EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1095

A Bizottság (EU) 2022/1095 végrehajtási határozata (2022. június 29.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos nemzeti eltérések engedélyezése érdekében történő módosításáról (az értesítés a C(2022)4302. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/4302

HL L 176., 2022.7.1, p. 33–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1095/oj

2022.7.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1095 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. június 29.)

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos nemzeti eltérések engedélyezése érdekében történő módosításáról

(az értesítés a C(2022)4302. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (2) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza olyan nemzeti eltérések jegyzékeit tartalmazza, amelyek lehetővé teszik bizonyos egyedi tagállami körülmények figyelembevételét. Több tagállam is kérelmezte egyes engedélyezett eltérések módosítását.

(2)

A Bizottság megvizsgálta vagy felülvizsgálta ezeket a kérelmeket és megállapította, hogy azok megfelelnek a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett feltételeknek. Ezért ezeket az eltéréseket engedélyezni kell.

(3)

mivel a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakaszát és II. mellékletének II.3. szakaszát ennek megfelelően ki kell igazítani, az egyértelműség érdekében indokolt az említett szakaszok szövegét újból megállapítani.

(4)

A 2008/68/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt tagállamok a veszélyes áruk szállítása tekintetében saját területükön jogosultak alkalmazni a mellékletben megjelölt eltéréseket.

2. cikk

A 2008/68/EK irányelv I. és II. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. június 29-én.

a Bizottság részéről

Adina-Ioana VĂLEAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 260., 2008.9.30., 13. o.


MELLÉKLET

A 2008/68/EK irányelv I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet I.3. szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

I.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

Road (közút)

a/bi/bii

=

a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS

=

a tagállam nevének rövidítése

nn

=

sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

BE Belgium

RO-a-BE-2

Tárgy: Üres, tisztítatlan konténerek szállítása, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

Nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban feltüntetett bejegyzés: »üres, tisztítatlan küldeménydarabok, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 6-97

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-a-BE-3

Tárgy: Az RO-a-HU-2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 4-2004.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-a-BE-4

Tárgy: Mentesség az ADR valamennyi követelménye alól legfeljebb 1 000 elhasznált ionizációs füstérzékelő háztartásokból belgiumi kezelőlétesítményekbe való, országhatárokon belüli, a füstérzékelők szelektív gyűjtésére kidolgozott forgatókönyv szerinti begyűjtőhelyeken keresztül történő szállítása esetén. Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Minden követelmény.

Nemzeti jogszabály tartalma: A jóváhagyott típusú ionizációs füstérzékelők háztartási használata nem tartozik sugárvédelmi hatósági ellenőrzés hatálya alá. E füstérzékelők végfelhasználókhoz való szállítása szintén mentesül az ADR követelményei alól (lásd az 1.7.1.4. e) pontot).

A 2002/96/EK irányelv (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv) rendelkezései értelmében az elhasznált füstérzékelőket az áramköri lapok kezelése és – ionizációs füstérzékelők esetén – a radioaktív anyagok eltávolítása végett szelektív módon kell gyűjteni. A szelektív gyűjtés lehetővé tétele és a háztartások szelektív gyűjtésre való ösztönzése érdekében kidolgozott forgatókönyv szerint a háztartások az elhasznált füstérzékelőket begyűjtőhelyekre viszik, ahonnan azok – bizonyos esetekben egy második begyűjtőhely vagy ideiglenes tárolóhely közbeiktatásával – a kezelést végző létesítménybe kerülnek.

A begyűjtőhelyeken olyan fémanyagú csomagolórendszerek fognak rendelkezésre állni, amelyekben egyenként 1 000 füstérzékelő helyezhető el. A begyűjtőhelyekről egy-egy ilyen füstérzékelőket tartalmazó csomag más hulladékokkal együtt az ideiglenes tárolóhelyre vagy a kezelést végző létesítménybe szállítható. A csomagok »füstérzékelő« felirattal lesznek megjelölve.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A füstérzékelők begyűjtésére vonatkozó forgatókönyv a sugárvédelem általános szabályairól szóló 2001. július 20-i királyi rendelet 3.1.d.2. cikkében a jóváhagyott műszerek elszállítására vonatkozóan előírt feltételek között szerepel.

Megjegyzések: Ez az eltérés az elhasznált ionizációs füstérzékelők szelektív gyűjtésének lehetővé tételéhez szükséges.

Érvényességi idő: 2026. június 30.

DK Dánia

RO-a-DK-2

Tárgy: Robbanóanyagok és detonátorok csomagolásainak egyazon járművön történő közúti szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra vonatkozó rendelkezések.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk közúti szállítása során be kell tartani az ADR előírásait.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l

Megjegyzések: Gyakorlati igény mutatkozik arra, hogy a robbanóanyagokat a detonátorokkal egyazon járműbe rakodva lehessen szállítani az ilyen áruk tárolási helyéről a munkaterületre és vissza.

Amikor a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dán jogszabályokat módosítják, a dán hatóságok az ilyen szállításokat a következő feltételekkel engedélyezik:

1.

Legfeljebb 25 kg D összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóanyag szállítható.

2.

Legfeljebb 200 darab B összeférhetőségi csoportba tartozó detonátor szállítható.

3.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat külön-külön, ENSZ-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolóeszközökbe kell csomagolni, a 94/55/EK irányelvet módosító 2000/61/EK irányelvvel összhangban.

4.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat tartalmazó küldeménydarabok közötti távolságnak legalább egy méternek kell lennie. Ennek a távolságnak hirtelen fékezést követően is meg kell maradnia. A robbanóanyagokat és a detonátorokat tartalmazó küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni, hogy a járműből a lehető leggyorsabban eltávolíthatók legyenek.

5.

Minden egyéb, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályt be kell tartani.

Érvényességi idő: 2026. június 30.

