyenek például az acél, a beton, az üvegszál, az összetett anyagok vagy a kezelt fából készült közüzemi oszlopok körül elhelyezett, összetett anyagból készült védőcsövek. Ezek mindegyikének megvannak a maga előnyei (például merevség; állandó fizikai tulajdonságok; tűzállóság) és hátrányai (például további tesztelés szükségessége; esetlegesen rövidebb élettartam vagy más műszaki aggályok; a fából készült oszlopokhoz képest magasabb költség). Egy másik alternatíva – különösen városi környezetekben – a közüzemi vezetékek föld alatti elvezetése, bár ez a lehetőség műszakilag nagyobb kihívást jelenthet attól függően, hogy a hálózatnak milyen természetes terepen (például távoli területeken vagy hegyek között) kell áthaladnia, továbbá a kiépítés és a karbantartás bonyolultabb, költségesebb lehet, és nem minden esetben kivitelezhető. A kreozot fából készült oszlopokhoz történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás meg nem újításának gazdasági következményei lehetnek a villamosenergia- és távközlési infrastruktúra üzemeltetőire nézve, és bizonyos (például nehezen megközelíthető területeken található, súlyos viharok esetén történő gyors reagálásra használt) közüzemi vezetékek karbantartásával kapcsolatban problémákat okozhat egyes tagállamokban, ahol a más anyagokkal vagy föld alatti közüzemi vezetékekkel való helyettesítés műszaki vagy gazdasági szempontból jelenleg nehezen lenne megoldható.

(14)

Az Ügynökség megállapította, hogy a kreozotot tartalmazó biocid termékek vasúti talpfák és közüzemi oszlopok kezelésére történő használata a fa kezelését, a villany- és más oszlopok felállítását végző munkavállalók szempontjából, továbbá a lakosság expozícióját tekintve kockázatot jelent az emberi egészségre nézve. Kockázatcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a kreozotnak való expozíciót, például a kezelt faanyag manuális mozgatását kiküszöbölő mechanikus vagy automatizált eljárásokat alkalmazzanak, a munkavállalók pedig egyéni védőeszközöket viseljenek, továbbá a kezelt faanyaghoz a tárolás során a lakosság ne férhessen hozzá. Az Ügynökség környezeti kockázatokat is azonosított, ugyanis a kreozot PBT/vPvB anyag, ezért a környezet kreozotnak való kitettségét a lehető legnagyobb mértékben korlátozó kockázatcsökkentő intézkedéseket kell végrehajtani, például annak előírásával, hogy az anyag ipari alkalmazásának zárt helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, gáttal védett helyen kell történnie; a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba, szennyvízbe vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében; a termék felhasználása során kiszivárgott minden szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.

(15)

Az összegyűjtött információk alapján az a következtetés vonható le, hogy a kreozot biocid termékekben való felhasználására vonatkozó jóváhagyás megtagadásának aránytalan negatív társadalmi hatása lenne az anyagnak a vasúti talpfák, valamint villany- és távközlési oszlopok készítéséhez használt faanyag kezelésére történő felhasználásából eredő kockázatokhoz viszonyítva. Az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltétel tehát az említett felhasználások tekintetében teljesül.

(16)

Ezért helyénvaló megújítani a kreozot 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben bizonyos feltételek betartása mellett történő felhasználásának jóváhagyását.

(17)

A kreozot az 528/2012/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a), d) és e) pontja szerint helyettesítendő hatóanyag, ezért a jóváhagyás megújítása a rendelet 10. cikke (4) bekezdésének értelmében legfeljebb hétéves időtartamra engedélyezhető.

(18)

Az embereket és a környezetet érő expozíció minimalizálása érdekében a biocid termékek kizárólag a faanyag ipari létesítményekben végzett, vákuumnyomásos impregnálással történő kezelésére engedélyezhetők vasúti talpfák, illetve villany- vagy távközlési oszlopok előállítása céljából. Az 528/2012/EU rendelet VI. melléklete 10. pontjának megfelelően a termék értékelése során meg kell vizsgálni, hogy az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek-e. Rendelkezni kell arról, hogy a termékek használata kizárólag azokban a tagállamokban legyen engedélyezhető, ahol teljesül az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltétel.

