EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0892

A Bizottság (EU) 2022/892 végrehajtási rendelete (2022. április 1.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 668/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

C/2022/1970

OJ L 155, 8.6.2022, p. 8–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/892/oj

2022.6.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 155/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/892 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. április 1.)

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 668/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 49. cikke (7) bekezdésének második albekezdésére, valamint 53. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosította az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdését a termékleírások módosításaira vonatkozó rendszer tekintetében. 2022. június 8-tól a „nem kisebb jelentőségű” és a „kisebb jelentőségű” módosítások helyébe az „uniós” és a „standard” módosítások lépnek, amelyek alkalmazási köre és eljárásai eltérőek.

(2)

A 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) meghatározta a nem kisebb jelentőségű és a kisebb jelentőségű módosítások egységes alkalmazási feltételeit. Az új módosítási rendszer működésének biztosítása érdekében az említett rendeletben a nem kisebb jelentőségű és a kisebb jelentőségű módosításokra vonatkozó hatályos szabályokat új szabályokkal kell felváltani.

(3)

A jogbiztonság és a rendszer hatékony irányítása érdekében részletes szabályokat kell megállapítani az uniós módosítások jóváhagyására irányuló kérelmek követelményei, formája és határidői, valamint a jóváhagyott standard vagy átmeneti módosításokra vonatkozó közlemények tekintetében.

(4)

Az 1151/2012/EU rendeletnek megfelelően az élelmiszer-ágazatban az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez, valamint a hagyományos különleges termékekhez tartozó termékleírások módosítására irányuló eljárásokat a Bizottság és a tagállamok végzik. A Bizottság és a tagállamok az egyes eljárástípusok különböző szakaszaiért felelősek. A tagállamok feldolgozzák a termékleírások uniós módosításainak jóváhagyására irányuló kérelmeket, és benyújtják azokat a Bizottsághoz. A Bizottság ellenőrzi az említett kérelmeket és határozatokat hoz az uniós módosításokról. A standard, illetve az átmeneti módosítások jóváhagyásáért azonban a tagállamok felelősek. E módosítások jóváhagyásáról a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, amely köteles azokat nyilvánosságra hozni az Unióban.

(5)

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez, valamint a hagyományos különleges termékekhez tartozó termékleírásokat érintő uniós módosítások Bizottság általi jóváhagyására irányuló eljárások megfelelő lebonyolítása érdekében fel kell dolgozni az uniós módosítások jóváhagyását kérelmezőkre vonatkozó hivatkozásokat. Ugyanez a helyzet az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez tartozó termékleírásokat érintő standard vagy átmeneti módosításoknak a Bizottság felé történő közlésére vonatkozó eljárások keretében a jóváhagyott standard vagy átmeneti módosítást közlő hatóság, illetve természetes vagy jogi személyek tekintetében. Ezek az eljárások nyilvános jellegűek. Átláthatóságra van szükség a gazdasági szereplők közötti tisztességes verseny lehetővé tétele, valamint az ezen eljárásokhoz kapcsolódó magán- és közgazdasági érdekek nyilvános azonosítása érdekében. Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének megfelelően az uniós módosítás jóváhagyására irányuló kérelmet benyújtó kérelmező csoportosulás nevét közzé kell tenni annak a szervezetnek az azonosítása érdekében, amely elindította a módosítási eljárást, valamint annak érdekében, hogy a potenciális felszólalók megvédhessék jogos érdekeiket. A jóváhagyott standard vagy átmeneti módosításról közlést küldő hatóság, természetes vagy jogi személy nevét is közzé kell tenni, hiszen az felelős az adott módosításról szóló közlemény Bizottság részére történő megküldéséért, és a későbbiekben a módosításnak az Unióban való nyilvánosságra hozataláért. A személyes adatok kitettségének minimalizálása érdekében az említett eljárások során benyújtandó dokumentumokban lehetőség szerint mellőzni kell a személyes adatok benyújtására vonatkozó követelményeket. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak olyan információkat kell kezelniük, amelyek személyes adatokat, például személyneveket és kapcsolattartási adatokat tartalmaznak. Kellően indokolt esetekben szükség lehet az adatok közzétételére vagy nyilvánosságra hozatalára.

(6)

Az eredményes adminisztráció érdekében és a Bizottság által létrehozott információs rendszerekkel szerzett tapasztalatok figyelembevételével egyszerűsíteni kell a tagállamok és a Bizottság közötti kommunikációt, és az információcserének meg kell felelnie az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (4), valamint az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendeletnek (5).

