EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1361

A Bizottság (EU) 2022/1361 végrehajtási rendelete (2022. július 28.) a 748/2012/EU rendeletnek a sport- és szabadidős repülésre szánt légi járművek tervezésében és gyártásában érintett szervezetekre vonatkozó szabályok végrehajtása során az illetékes hatóságok tanúsítási, felügyeleti és végrehajtási feladatai tekintetében történő módosításáról

C/2022/5339

HL L 205., 2022.8.5, p. 127–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1361/oj

2022.8.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/127


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1361 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. július 28.)

a 748/2012/EU rendeletnek a sport- és szabadidős repülésre szánt légi járművek tervezésében és gyártásában érintett szervezetekre vonatkozó szabályok végrehajtása során az illetékes hatóságok tanúsítási, felügyeleti és végrehajtási feladatai tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 62. cikke (14) és (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 748/2012/EU bizottsági rendelet (2) követelményeket állapít meg a polgári légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint az ezekbe beszerelésre kerülő hajtóművek, légcsavarok és alkatrészek légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása tekintetében, ideértve a tervező és gyártó szervezetek tanúsítását is.

(2)

Az (EU) 2022/1358 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) egyszerű és arányos szabályokat állapít meg a sport- és szabadidős repülésre szánt légi járművekre vonatkozóan, amelyek a szükséges biztonsági szintek fenntartása mellett is költséghatékonyak, és csökkentik az ilyen légi járművek tervezésében és gyártásában érintett szervezetekre háruló szükségtelen adminisztratív és pénzügyi terheket.

(3)

Ezért az illetékes hatóságok tanúsítási, felügyeleti és végrehajtási feladataira vonatkozóan is megfelelő szabályokat kell bevezetni, így biztosítva az elsősorban sport- és szabadidős repülésre szánt légi járművekre vonatkozóan az (EU) 2022/1358 felhatalmazáson alapuló rendelet által bevezetett egyszerű és arányos szabályok egységes végrehajtását.

(4)

Az (EU) 2022/1358 felhatalmazáson alapuló rendelet megfelelő átmeneti időszakot biztosít az ilyen légi járművek tervezésében és gyártásában részt vevő szervezetek számára annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek az említett rendelettel bevezetett új szabályoknak és eljárásoknak. Ugyanezt az átmeneti időszakot kell alkalmazni az illetékes hatóságokra vonatkozó szabályok tekintetében is.

(5)

A 748/2012/EU rendeletet ezért módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége által az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikkének (1) bekezdésével összhangban kibocsátott 05/2021 sz. véleményével (4).

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 748/2012/EU rendelet Ib. melléklete (21. rész Light) e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. augusztus 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2022/1358XXX felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. június 2.) a 748/2012/EU rendeletnek a sport- és szabadidős repülésre szánt légi járművekre vonatkozó arányosabb szabályok végrehajtása tekintetében történő módosításáról (HL L 205., 2022.8.5, 7 o.)

(4)  Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének 2021. október 22-i 05/2021. sz. véleménye, 21. rész Light: A sport- és szabadidős repülésre szánt légi járművek, valamint kapcsolódó termékek és alkatrészek tervezési megfelelőségi tanúsítása és nyilatkozata, valamint a szervezetek tervezési alkalmassági és gyártási alkalmassági nyilatkozata, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021


MELLÉKLET

A 748/2012/EU rendelet Ib. melléklete (21. rész Light) a következőképpen módosul:

1.

a szöveg a következő 21L.1. és 21L.2. ponttal egészül ki:

„21L.1.   Alkalmazási kör

a)

E melléklet (21. rész Light) A. szakaszában az alábbi, valamely tagállamban székhellyel rendelkező személyek jogait és kötelezettségeit szabályozó rendelkezéseket állapítjuk meg:

1.

az e mellékletnek megfelelően kiállított vagy kiállítandó bizonyítvány kérelmezője vagy jogosultja;

2.

azok a természetes és jogi személyek, akik e melléklettel összhangban tervezési megfelelőségi, tervezési alkalmassági vagy gyártási alkalmassági nyilatkozatot tesznek, vagy ilyen nyilatkozatot kívánnak tenni;

3.

a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatnak vagy az e mellékletnek megfelelően gyártott hajtómű, légcsavar vagy alkatrész üzemképességi tanúsítványának (1. számú EASA-űrlap) aláírója.

b)

E melléklet B. szakasza megállapítja az ügynökség és a nemzeti illetékes hatóságok által e melléklettel összhangban végzett tanúsítást, felügyeletet és végrehajtást szabályozó rendelkezéseket, valamint az e feladatok ellátásához kapcsolódó igazgatási és irányítási rendszereikre vonatkozó követelményeket.

21L.2.   Illetékes hatóság

E melléklet alkalmazásában az illetékes hatóság:

a)

az A. szakasz A. alrésze vonatkozásában:

1.

a tervező szervezetek esetében az ügynökség;

2.

a gyártó szervezetek esetében a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság; az ügynökség, ha a szóban forgó felelősséget az (EU) 2018/1139 rendelet 64. vagy 65. cikkével összhangban az ügynökségre ruházták át;

b)

az A. szakasz B., C, D., E., F., J., K., M., N. és Q. alrésze vonatkozásában az ügynökség;

c)

az A. szakasz G., H., I. és R. alrésze vonatkozásában a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság; az ügynökség, ha a szóban forgó felelősséget az (EU) 2018/1139 rendelet 64. vagy 65. cikkével összhangban az ügynökségre ruházták át;

d)

az A. szakasz P. alrésze vonatkozásában:

1.

a tagállamok valamelyikében lajstromozott légi járművek esetében a nyilvántartásba vevő tagállam által kijelölt hatóság;

2.

nem lajstromozott légi jármű esetében az azon tagállam által kijelölt hatóság, amely előírta az azonosító jelet;

3.

a repülési feltételeknek a terv biztonsági szintjével kapcsolatban álló jóváhagyása tekintetében az ügynökség.”;

2.

a B. szakasz a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő A. alrésszel egészül ki:

„A. ALRÉSZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21L.B.11.   Felügyeleti dokumentáció

Az illetékes hatóság az érintett személyzet rendelkezésére bocsát minden jogalkotási aktust, előírást, szabályt, törvényt, műszaki kiadványt és vonatkozó dokumentumot, hogy azok végre tudják hajtani feladataikat, és teljesíteni tudják kötelezettségeiket.

21L.B.12.   Információcsere

a)

A tagállam illetékes hatósága és az ügynökség megosztja egymással az e szakasznak megfelelően lefolytatott vizsgálataik és felügyeleti tevékenységeik révén rendelkezésükre álló azon információkat, amelyek az e szakasz szerinti tanúsítási, felügyeleti vagy végrehajtási feladatok ellátása során a másik fél számára relevánsak.

b)

A tagállam illetékes hatósága és az ügynökség összehangolja az e melléklet hatálya alá tartozó termékek és alkatrészek tervezésének és gyártásának termékközpontú vizsgálatát és felügyeletét, beleértve szükség esetén a közös felügyeleti látogatásokat is.