RO-a-DK-3

Tárgy: Háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából begyűjtött, bizonyos osztályokba tartozó veszélyes áruk hulladékait vagy maradékait tartalmazó csomagolóeszközök és árucikkek közúti szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 3., 4.1., 5.1., 5.2., 5.4., 6., 8.1. és 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályozási rendelkezések, egyedi rendelkezések, csomagolási rendelkezések, feladási eljárások, csomagolóeszközök gyártására és vizsgálatára vonatkozó követelmények, a szállítóegységekre és fedélzeti berendezésekre vonatkozó általános előírások és képzési követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából begyűjtött, bizonyos osztályokba tartozó veszélyes áruk hulladékait vagy maradékait tartalmazó belső csomagolások vagy árucikkek egybecsomagolhatók bizonyos külső csomagolásba és/vagy többszörös csomagtárolóba, és különleges – többek között egyedi csomagolási és jelölési előírásokat tartalmazó – feladási eljárások mellett szállíthatók. A veszélyes áruk mennyisége belső csomagolásonként, külső csomagolásonként és/vagy szállítóegységenként korlátozott.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3

Megjegyzések: A veszélyes áruk maradékait tartalmazó hulladék háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából történő begyűjtése esetén a hulladékgazdálkodók nem alkalmazhatják a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának valamennyi rendelkezését. A hulladékot rendszerint a kiskereskedelemben árusított csomagolásban helyezik el.

Érvényességi idő: 2025. január 1.

DE Németország

RO-a-DE-1

Tárgy: 1.4G besorolású gépjárműalkatrészek egybecsomagolása és együvé rakása bizonyos veszélyes árukkal (n4).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10. és 7.5.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra és együvé rakásra vonatkozó rendelkezések.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0431 és 0503 azonosító számú árukat együvé lehet rakni bizonyos típusú és mennyiségű, a mentességi listán feltüntetett veszélyes árukkal (gépjárműgyártáshoz kapcsolódó termékek). Az 1 000-es értéket (úgy, mint az 1.1.3.6.4. pontban) nem szabad túllépni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 28.

Megjegyzések: A mentességre a gépjármű-biztonsági alkatrészeknek a helyi igények szerinti gyors eljuttatása érdekében van szükség. A termékek sokfélesége miatt nem jellemző, hogy ezeket a termékeket helyi műhelyekben tárolják.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-DE-2

Tárgy: Mentesség bizonyos mennyiségű, az 1.1.3.6. pontban meghatározott veszélyes áru szállítása esetén a fuvarokmány és a feladói nyilatkozat szükségessége alól (n1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1. és 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: a fuvarokmány tartalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztály kivételével egyik osztálynál sincs szükség fuvarokmányra, ha a szállított áruk mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiséget.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Országhatárokon belüli szállítás esetén a küldeménydarabok jelölése és bárcái által nyújtott információk elegendőnek tekinthetők, mivel helyi áruelosztás esetén fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

A Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-DE-3

Tárgy: Mérőeszközök és üzemanyag-szivattyúk szállítása (üres, tisztítatlan állapotban).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az UN 1 202, 1 203 és 1 223 azonosító számra vonatkozó rendelkezések.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasítások a csomagolásra, a jelölésre, az okmányokra, a szállításra és a kezelésre vonatkozóan, valamint a jármű személyzete számára.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az irányadó rendelkezések és az eltérések alkalmazásával kapcsolatos kiegészítő előírások; 1 000 l-ig: úgy, mint az üres, tisztítatlan csomagolásoknál; 1 000 l felett: a tartányokra vonatkozó egyes rendelkezéseknek megfelelően; szállítás csak üres, tisztítatlan állapotban.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 24.

Megjegyzések: 7., 38., 38a. számú lista.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-DE-5

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30 g. számú lista.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

IE Írország

RO-a-IE-1

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0. szakaszának a fuvarokmány meglétére vonatkozó követelménye alól a 2.2.3.3. pontban FT2 (23 °C-nál kisebb lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 3. osztályba tartozó peszticidek és a 2.2.61.3. pontban folyékony T6 (legalább 23 °C lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó követelmény.

Nemzeti jogszabály tartalma: Nincs szükség fuvarokmányra az ADR szerinti 3. és 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(9) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«

Megjegyzések: Az említett peszticidek helyi szállítására és továbbítására vonatkozó követelmény túlzott és szükségtelen.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-IE-4

Tárgy: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól italadagolókhoz használt gázpalackok szállítására vonatkozóan olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3., 5.4., 7. pont és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművek jelölése, a szállítmányt kísérő okmányok, rendelkezések a szállítóeszköz felszerelésére és a szállítási műveletekre vonatkozóan.

Nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól az italadagolókhoz használt gázpalackok vonatkozásában olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«

Megjegyzések: Az elsődleges tevékenység az ADR hatálya alá nem tartozó italok szállítása a hozzájuk tartozó kis mennyiségű, kis méretű gázos adagolópalackokkal együtt.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-IE-5

Tárgy: Mentesség írországi belföldi szállítás esetén az ADR 6.2. és 4.1. pontja szerinti, a tartályok kialakítására és vizsgálataira vonatkozó követelmények, valamint a használattal kapcsolatos előírások alól az ADR szerinti 2. osztályba tartozó olyan palackok és gázhordók tekintetében, melyek korábban multimodális szállítási műveletben vettek részt, ideértve a tengeri szállítást is, amennyiben ezeket a palackokat és gázhordókat i. az IMDG-szabályzatnak megfelelően alakítják ki, vizsgálják és használják, ii. nem töltik fel újra Írországban, hanem névlegesen üres állapotban visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt, valamint iii. helyileg és kis tételekben szállítják.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.4.2., 4.1. és 6.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A multimodális szállításra, ideértve a tengeri szállítást is, az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók használatára és az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók kialakítására és vizsgálataira vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 4.1. és a 6.2. pont rendelkezései nem alkalmazandók a 2. osztályba tartozó palackokra és gázhordókra, amennyiben i. e palackok és gázhordók kialakítása és vizsgálatai megfelelnek az IMDG-szabályzatnak; ii. ezeket a palackokat és gázhordókat az IMDG-szabályzatnak megfelelően használják; iii. ezeket a palackokat és gázhordókat multimodális szállítás művelet keretében juttatták el a feladóhoz, ideértve a tengeri szállítást is; iv. ezeknek a palackoknak és gázhordóknak a – iii. alpontban említett – multimodális szállítási művelet címzettjétől a végfelhasználóhoz való szállítása csak egyetlen, ugyanazon a napon teljesített szállítási műveletből áll; v. ezeket a palackokat és gázhordókat nem töltik fel újra az országban, hanem névlegesen üresen visszaszállítják abba az országba, amely a – iii. alpontban említett – multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt; valamint vi. ezeket a palackokat és gázhordókat az országon belül helyileg, kis tételekben szállítják.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«

Megjegyzések: A palackokban és gázhordókban tárolt gázok általában a végfelhasználók által meghatározott összetételűek, ezért célszerű őket az ADR hatályán kívül eső területről behozni. A használatot követően a névlegesen üres palackokat és gázhordókat vissza kell juttatni a származási országba, ahol újra feltöltik őket a kérdéses gázzal – azaz nem tölthetők fel Írországban vagy az ADR hatálya eső egyéb területen. A szabályok az ADR előírásaival nem, az IMDG-szabályzattal azonban összhangban vannak, és e szabályzat alkalmazásában elfogadottnak tekintendők. Az ADR hatályán kívül eső területről induló multimodális szállítási művelet tervezett végcélja az importőr telephelye, ahonnan ezeket a palackokat és gázhordókat Írországon belül kis tételekben a végfelhasználókhoz szállítják. Az Írország határain belüli szállítás a 94/55/EK irányelv módosított 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban történik.