(7)

A Bizottság létrehozta az „eAmbrosia” információs rendszert az élelmiszerek, a borok, a szeszes italok és az ízesített borok földrajzi árujelzőinek oltalma iránti kérelmek kezelésére. A tagállamok és a Bizottság kizárólag az 1151/2012/EU rendelet alapján zajló, az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések bejegyzési kérelmeire és a kapcsolódó termékleírások módosításainak jóváhagyására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos kommunikáció céljára használhatják ezt a rendszert. A szigorú hitelesítési rendszerre tekintettel azonban e rendszer nem használható a felszólalásokkal és a törlés iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásokban a tagállamokkal folytatott kommunikáció céljára, és – a szükséges digitális biztonsági garanciák hiányában – a harmadik országokkal folytatott kommunikáció céljára sem. Ehelyett indokolt úgy rendelkezni, hogy a felszólalásokkal és a törlés iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárások során a tagállamok, a harmadik országok illetékes hatóságai és termelői, valamint a rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek az említett rendszer helyett elektronikus levelezés útján kommunikáljanak a Bizottsággal.

(8)

Az átláthatóság, a hatékonyság és a tagállamok közötti egységesség fokozása érdekében létre kell hozni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések elektronikus nyilvántartását. A nyilvántartásnak a Bizottság által rendelkezésre bocsátott digitális rendszerekben kezelt, a Bizottság által rendszeresen naprakésszé tett elektronikus adatbázisnak kell lennie, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető.

(9)

Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) alkalmazandó a személyes adatok Bizottság általi kezelésére az élelmiszer-ágazatban az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez, valamint a hagyományos különleges termékekhez kapcsolódó termékleírások módosítására irányuló eljárások során. Helyénvaló egyértelművé tenni, hogy az említett rendelet értelmében a Bizottság adatkezelőnek minősül a személyes adatoknak az 1151/2012/EU rendelet alapján a felelősségi körébe tartozó eljárásokban való kezelése kapcsán.

(10)

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) alkalmazandó a személyes adatok tagállamok általi kezelésére az élelmiszer-ágazatban az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez, valamint a hagyományos különleges termékekhez kapcsolódó termékleírások módosítására irányuló eljárások során. Helyénvaló tehát egyértelművé tenni, hogy az említett rendelet értelmében a tagállamok illetékes hatóságai adatkezelőnek minősülnek a személyes adatoknak az 1151/2012/EU rendelet alapján a felelősségi körükbe tartozó eljárásokban való kezelése kapcsán.

(11)

Az (EU) 2021/2117 rendelet módosította az 1151/2012/EU rendelet hatályát. Az ízesített borokat, a szeszes italok kivételével az egyéb alkoholtartalmú italokat, a szőlőből készült termékeket és a méhviaszt ezért fel kell venni az 1151/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó termékosztályok közé.

(12)

A 668/2014/EU végrehajtási rendeletben a benyújtási módokra vonatkozóan előírt szabályokról való zökkenőmentes átálláshoz elegendő időt kell biztosítani. Átmeneti rendelkezéseket kell bevezetni az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez, az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez és a hagyományos különleges termékekhez tartozó termékleírásokat érintő, 2022. június 8. előtt benyújtott, nem kisebb jelentőségű vagy kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyása iránti kérelmekre vonatkozóan.

(13)

mivel a termékleírásoknak az (EU) 2021/2117 rendelettel bevezetett módosításai 2022. június 8-tól alkalmazandók, ezt a rendeletet ugyanettől az időponttól kell alkalmazni.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 668/2014/EU végrehajtási rendelet módosításai

A 668/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek bejegyzése iránti kérelmekre vonatkozó eljárási követelmények

(1)   Az 1151/2012/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó egységes dokumentum az e rendelet I. mellékletében előírt információkat tartalmazza.

A termékleírás közzétételére vonatkozó, az egységes dokumentum mellett megadott hivatkozás a termékleírás javasolt változatára mutat.

(2)   Ha a kérelmet egy tagállam nyújtja be a Bizottsághoz, az egységes dokumentumot a 12. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszerekben elérhető formanyomtatvány alapján kell elkészíteni.

Amennyiben a kérelmet egy harmadik ország hatósága vagy egy harmadik országban letelepedett kérelmező nyújtja be a Bizottsághoz, az egységes dokumentumot az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány alapján kell elkészíteni. Az így benyújtott információkat a Bizottság beviheti digitális rendszereibe.