21L.B.13.   Az ügynökség tájékoztatása

a)

Ha az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak a végrehajtásával kapcsolatban bármely jelentős probléma merül fel, a tagállami illetékes hatóság az említett probléma jelentkezésétől számított 30 napon belül értesíti az ügynökséget.

b)

A 376/2014/EU rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai sérelme nélkül a tagállami illetékes hatóság a 376/2014/EU rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a lehető leghamarabb az ügynökség rendelkezésére bocsátja a nemzeti adatbázisban tárolt eseményjelentésekből származó, a biztonság szempontjából jelentős információkat.

21L.B.14.   Harmadik államoktól kapott légialkalmassági irányelvek

Ha valamely tagállam illetékes hatósága légialkalmassági irányelvet kap valamely harmadik állam illetékes hatóságától, ezt a légialkalmassági irányelvet átadja az ügynökségnek.

21L.B.15.   Haladéktalan reagálás a biztonsági problémákra

a)

A 376/2014/EU rendelet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai sérelme nélkül a tagállami illetékes hatóságnak létre kell hoznia egy rendszert a biztonsággal kapcsolatos információk megfelelő szintű gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére.

b)

Az ügynökségnek létre kell hoznia egy rendszert a biztonságra vonatkozóan részére megküldött lényeges információk megfelelő szintű elemzésére, és haladéktalanul tájékoztatnia kell mindenről – ideértve az ajánlásokat és a végrehajtandó korrekciós intézkedéseket – a tagállamokat és a Bizottságot annak érdekében, hogy azok időben megoldást találhassanak az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok hatálya alá eső termékeket, alkatrészeket, személyeket vagy szervezeteket érintő biztonsági problémákra.

c)

Az a) és b) pontban említett információk kézhezvétele után a tagállami illetékes hatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a biztonsági probléma elhárítására.

d)

A 21L.B.15. c) pont szerinti intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell minden olyan személyt és szervezetet, amelynek az (EU) 2018/1139 rendelet, valamint az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok értelmében meg kell felelnie ezen intézkedéseknek. Az illetékes tagállami hatóságnak értesítenie kell az intézkedésekről az ügynökséget is, valamint ha közös fellépésre van szükség, akkor a többi érintett tagállamot is.

21L.B.16.   Irányítási rendszer

a)

Az illetékes hatóságnak fel kell állítania és fenn kell tartania egy irányítási rendszert, amely legalább a következőket tartalmazza:

1.

a szervezetet, valamint annak az (EU) 2018/1139 rendeletnek, a 376/2014/EU rendeletnek és az azok alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelés elérésére szolgáló eszközeit és módszereit leíró dokumentált irányelvek és eljárások. Az eljárásokat naprakészen kell tartani, és azok alapvető munkadokumentumként szolgálnak a szóban forgó illetékes hatóság minden idekapcsolódó feladatához;

2.

elegendő számú személyzet az illetékes hatóság feladatainak végrehajtásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez. Hatályban kell lennie egy olyan rendszernek, amely tervezhetővé teszi a személyzet rendelkezésre állását, így biztosítva az összes feladat megfelelő szintű ellátását;

3.

olyan személyzet, amely képesítéssel rendelkezik a rá ruházott feladatok végrehajtására, rendelkezik a szükséges tudással és tapasztalattal, valamint kezdő, majd szinten tartó képzésben részesült, ami biztosítja folyamatos alkalmasságát;

4.

megfelelő létesítmények és irodák az illetékes hatóságra átruházott feladatok ellátásához;

5.

az irányítási rendszer vonatkozó követelményeknek való megfelelését és az eljárások – köztük a létrehozandó belső ellenőrzési folyamat és biztonsági kockázatkezelési eljárás – megfelelőségét figyelemmel kísérő funkció. A megfelelés-ellenőrzési funkció része egy visszajelző rendszer is, amely segítségével az ellenőrzések vizsgálati eredményeit lehet jelenteni az illetékes hatóság felső vezetésének, biztosítva ezzel a szükséges korrekciós intézkedések végrehajtását;

6.

olyan személy vagy csoport, amely felelősséggel tartozik az illetékes hatóság felső vezetésének a megfelelés-ellenőrzési funkcióért.

b)

Az illetékes hatóságnak minden tevékenységi területén – az igazgatási rendszert is beleértve – ki kell jelölnie egy vagy több személyt, aki teljeskörű felelősséggel tartozik a vonatkozó feladat(ok) irányításáért.

c)

Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania a többi érintett illetékes hatósággal az összes szükséges információ kölcsönös cseréjében való részvételhez és a kölcsönös – akár tagállamon belüli, akár azon kívüli – segítéségnyújtáshoz szükséges eljárásokat, beleértve a következőkre vonatkozó információkat:

1.

a valamely tagállam területén tevékenységet folytató, de egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az ügynökség által tanúsított személyek és szervezetek felügyelete nyomán megállapított valamennyi vizsgálati eredmény és az azok nyomán meghozott intézkedések;

2.

a 21L.A.3. pontban előírt kötelező és önkéntes eseményjelentésekből származó információk.

d)

A tagállam illetékes hatóságának irányítási rendszeréhez kapcsolódó eljárásoknak és azok bármely módosításainak egy példányát egységesítés céljából elérhetővé kell tenni az ügynökség részére.

21L.B.17.   Minősített szervezetekre átruházott feladatok

a)

Az illetékes hatóság az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok hatálya alá tartozó termékek és alkatrészek, valamint természetes vagy jogi személyek első alkalommal történő tanúsításával, illetve folyamatos felügyeletével kapcsolatos feladatokat átruházhatja minősített szervezetekre. A feladatok átruházásakor az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell:

1.

egy olyan rendszer létrehozásáról, amelynek segítségével első alkalommal, majd pedig folyamatosan értékelni lehet azt, hogy a minősített szervezet megfelel-e az (EU) 2018/1139 rendelet VI. mellékletének („A minősített szervezetekre vonatkozó alapvető követelmények”). Ezt a rendszert és az értékelések során kapott eredményeket dokumentálni kell;

2.

egy olyan, a minősített szervezettel kötött, dokumentált, mindkét fél részéről a megfelelő vezetői szinten jóváhagyott megállapodás meglétéről, amely meghatározza az alábbiakat:

i.

az elvégzendő feladatok;

ii.

a benyújtandó nyilatkozatok, jelentések és nyilvántartások;

iii.

a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek;

iv.

a kapcsolódó felelősségi körök;

v.

a feladatok végrehajtása során a felek tudomására jutott információk védelme.

b)

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 21L.B.16. a) 5. pont szerint megkövetelt belső ellenőrzési folyamat és biztonsági kockázatkezelési eljárás kiterjedjen a nevében végrehajtott, tanúsítással, illetve folyamatos felügyelettel kapcsolatos összes feladatra.

