EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1300

A Bizottság (EU) 2022/1300 végrehajtási rendelete (2022. március 24.) a befektetési vállalkozások és a piacműködtetők pozíciójelentéseinek formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló (EU) 2017/1093 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/1722

OJ L 197, 26.7.2022, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1300/oj

2022.7.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1300 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. március 24.)

a befektetési vállalkozások és a piacműködtetők pozíciójelentéseinek formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló (EU) 2017/1093 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 58. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/338 európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) módosítja a 2014/65/EU irányelv 58. cikkét a pozíciójelentés tekintetében.

(2)

A 2014/65/EU irányelv 58. cikkének említett módosításaival összhangban a pozíciójelentés a továbbiakban nem alkalmazandó az említett irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontjában említett olyan értékpapírokra, amelyek az említett irányelv I. mellékletének C.10. szakaszában meghatározott áruhoz vagy alaptermékhez kapcsolódnak. Ezért el kell hagyni a származtatott ügyletek említett kategóriáira való hivatkozásokat az (EU) 2017/1093 bizottsági végrehajtási rendeletben (3) meghatározott végrehajtás-technikai standardokból.

(3)

Az (EU) 2017/1093 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(5)

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1093 végrehajtási rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/338 irányelve (2021. február 16.) a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében, a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról (HL L 68., 2021.2.26., 14. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/1093 végrehajtási rendelete (2017. június 20.) a befektetési vállalkozások és a piacműködtetők pozíciójelentéseinek formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 158., 2017.6.21., 16. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/1093 végrehajtási rendelet II. mellékletének 2. táblázata helyébe a következő szöveg lép:

„2. táblázat

A 2. cikk alkalmazásában minden ügylet minden lejáratához kapcsolódóan az összes pozícióra vonatkozóan jelentendő mezők táblázata

MEZŐ

BEJELENTENDŐ ADATOK

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA

A jelentés benyújtásának dátuma és időpontja

Ebben a mezőben azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, amelyben a jelentést benyújtják.

{DATE_TIME_FORMAT}

A jelentés hivatkozási száma

Ebben a mezőben a benyújtó által adott, a jelentést a benyújtó és a fogadó illetékes hatóság számára egyaránt egyértelműen azonosító egyedi azonosítót kell feltüntetni.

{ALPHANUM-52}

A jelentett pozíció kereskedési napjának dátuma

Ebben a mezőben azt a dátumot kell feltüntetni, amelyen a jelentett pozíciót az érintett kereskedési helyszínen a kereskedési nap zárásakor birtokolják.

{DATEFORMAT}

A jelentés státusza

Meg kell jelölni, hogy a jelentés új, vagy egy korábban benyújtott jelentés törlése vagy módosítása.

Ha egy korábban benyújtott jelentés törlésére vagy módosítására kerül sor, el kell küldeni az eredeti jelentés minden adatát tartalmazó jelentést az eredeti jelentés hivatkozási számát használva, és „A jelentés státusza” mezőben „CANC” jelölést kell feltüntetni.

Módosítás esetén új jelentést kell küldeni, amely tartalmazza az eredeti jelentés minden adatát, az eredeti jelentés hivatkozási számát használva, az összes szükséges módosított adattal együtt, és „A jelentés státusza” mezőben „AMND” jelölést kell feltüntetni.

„NEWT” – Új

„CANC” – Törlés

„AMND” – Módosítás

Az adatszolgáltató szervezet azonosítója

Az adatszolgáltató befektetési vállalkozás azonosítója. Ebben a mezőben jogi személyek esetében a jogalany-azonosító kódot (LEI), LEI-vel nem rendelkező természetes személyek esetében pedig a {NATIONAL_ID} azonosítót kell feltüntetni.

{LEI}

vagy

{NATIONAL_ID} – Természetes személyek

Pozícióbirtokos azonosítója

Ebben a mezőben jogi személyek esetében a jogalany-azonosító kódot (LEI), LEI-vel nem rendelkező természetes személyek esetében pedig a {NATIONAL_ID} azonosítót kell feltüntetni. (Megjegyzés: ha a pozíciót az adatszolgáltató vállalkozás saját pozíciójaként birtokolják, ez a mező megegyezik „Az adatszolgáltató szervezet azonosítója” mezővel).

{LEI}

vagy

{NATIONAL_ID} – Természetes személyek

A pozícióbirtokos e-mail-címe

A pozícióval kapcsolatos ügyekre vonatkozó értesítésekhez használt e-mail-cím.

{ALPHANUM-256}

Végső anyavállalat azonosítója

Ebben a mezőben jogi személyek esetében a jogalany-azonosító kódot (LEI), LEI-vel nem rendelkező természetes személyek esetében pedig a {NATIONAL_ID} azonosítót kell feltüntetni. Megjegyzés: ez a mező megegyezhet „Az adatszolgáltató szervezet azonosítója” vagy a „Pozícióbirtokos azonosítója” mezővel, ha a végső anyavállalat a saját pozícióit birtokolja, vagy a saját jelentéseit készíti.

{LEI}

vagy

{NATIONAL_ID} – Természetes személyek

A végső anyavállalat e-mail-címe

Az összesített pozíciókkal kapcsolatos levelezéshez használt e-mail-cím.