(3)   Az egységes dokumentumnak tömörnek kell lennie, terjedelme a kellően indokolt esetektől eltekintve nem haladhatja meg a 2 500 szót.

(4)   Az (1), a (2) és a (3) bekezdést a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti közzétételi kérés tárgyát képező egységes dokumentumokra is alkalmazni kell.

(5)   Az 1151/2012/EU rendelet 19. cikkében említett, hagyományos különleges termékre vonatkozó termékleírás az e rendelet II. mellékletében előírt információkat tartalmazza. E termékleírást az említett mellékletben található formanyomtatvány alapján kell elkészíteni.”

2.

A 8. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság által kibocsátott bármely értesítés vagy határozat címzettje az a tagállam, harmadik országbeli hatóság vagy harmadik országban letelepedett kérelmező lesz, amely az első albekezdésben említett közös kérelmet benyújtotta a Bizottsághoz.”

3.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A termékleírások uniós módosításai iránti kérelmek

(1)   Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében említett, egy termékleírás uniós módosításának jóváhagyása iránti kérelem a következőket tartalmazza:

a)

a módosítással érintett oltalom alatt álló elnevezés;

b)

a kérelmező neve és kapcsolattartási adatai, valamint jogos érdekének ismertetése;

c)

a módosítás által érintett szakaszok a termékleírásban, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések tekintetében az egységes dokumentumban;

d)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések tekintetében annak indoklása, hogy a módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott uniós módosításnak minősül;

e)

minden egyes javasolt módosítás ismertetése és indokai;

f)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum;

g)

a valamely tagállam által benyújtott, oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzést érintő kérelmek esetében elektronikus hivatkozás a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétételére,

h)

a valamely harmadik ország által benyújtott, oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzést érintő kérelmek esetében az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változata vagy hivatkozás a termékleírás közzétételére;

i)

kizárólag a valamely harmadik ország által benyújtott, oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzést érintő kérelmek esetében annak igazolása, hogy a kért módosítás megfelel az adott harmadik országban a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozó hatályos jogszabályoknak;

j)

a hagyományos különleges termékeket érintő kérelmek esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt termékleírás;

k)

a tagállamok által benyújtott kérelmek esetében a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a kérelem megfelel az 1151/2012/EU rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

Sem az első bekezdés e) pontjában említett ismertetés és indokolás, sem az első bekezdés f) pontjában említett egységes dokumentum terjedelme nem haladhatja meg a 2 500 szót, kivéve a kellően indokolt eseteket.

(2)   Az uniós módosítás jóváhagyására irányuló kérelemnek tömörnek kell lennie, terjedelme a kellően indokolt esetektől eltekintve nem haladhatja meg az 5 000 szót.

(3)   Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló tagállami kérelmet a 12. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszerekben elérhető formanyomtatvány alapján kell elkészíteni. A valamely tagállam által benyújtott, hagyományos különleges termék termékleírását érintő uniós módosítás jóváhagyására irányuló kérelmet a VI. mellékletben szereplő formanyomtatvány alapján kell elkészíteni. Az így szolgáltatott információkat a Bizottság beviheti digitális rendszereibe.

A harmadik országbeli kérelmezők az V. mellékletben szereplő formanyomtatványt használják az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez tartozó termékleírások uniós módosításához, valamint a VI. mellékletben szereplő formanyomtatványt a hagyományos különleges termékek termékleírásainak uniós módosításához. Az így szolgáltatott információkat a Bizottság beviheti digitális rendszereibe.

(4)   Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez tartozó módosított egységes dokumentumot és a hagyományos különleges termékek módosított termékleírását a 6. cikkel összhangban kell elkészíteni. Egy valamely harmadik ország által benyújtott, oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésre vonatkozó uniós módosítás iránti kérelem tartalmazhatja a termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatát a közzétett termékleírásra mutató elektronikus hivatkozás helyett.

(5)   Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdése ötödik albekezésének alkalmazásában, összefüggésben az említett rendelet 50. cikkének (2) bekezdésével, az ott említetteken túl a Bizottság közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában a termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet is.

Amennyiben a kérelem tartalmaz személyes adatokat, azok a kérelem részeként közzétételre kerülnek.”

4.