Érvényességi idő: 2023. június 30.

RO-a-IE-6

Tárgy: Mentesség a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának azon rendelkezései alól, amelyek a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza szerinti 1. osztályba tartozó, 1.3G, 1.4G és 1.4S besorolású, UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 vagy UN 0507 azonosító számot viselő lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkek csomagolására, jelölésére és bárcázására vonatkoznak, az érintett cikkek kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben katonai létesítménybe vagy körzetbe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1., 2., 4., 5. és 6. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: általános rendelkezések; osztályozás; csomagolásra vonatkozó rendelkezések; szállításra vonatkozó rendelkezések; csomagolás kialakítása és vizsgálatai.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 vagy UN 0507 azonosító számot viselő, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkeknek egy katonai létesítménybe vagy körzetbe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén nem alkalmazandók a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra vonatkozó rendelkezései, ha teljesülnek a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakasza általános csomagolási rendelkezései, és a fuvarokmány tartalmaz bizonyos kiegészítő adatokat. Az eltérés kizárólag a lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkek kis mennyiségben, katonai létesítménybe vagy körzetbe, ártalmatlanítás céljából történő helyi szállítására alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Megjegyzések: A kis mennyiségű, lejárt eltarthatósági idejű tengerészeti pirotechnikai eszközök (elsősorban a kedvtelési célú vízi járművek tulajdonosaitól és a hajófelszerelés-kereskedőktől) biztonságos ártalmatlanítás céljából katonai létesítményekbe vagy körzetekbe történő szállítása korábban nehézségeket okozott, különösen a csomagolási követelményeket illetően. Az eltérés kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértékeken belüli) mennyiségekre és helyi szállításra vonatkozik, és a tengerészeti pirotechnikai eszközökhöz rendelt valamennyi UN-számra kiterjed.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-IE-7

Tárgy: Az RO-a-HU-2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: –

Érvényességi idő: 2027. június 30.

ES Spanyolország

RO-a-ES-1

Tárgy: Konténerek figyelemfelhívó táblával való ellátása

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A táblákat a konténer, a MEG-konténer, a tartánykonténer vagy a mobil tartány mindkét oldalán és mindkét végén el kell helyezni.

Nemzeti jogszabály tartalma: Nem kell táblát elhelyezni a küldeménydarabokat szállító konténereken, ha azokat kizárólag közúti fuvarozási műveletekben használják. Ez a mentesség nem alkalmazható az 1. vagy a 7. osztályra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8

Megjegyzések: Az olyan konténer, amely nem tartánykonténer, nem kapcsolódik intermodális fuvarozási művelethez, és amelyet kizárólag a közúti fuvarozásban használnak, cserefelépítmény funkcióját látja el. A csomagolt áruk szállítására szolgáló cserefelépítmények esetében csak az 1. és a 7. osztályba tartozó áruknál kell veszélyre figyelmeztető táblát elhelyezni.

Ezért – az 1. és a 7. osztályba tartozó árukat szállító konténerek kivételével – helyénvaló mentesíteni a figyelemfelhívó táblával való ellátás követelménye alól a kizárólag a közúti fuvarozási műveletekben cserefelépítményként használt konténereket.

E mentesség esetében a biztonsági feltételek szempontjából a konténerek cserefelépítménynek minősülnek; nem indokolt a konténerekre több követelményt meghatározni, mint a cserefelépítményekre, mivel ez utóbbiaknak különleges kialakításuk és kivitelezésük miatt több biztonsági feltételnek felelnek meg. A veszélyes árukat szállító járműveken elhelyezendő többi figyelemfelhívó táblának és jelölésnek a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 5.3. fejezetében foglalt rendelkezéseknek kell megfelelnie.

Érvényességi idő: 2025. január 1.

FR Franciaország

RO-a-FR-2

Tárgy: Klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR követelményei alól a klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-FR-5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása tömegközlekedési eszközökön (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasok és veszélyes áruk szállítása.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztályba nem tartozó veszélyes áruk tömegközlekedési járműveken, kézipoggyászként történő szállításának szabályai: csak a 4.1., az 5.2. és a 3.4. fejezetben megállapított, a csomagolóeszközökre, a jelölésére és a bárcázására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1

Megjegyzések: Kézipoggyászban csak személyes vagy saját munkakörben való felhasználás céljából szabad veszélyes árut szállítani. Légzőszervi betegségben szenvedők az utazás időtartamára szükséges mennyiségben szállíthatnak hordozható gázpalackokat.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-FR-6

Tárgy: Kis mennyiségű veszélyes áru saját célra történő szállítása (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó kötelezettség.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az 5.4.1. szakaszban előírt fuvarokmány nem kötelező kis mennyiségű, a 7. osztályba nem tartozó veszélyes áruk saját célra történő szállításakor, ha mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. bekezdésben meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-FR-7