(19)

Annak biztosítása érdekében, hogy a termékeket kizárólag ipari létesítményekben történő felhasználás céljából forgalmazzák, elő kell írni, hogy a termékek kizárólag 200 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú kiszerelésben hozhatók forgalomba, továbbá nem szabad engedélyezni a termékek lakossági forgalmazását.

(20)

Ezenkívül az emberi és az állati egészség, valamint a környezet magas szintű biztonságának garantálása érdekében a kreozottal kezelt faanyag forgalomba hozatalát feltételekhez kell kötni. Annak biztosítása érdekében, hogy a kreozottal kezelt faanyagot kizárólag azokban a tagállamokban hozzák forgalomba, ahol – az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltétel teljesülése miatt – engedélyezhető a kreozotot tartalmazó biocid termékek használata, nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni azon tagállamok jegyzékeit, amelyekben megengedett a vasúti talpfák, illetve villany- és távközlési oszlopok forgalomba hozatala. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kérelmezzék e jegyzékek bármelyikéből való törlésüket annak érdekében, hogy az érintett felhasználási cél(ok)ra kezelt faanyagot a továbbiakban ne lehessen forgalomba hozni az adott tagállamban. Emellett a kreozottal kezelt faanyag forgalomba hozataláért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy a kezelt faanyag címkéjén szerepeljenek az emberi egészség és a környezet védelmét, a kezelt faanyag engedély nélküli felhasználásának elkerülését, valamint annak biztosítását célzó konkrét kijelentések, hogy a kezelt faanyagot kizárólag az ilyen jegyzékekben szereplő, valamint azokból bizonyos ideje törölt tagállamokban hozzák forgalomba.

(21)

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban az (EU) No 528/2012 rendelet és az annak alapján elfogadott bizottsági jogi aktusok a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak végét követően Észak-Írország tekintetében továbbra is alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Ezért azon országok jegyzékeiben, ahol a kezelt faanyag forgalomba hozható, szükség szerint fel kell tüntetni Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságot is.

(22)

A kreozotnak a jóváhagyás megújítása iránti kérelemben említett, vasúti talpfák, valamint villany- és távközlési oszlopok előállításához használt faanyag kezelésére történő felhasználásától eltérő felhasználási célok tekintetében nem nyert bizonyítást, hogy az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek bármelyike teljesül. Ami különösen az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt illeti, nem nyert bizonyítást, hogy a kreozotnak az említett célokra szánt biocid termékek hatóanyagaként történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás megújításának elmaradása aránytalan negatív társadalmi hatással lenne a kreozot és a kreozottal kezelt fa használatából eredő kockázatokhoz viszonyítva. Már léteznek megfelelő és kielégítő alternatívák, amelyeket szinte minden tagállamban bevezettek, és amelyek az Unió egész területén bevezethetők. Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők számára elegendő idő álljon rendelkezésre az e végrehajtási rendeletben meghatározott követelményekhez való alkalmazkodásra, átmeneti időszakot kell megállapítani, amelynek leteltét követően a kreozotot tartalmazó biocid termékekkel kezelt faanyag kizárólag vasúti talpfák, valamint villany- és távközlési oszlopok formájában hozható forgalomba. Ugyanezt az időszakot kell alkalmazni a kreozottal kezelt vasúti talpfák, valamint villany- és távközlési oszlopok olyan tagállamokban történő forgalomba hozatalára is, amelyek nem szerepelnek az érintett felhasználási célokra vonatkozó jegyzékekben.

(23)

Az (EU) 2021/1839 bizottsági végrehajtási határozat (6)2022. október 31-ig meghosszabbította a kreozotnak a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejét. Mivel az említett jóváhagyás megújítására vonatkozó kérelem vizsgálata befejeződött, indokolt az (EU) 2021/1839 végrehajtási határozatot hatályon kívül helyezni.

(24)

A kreozotra, vegyületeire, valamint a velük kezelt faanyagokra az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében megállapított korlátozások vonatkoznak. Ez a rendelet nem érinti az e korlátozásoknak való megfelelésre vonatkozó kötelezettséget.

(25)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – megújítja a kreozotnak a 8. terméktípusba tartozó biocid termékek hatóanyagaként történő felhasználására vonatkozó jóváhagyást.