A szöveg a következő 10a. és 10b. cikkekkel egészül ki:

„10a. cikk

Standard módosításról szóló közlemény

(1)   Egy termékleírás jóváhagyott standard módosítására vonatkozó, a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6b. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével és 6b. cikke (3), (7) és (8) bekezdésével összhangban benyújtott közlemény a következőket tartalmazza:

a)

a standard módosítással érintett oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás;

b)

annak indoklása, hogy a módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott standard módosításnak minősül;

c)

a jóváhagyott módosítás leírása, feltüntetve, hogy a módosítás szükségessé teszi-e az egységes dokumentum módosítását;

d)

a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6b. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében és (3) bekezdésében említett, a standard módosítást jóváhagyó határozat;

e)

adott esetben a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum;

f)

elektronikus hivatkozás a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétételére.

(2)   Ha a közleményt egy tagállam nyújtja be, akkor a közleménynek tartalmaznia kell az adott tagállam nyilatkozatát arról, hogy megítélése szerint a jóváhagyott módosítás megfelel az 1151/2012/EU rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

(3)   A harmadik országokból származó termékekre vonatkozó kérelmek esetében a harmadik ország hatóságának vagy a jogos érdekkel rendelkező harmadik országbeli kérelmezőnek a közleményében fel kell tüntetnie a közleményt küldő harmadik ország vagy kérelmező nevét, és igazolnia kell, hogy a módosítás alkalmazandó a harmadik országban. A közleményben szerepelhet a nyilvánosságra hozott termékleírás a termékleírás közzétételére mutató elektronikus hivatkozás helyett.

(4)   A jóváhagyott standard módosításokról szóló tagállami közleményeket a 12. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszerekben elérhető formanyomtatvány alapján kell elkészíteni. A harmadik országok közleményeihez a VI. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell használni. Az így szolgáltatott információkat a Bizottság beviszi digitális rendszereibe.

(5)   A 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6b. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában egy földrajzi árujelzőhöz tartozó termékleírás jóváhagyott standard módosításáról szóló közleményt benyújtó tagállam vagy harmadik ország, illetve természetes vagy jogi személy neve a közlemény részeként közzétételre kerül.

10b. cikk

Átmeneti módosításról szóló közlemény

(1)   Egy termékleírás jóváhagyott átmeneti módosítására vonatkozó, a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6d. cikkének (1)–(4) bekezdésével összhangban benyújtott közlemény a következőket tartalmazza:

a)

az érintett oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás;

b)

a javasolt átmeneti módosítás ismertetése és az azt alátámasztó indokok az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;

c)

az illetékes hatóságoknak a természeti katasztrófát hivatalosan elismerő vagy a kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedéseket előíró határozata vagy a vonatkozó elektronikus közzétételi hivatkozások;

d)

hivatkozás az átmeneti módosítást jóváhagyó határozatra vagy annak elektronikus közzétételére.

(2)   Ha a közleményt egy tagállam nyújtja be, akkor a közleménynek tartalmaznia kell az adott tagállam nyilatkozatát arról, hogy megítélése szerint a jóváhagyott módosítás megfelel az 1151/2012/EU rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

(3)   A harmadik országokból származó termékekre vonatkozó kérelmek esetében a harmadik ország hatóságának vagy a jogos érdekkel rendelkező harmadik országbeli kérelmezőnek a közleményében fel kell tüntetnie a közleményt küldő harmadik ország vagy kérelmező nevét, és igazolnia kell, hogy a módosítás alkalmazandó a harmadik országban. A közleményben szerepelhet az átmeneti módosítást jóváhagyó, közzétett nemzeti határozat a közzétételére mutató elektronikus hivatkozás helyett.

(4)   A jóváhagyott átmeneti módosításokról szóló tagállami közleményeket a 12. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszerekben elérhető formanyomtatvány alapján kell elkészíteni. Harmadik országok közleményeihez a VII. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell használni. Az így szolgáltatott információkat a Bizottság beviszi digitális rendszereibe.

(5)   A 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6d. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez tartozó termékleírás jóváhagyott átmeneti módosításáról szóló közleményt benyújtó tagállam vagy harmadik ország, illetve természetes vagy jogi személy neve a közlemény részeként közzétételre kerül.”

5.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A közlemények továbbítása a Bizottság, a tagállamok, a harmadik országok és egyéb szereplők között

(1)   Az 1151/2012/EU rendelet II. és III. címének és az ezekhez kapcsolódó rendelkezéseknek a végrehajtásához szükséges dokumentumokat és információkat az alábbiak szerint kell továbbítani a Bizottsághoz:

a)

a tagállamok illetékes hatóságai a Bizottság által rendelkezésre bocsátott digitális rendszereket használják e cikk (2) bekezdésére is figyelemmel;

b)

a harmadik országok illetékes hatóságai és termelői, valamint az 1151/2012/EU rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek elektronikus levelet küldenek az e rendelet I–IX. mellékletében szereplő formanyomtatványok használatával.