Tárgy: Veszélyes anyagokat tartalmazó vegyianyag minták, keverékek és árucikkek közúti szállítása piacfelügyelet céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–9. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános rendelkezések, osztályozás, egyedi rendelkezések és mentességek, csomagolás és tartályok használatára vonatkozó rendelkezések, feladási eljárások, csomagolóeszközök gyártására vonatkozó előírások, szállítási körülményekre, mozgatásra, illetve fel- és lerakodásra vonatkozó rendelkezések, a szállító berendezésekre és szállítási műveletekre vonatkozó előírások, a járművek gyártására és jóváhagyására vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A piacfelügyeleti tevékenység keretében elemzésre szállított veszélyes anyagokat tartalmazó vegyianyag mintákat, keverékeket és árucikkeket kombinált csomagolásban kell szállítani. A belső csomagolás tekintetében be kell tartani a maximális mennyiségekre vonatkozó, az érintett veszélyes anyag típusára érvényes előírásokat. A külső csomagolásnak meg kell felelnie a szilárd műanyag dobozokra vonatkozó előírásoknak (4H2 doboz, a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza, 6.1. fejezet). A külső csomagoláson szerepelnie kell a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 3.4.7. pontjában előírt jelölésnek, valamint a következőnek: »Elemzési minták« (francia nyelven: »Echantillons destinés à l’analyse«). Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, a szállítmány nem tartozik a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának hatálya alá.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Megjegyzések: A 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 1.1.3. pontja alóli mentesség nem terjed ki az illetékes hatóságok által vagy megbízásából a veszélyes árukból elemzés céljára vett minták szállítására. A hatékony piacfelügyelet biztosítására Franciaország a korlátozott mennyiségekre alkalmazandó rendszeren alapuló egyedi eljárást vezetett be a veszélyes anyagokat tartalmazó minták szállításának biztonsága érdekében. Mivel az A. táblázat rendelkezéseinek alkalmazása nem minden esetben megvalósítható, a belső csomagolásra vonatkozó mennyiségi korlátozást operatív kritériumok szerint határozták meg.

Érvényességi idő: 2025. január 1.

RO-a-FR-8

Tárgy: Az RO-a-HU-2 átvétele. Gyógyszertárakba és kórházakba szánt, nem gyógyászati célú gyógyszeripari termékek szállítása

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet

Nemzeti jogszabály tartalma: A csomagoláson nem kötelező feltüntetni a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.1.3. alszakasza szerinti jelölést, illetve nem kell azonosítani, ha a csomagolás kis mennyiségben tartalmaz veszélyes árukat.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10

Megjegyzések: Ez az eltérés szigorúan azokra a vállalatokra korlátozódik, amelyek gyógyszeripari termékeket szállítanak gyógyszertárakba és kórházakba. Tevékenységük részeként a vállalatok főként árukat csomagolnak ki korlátozott mennyiségben. Ezt követően ezeket a termékeket lezárt külső csomagolásba (műanyag- vagy kartondobozokba) helyezik.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

HU Magyarország

RO-a-HU-1

Tárgy: Az RO-a-DE-2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Érvényességi idő: 2025. január 30.

RO-a-HU-2

Tárgy: Áru belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A belső csomagolás esetében nem előírás a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.1.3. alszakaszában előírt jelölés vagy egyéb jelölés alkalmazása, amennyiben olyan veszélyes árukat tartalmaz, amelyek a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 3.4. fejezete szerinti eredeti csomagolással rendelkeznek, és mennyiségük megfelel a nemzeti jogszabály 1. melléklete előírásainak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Megjegyzések: A 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának követelményei nem alkalmasak az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás végső szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2025. január 30.

AT Ausztria

RO-a-AT-1

Tárgy: Kis mennyiség bármely osztályba tartozó áruból, kivéve az 1., a 6.2. és a 7. osztályt.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítása.

Nemzeti jogszabály tartalma: Legfeljebb 30 kg vagy liter mennyiségű, olyan veszélyes áru, amely nem tartozik a 0. vagy az 1. szállítási kategóriába, és amely LQ belső csomagolásban vagy az ADR szerinti csomagolásban van elhelyezve, vagy amely ellenállóképes, összecsomagolható X-teszten megfelelt dobozban.

A végfelhasználók az árukat elhozhatják az üzletből, illetve oda visszavihetik azokat, a kiskereskedők pedig eljuttathatják azokat a végfelhasználókhoz, illetve szállíthatják azokat saját üzleteik között.

A szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó korlát 333 kg vagy liter, a távolsági korlát 100 km.

A dobozokat egységesen kell megjelölni, és egyszerűsített fuvarokmánnyal kell ellátni.

Csak néhány fel- és lerakodásra vonatkozó rendelkezés alkalmazandó.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: „Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen – GGBV-GMfrom 2019.7.5., BGBl. IINr. 203/2019”

Érvényességi idő: 2028. június 30.

PT Portugália

RO-a-PT-3

Tárgy: Az RO-a-HU-2 átvétele

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015

Érvényességi idő: 2027. június 30.

FI Finnország

RO-a-FI-1

Tárgy: Bizonyos mennyiségű veszélyes áruk szállítása autóbuszokban.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1., 4. és 5. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: Mentességek, Csomagolásra vonatkozó rendelkezések; jelölések és okmányok.

Nemzeti jogszabály tartalma: Utasokat szállító autóbuszokban rakományként kis mennyiségben szállíthatók bizonyos veszélyes áruk, amennyiben azok teljes mennyisége nem haladja meg a 200 kg-ot. Autóbuszokban az utasok szállíthatnak az 1.1.3. szakaszban említett veszélyes árukat, amennyiben azok kiskereskedelmi csomagolásban vannak kiszerelve és személyes használatra szolgálnak. Az újratölthető tárolóedénybe töltött tűzveszélyes folyadék teljes mennyisége nem haladhatja meg az 5 litert.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A finn közlekedési és kommunikációs ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról és kormányrendelet a veszélyes áruk közúti szállításáról (194/2002)

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-FI-2

Tárgy: Az üres tartány adatainak feltüntetése a fuvarokmányban.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5. rész, 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Külön rendelkezések a tartányjárműben vagy egynél több tartánnyal rendelkező szállítóegységben való szállításra

Nemzeti jogszabály tartalma: Üres, tisztítatlan tartányjárművekkel, illetve egy vagy több, az 5.3.2.1.3. ponttal összhangban jelzéssel ellátott tartánnyal rendelkező szállítóegység szállításkor a fuvarokmányra feljegyzett, szállított utolsó rakomány tekintendő a legalacsonyabb lobbanásponttal rendelkező anyagnak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A finn közlekedési és kommunkációs ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-a-FI-3

Tárgy: Robbanóanyagok szállítóegységeinek figyelemfelhívó táblával való ellátása és jelölése.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A narancssárga tábla kihelyezésére vonatkozó általános rendelkezések

Nemzeti jogszabály tartalma: A kis mennyiségű (legfeljebb nettó 1 000 kg tömegű) robbanóanyagot kőbányákba és munkatelepekre szállító szállítóegység (általában kisteherautó) elején és hátulján az 1. sz. mintán látható tábla helyezhető el.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A finn közlekedési és kommunkációs ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról

Érvényességi idő: 2027. június 30.