21L.B.18.   Változások az irányítási rendszerben

a)

Az illetékes hatóságnak fenn kell tartania egy olyan rendszert, amely azonosítja az illetékes hatóságnak az (EU) 2018/1139 rendelet, a 376/2014/EU rendelet és az azok alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok szerinti feladatainak végrehajtásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos alkalmasságát érintő változásokat. Ennek a rendszernek lehetővé kell tennie, hogy az illetékes hatóság megtegye a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy irányítási rendszere megfelelő és hatékony maradjon.

b)

Az illetékes hatóság naprakészen tartja irányítási rendszerét, hogy az időszerűen tükrözze az (EU) 2018/1139 rendelet, a 376/2014/EU rendelet és az azok alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok változásait, és ezáltal biztosítani tudja annak hatékony végrehajtását.

c)

A tagállami illetékes hatóságnak értesítenie kell az ügynökséget az (EU) 2018/1139 rendeletben, a 376/2014/EU rendeletben és az azok alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokban meghatározott feladatainak végrehajtásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos alkalmasságát érintő változásokról.

21L.B.19.   Jogviták rendezése

A tagállam illetékes hatósága dokumentált eljárásaiban meghatározza a jogviták rendezésére szolgáló folyamatot.

21L.B.20.   Nyilvántartás vezetése

a)

Az illetékes hatóság kialakít egy nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi az alábbiak megfelelő tárolását, hozzáférhetőségét és megbízható nyomon követhetőségét:

1.

az irányítási rendszer dokumentált irányelvei és eljárásai;

2.

a személyzet képzésére, szakképzettségére és engedélyeire vonatkozó adatok;

3.

a feladatok átruházása, beleértve a 21L.B.17. pontban előírt elemeket, valamint az átruházott feladatok részletes adatait is;

4.

a tanúsított és a nyilatkozat hatálya alá tartozó szervezetek tanúsítási folyamatai és folyamatos felügyelete, ideértve az alábbiakat:

i.

tanúsítás iránti kérelmek;

ii.

alkalmassági nyilatkozatok;

iii.

tervezési megfelelőségi nyilatkozatok;

iv.

az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti programja, beleértve az összes értékelési, ellenőrzési és vizsgálati jelentést;

v.

a kiadott bizonyítványok, beleértve azok bármely módosítását is;

vi.

a felügyeleti program másolata az esedékes, illetve a már elvégzett ellenőrzések felsorolásával;

vii.

valamennyi hivatalos levélváltás másolata;

viii.

valamely bizonyítvány kiállítására vagy meghosszabbítására, illetve valamely nyilatkozat érvényességének meghosszabbítására vonatkozó ajánlások, a vizsgálati eredmények és a szervezetek által ezek nyomán tett intézkedések részletei, beleértve az egyes tételek lezárásának időpontját, a végrehajtási intézkedéseket és az észrevételeket;

ix.

bármely más illetékes hatóság által kiadott értékelési, ellenőrzési vagy vizsgálati jelentés;

x.

az összes szervezeti kézikönyv, eljárás, folyamat vagy útmutató, és azok módosításai;

xi.

az illetékes hatóság által jóváhagyott minden más dokumentum másolata;

5.

az általa e melléklet R. alrésze szerint ellenőrzött légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok (52B. számú EASA-űrlap), vagy hajtóművek, légcsavarok vagy alkatrészek üzemképességi tanúsítványai (1. számú EASA-űrlap).

b)

A tagállami illetékes hatóság a nyilvántartásban feltünteti a következőket:

1.

a szervezetek által javasolt bármely alternatív megfelelési módozat értékelése és az ügynökség tájékoztatása azokról, valamint az illetékes hatóság által használt bármely alternatív megfelelési módozat értékelése;

2.

a 21L.B.13. pont szerinti biztonsági információk és nyomonkövetési intézkedések;

3.

védintézkedések és rugalmassági rendelkezések alkalmazása az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikkének (1) bekezdésével és 76. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

c)

Az illetékes hatóságnak jegyzéket kell vezetnie az általa kiadott összes bizonyítványról és az általa nyilvántartásba vett összes nyilatkozatról.

d)

Az a), b) és c) pontban említett valamennyi nyilvántartás-bejegyzést a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében legalább 5 évig kell megőrizni.

e)

Az a), b) és c) pontban említett valamennyi nyilvántartás-bejegyzést kérésre egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani.

21L.B.21.   Vizsgálati eredmények és észrevételek

a)

Ha az illetékes hatóság a vizsgálati vagy felügyeleti tevékenysége során vagy bármely más módon az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeinek, az említett rendeletek által előírt eljárásnak vagy kézikönyvnek, illetve az említett rendeletekkel összhangban kiállított bizonyítványnak vagy nyilatkozatnak való meg nem felelést észlel, az említett rendeletek által előírt bármely további intézkedés sérelme nélkül vizsgálati eredményt állapít meg.

b)

Az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell egy, a vizsgálati eredményeket biztonsági jelentőségük szempontjából elemző rendszerrel.

Az illetékes hatóság első szintű vizsgálati eredményt állapít meg, ha olyan jelentős meg nem felelést észlel, amely csökkenti a biztonságot vagy súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot, illetve tervező szervezetek esetében ellenőrizetlen meg nem felelést és a 21L.B.23. pont szerinti potenciálisan veszélyes helyzeteket eredményezhet; az első szintű vizsgálati eredmények többek között a következőket is magukban foglalják:

1.

az illetékes hatóság 21L.A.10. pontban meghatározott, a szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy létesítményeihez normál munkaidőben való hozzáférésének megtagadása két írásos kérelmet követően;

2.

helytelen információk szolgáltatása vagy okirati bizonyítékok meghamisítása;

3.

az e melléklettel összhangban kiállított bizonyítvány, nyilatkozat vagy tanúsítvány szabálytalanságára vagy csalárd felhasználására vonatkozó bármely bizonyíték;

4.

a tervező szervezet felelős vezetői feladatainak ellátatlansága.