Az első albekezdés a) pontja szerinti közleményekre vonatkoznak az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (*1) és az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendeletben (*2) meghatározott elvek és követelmények.

(2)   Az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontjától eltérve a tagállamok illetékes hatóságai elektronikus levélben nyújtják be a következő dokumentumokat:

a)

a 9. cikk (1) bekezdésében említett, indokolással ellátott felszólalási nyilatkozat;

b)

a 9. cikk (3) bekezdésében említett konzultációk eredményéről szóló értesítés;

c)

a 11. cikkben említett törlési kérelem;

d)

a 6. cikk (5) bekezdésében említett, hagyományos különleges termék bejegyzése iránti kérelem;

e)

egy hagyományos különleges termék termékleírását érintő uniós módosítás jóváhagyására irányuló, a 10. cikkben említett kérelem.

(3)   A Bizottság az információkat az általa az (1) bekezdés első albekezdése a) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott digitális rendszereken keresztül továbbítja és teszi elérhetővé a tagállamok illetékes hatóságai számára. A Bizottság az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontjában és a (2) bekezdésben említett eljárásokkal összefüggő információkat elektronikus levél útján továbbítja a tagállamok, a harmadik országok illetékes hatóságai és kérelmező csoportosulásai, valamint az 1151/2012/EU rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek számára.

(4)   Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket és a hagyományos különleges termékeket érintő hivatalos szakmai kommunikáció céljára minden tagállam megad a Bizottságnak egy kapcsolattartó pontot, amely egy szervezeti és postai címet, egy funkcionális elektronikus postafiók-címet és egy szervezeti egység telefonszámát foglalja magában. A tagállamok folyamatosan naprakészen tartják e kapcsolattartó pontok adatait. Ezek az adatok csak a hivatalos funkciókat, a hivatalokat és a szervezeti egységeket azonosítják. Az adatok nem azonosíthatnak természetes személyeket, illetve nem tartalmazhatnak a címekben, kapcsolattartási számokban vagy más adatelemekben személyes adatokat.

A Bizottság megőrizheti, tárolhatja, megoszthatja, nyilvánosságra hozhatja és rendszeresen továbbíthatja e kapcsolattartó pontok teljes listáját, többek között saját szolgálatai, más uniós intézmények és szervek, valamint a listán szereplő valamennyi kapcsolattartó pont számára. A Bizottság megkövetelheti, hogy ezeket az adatokat az általa rendelkezésre bocsátott digitális rendszereken keresztül nyújtsák be.

(*1)  A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 171., 2017.7.4., 100. o.)."

(*2)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).”"

6.

A szöveg a következő 12a. cikkel egészül ki:

„12a. cikk

A közlemények benyújtása és átvétele

(1)   A 12. cikkben említett közlemények és dokumentumok beküldése azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor azokat a Bizottság átveszi.

(2)   A Bizottság a 12. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszereken keresztül beérkező valamennyi közlemény és fájl átvételét visszaigazolja a tagállamok illetékes hatóságai felé az említett digitális rendszerekben.

A Bizottság ügyiratszámmal lát el minden új bejegyzés iránti kérelmet, uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelmet, jóváhagyott standard módosításra vonatkozó közleményt és jóváhagyott átmeneti módosításra vonatkozó közleményt.

Az átvétel visszaigazolásában szerepelniük kell legalább a következőknek:

a)

az ügyiratszám;

b)

az érintett termék elnevezése;

c)

a beérkezés napja.

A Bizottság az ilyen közleményekkel és dokumentumokkal kapcsolatos információkat és észrevételeket a 12. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszereken keresztül közli és teszi elérhetővé.

(3)   Az elektronikus levél útján benyújtott közlemények és fájlok esetében a Bizottság elektronikus levélben igazolja vissza az átvételt.

A Bizottság ügyiratszámmal lát el minden új bejegyzés iránti kérelmet, uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelmet, jóváhagyott standard módosításra vonatkozó közleményt és jóváhagyott átmeneti módosításra vonatkozó közleményt.

Az átvétel visszaigazolásában szerepelniük kell legalább a következőknek:

a)

az ügyiratszám;

b)

az érintett termék elnevezése;

c)

a beérkezés napja.