SE Svédország

RO-a-SE-1

Tárgy: Az RO-a-FR-7 átvétele.

Jogalap: a 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja (Kis mennyiség)

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–9. rész.

Az irányelv tartalma:

A nemzeti jogszabály megjelölése: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2027. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

BE Belgium

RO-bi-BE-5

Tárgy: Hulladék szállítása hulladékártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.2., 5.4., 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Besorolás, jelölés és a csomagolásra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti besorolás helyett a hulladékokat a csoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében különböző csoportokba sorolják (gyúlékony oldószerek, festékek, savak, akkumulátorok stb.). A csomagolás gyártására vonatkozó követelmények kevésbé szigorúak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: Ezt a rendelkezést ki mennyiségű hulladéknak az ártalmatlanító létesítményre való szállítása vonatkozásában lehet alkalmazni.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-bi-BE-6

Tárgy: Az RO-bi-SE-5 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 01-2004.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-bi-BE-7

Tárgy: Az RO-bi-SE-6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 02-2003.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-bi-BE-8

Tárgy: Mentesség azon előírás alól, amely szerint a járművezető és a kísérő a helyi elosztóhelytől a kiskereskedőkig vagy a végfelhasználókig, illetve a kiskereskedőtől a végfelhasználókig húzódó helyi szállítási láncon belül nem nyithatja fel a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabot (kivéve a 7. osztályt).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezető vagy a kísérő nem nyithatja fel a veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabot.

Nemzeti jogszabály tartalma: A küldeménydarab felnyitására vonatkozó tilalom a következő rendelkezéssel enyhül: »Kivéve akkor, ha erre a jármű üzemben tartója engedélyt ad«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: A mellékletben szereplő tilalom szó szerinti alkalmazása súlyos fennakadásokat okozhat a kiskereskedelemben.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-bi-BE-10

Tárgy: Szállítás ipartelepek közvetlen közelében, ideértve a közforgalmú utakon megvalósuló szállítást is.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A. és B. melléklet.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérések a küldeménydarabok okmányaira, a járművezetői engedélyre, valamint a bárcázásra és/vagy jelölésre vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogations 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 és 38-2014.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-bi-BE-11

Tárgy: megfelelő bárcázás nélküli bután-propán palackok összegyűjtése

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.2.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: a gázpalackokra veszélyességi bárcát kell elhelyezni.

Nemzeti jogszabály tartalma: az UN 1965 azonosító számú anyagokat tartalmazó palackok összegyűjtése során a hiányzó veszélyességi bárcákat nem kell visszahelyezni, amennyiben a jármű megfelelően fel van címkézve (2.1. minta).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: derogation 14-2016.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-bi-BE-12

Tárgy: UN 3509 azonosító számú anyag szállítása tetőponyvával rendelkező szállítótartályokban

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.3.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: az UN 3509 azonosító számú anyagot zárt szállítótartályokban kell szállítani

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 15-2016.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

RO-bi-BE-13

Tárgy: DOT-tartályok szállítása

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.2.3.4–6.2.3.9.

Az irányelv mellékletének tartalma: a gáztartályokat az ADR 6.2. fejezetének megfelelően kell előállítani és tesztelni

Nemzeti jogszabály tartalma: az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma (United States Department of Transportation, DOT) által meghatározott feltételek szerint előállított és tesztelt gáztartályokat csak az eltérés mellékletében meghatározott, korlátozott körű gáznemű anyagok szállítására lehet használni

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation BWV01-2017.

Érvényességi idő: 2028. december 31.

DK Dánia

RO-bi-DK-1

Tárgy: Az 1202, 1203, 1223 UN-szám alá sorolt és a 2. osztályba tartozó anyagok – fuvarokmány nélkül.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány szükséges.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú, a 3. osztályba tartozó ásványolajtermékek és a 2. osztályba tartozó gázok árukiszállítás keretében történő szállításánál (amikor az árukat több felhasználóhoz kell továbbítani vagy a visszaküldött árukat hasonló módon összegyűjteni) nem szükséges fuvarokmány, amennyiben az írásbeli utasítás – az ADR által megkövetelt információkon kívül – tartalmazza az UN-számot, a megnevezést és az osztályt.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 af 2001.8.15. om vejtransport af farligt gods.

Megjegyzések: A szóban forgó nemzeti eltérés hátterében olyan elektronikus berendezések kifejlesztése áll, amelyek lehetővé teszik például az ilyen elektronikus berendezéseket használó olajtársaságok számára, hogy a fogyasztókról folyamatosan információt szolgáltassanak a járművek felé. Mivel ezek az információk a szállítás megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre, hanem csak a szállítási művelet közben jutnak el a járművekre, a művelet megkezdése előtt nem lehetséges a fuvarokmányok kiállítása. Ilyen jellegű szállítás csak meghatározott területeken folytatható.

Dánia a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján hasonló eltérés alkalmazására kapott engedélyt.

Érvényességi idő: 2026. június 30.

RO-bi-DK-2

Tárgy: Az RO-bi-SE-6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, módosítva.

Érvényességi idő: 2026. június 30.

RO-bi-DK-3

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása egymás közvetlen közelében található magánterületeken.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk közforgalmú utakon történő szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk két vagy több egymás közvetlen közelében található magánterület közötti, közúti szállítása – bizonyos feltételek mellett – az illetékes hatóság írásos engedélyével végezhető.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Megjegyzések: Könnyen adódhat olyan helyzet, hogy az árukat egymás közvetlen közelében lévő magánterületek között kell szállítani, de a szállításhoz rövid ideig mégis igénybe kell venni közforgalmi utakat (pl. át kell haladni az úton). Ilyenkor nem valósul meg a veszélyes áruk szokásos értelemben vett közúton történő szállítása, ezért kevésbé szigorú feltételeket kell alkalmazni.

Érvényességi idő: 2026. június 30.

