EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0425

A Bizottság (EU) 2022/425 végrehajtási rendelete (2022. március 14.) az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletnek a „nyílt” kategóriába tartozó egyes pilóta nélküli légijármű-rendszerek használatára vonatkozó átmeneti időpontoknak, valamint a látótávolságon belül vagy azon kívül végzett műveletekre vonatkozó standard forgatókönyvek alkalmazása kezdőnapjának elhalasztása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/1445

HL L 87., 2022.3.15, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/425/oj

2022.3.15.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/425 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. március 14.)

az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletnek a „nyílt” kategóriába tartozó egyes pilóta nélküli légijármű-rendszerek használatára vonatkozó átmeneti időpontoknak, valamint a látótávolságon belül vagy azon kívül végzett műveletekre vonatkozó standard forgatókönyvek alkalmazása kezdőnapjának elhalasztása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 20. cikke értelmében azok a pilóta nélküli légijármű-rendszerek (a továbbiakban: UAS-ek), amelyek nem felelnek meg az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (3) és nem saját építésűek, bizonyos korlátozott üzemeltetési feltételek mellett továbbra is használhatók a „nyílt” kategóriában, amennyiben azokat 2023. január 1. előtt hozták forgalomba. Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 22. cikke értelmében az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 1–5. részében foglalt követelményeknek meg nem felelő UAS-ek kizárólag bizonyos korlátozott üzemeltetési feltételek mellett, a 2023. január 1-jéig tartó átmeneti időszakban használhatók a „nyílt” kategóriában.

(2)

Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében 2023. december 3-tól a tagállamok az UAS-üzembentartóktól kizárólag az említett végrehajtási rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban a végrehajtási rendelet mellékletének 1. függelékében meghatározott két standard forgatókönyv valamelyikének megfelelő – vagy látótávolságon belül, földi műveleti terület felett, lakott környezetben, vagy látótávolságon kívül, légtérmegfigyelők közreműködésével, földi műveleti terület felett, ritkán lakott környezetben végzett – műveletekre vonatkozóan tett nyilatkozatokat fogadhatják el.

(3)

A C0–C6 osztályba tartozó UAS-ekre vonatkozó, a „nyílt” kategória vagy a standard forgatókönyvek szerinti üzemeltetés esetében teljesítendő követelményekkel, valamint a közvetlen távoli azonosítással foglalkozó harmonizált szabványok közül nem mindegyik fog 2023 közepére rendelkezésre állni. E harmonizált szabványok hiánya a gyakorlatban akadályozná az UAS-gyártókat abban, hogy az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 22. cikkében előírt átmeneti időszak lejárta előtt a követelményeknek megfelelő UAS-eket hozzanak forgalomba.

(4)

Ezért az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 20. és 22. cikkében előírt határidőket meg kell hosszabbítani annak biztosítása érdekében, hogy a C0–C6 osztályba tartozó UAS-ekre alkalmazandó követelményekkel foglalkozó harmonizált szabványok az említett időszakok lejárta előtt az UAS-gyártók és -üzembentartók rendelkezésére álljanak. Az említett végrehajtási rendelet mellékletének 1. függelékében meghatározott két standard forgatókönyv alkalmazásának kezdőnapját is el kell halasztani annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó harmonizált szabványok rendelkezésre álljanak, mielőtt a tagállamok elkezdhetnék elfogadni az említett standard forgatókönyveknek megfelelő műveletekről benyújtott nyilatkozatokat. Az említett időpontig a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy elfogadják az UAS-üzembentartók által az említett végrehajtási rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban nemzeti standard forgatókönyvek vagy azokkal egyenértékű forgatókönyvek alapján benyújtott nyilatkozatokat.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 20. cikkben a „2023. január 1.” szövegrész helyébe a „2024. január 1.” szövegrész lép.

2.

A 22. cikk bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

„A 20. cikk sérelme nélkül, a »nyílt« kategóriába tartozó műveletet végző, az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*1) mellékletének 1–5. részében foglalt követelményeknek meg nem felelő UAS használata a 2023. december 31-ig tartó átmeneti időszakra a következő feltételek mellett engedélyezett:

(*1)  A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról (HL L 152., 2019.6.11., 1. o.).”"

3.

A 23. cikk (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 5. cikk (5) bekezdése 2024. január 1-jétől alkalmazandó.

(3)   A melléklet UAS.OPEN.060 2. g) és UAS.SPEC.050 1. l) i. pontja 2022. július 1-jétől, a melléklet UAS.SPEC.050 1. l) ii. pontja pedig 2024. január 1-jétől alkalmazandó.

(4)   A 21. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül 2023. december 31-ig a tagállamok az 5. cikk (5) bekezdésével összhangban nemzeti standard forgatókönyveken vagy azokkal egyenértékű forgatókönyveken alapuló nyilatkozatokat is elfogadhatnak az UAS-üzembentartók részéről, amennyiben e nemzeti forgatókönyvek megfelelnek a melléklet UAS.SPEC.020 pontjában foglalt követelményeknek.

Az ilyen nyilatkozatok érvényessége 2026. január 1-jéig tart.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról (HL L 152., 2019.6.11., 45. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról (HL L 152., 2019.6.11., 1. o.).


Top