Az illetékes hatóság második szintű vizsgálati eredményt állapít meg, ha az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok alkalmazandó követelményeinek, az említett rendeletek által előírt eljárásnak vagy kézikönyvnek, illetve az említett rendeletekkel összhangban kiállított valamely nyilatkozatnak való olyan meg nem felelést észlel, amely nem minősül első szintű vizsgálati eredménynek.

c)

Az illetékes hatóság a vizsgálati eredményt írásban közli a szervezettel, illetve a természetes vagy jogi személlyel, és korrekciós intézkedést kér az azonosított meg nem felelés(ek) orvoslására.

d)

Első szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság a 21L.B.22. ponttal összhangban azonnali és megfelelő intézkedést hoz, kivéve, ha a vizsgálati eredmény olyan tervező szervezetre vonatkozik, amely tervezési alkalmassági nyilatkozatot tett; ilyen esetben az ügynökség először a vizsgálati eredmény jellegének megfelelő, 21 munkanapot semmi esetre sem meghaladó időszakot biztosít a szervezetnek a korrekciós intézkedések végrehajtására. Az időszaknak a vizsgálati eredménnyel kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amelyben az illetékes hatóság korrekciós intézkedést kér a szervezettől a megállapított meg nem felelés kezelésére. Ha egy első szintű vizsgálati eredmény közvetlenül egy légi járműre vonatkozik, az illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatóságát.

e)

Második szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság a vizsgálati eredmény jellegének megfelelő időszakot biztosít a szervezetnek, illetve a természetes vagy jogi személynek a korrekciós intézkedések végrehajtására. Az időszaknak a vizsgálati eredménnyel kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amelyben az illetékes hatóság korrekciós intézkedést kér a szervezettől, illetve a természetes vagy jogi személytől a megállapított meg nem felelés kezelésére. Ezen időszak végén, a vizsgálati eredmény jellegétől függően, az illetékes hatóság meghosszabbíthatja a szóban forgó időszakot, feltéve, hogy az illetékes hatósággal megállapodás született egy korrekciós intézkedési tervről.

Az illetékes hatóság értékeli a szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy által javasolt korrekciós intézkedést és korrekciós intézkedési tervet, és ha az értékelés szerint azok alkalmasak a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja azokat.

Ha a szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy nem nyújt be elfogadható korrekciós intézkedési tervet, vagy az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított időszakon belül nem hajtja végre a korrekciós intézkedést, a vizsgálati eredményt első szintű vizsgálati eredményként kell megállapítani, és a d) pontban leírtaknak megfelelően kell intézkedni.

f)

Az illetékes hatóság észrevételeket tehet a következő, első vagy második szintű vizsgálati eredményt nem igénylő esetekkel kapcsolatban:

1.

minden olyan darab esetében, amelynek teljesítményét eredménytelennek értékelték;

2.

ha megállapítást nyert, hogy egy darab meg nem felelést okozhat; vagy

3.

amikor a szervezet általános biztonsági teljesítménye szempontjából fontos javaslatok vagy fejlesztések merülnek fel.

Az e pont alapján kiadott észrevételeket írásban kell közölni a szervezettel, illetve a természetes vagy jogi személlyel, és az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie azokat.

21L.B.22.   Végrehajtási intézkedések

a)

Az illetékes hatóság:

1.

felfüggeszti a bizonyítványt, ha úgy ítéli meg, hogy alapos okkal van szükség ilyen intézkedésre a légi jármű biztonságát fenyegető hiteles veszély megelőzése érdekében;

2.

légialkalmassági irányelvet ad ki a 21L.B.23. pont feltételei szerint;

3.

felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza a bizonyítványt, ha a 21L.B.21. d) pont értelmében szükség van ilyen intézkedésre;

4.

felfüggeszti vagy visszavonja a légialkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt, ha a 21L.B.163. b) pontban meghatározott feltételek teljesülnek;

5.

felfüggeszti vagy visszavonja a zajbizonyítványt vagy a korlátozott zajbizonyítványt, ha a 21L.B.173. b) pontban meghatározott feltételek teljesülnek;

6.

meghozza a szükséges azonnali és megfelelő intézkedéseket a szervezet, illetve a természetes vagy jogi személy tevékenységeinek korlátozása vagy betiltása érdekében, ha úgy ítéli meg, hogy alapos okkal van szükség ilyen intézkedésre a légi jármű biztonságát fenyegető hiteles veszély megelőzése érdekében;

7.

korlátozza vagy betiltja azon szervezet, illetve természetes vagy jogi személy tevékenységeit, amely az A. szakasznak megfelelően termékek vagy alkatrészek tekintetében tervezési vagy gyártási alkalmassági nyilatkozatot tett, vagy amely megfelelőségi nyilatkozatokat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványokat (1. számú EASA-űrlap) ad ki e melléklet A. szakaszának R. alrészével összhangban, a 21L.B.21. d) pont alapján;

8.

nem veszi nyilvántartásba a tervezési megfelelőségi nyilatkozatot mindaddig, amíg az első alkalommal végzett felügyeleti vizsgálat nyomán előállt vizsgálati eredmények bármelyike megoldatlan;

9.

a 21L.B.21. d) pontnak megfelelően ideiglenesen vagy véglegesen törli a nyilvántartásból a tervezési megfelelőségi nyilatkozatot vagy az alkalmassági nyilatkozatot;

10.

megteszi a szükséges további végrehajtási intézkedéseket az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és e mellékletnek való meg nem felelés felszámolásának biztosítása érdekében, és szükség esetén orvosolja ennek következményeit.

b)

Az a) pont szerinti végrehajtási intézkedés meghozatalakor az illetékes hatóság értesíti a címzettet az intézkedésről, megindokolja azt, és tájékoztatja a címzettet a jogorvoslathoz való jogáról.

21L.B.23.   Légialkalmassági irányelvek

a)

A légialkalmassági irányelv az ügynökség által kiadott vagy elfogadott dokumentumot jelenti, amely a légi járműveknél kötelezően végrehajtandó intézkedéseket írja elő az elfogadható biztonsági szint helyreállítása érdekében abban az esetben, ha bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó légi jármű biztonsági szintje egyébként veszélybe kerülhetett volna.

b)

Az ügynökség abban az esetben ad ki légialkalmassági irányelvet, ha:

1.

az ügynökség valamely légi jármű esetében veszélyes helyzet fennállását állapítja meg a légi jármű, vagy a légi járművön felszerelt hajtómű, légcsavar vagy alkatrész hibája következtében; valamint

2.

ez a helyzet más légi járművön is fennállhat vagy kialakulhat.

c)

A légialkalmassági irányelvekben legalább az alábbiak meghatározására szolgáló információknak kell szerepelnie:

1.

a veszélyes helyzet;

2.

az érintett légi jármű;

3.

a szükséges intézkedés(ek);

4.

a szükséges intézkedés(ek) végrehajtásának határideje;

5.

a hatálybalépés napja.

21L.B.24.   A megfelelés módozatai

a)

Az ügynökség kidolgozza a megfelelés azon elfogadható módozatait, amelyek az (EU) 2018/1139 rendeletnek és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelés megállapítása céljából alkalmazhatók.

b)

Az e rendeletnek való megfelelés céljából alternatív megfelelési módozatok is alkalmazhatók.

c)

Az illetékes hatóságok tájékoztatják az ügynökséget a felügyeletük alá tartozó természetes vagy jogi személyek által az e rendeletnek való megfelelés megállapítása céljából alkalmazott alternatív megfelelési módozatokról.”;

b)

a szöveg a következő G., H. és I. alrészekkel egészül ki:

„G. ALRÉSZ – NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ GYÁRTÓ SZERVEZETEK

21L.B.141.   Első alkalommal végzett felügyeleti vizsgálat

a)

Amikor egy szervezet első alkalommal nyújt be gyártási alkalmassági nyilatkozatot, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell a következőket:

1.

a nyilatkozattevő a 21L.A.122. pontnak megfelelően jogosult gyártási alkalmassági nyilatkozatot tenni;

2.

a nyilatkozat tartalmazza a 21L.A.123. c) pontban meghatározott valamennyi információt; valamint

3.

a nyilatkozat nem tartalmaz olyan információt, amely az e melléklet A. szakaszának G. alrészében foglalt követelményeknek való meg nem felelésre utalna.

b)

Az illetékes hatóság visszaigazolja a nyilatkozat kézhezvételét, és egyúttal a nyilatkozattevő tudomására hozza a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezethez rendelt egyedi hivatkozási számot.