RO-bi-DK-4

Tárgy: Háztartásoktól vagy vállalkozásoktól begyűjtött, bizonyos osztályokba tartozó veszélyes áruk közúti szállítása közeli hulladékgyűjtő pontokon vagy a közvetett feldolgozó létesítménynél történő ártalmatlanítás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–9. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: Általános rendelkezések, osztályozási rendelkezések, egyedi rendelkezések, csomagolásra vonatkozó rendelkezések, feladási eljárások, csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások, szállítási, be- és kirakodási, kezelési feltételekre vonatkozó rendelkezések, a jármű személyzetére, berendezésére, működésére és dokumentumaira vonatkozó előírások és a járművek gyártására és jóváhagyására vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásoktól vagy vállalkozásoktól származó veszélyes áruk bizonyos feltételek mellett ártalmatlanítás céljából közeli hulladékgyűjtő pontokra vagy közvetett feldolgozó létesítményekbe szállíthatók. A szállítás jellegétől és a hozzá kapcsolódó kockázatoktól függően különböző rendelkezéseknek kell megfelelni; ilyen a veszélyes áruk belső csomagolás, külső csomagolás és/vagy szállítóegység szerinti mennyisége, illetve figyelembe kell venni, hogy a veszélyes anyagok szállítása kapcsolódik-e a vállalkozás főtevékenységéhez.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Megjegyzések: A potenciálisan veszélyes áruk maradékát tartalmazó hulladéknak a háztartásoktól és/vagy vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából közeli hulladékgyűjtő pontokra történő szállítása esetén a hulladékgazdálkodók és vállalkozók nem alkalmazhatják a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának valamennyi rendelkezését. A hulladék rendszerint olyan csomagolás, amely eredetileg a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 1.1.3.1. c) alpontjában foglalt mentesség alapján szállítható, és/vagy amelyet a kiskereskedelemben árusítanak. Ugyanakkor az 1.1.3.1. c) alpont szerinti mentesség nem alkalmazható a hulladékgyűjtő pontokra történő szállításra, a 2008/68/EK irányelv I. melléklet I.1. szakaszának 3.4. pontja pedig nem vonatkozik a belső csomagolás hulladékának szállítására.

Érvényességi idő: 2025. január 1.

RO-bi-DK-5

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy veszélyes áruk olyan be- és kirakodását, amelyre a 7.5.11. pontban a CV1 vagy a 8.5. pontban az S1 külön rendelkezés vonatkozik, nyilvános helyen az illetékes hatóság külön engedélye nélkül lehessen végezni.

Hivatkozás ezen irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.11., 8.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a rakomány kezelésére vonatkozó kiegészítő előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 7.5.11. és a 8.5. pont követelményeitől eltérve a veszélyes áruk nyilvános helyen való be- és kirakodása az illetékes hatóság külön engedélye nélkül engedélyezett.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Megjegyzések: Az államon belüli nemzeti szállítás tekintetében ez az előírás rendkívül nagy terhet ró az illetékes hatóságokra és a szóban forgó veszélyes árukkal foglalkozó üzleti közösségre.

Érvényességi idő: 2026. június 30.

DE Németország

RO-bi-DE-1

Tárgy: Egyes adatok mellőzése a fuvarokmányban (n2).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmány tartalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: Minden osztály, kivéve az 1. (az 1.4S kivételével), az 5.2. és a 7. osztályt:

A fuvarokmányban nem kell feltüntetni:

a)

helyi árukiszállítás esetén a címzettet (kivéve a teljes rakományban történő szállítást, valamint a bizonyos útvonalakon történő szállítást);

b)

a csomagolás mennyiségét és típusát, ha az 1.1.3.6. pontot nem alkalmazzák, illetve ha a jármű megfelel az A. és a B. melléklet valamennyi előírásának;

c)

üres, tisztítatlan tartányok esetében elegendő az utolsó rakományra vonatkozó fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Az érintett szállítások esetében nem célszerű minden rendelkezés alkalmazása.

A Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján).

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-DE-3

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

Nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-DE-5

Tárgy: UN 3343 azonosító számú anyag (nitroglicerin-keverék, érzéketlenített, folyékony, gyúlékony, közelebbről meg nem határozott, 30 tömegszázalékot meg nem haladó nitroglicerin-tartalommal) helyi szállítása tartánykonténerekben, eltérve a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 4.3.2.1.1. alszakaszától.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.2., 4.3.2.1.1.,

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartánykonténerek használatára vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Nitroglicerin (UN 3343) rövid távolságú helyi szállítása tartánykonténerekben, a következő feltételek teljesítésével:

1.

A tartánykonténerekre vonatkozó követelmények

1.1.

Kizárólag az erre a célra külön engedélyezett tartánykonténerek használhatók, amelyek egyéb tekintetben megfelelnek a tartányok gyártására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, vizsgálatára, jelölésére és üzemeltetésére vonatkozó, a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.8. alszakaszában foglalt követelményeknek.

1.2.

A tartánykonténer zárószerkezetének olyan nyomáskioldó rendszerrel kell rendelkeznie, amely a normál nyomásnál 300 kPa-lal (3 bar) nagyobb belső nyomás elérésekor kiold, és megnyit egy felfelé néző, legalább 135 cm2 nyomáskioldási területű (132 mm átmérő) nyílást. A nyílás az aktiválódás után nem záródhat újra. Biztonsági berendezésként egy vagy több, azonos módon aktiválható, megfelelő nyomáskioldási területű biztonsági elem használható. A biztonsági berendezés gyártási típusának sikeres típusvizsgálatot kell teljesítenie, és az illetékes hatóság által kiadott típusjóváhagyással kell rendelkeznie.

2.

Bárcázás

Valamennyi tartánykonténert mindkét oldalán a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 5.2.2.2.2. alszakaszában található 3. mintának megfelelő veszélyességi bárcával kell ellátni.

3.

Üzemi rendelkezések

3.1.

Biztosítani kell, hogy a szállítás során a nitroglicerin egyenletesen elosztva helyezkedjen el a közömbösítő anyagban, és ne történhessen szétkeveredés.

3.2.

A be- és kirakodás során tilos a járműben vagy a járművön maradni, kivéve a be- és kirakodó berendezés működtetésének céljából.

3.3.

A kirakodás helyszínén a tartánykonténereket teljesen ki kell üríteni. Ha a teljes kiürítés nem lehetséges, a kirakodás után a tartánykonténereket újbóli megtöltésükig szorosan be kell zárni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: észak-rajna–vesztfáliai eltérés.