{ALPHANUM-256}

Anyavállalat kollektív befektetési forma státusszal

Ebben a mezőben azt kell feltüntetni, hogy a pozícióbirtokos olyan kollektív befektetési vállalkozás-e, amely befektetési döntéseit anyavállalatától függetlenül hozza, az (EU) 2022/1301 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*1) 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

„TRUE” – a pozícióbirtokos olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely független befektetési döntéseket hoz.

„FALSE” – a pozícióbirtokos nem olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely független befektetési döntéseket hoz.

Kereskedési helyszíneken kereskedett ügylet azonosító kódja

Az árualapú származtatott termék, kibocsátási egység, vagy az arra vonatkozó származtatott termék azonosítója. Lásd a „Kereskedésihelyszín-azonosító” mezőt azon tőzsdén kívüli ügyletek kezelése tekintetében, amelyek gazdaságilag egyenértékűek a kereskedési helyszíneken kereskedett ügyletekkel.

{ISIN}

A helyszín termékkódja

Ebben a mezőben a kereskedési helyszín által használt, különböző lejáratú és kötési árú ügyleteket egyetlen termékben összefogó egyedi és egyértelmű alfanumerikus azonosítót kell feltüntetni.

{ALPHANUM-12}

Kereskedésihelyszín-azonosító

Ebben a mezőben a kereskedési helyszín ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódját kell feltüntetni a helyszíni ügyletek tekintetében jelentett pozícióknál. Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni.

{MIC}

A gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén kívüli ügyletekben lévő, helyszínen kívüli pozíciók esetében az „XXXX” MIC-kódot kell használni.

A tőzsdén kívül kereskedett jegyzett származtatott ügyletek vagy kibocsátási egységek esetében az „XOFF” MIC-kódot kell használni.

 

Pozíciótípus

Ebben a mezőben azt kell feltüntetni, hogy a pozíció határidős tőzsdei ügyletekben, opciós ügyletekben, kibocsátási egységekben vagy azok származtatott termékeiben, vagy bármely más ügylettípusban áll-e fenn.

„OPTN” – Opciós ügyletek, beleértve a FUTR vagy OTHR típusokra vonatkozó elkülönülten kereskedhető opciókat, kivéve azokat a termékeket, ahol az opció csak beágyazott elem

„FUTR” – határidős tőzsdei ügylet

„EMIS” – Kibocsátási egységek és az azokra vonatkozó származtatott termékek

„OTHR” – bármely egyéb ügylettípus

Pozíció lejárata

Meg kell jelölni, hogy a jelentett pozíciót magában foglaló ügylet lejárata az azonnali hónapra vagy minden egyéb hónapra vonatkozik-e. Megjegyzés: különálló jelentésre van szükség az azonnali hónapokra és minden egyéb hónapra vonatkozóan.

„SPOT” – azonnali hónap, beleértve minden, az EMIS pozíciótípusba tartozó összes pozíciót

„OTHR” – minden egyéb hónap

Pozíciómennyiség

Ebben a mezőben az árualapú származtatott termékben, kibocsátási egységekben vagy az azokra vonatkozó származtatott termékekben birtokolt nettó pozíciómennyiséget kell feltüntetni, tételben kifejezve, ha a pozíciólimiteket tételben fejezik ki, vagy az alaptermék egységében kifejezve.

Ebben a mezőben pozitív számot kell feltüntetni hosszú pozíciók esetében és negatív számot rövid pozíciók esetében.

{DECIMAL-15/2}

A pozíciómennyiség jelölése

Ebben a mezőben a pozíciómennyiség megadásához használt egységet kell feltüntetni.

„LOTS” – ha a pozíciómennyiséget tételekben fejezik ki

{ALPHANUM-25} – a használt egységek leírása, ha a pozíciómennyiséget az alaptermék egységeiben fejezik ki

„UNIT” – ha a pozíciómennyiséget egységekben fejezik ki

Delta-ekvivalens pozíciómennyiség

Ha a pozíciótípus „OPTN” vagy az „EMIS”-re vonatkozó opció, akkor ennek a mezőnek a „Pozíciómennyiség” mezőben jelentett pozíciók delta-ekvivalens mennyiségét kell tartalmaznia.

Ebben a mezőben pozitív számot kell feltüntetni hosszú vételi pozíciók és rövid eladási pozíciók esetében és negatív számot hosszú eladási pozíciók és rövid vételi pozíciók esetében.

{DECIMAL-15/2}

A pozíció kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kockázatot csökkentő jellegének mutatója

Ebben a mezőben kell feltüntetni, hogy a pozíció az (EU) 2022/1301 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke értelmében kockázatcsökkentő-e.

„TRUE” – a pozíció kockázatcsökkentő

„FALSE” – a pozíció nem kockázatcsökkentő


(*1)  A Bizottság (EU) 2022/1301 2022. március 31-én felhatalmazáson alapuló rendelete (XXX) az (EU) 2020/1226 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az eszközök mérlegen tartásával járó szintetikus értékpapírosításra vonatkozóan az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítés követelményeivel összhangban benyújtandó információk tekintetében történő módosításáról (HL L 197.., 2022.xx.xx., 10. o.).”


Top