21L.B.142.   A gyártási alkalmassági nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Az illetékes hatóság egy megfelelő adatbázisban nyilvántartásba veszi a gyártási alkalmassági nyilatkozatot, beleértve a nyilatkozat hatálya alá tartozó tevékenységi kört is, feltéve, hogy:

a)

a nyilatkozattevő a 21L.A.123. pontnak megfelelően tett alkalmassági nyilatkozatot;

b)

a nyilatkozattevő vállalta a 21L.A.127. pont szerinti kötelezettségek teljesítését;

c)

a 21L.B.141. pont értelmében nincsenek megoldatlan kérdések.

21L.B.143.   Felügyelet

a)

Az illetékes hatóság felügyeli a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetet annak ellenőrzése érdekében, hogy a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet folyamatosan megfelel-e az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, valamint hogy végrehajtja-e a 21L.B.15. c) és d) pont szerint előírt biztonsági intézkedéseket.

b)

A felügyelet magában foglalja az első alkalommal gyártott valamennyi új légi jármű-, hajtómű-, légcsavar- vagy alkatrészterv első cikkének vizsgálatát, valamint – a 21L.B.144. pont szerinti felügyeleti programban meghatározottak szerint – a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet által előállított további légi járművek, hajtóművek, légcsavarok és alkatrészek vizsgálatait.

21L.B.144.   Felügyeleti program

a)

Az illetékes hatóság a 21L.B.143. pontnak való megfelelés biztosítása érdekében felügyeleti programot alakít ki és tart fenn. A felügyeleti programnak figyelembe kell vennie a szervezet egyedi jellegét, tevékenységeinek összetettségét és a korábbi tanúsítási és/vagy felügyeleti tevékenységek eredményeit, és a programnak a kapcsolódó kockázatok értékelésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket:

1.

értékelések, auditok és vizsgálatok, beleértve adott esetben az alábbiakat:

i.

irányítási rendszerre vonatkozó értékelések és folyamatellenőrzések;

ii.

a szervezet hatáskörébe tartozó termékek és alkatrészek releváns mintájának termékellenőrzése;

iii.

az elvégzett munkák tekintetében végzett szúrópróba; valamint

iv.

előre be nem jelentett vizsgálatok;

2.

a felelős vezető és az illetékes hatóság közötti megbeszélések, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

b)

A felügyeleti programnak tartalmaznia kell az értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések tényleges dátumát.

c)

A felügyelet-tervezési ciklus időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

d)

A c) pont rendelkezéseitől eltérve a felügyelet-tervezési ciklus 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban:

1.

a szervezet igazolta, hogy képes hatékonyan azonosítani a repülésbiztonsági veszélyeket és kezelni a kapcsolódó kockázatokat;

2.

a szervezet folyamatosan bizonyította a 21L.A.128. pontnak való megfelelést, és azt, hogy a gyártásirányítási rendszer minden változása felett teljes ellenőrzést gyakorol;

3.

nem állapítottak meg első szintű vizsgálati eredményeket;

4.

minden korrekciós intézkedést végrehajtottak az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított időszakon belül a 21L.B.21. pontban meghatározottak szerint.

e)

A c) pont rendelkezéseitől eltérve a felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a d) pontban foglalt feltételek mellett a szervezet kialakított, az illetékes hatóság pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az illetékes hatóságot folyamatosan tájékoztatja a szervezet biztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

f)

A felügyelet-tervezési ciklus rövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a szervezetnek visszaesett a biztonsági teljesítménye.

g)

Az egyes felügyelet-tervezési ciklusok leteltével az illetékes hatóság a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet tevékenységeinek a szervezet gyártási alkalmassági nyilatkozata alapján történő folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést készít, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

21L.B.145.   Felügyeleti tevékenységek

a)

Amikor az illetékes hatóság a 21L.B.143. pontnak és a 21L.B.144. pont szerint létrehozott felügyeleti programnak megfelelően ellenőrzi a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet megfelelőségét:

1.

útmutatást nyújt a felügyeletért felelős személyzetnek feladataik végrehajtásához;

2.

értékeléseket, ellenőrzéseket, vizsgálatokat, valamint szükség esetén előre be nem jelentett vizsgálatokat végez;

3.

ha további intézkedésekre van szükség – beleértve a 21L.B.22. pontban előírt intézkedéseket is –, gyűjti az ezt alátámasztó bizonyítékokat;

4.

tájékoztatja a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetet a felügyeleti tevékenységek eredményeiről.

b)

Ha a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet létesítményei egynél több tagállamban találhatók, a 21L.2. pontban meghatározott illetékes hatóság beleegyezhet abba, hogy a felügyeleti feladatokat a másik létesítmények helye szerinti tagállam(ok) illetékes hatósága(i), vagy – amennyiben a létesítmények harmadik államban találhatók – az ügynökség hajtsák végre. Az ilyen megegyezés hatálya alá eső, nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezeteket tájékoztatni kell a megegyezés meglétéről és hatóköréről.

c)

Minden olyan felügyeleti tevékenység esetében, amelyet az illetékes hatóság a szervezet székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban található létesítményekben végez, az illetékes hatóság a létesítmények helyszíni ellenőrzése vagy vizsgálata előtt tájékoztatja az adott tagállam illetékes hatóságát.

d)

Az illetékes hatóság összegyűjti és feldolgozza a felügyeleti tevékenységek elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat.

e)

Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezet nem felel meg az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, illetve nem hajtja végre a 21L.B.15. c) és d) pont szerint előírt biztonsági intézkedéseket, az illetékes hatóság a 21L.B.21. és a 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.

21L.B.146.   A nyilatkozatokban bekövetkező változások

a)

A változásokról szóló, a 21L.A.128. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően az illetékes hatóság a 21L.B.141. pontnak megfelelően ellenőrzi az értesítés teljességét.

b)

Az illetékes hatóság naprakésszé teszi a 21L.B.144. pontnak megfelelően létrehozott felügyeleti programját, és megvizsgálja, hogy szükség van-e olyan feltételek megállapítására, amelyek mellett a szervezet a változás ideje alatt működhet.

c)

Ha a változás érinti a 21L.B.142. pontnak megfelelően nyilvántartásba vett nyilatkozat bármely szempontját, az illetékes hatóság naprakésszé teszi a nyilvántartást.

d)

Az a)–c) pontban előírt tevékenységek elvégzését követően az illetékes hatóság visszaigazolja a nyilatkozat hatálya alá tartozó gyártó szervezetnek az értesítés kézhezvételét.