A Bizottság az ilyen közleményekkel és beadványokkal kapcsolatos információkat és észrevételeket elektronikus levél útján közli és teszi elérhetővé.

(4)   Az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke és az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet 1–5. cikke értelemszerűen alkalmazandó az információknak az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közlésére és elérhetővé tételére.”

7.

A 14. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (1) bekezdésben említett nyilvántartását elektronikus formában nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A nyilvántartás a Bizottság által kezelt digitális rendszereken alapul, és e cikkel összhangban kerül naprakésszé tételre.”

8.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„14a. cikk

Adatvédelem

(1)   A Bizottság és a tagállamok az (EU) 2018/1725 (*3) és az (EU) 2016/679 (*4) európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően dolgozzák fel és hozzák nyilvánosságra az uniós módosítások jóváhagyására, valamint a standard és átmeneti módosítások közlésére irányuló eljárások során e rendelet alapján birtokukba jutott személyes adatokat.

(2)   A Bizottság az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében adatkezelőnek minősül a személyes adatoknak az 1151/2012/EU rendelettel, a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel és az e rendelettel összhangban a hatáskörébe tartozó eljárások során végzett kezelése tekintetében.

(3)   A tagállamok illetékes hatóságai az (EU) 2016/679 rendelet értelmében adatkezelőnek minősülnek a személyes adatoknak az 1151/2012/EU rendelettel, a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel és az e rendelettel összhangban a hatáskörükbe tartozó eljárások során végzett kezelése tekintetében.

(*3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.)."

(*4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).”"

9.

Az V–VIII. és a XI. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átmeneti szabályok

(1)   A 668/2014/EU végrehajtási rendelet 10. cikkének e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtti változata továbbra is alkalmazandó az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez, az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez és a hagyományos különleges termékekhez tartozó termékleírásokat érintő, 2022. június 8. előtt a Bizottságnál függőben lévő, nem kisebb jelentőségű és kisebb jelentőségű módosításokra irányuló kérelmekre, valamint átmeneti módosításokról szóló közleményekre.

(2)   A 668/2014/EU végrehajtási rendelet 12. cikkének e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtti változata 2022. december 7-ig továbbra is alkalmazandó a tagállamokra az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések bejegyzése iránti kérelmek, valamint a kapcsolódó termékleírások uniós módosításainak jóváhagyására, valamint standard és átmeneti módosításaira vonatkozó közlemények tekintetében.

(3)   Azok a tagállamok, amelyek a 668/2014/EU végrehajtási rendelet 12. cikkének e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtti változata szerint nyújtanak tájékoztatást, 2022. december 7-ig a következőket használják:

a)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések bejegyzése iránti kérelmek tekintetében a 668/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete;

b)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez tartozó termékleírásokat érintő uniós módosítások jóváhagyására irányuló kérelmek tekintetében e rendelet II. melléklete;

c)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez tartozó termékleírások standard módosításairól szóló közlemények tekintetében e rendelet III. melléklete;

d)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez tartozó termékleírásokat érintő átmeneti módosítások tekintetében e rendelet IV. melléklete.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. június 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. április 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2117 rendelete (2021. december 2.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 435., 2021.12.6., 262. o.).

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 171., 2017.7.4., 100. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 668/2014/EU végrehajtási rendelet V–VIII. és XI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az V–VIII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„V. MELLÉKLET

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelem

(az 1151/2012/EU rendelet alapján)

1.   A termék elnevezése

[a nyilvántartás szerint]

2.   A földrajzi árujelző típusa

[X-szel jelölje a megfelelőt:] OEM ☐ OFJ ☐

3.   A kérelmező és jogos érdeke

[Tüntesse fel a módosítást javasoló kérelmező nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét. Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, nem szabad feltüntetni ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni a Bizottságnak.

Nyújtsa be a kérelmező csoportosulás jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

4.   Az a harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik

...

5.   A termékleírás és az egységes dokumentum módosítással (módosításokkal) érintett szakasza(i)

A termék elnevezése

Kapcsolat

Forgalmazási korlátozások

6.   A módosítás(ok) típusa

[Nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott „uniós módosítás” kategóriájába.]

7.   A módosítás(ok)

[Adja meg az egyes módosítások ismertetését és indokolását a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6a. cikkének (1) bekezdésében és a 668/2014/EU végrehajtási rendelet 10. cikkében előírtaknak megfelelően.]