Megjegyzések: A szabályozás a közúti, rövid távolságú, tartánykonténerekben történő helyi szállítást érinti, két, helyhez kötött gyártási helyszín között, ipari folyamat részeként. Egy gyógyszeripari termék előállításához az »A« gyártási helyszínről 600 literes tartánykonténerekben, az előírásoknak megfelelő szállítás keretében II. csomagolási csoportba tartozó, gyúlékony gyantaoldatot (UN 1866) szállítanak »B« gyártási helyszínre. Ott nitroglicerin-oldatot adnak hozzá és a két anyagot összekeverik, aminek eredményeképpen érzéketlenített, folyékony, gyúlékony, közelebbről meg nem határozott, 30 tömegszázalékot meg nem haladó nitroglicerintartalommal rendelkező nitroglicerin-tartalmú ragasztókeverék (UN 3343) jön létre további felhasználásra. Ezen anyagnak az »A« gyártási helyszínre történő visszaszállítása is az említett, L10DN tartánykódú tartánykonténerekben történik, melyeket az illetékes hatóság különleges ellenőrzésnek vetett alá és erre a különleges szállításra jóváhagyott.

Érvényességi idő: 2028. június 30.

RO-bi-DE-6

Tárgy: Az RO-bi-SE-6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: ƒ 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-DE-7

Tárgy: Az RO-bi-BE-10 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2027. december 31.

IE Írország

RO-bi-IE-3

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy veszélyes áruk olyan be- és kirakodását, amelyre a 7.5.11. pontban a CV1 vagy a 8.5. pontban az S1 külön rendelkezés vonatkozik, nyilvános helyen az illetékes hatóság külön engedélye nélkül lehessen végezni.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5. és 8.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a rakomány kezelésére vonatkozó kiegészítő előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 7.5.11. és a 8.5. pont követelményeitől eltérve a veszélyes áruk nyilvános helyen való be- és kirakodása az illetékes hatóság külön engedélye nélkül engedélyezett.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(5) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az államon belüli nemzeti szállítás tekintetében ez az előírás rendkívül nagy terhet ró az illetékes hatóságokra.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-IE-6

Tárgy: Mentesség a 4.3.4.2.2. pont követelménye alól, miszerint a töltéshez és leeresztéshez használt, a tartányjármű falához állandó jelleggel nem csatlakozó hajlékony csöveket szállítás közben üresen kell tartani.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Tartányjárművek használata.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 és UN 1978 azonosító számú olajtermékek kiskereskedelmi kiszállítására alkalmazott tartányjárművekhez csatlakoztatott hajlékony tömlőmotolláknak (beleértve a hozzájuk rögzített csöveket is) nem kell a közúti szállítás alatt üresnek lenniük, amennyiben az elfolyás megelőzésére megfelelő intézkedéseket hoztak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(8) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A házhoz szállításra szolgáló tartányjárművekhez kialakított hajlékony tömlőknek mindig megtöltött állapotban kell maradniuk, még a szállítás alatt is. A leeresztőrendszer »nedves csőrendszerként« működik, ami megkívánja, hogy a tartányjármű mérőműszere és tömlője úgy legyen beállítva, hogy a fogyasztó a megfelelő mennyiséget kapja a termékből.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-IE-7

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11. pontjának egyes követelményei alól az UN 2067 azonosító számú ammónium-nitrát műtrágyának a kikötőkből a címzettekhez való, ömlesztett formában történő szállítása vonatkozásában.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11.

Az irányelv mellékletének tartalma: A minden egyes szállítási műveletre külön kiállított, az adott rakomány pontos összmennyiségét feltüntető fuvarokmányra vonatkozó követelmény; a jármű szállítás előtti és utáni kitisztítására vonatkozó követelmény.

Nemzeti jogszabály tartalma: A javasolt eltérés a fuvarokmánnyal és a jármű tisztításával kapcsolatban az ADR-ben lefektetett követelmények módosításának lehetővé tételére vonatkozik, figyelemmel a kikötőtől a címzettig történő ömlesztett szállítás gyakorlatára.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az ADR rendelkezései értelmében a) az adott rakományt a szállított veszélyes anyag összmennyiségét tartalmazó külön fuvarokmánynak kell kísérnie; és b) teljesíteni kell a CV24 külön rendelkezést, azaz a teherhajó kirakodása során a kikötőtől a címzetthez szállítandó minden egyes rakomány után tisztítást kell végezni. Olyan helyi szállításról van szó, amely érinti a teherhajó kirakodását, és ugyanazon anyagnak a teherhajó és a címzett közötti (ugyanazon a napon vagy egymást követő napokon történő) többszöri szállítását foglalja magában, ezért az egyes rakományok hozzávetőleges össztömegét tartalmazó egyetlen fuvarokmánynak elegendőnek kell lennie, és nincs szükség a CV24 külön rendelkezés betartásának megkövetelésére.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-IE-8

Tárgy: Veszélyes áruk magánterületen lévő telephely és a telephely közvetlen közelében tartózkodó jármű, vagy egy magánterületen lévő telephely egymás közvetlen közelében, de valamely közút ellentétes oldalain található két része között történő szállítása.

Hivatkozás az irányelv mellékletére: a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A szabályok alkalmazása alóli kivétel megállapítása olyan esetekben, amikor a veszélyes áruk szállítása járművel történik

a)

magánterületen lévő telephely és a telephely közvetlen közelében tartózkodó másik jármű között; vagy

b)

egy magánterületen lévő telephely egymás közvetlen közelében, de valamely közút ellentétes oldalain található két része között,

amennyiben a szállítás a lehető legrövidebb útvonal igénybevételével történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Megjegyzések: Előfordulhatnak különböző olyan helyzetek, amikor az árukat magánterületen lévő telephely két része, vagy magánterületen lévő telephely és egy ahhoz tartozó jármű között szállítják, melyeket egy közút választ el egymástól. A szállítás ezen formája nem minősül szokványos értelemben veszélyes áruk szállításának, így a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat ilyen esetekben nem szükséges alkalmazni. Lásd még: RO-bi-SE-3 és RO-bi-DK-3.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

EL Görögország

RO-bi-EL-1

Tárgy: Az első ízben 1991. január 1. és 2002. december 31. között Görögországban nyilvántartásba vett, gázolaj (UN 1202) helyi szállítására használt, 4 tonnánál kisebb tömegű fémfalú rögzített tartányokra (tartányjárművekre) vonatkozó biztonsági előírásoktól való eltérés.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fémfalú rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek, tartányos cserefelépítmények, battériás járművek és MEG-konténerek kialakítására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, ellenőrzésére, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Átmeneti rendelkezés: Az első ízben 1991. január 1. és 2002. december 31. között Görögországban nyilvántartásba vett, kizárólag gázolaj (UN 1202) helyi szállítására használt, 4 tonnánál kisebb tömegű, 3 mm-nél kisebb falvastagságú, fémfalú rögzített tartányok (tartányjárművek) továbbra is használhatók. A rendelkezés helyi szállításra vonatkozik, a szóban forgó időszakban nyilvántartásba vett járművek esetében. Az átmeneti időszak csak abban az esetben vonatkozik a tartányjárművekre, amennyiben azok a 6.8.2.1.20. pontnak megfelelően és a következők szerint kerültek átalakításra:

1.