H. ALRÉSZ – LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21L.B.161.   Vizsgálat

a)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a vizsgálatok elvégzéséhez eljárásokat dolgoz ki, amelyek kiterjednek legalább az alábbiakra:

1.

a kérelmező jogosultságának értékelése;

2.

a kérelem feltételeinek értékelése;

3.

a légialkalmassági bizonyítványok besorolása;

4.

a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;

5.

a légi jármű vizsgálatai;

6.

a bizonyítványhoz kapcsolódó szükséges feltételek és korlátozások meghatározása.

b)

A légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány iránti kérelem kézhezvételekor a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a légi jármű a 21L.A.141. pontban meghatározott alkalmazási körön belül van-e.

c)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megfelelő vizsgálati tevékenységet végez, hogy igazolja a légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának indokoltságát. Az újonnan gyártott légi jármű légialkalmassági bizonyítványának vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványának kiadásával kapcsolatos vizsgálatok során a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállítása előtt értékeli, hogy a légi jármű megfelelőségének és biztonságának biztosítása érdekében szükséges-e a légi jármű fizikai ellenőrzése. Ez az értékelés figyelembe veszi a következőket:

1.

a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vagy a légi járművet gyártó szervezetet, illetve természetes vagy jogi személyt felügyelő illetékes hatóság (ha ezek eltérőek) által, a 21L.B.143. b) pont vagy a 21L.B.251. b) pont szerint, a végleges kialakítású termék első cikkén végzett fizikai vizsgálat eredményei;

2.

a légi járművet gyártó szervezet, illetve természetes vagy jogi személy által gyártott légi járműnek a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által végzett utolsó fizikai ellenőrzése óta eltelt idő;

3.

az e melléklet G. alrésze vagy az I. melléklet (21. rész) B. szakaszának G. alrésze alapján a légi jármű megfelelőségi nyilatkozatát kiállító szervezetet illetően végzett felügyelet eredményei, vagy az ugyanazon aláíró által kiállított egyéb megfelelőségi nyilatkozatok (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványok (1. számú EASA-űrlap) e melléklet A. szakaszának R. alrésze szerint elvégzett ellenőrzésének eredményei;

4.

az e melléklet G. alrésze vagy az I. melléklet (21. rész) B. szakaszának G. alrésze alapján a szervezetnél tett legutóbbi felügyeleti látogatás óta eltelt idő, vagy az ugyanazon aláíró által kiállított megfelelőségi nyilatkozat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap) e melléklet A. szakaszának R. alrésze szerint elvégzett legutóbbi ellenőrzése óta eltelt idő.

21L.B.162.   A légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállítása vagy módosítása

a)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a légialkalmassági bizonyítványt (25. számú EASA-űrlap, lásd az I. melléklet (21. rész) VI. függelékét), amennyiben a kérelmező benyújtotta a 21L.A.143. pontban előírt dokumentációt, eleget tesz a 21L.A.144. pont szerinti kötelezettségeknek, és miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy:

1.

új légi jármű esetében a légi jármű, valamint adott esetben annak hajtóműve és légcsavarja megfelel az e melléklet B. alrésze szerint jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van;

2.

használt légi jármű esetében:

i.

a légi jármű, valamint adott esetben annak hajtóműve és légcsavarja megfelel az e melléklet B. alrésze szerint jóváhagyott típustervnek, valamint az e melléklet D., E. vagy M. alrésze szerint jóváhagyott bármely kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványnak, módosításnak vagy javításnak;

ii.

az alkalmazandó légialkalmassági irányelveket betartották; valamint

iii.

a légi járművet, valamint adott esetben annak hajtóművét és légcsavarját az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) vagy Vb. mellékletének (ML. rész) megfelelően megvizsgálták.

b)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül kiadja vagy módosítja a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt (24B. számú EASA-űrlap, lásd az I. függeléket), amennyiben a kérelmező benyújtotta a 21L.A.143. pontban előírt dokumentációt, eleget tesz a 21L.A.144. pont szerinti kötelezettségeknek, és miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy:

1.

új légi jármű esetében a légi jármű, valamint adott esetben annak hajtóműve és légcsavarja megfelel egy olyan légijármű-tervnek, amelyre nézve e melléklet A. szakaszának C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek, és amelyet az ügynökség a kérelem benyújtásának időpontjában a 21L.B.63. ponttal összhangban nyilvántartásba vett, és amely biztonságos üzemkész állapotban van;

2.

használt légi jármű esetében:

i.

a légi jármű, valamint adott esetben annak hajtóműve és légcsavarja megfelel egy olyan légijármű-tervnek, amelyre nézve e melléklet A. szakaszának C. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek, és amelyet az ügynökség a kérelem benyújtásának időpontjában a 21L.B.63. ponttal összhangban nyilvántartásba vett, minden olyan tervmódosítással vagy javításiterv-módosítással együtt, amelyre nézve e melléklet A. szakaszának F. vagy N. alrészével összhangban tervezési megfelelőségi nyilatkozatot tettek, és amelyet az ügynökség a 21L.B.122. pontnak vagy a 21L.B.222. pontnak megfelelően, vagy a nyilatkozattevő a 21L.A.105. c) pontnak megfelelően nyilvántartásba vett;

ii.

az alkalmazandó légialkalmassági irányelveket betartották; valamint

iii.

a légi járművet az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) vagy Vb. mellékletének (ML. rész) megfelelően megvizsgálták.

c)

A 21L.B.162. a) és b) ponttól eltérve egy másik tagállamból származó használt légi jármű esetében a légialkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt az új nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága állítja ki, amennyiben a kérelmező benyújtotta a 21L.A.145. b) pontban előírt dokumentációt, és miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy a kérelmező eleget tesz a 21L.A.144. a) pontnak.

d)

Új légi jármű vagy harmadik államból származó használt légi jármű esetében az a) vagy b) pont szerinti megfelelő légialkalmassági bizonyítvány mellett a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága kiállítja:

1.

az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének (M. rész) hatálya alá tartozó légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15a. számú EASA-űrlap, II. függelék);

2.

az 1321/2014/EU rendelet Vb. mellékletének (ML. rész) hatálya alá tartozó új légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15c. számú EASA-űrlap, II. függelék);

3.

harmadik államból származó és az 1321/2014/EU rendelet Vb. mellékletének (ML. rész) hatálya alá tartozó használt légi járművek esetében az első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15c. számú EASA-űrlap, II. függelék), amennyiben az illetékes hatóság elvégezte a légialkalmassági felülvizsgálatot.

e)

A légialkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványt korlátlan időtartamra állítják ki. Azt csak a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthatja.