8.   Mellékletek

8.1.

A 668/2014/EU végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő formanyomtatvány alapján elkészített, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum.

8.2.

Az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változata vagy a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás.

8.3.

Arra vonatkozó bizonyíték, hogy a módosított dokumentumok megfelelnek a harmadik országban érvényben lévő földrajzi árujelzőnek.

VI. MELLÉKLET

Hagyományos különleges termékhez tartozó termékleírás uniós módosítása iránti kérelem

(az 1151/2012/EU rendelet alapján)

1.   A termék elnevezése

[a nyilvántartás szerint]

2.   A kérelmező és jogos érdeke

[Tüntesse fel a módosítást javasoló kérelmező nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét. Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, nem szabad feltüntetni ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni a Bizottságnak.

Nyújtsa be a kérelmező csoportosulás jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

3.   Az a tagállam vagy harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik

...

4.   A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett szakasza(i)

A termék elnevezése

A termék leírása

Az előállítás módja

Egyéb [adja meg]

5.   A módosítás(ok)

[Adja meg az egyes módosítások ismertetését és indokolását a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6a. cikkének (1) bekezdésében és a 668/2014/EU végrehajtási rendelet 10. cikkében előírtaknak megfelelően.]

6.   Mellékletek

6.1.   (Tagállamok)

a)

A 668/2014/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatvány alapján elkészített egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változata.

b)

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a kérelem megfelel az 1151/2012/EU rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

6.2.   (Harmadik országok)

A 668/2014/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatvány alapján elkészített egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változata.

VII. MELLÉKLET

Standard módosítás jóváhagyásáról szóló közlemény

(az 1151/2012/EU rendelet alapján)

1.   A termék elnevezése

[a nyilvántartás szerint]

2.   Az a harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik

...

3.   A standard módosítást közlő nemzeti hatóság vagy kérelmező csoportosulás

[A módosítást bejelentő, jogos érdekkel rendelkező egyéni termelő vagy termelői csoport, illetve azon harmadik ország hatóságainak neve és hivatkozásai, amelyhez a földrajzi terület tartozik (lásd az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkének (5) bekezdését). Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, nem szabad feltüntetni ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni a Bizottságnak.]

4.   A jóváhagyott módosítás(ok) ismertetése

[Ismertesse a standard módosítás(oka)t, valamint nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott „standard módosítás” kategóriájába. Jelezze, hogy a módosítás következtében az egységes dokumentum is módosul-e.].

5.   Mellékletek

5.1.

A standard módosítást jóváhagyó határozat.

5.2.

Bizonyíték arra, hogy a módosítás alkalmazandó az érintett harmadik országban.

5.3.

Adott esetben a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum.

5.4.

Az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változata vagy a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás.

VIII. MELLÉKLET

Átmeneti módosítás jóváhagyásáról szóló közlemény

(az 1151/2012/EU rendelet alapján)

1.   A termék elnevezése

[a nyilvántartás szerint]

2.   Az a harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik

...

3.   Az átmeneti módosítást közlő nemzeti hatóság vagy kérelmező csoportosulás

[A módosítást bejelentő, jogos érdekkel rendelkező egyéni termelő vagy termelői csoport, illetve azon harmadik ország hatóságainak neve és hivatkozásai, amelyhez a földrajzi terület tartozik (lásd az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkének (5) bekezdését). Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, nem szabad feltüntetni ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni a Bizottságnak.]

4.   A jóváhagyott módosítás(ok) ismertetése

[Ismertesse az átmeneti módosítás(oka)t és annak/azok konkrét indokait, hivatkozzon a természeti katasztrófa vagy a kedvezőtlen időjárási viszonyok illetékes hatóság általi elismerésére, illetve a kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések előírására. Nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott „átmeneti módosítás” kategóriájába.]

5.   Mellékletek

5.1.

Az illetékes hatóságoknak a természeti katasztrófát hivatalosan elismerő vagy a kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedéseket előíró határozata vagy hivatkozások az adott határozat elektronikus közzétételére.

5.2.

Az átmeneti módosítást jóváhagyó határozat vagy hivatkozás annak elektronikus közzétételére.

5.3.

Bizonyíték arra, hogy a módosítás alkalmazandó az érintett harmadik országban.

2.