2. cikk

Az (EU) 2021/1839 végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. október 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(3)  A biocid termékekkel foglalkozó bizottság (BPC) véleménye a kreozot hatóanyag (8. terméktípus) jóváhagyásának megújítása iránti kérelemről, ECHA/BPC/274/2020, elfogadva 2020. december 4-én.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2021/1839 végrehajtási határozata (2021. október 15.) a kreozot 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbításáról (HL L 372., 2021.10.20., 27. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név,

azonosító szám

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek

Kreozot

IUPAC-név:

Kreozot

EK-szám: 232-287-5

CAS-szám: 8001-58-9

100 % (m/m)

A kreozot kevesebb mint

0,005 % (m/m) benzo[a]pirént,

3 % (m/m) vízben oldódó fenolt tartalmaz.

2029. október 31.

8

A kreozot az 528/2012/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdése a), d) és e) pontjának megfelelően helyettesítendő anyagnak tekintendő.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

(1)

A termékek kizárólag a faanyag ipari létesítményekben végzett, vákuumnyomásos impregnálással történő kezelésére engedélyezhetők vasúti talpfák, illetve villany- vagy távközlési oszlopok előállítása céljából.

(2)

Az 528/2012/EU rendelet VI. melléklete 10. pontjának megfelelően a termék értékelése során meg kell vizsgálni, hogy az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt feltétel teljesül-e.

(3)

A termékek használata kizárólag azokban a tagállamokban engedélyezhető, ahol teljesül az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltétel.

(4)

A termékek kizárólag 200 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú kiszerelésben hozhatók forgalomba, és nem forgalmazhatók a lakosság számára.

(5)

A termékek engedélyezése iránti kérelmek elbírálása során különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

a)

foglalkozásszerű felhasználók;

b)

a lakossági felhasználók másodlagos expozíciója;

c)

a talaj és a vízi környezet;

d)

az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó kockázatok és hatékonyság, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

(6)

Az engedélyezett termékek címkéin és adott esetben biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy az ipari alkalmazásnak zárt helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, gáttal védett helyen kell történnie; a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba, szennyvízbe vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében; továbbá a termék felhasználása során kiszivárgott minden szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.

A kezelt árucikkek forgalomba hozatalának feltételei a következők:

(1)

Az Ügynökség a tagállamok kérései alapján 2023. január 31-re nyilvánosan hozzáférhetővé teszi honlapján a következőket:

a)

azon tagállamok jegyzéke, amelyekben a kreozottal kezelt vasúti talpfák forgalomba hozhatók;

b)

azon tagállamok jegyzéke, amelyekben a kreozottal kezelt villany- és távközlési oszlopok forgalomba hozhatók.

(2)

2023. április 30-tól az e bekezdés 1. pontjában említett jegyzékben szereplő tagállamokban kizárólag vasúti talpfák, illetve villany- és távközlési oszlopok hozhatók forgalomba kreozottal kezelve. A tagállamok bármikor kérhetik az Ügynökségtől az adott jegyzékből való törlésüket. Ha az Ügynökség töröl egy tagállamot valamelyik jegyzékből, fel kell tüntetnie a törlés időpontját, és az érintett felhasználásra szánt kezelt árucikkek a törlés időpontját követő 180 nap elteltével már nem hozhatók forgalomba az adott tagállamban.

(3)

A kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy biztosítja, hogy a kezelt árucikk címkéje tartalmazza az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében felsorolt információkat.

(4)

A kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy biztosítja, hogy a kezelt árucikk címkéje tartalmazza a következő kijelentést: „A tárolás során a kezelt faanyag nem lehet hozzáférhető a lakosság számára. Intézkedéseket kell hozni a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. A kezelt faanyagot a környezetbe való kijutás megakadályozása érdekében folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen vagy nedvszívó anyagon kell tárolni fedett helyen vagy ponyvával letakarva. A kiömlött vagy szennyezett anyagokat e feltételeknek megfelelő helyen össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.”

(5)

2023. április 30-tól a kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy biztosítja, hogy a kezelt árucikk címkéje tartalmazza a következő kijelentést: értelemszerűen vagy „Kizárólag vasúti talpfaként használható”, vagy „Kizárólag villany- vagy távközlési oszlopként használható”.

(6)

2023. április 30-tól a kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy biztosítja, hogy a kezelt árucikk címkéje tartalmazza a következő kijelentést: „Kizárólag az Európai Unió bizonyos tagállamaiban hozható forgalomba: ellenőrizze az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapján, hogy a forgalomba hozatal mely országokban engedélyezett.”


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az értékelt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.


Top