21L.B.163.   Felügyelet

a)

Ha bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló feltételek bármelyike nem teljesül, vagy a jogosult nem tesz eleget az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok vonatkozó követelményeinek, illetve az alkalmazandó típustervnek vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű alkalmazandó tervadatainak, vagy a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeknek, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.21. pontnak megfelelően vizsgálati eredményt ad ki.

b)

Ha a légialkalmassági bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló típusalkalmassági bizonyítványt a 21L.A.30. pontnak megfelelően felfüggesztik, visszavonják vagy más módon érvénytelenítik, vagy ha a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló tervezési megfelelőségi nyilatkozat már nem szerepel a 21L.B.63. ponttal összhangban a nyilvántartásban, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.

I. ALRÉSZ – ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21L.B.171.   Vizsgálat

a)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a vizsgálatok elvégzéséhez eljárásokat dolgoz ki, amelyek kiterjednek legalább az alábbiakra:

1.

a kérelmező jogosultságának értékelése;

2.

a kérelem feltételeinek értékelése;

3.

a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;

4.

a légi jármű vizsgálatai.

b)

A zajbizonyítvány vagy a korlátozott zajbizonyítvány iránti kérelem kézhezvételekor a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a légi jármű a 21L.A.161. pontban meghatározott alkalmazási körön belül van-e.

c)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megfelelő vizsgálati tevékenységet végez a zajbizonyítvány vagy a korlátozott zajbizonyítvány kérelmezőjénél vagy jogosultjánál, hogy igazolja a bizonyítvány kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának indokoltságát.

21L.B.172.   A zajbizonyítvány kiállítása vagy módosítása

a)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a zajbizonyítványokat (45. számú EASA-űrlap, lásd az I. melléklet (21. rész) VII. függelékét) és a korlátozott zajbizonyítványokat (45B. számú EASA-űrlap, lásd a II. függeléket), amennyiben a kérelmező benyújtotta a 21L.A.163. pontban előírt dokumentációt, és miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően meghatározott, vonatkozó zajkibocsátási információknak.

b)

A harmadik országból származó használt légi járművek esetében a zajbizonyítványt vagy a korlátozott zajbizonyítványt az ügynökség zajszint-adatbázisában szereplő megfelelő adatok alapján kell kiállítani.

c)

A zajbizonyítványt vagy korlátozott zajbizonyítványt korlátlan időtartamra állítják ki. Azt csak a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthatja.

21L.B.173.   Felügyelet

a)

Ha bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a zajbizonyítvány vagy a korlátozott zajbizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló feltételek bármelyike nem teljesül, vagy hogy a jogosult nem tesz eleget az (EU) 2018/1139 rendelet és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok vonatkozó követelményeinek, illetve az alkalmazandó típustervnek vagy a tervezési megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartozó légi jármű alkalmazandó tervadatainak, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.21. pontnak megfelelően vizsgálati eredményt ad ki.

b)

Ha a zajbizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló típusalkalmassági bizonyítványt a 21L.A.30. pontnak megfelelően felfüggesztik, visszavonják vagy más módon érvénytelenítik, vagy ha a korlátozott zajbizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló tervezési megfelelőségi nyilatkozat már nem szerepel a 21L.B.63. ponttal összhangban a nyilvántartásban, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.”;

c)

a szöveg a következő P. alrésszel egészül ki:

„P. ALRÉSZ – REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21L.B.241.   A repülési engedély kiadását megelőző vizsgálat

a)

Az I. melléklet (21. rész) B. szakasza P. alrészének sérelme nélkül, az e melléklet hatálya alá tartozó légi járműre vonatkozó repülési engedély kiadása iránti kérelem vizsgálatakor a tagállam illetékes hatósága elvégzi a légi jármű fizikai vizsgálatát, és meggyőződik arról, hogy a légi jármű repülés előtt megfelel az I. melléklet (21. rész) 21.A.708. pontjában meghatározott tervnek, amennyiben a repülési engedély iránti kérelem a következőkre vonatkozik:

1.

a 21L.A.25. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységek olyan légi jármű esetében, amely már típusalkalmassági tanúsítás hatálya alá tartozik, vagy amelynek ilyenfajta tanúsítását tervezik;

2.

a 21L.A.44. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységek olyan légi jármű esetében, amely már tervezési megfelelési nyilatkozat alá tartozik, vagy amelyről ilyenfajta nyilatkozatot terveznek tenni.

b)

Az e melléklet hatálya alá tartozó tevékenységekre és légi járművekre vonatkozó repülési engedély kiadása iránti minden egyéb kérelem esetében az illetékes hatóság az I. melléklet (21. rész) 21.B.520. pontjával összhangban értékeli a fizikai vizsgálat szükségességét.

c)

Ha az illetékes hatóság arra utaló bizonyítékot talál, hogy a légi jármű nem felel meg az I. melléklet (21. rész) 21.A.708. pontjában meghatározott tervnek, akkor a 21L.B.21. pontnak megfelelően vizsgálati eredményt állapít meg.

21L.B.242.   A repülési feltételek kiadását megelőző vizsgálat

a)

Az I. melléklet (21. rész) B. szakasza P. alrészének sérelme nélkül, az e melléklet hatálya alá tartozó légi jármű repülési feltételeinek jóváhagyására irányuló kérelem vizsgálata során az ügynökség:

1.

ha a repülési feltételekre irányuló kérelem olyan légi jármű esetében, amely már típusalkalmassági tanúsítás hatálya alá tartozik, vagy amelynek ilyenfajta tanúsítását tervezik, a 21L.A.25. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységekkel kapcsolatos, elvégzi a terv kritikus tervezési felülvizsgálatát, valamint a légi jármű fizikai vizsgálatát és értékelését annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű alkalmas legyen a biztonságos repülésre és a repülési tesztelést biztonságosan végre lehessen hajtani;

2.

ha a repülési feltételekre irányuló kérelem olyan légi jármű esetében, amely már tervezési megfelelési nyilatkozat alá tartozik, vagy amelyről ilyenfajta nyilatkozatot terveznek tenni, a 21L.A.44. pont szerinti megfelelésigazolási tevékenységekkel kapcsolatos, elvégzi a légi jármű fizikai vizsgálatát és értékelését annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű alkalmas legyen a biztonságos repülésre és a repülési tesztelést biztonságosan végre lehessen hajtani;

3.

ha a repülési feltételekre irányuló kérelem a 21L.B.83., a 21L.B.102. és a 21L.B.203. pontnak megfelelően elvégzett értékelés alapján a 21L.A.66. pont, a 21L.A.85. pont és a 21L.A.206. pont szerinti, nagy jelentőségű módosításra, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra, illetve jelentős javításra vonatkozó megfelelésigazolási tevékenységekkel kapcsolatos, meghatározza, hogy szükséges-e a légi jármű fizikai vizsgálata és értékelése, illetve a terv kritikus tervezési felülvizsgálata annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű alkalmas legyen a biztonságos repülésre, és hogy a repülési tesztelést biztonságosan végre lehessen hajtani;

4.