A XI. melléklet 2. pontja a következőképpen módosul:

a)

az I. rész a következő alpontokkal egészül ki:

„—

2.21. osztály: ízesített borok a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) 3. cikke (2) bekezdésében szereplő meghatározásnak megfelelően,

2.22. osztály: egyéb alkoholtartalmú italok,

2.23. osztály: méhviasz.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.).”;"

b)

a II. rész helyébe a következő szöveg lép:

„II.

Hagyományos különleges termékek

2.24. osztály: készételek,

2.25. osztály: sör,

2.26. osztály: csokoládé és abból készült termékek,

2.27. osztály: kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru,

2.28. osztály: növényi kivonatokból készített italok,

2.29. osztály: tészta,

2.30. osztály: só.”


(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.).”;”


II. MELLÉKLET

Tagállamból származó oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelem

(az 1151/2012/EU rendelet alapján)

(csak 2022. június 8. és 2022. december 7. között alkalmazandó)

1.   A termék elnevezése

[a nyilvántartás szerint]

2.   A földrajzi árujelző típusa

[X-szel jelölje a megfelelőt:] OEM ☐ OFJ ☐

3.   A kérelmező csoportosulás és jogos érdeke

[Tüntesse fel a módosítást javasoló kérelmező nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét. Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, nem szabad feltüntetni ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni a Bizottságnak.

Nyújtsa be a kérelmező csoportosulás jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

4.   Az a tagállam, amelyhez a földrajzi terület tartozik

...

5.   A termékleírás és az egységes dokumentum módosítással (módosításokkal) érintett szakasza(i)

A termék elnevezése

Kapcsolat

Forgalmazási korlátozások

6.   A módosítás(ok) típusa

[Nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott „uniós módosítás” kategóriájába.]

7.   A módosítás(ok)

[Adja meg az egyes módosítások ismertetését és indokolását a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6a. cikkének (1) bekezdésében és a 668/2014/EU végrehajtási rendelet 10. cikkében előírtaknak megfelelően.]

8.   Mellékletek

8.1.

A 668/2014/EU végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő formanyomtatvány alapján elkészített, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum.

8.2.

Az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változatára való elektronikus hivatkozás.

8.3.

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a kérelem megfelel az 1151/2012/EU rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

III. MELLÉKLET

Tagállamból származó oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás standard módosításának jóváhagyására vonatkozó közlemény

(az 1151/2012/EU rendelet alapján)

(csak 2022. június 8. és 2022. december 7. között alkalmazandó)

1.   A termék elnevezése

[a nyilvántartás szerint]

2.   Az a tagállam, amelyhez a földrajzi terület tartozik

...

3.   A standard módosítást közlő tagállami hatóság

[Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, nem szabad feltüntetni ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni a Bizottságnak.]

4.   A jóváhagyott módosítás(ok) ismertetése

[Ismertesse a standard módosítás(oka)t, valamint nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott „standard módosítás” kategóriájába. Jelezze, hogy a módosítás következtében az egységes dokumentum is módosul-e.].

5.   Mellékletek

5.1.

A standard módosítást jóváhagyó határozat.

5.2.

Adott esetben a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum.

5.3.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változatára való elektronikus hivatkozás.

5.4.

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a jóváhagyott standard módosítás megfelel az 1151/2012/EU rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

IV. MELLÉKLET

Tagállamból származó oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás átmeneti módosításának jóváhagyásáról szóló közlemény

(az 1151/2012/EU rendelet alapján)

(csak 2022. június 8. és 2022. december 7. között alkalmazandó)

1.   A termék elnevezése

[a nyilvántartás szerint]

2.   Az a tagállam, amelyhez a földrajzi terület tartozik

...

3.   Az átmeneti módosítást közlő tagállami hatóság

[Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, nem szabad feltüntetni ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni a Bizottságnak.]

4.   A jóváhagyott módosítás(ok) ismertetése

[Ismertesse az átmeneti módosítás(oka)t és annak/azok konkrét indokait, hivatkozzon a természeti katasztrófa vagy a kedvezőtlen időjárási viszonyok illetékes hatóság általi elismerésére, illetve a kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések előírására. Nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében meghatározott „átmeneti módosítás” kategóriájába.]

5.   Mellékletek

5.1.

Az illetékes hatóságoknak a természeti katasztrófát hivatalosan elismerő vagy a kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedéseket előíró határozata vagy hivatkozások az adott határozat elektronikus közzétételére.

5.2.

Az átmeneti módosítást jóváhagyó határozat vagy hivatkozás annak elektronikus közzétételére.

5.3.

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a jóváhagyott átmeneti módosítás megfelel az 1151/2012/EU rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

Top