EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0279

A Bizottság (EU) 2022/279 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/8979

HL L 43., 2022.2.24, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/279/oj

2022.2.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/279 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2021. december 13.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzák az irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez a korlátozás azonban nem vonatkozik az említett irányelv III. mellékletében felsorolt egyes, mentességben részesülő alkalmazásokra.

(2)

A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3)

A higany a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag.

(4)

A 2010/571/EU határozattal (2) a Bizottság többek között mentességet adott a higanynak a külön nem említett, különleges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban való felhasználása tekintetében (a továbbiakban: mentesség), amely jelenleg a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 4. f) mentességként szerepel. A mentesség az említett irányelv 5. cikke (2) bekezdése második albekezdése a) pontjának megfelelően 2016. július 21-én lejárt volna.

(5)

A különleges rendeltetésű gázkisülésű lámpákban a higany funkciója a villamos energia fénnyé alakítására irányuló fényelőállítási folyamathoz kapcsolódik.

(6)

A Bizottsághoz 2015. január 15-én, a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (5) bekezdésében megállapított határidőn belül több kérelem érkezett a mentesség megújítására (a továbbiakban: megújítási kérelem). A 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban a mentesség mindaddig érvényben marad, amíg a megújítási kérelemről határozatot nem fogadnak el.

(7)

A megújítási kérelmek értékelése, amely figyelembe vette a helyettesítő anyagok rendelkezésre állását és a helyettesítés társadalmi-gazdasági hatását, arra a következtetésre jutott, hogy a higany helyettesítése vagy kivonása a mentesség hatálya alá tartozó alkalmazásokban jelenleg műszakilag nem kivitelezhető. Tekintettel azonban arra, hogy a jövőben lehetőség nyílik a mentességet korlátozó helyettesítésre, helyénvaló a mentességet csak három évre meghosszabbítani. Az értékelés azt is megállapította, hogy pontosabban meg lehet határozni azokat az alkalmazásokat, amelyek esetében a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumok alapján lehetőség van a mentesség megújítására, mivel egy adott funkcióhoz és alkalmazási területhez kapcsolhatóak, nevezetesen a vetítőgépekben alkalmazott, a kertészeti világításra használt és az ultraibolya spektrumban fényt kibocsátó nagynyomású higanygőzlámpák. Ezen egyedi alkalmazások esetében a mentességet legfeljebb ötéves időtartamra meg kell hosszabbítani. Az értékelés keretében a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (7) bekezdésével összhangban sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra. A konzultációk során beérkezett észrevételek nyilvánosan hozzáférhetők egy erre a célra létrehozott honlapon.

(8)

A mentesség összhangban van az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3), és ennélfogva nem gyengíti a környezet és az egészség tekintetében a rendelet által biztosított védelmet.

(9)

A megbízható helyettesítő anyagok felkutatására irányuló folyamatos erőfeszítések eredményeire tekintettel a mentesség időtartama valószínűleg nem gyakorol kedvezőtlen hatást az innovációra.

(10)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2022. szeptember 30.-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2022. október 1.-tól/-től alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  A Bizottság 2010/571/EU határozata (2010. szeptember 24.) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek és a polibrómozott difenil-éterek alkalmazásaira vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról (HL L 251., 2010.9.25., 28. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 4. f) bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Mentesség

Az alkalmazás köre és határnapja

4. f) I

Az e mellékletben külön nem említett, különleges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban használt higany

2025. február 24.-én lejár

4. f) II

Az olyan vetítőkben alkalmazott nagynyomású higanygőzlámpákban használt higany, amelyeknél legalább 2000 lumen ANSI teljesítmény szükséges

2027. február 24.-én lejár

4. f) III

A kertészeti világításra alkalmazott nagynyomású nátriumgőzlámpákban használt higany

2027. február 24.-én lejár

4. f) IV

Az ultraibolya spektrumban fényt kibocsátó lámpákban használt higany

2027. február 24.-én lejár”


Top