ha a repülési feltételekre irányuló kérelem a 21L.B.121. és a 21L.B.221. pontnak megfelelően elvégzett értékelés alapján a 21L.A.108. és 21L.A.227. pont szerinti nagy jelentőségű módosításra, illetve jelentős javításra vonatkozó megfelelésigazolási tevékenységekkel kapcsolatos, meghatározza, hogy szükséges-e a légi jármű fizikai vizsgálata és értékelése annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű alkalmas legyen a biztonságos repülésre, és hogy a repülési tesztelést biztonságosan végre lehessen hajtani.

b)

Ha az ügynökség arra utaló bizonyítékot talál, hogy a légi jármű alkalmatlan lehet a biztonságos repülésre, a 21L.B.21. pontnak megfelelően vizsgálati eredményt állapít meg.”;

d)

a szöveg a következő R. alrésszel egészül ki:

„R. ALRÉSZ – LÉGI JÁRMŰVEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA ÉS TERVEZÉSI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATNAK MEGFELELŐ HAJTÓMŰVEK, LÉGCSAVAROK ÉS ALKATRÉSZEIK ÜZEMKÉPESSÉGI TANÚSÍTVÁNYA (1. SZÁMÚ EASA-ŰRLAP)

21L.B.251.   Felügyelet

a)

Az illetékes hatóság felügyeli az e melléklet A. szakaszának R. alrésze alapján megfelelőségi nyilatkozatokat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványokat (1. számú EASA-űrlap) kiállító természetes vagy jogi személyt annak ellenőrzése érdekében, hogy a természetes vagy jogi személy folyamatosan megfelel-e az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, valamint hogy végrehajtja-e a 21L.B.15. c) és d) pont szerint előírt biztonsági intézkedéseket.

b)

A felügyelet magában foglalja az első alkalommal gyártott valamennyi olyan új légi jármű, hajtómű, légcsavar vagy alkatrész első cikkének vizsgálatát, amelyre vonatkozóan a természetes vagy jogi személy megfelelőségi nyilatkozatot (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap) adott ki, továbbá – a 21L.B.252. pont szerinti felügyeleti programban meghatározottak szerint – az adott természetes vagy jogi személy által gyártott további légi járművek, hajtóművek, légcsavarok és alkatrészek vizsgálatait is.

21L.B.252.   Felügyeleti program

a)

Az illetékes hatóság a 21L.B.251. pontnak való megfelelés biztosítása érdekében felügyeleti programot alakít ki és tart fenn. A felügyeleti programnak figyelembe kell vennie a természetes vagy jogi személy egyedi jellegét, tevékenységeinek összetettségét és a korábbi felügyeleti tevékenységek eredményeit, és a programnak a kapcsolódó kockázatok értékelésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket:

1.

értékelések, auditok és vizsgálatok, beleértve adott esetben az alábbiakat:

i.

a gyártásellenőrzési rendszerre vonatkozó értékelések és folyamatellenőrzések;

ii.

a természetes vagy jogi személy hatáskörébe tartozó termékek és alkatrészek releváns mintájának termékellenőrzése;

iii.

az elvégzett munkák tekintetében végzett szúrópróba; valamint

iv.

előre be nem jelentett vizsgálatok;

2.

a természetes vagy jogi személy és az illetékes hatóság közötti megbeszélések, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

b)

A felügyeleti programnak tartalmaznia kell az értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen értékelések, auditok, vizsgálatok és megbeszélések tényleges dátumát.

c)

A felügyelet-tervezési ciklus időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

d)

A c) pont rendelkezéseitől eltérve a felügyelet-tervezési ciklus 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban:

1.

a természetes vagy jogi személy igazolta, hogy képes hatékonyan azonosítani a repülésbiztonsági veszélyeket és kezelni a kapcsolódó kockázatokat;

2.

a természetes vagy jogi személy folyamatosan bizonyította a 21L.A.273. pontnak való megfelelést, és azt, hogy a gyártásirányítási rendszer minden változása felett teljes ellenőrzést gyakorol;

3.

nem állapítottak meg első szintű vizsgálati eredményeket;

4.

minden korrekciós intézkedést végrehajtottak az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított időszakon belül a 21L.B.21. pontban meghatározottak szerint.

e)

A c) pont rendelkezéseitől eltérve a felügyelet-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha a d) pontban foglalt feltételek mellett a természetes vagy jogi személy kialakított, az illetékes hatóság pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az illetékes hatóságot folyamatosan tájékoztatja a természetes vagy jogi személy biztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

f)

A felügyelet-tervezési ciklus rövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a természetes vagy jogi személynek visszaesett a biztonsági teljesítménye.

g)

Az egyes felügyelet-tervezési ciklusok leteltével az illetékes hatóság a természetes vagy jogi személy tevékenységeinek a folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést készít, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

21L.B.253.   Felügyeleti tevékenységek

a)

Amikor az illetékes hatóság a 21L.B.251. pontnak és a 21L.B.252. pont szerint létrehozott felügyeleti programnak megfelelően ellenőrzi a természetes vagy jogi személy megfelelőségét:

1.

útmutatást nyújt a felügyeletért felelős személyzetnek feladataik végrehajtásához;

2.

értékeléseket, ellenőrzéseket, vizsgálatokat, valamint szükség esetén előre be nem jelentett vizsgálatokat végez;

3.

ha további intézkedésekre van szükség – beleértve a 21L.B.21. és a 21L.B.22. pontban előírt intézkedéseket is –, gyűjti az ezt alátámasztó bizonyítékokat;

4.

tájékoztatja a természetes vagy jogi személyt a felügyeleti tevékenységek eredményeiről.

b)

Ha a természetes vagy jogi személy létesítményei egynél több tagállamban találhatók, a 21L.2. pontban meghatározott illetékes hatóság beleegyezhet abba, hogy a felügyeleti feladatokat a másik létesítmények helye szerinti tagállam(ok) illetékes hatósága(i), vagy – amennyiben a létesítmények harmadik államban találhatók – az ügynökség hajtsák végre. Az ilyen megegyezés hatálya alá eső természetes vagy jogi személyt tájékoztatni kell a megegyezés meglétéről és hatóköréről.

c)

Minden olyan felügyeleti tevékenység esetében, amelyet az illetékes hatóság a természetes vagy jogi személy székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban található létesítményekben végez, az illetékes hatóság a létesítmények helyszíni ellenőrzése vagy vizsgálata előtt tájékoztatja az adott tagállam illetékes hatóságát.

d)

Az illetékes hatóság összegyűjti és feldolgozza a felügyeleti tevékenységek elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat.

e)

Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatokat (52B. számú EASA-űrlap) vagy üzemképességi tanúsítványokat (1. számú EASA-űrlap) kiállító természetes vagy jogi személy nem felel meg az A. szakasz alkalmazandó követelményeinek, illetve nem hajtja végre a 21L.B.15. c) és d) pont szerint előírt biztonsági intézkedéseket, az illetékes hatóság a 21L.B.21. és a 21L.B.22. pontnak megfelelően jár el.”


Top