Az ADR felügyelettel és vizsgálattal kapcsolatos előírásai: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5.

2.

A tartályok megfelelnek a 6.8.2.1.28., 6.8.2.2.1. és 6.8.2.2.2. pont követelményeinek.

A jármű forgalmi engedélyének »Megjegyzések« rovatába a következőt kell beírni: »2021.6.30.-ig ÉRVÉNYES«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Követelmények a forgalomban részt vevő rögzített tartányok [tartányjárművek] és leszerelhető tartányok kialakítására, szerelvényeire, ellenőrzésére és vizsgálataira egyes veszélyesáru-kategóriák tekintetében).

Érvényességi idő: 2023. június 30.

ES Spanyolország

RO-bi-ES-2

Tárgy: Vízmentes ammónia kiszállítására szolgáló speciális felszerelés.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A külső alkatrészek (csövek, oldalsó csapószelepek) károsodása esetén bekövetkező szivárgás elkerülése érdekében a belső zárószelepet és szelepülését védeni kell az ellen, hogy külső behatásra kiszakadjanak, vagy úgy kell őket megtervezni, hogy ellenálljanak az ilyen behatásnak. A töltő és leeresztő alkatrészeknek (ideértve a karimákat és a menetes csatlakozókat is) és a védőfedőknek (ha vannak) alkalmasnak kell lenniük a véletlen felnyílást megakadályozó lezárásra.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az 1997. január 1. előtt használatba vett, mezőgazdasági célokra, vízmentes ammónia kiszállítására és alkalmazására használt tartányok a belső helyett külső biztonsági alkatrészekkel szerelhetők fel, amennyiben azok a tartány fala által nyújtott védelemmel legalább egyenértékű védelmet nyújtanak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Megjegyzések: 1997. január 1. előtt egy bizonyos típusú, külső biztonsági alkatrészekkel felszerelt tartányt kizárólag a mezőgazdaságban, vízmentes ammónia termőföldre való közvetlen kijuttatására használtak. Ilyen tartányok még ma is vannak használatban. Közúton ritkán közlekednek feltöltött állapotban, használatuk a nagy gazdaságok trágyázására korlátozódik.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

FR Franciaország

RO-bi-FR-1

Tárgy: A tengeri szállításhoz előírt okmányok fuvarokmányként való felhasználása a hajók kirakodását követő rövid szállítási műveletek esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk fuvarokmányaként használt okmányokban feltüntetendő információk.

Nemzeti jogszabály tartalma: A tengeri szállításhoz előírt okmány 15 km-es sugarú körzeten belül fuvarokmányként felhasználható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-FR-3

Tárgy: Telepített LPG-tárolótartányok szállítása (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Nemzeti jogszabály tartalma: A telepített LPG-tárolótartányok szállítására külön szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok csak rövid távolságon történő szállításra alkalmazhatók.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-FR-4

Tárgy: Az RO-bi-BE-8 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-FR-5

Tárgy: Az RO-bi-BE-5 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: –

Érvényességi idő: 2024. június 30.

RO-bi-FR-6

Tárgy: Szabad azbesztrostokat tartalmazó hulladék szállítása

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: P002 csomagolási utasítás

Nemzeti jogszabály tartalma: Szabad azbesztet tartalmazó hulladék (UN 2212 aznosító számú AZBESZT, AMFIBOL (amozit, tremolit, aktinolit, anthofilit, krokidolit) vagy UN 2590 azonosító számú AZBESZT, KRIZOLIT) szállítása az építési területekről:

a hulladékot billenőplatós tehergépjárműben kell szállítani;

a hulladékot nagy méretű, szorosan zárható »konténerzsákokba« (a billenőplató méretének megfelelő lezárható zsákok) kell csomagolni, ily módon megakadályozva, hogy az azbesztszálak a szállítás során a környezetbe kerüljenek;

a konténerzsákokat úgy kell kialakítani, hogy ellenálljanak a rendes szállítási körülmények között és a hulladéklerakón való kirakás során őket érő behatásoknak;

az ADR értelmében alkalmazandó egyéb feltételeknek teljesülniük kell.

E szállítási feltételek különösen megfelelőnek tűnnek az útépítési munkák vagy az épületek azbesztmentesítése során keletkező nagy mennyiségű hulladék szállítására. E feltételek megfelelőek továbbá a hulladékoknak az engedélyezett hulladéklerakókban való végleges tárolására, és jelentős mértékben megkönnyítik a rakodást, következésképpen az ADR 4.1.4. fejezetében szereplő P002 csomagolási utasítás szerinti feltételekhez képest nagyobb mértékben védik a munkavállalókat az azbeszttől.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: –

Érvényességi idő: 2024. június 30.

HU Magyarország

RO-bi-HU-1

Tárgy: Az RO-bi-SE-3 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Érvényességi idő: 2025. január 30.

NL Hollandia

RO-bi-NL-13

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2015.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. és 9.

Az irányelv mellékletének tartalma: Bizonyos mennyiségekre vonatkozó mentességek; különös rendelkezések; csomagolás módja; külső csomagolás módja; okmányok; csomagolás kialakítása és vizsgálatai; be- és kirakodás, manipulációs műveletek; személyzet; felszerelés; üzemi feltételek; járművek és járműokmányok; járművek kialakítása és jóváhagyása.

Nemzeti jogszabály tartalma: a háztartásoktól kis mennyiségben összegyűjtött veszélyes hulladék, valamint a vállalkozásoktól összegyűjtött és megfelelő, maximum 60 liter térfogatú csomagolásban átadott veszélyes háztartási hulladék szállítására vonatkozó szabályok. Az egyes alkalmakkor szállított kis mennyiségek és a különböző anyagok eltérő volta miatt a szállítási műveletek végrehajtása során nincs lehetőség teljes mértékben igazodni az ADR előírásaihoz. Ennek megfelelően a fent említett szabályozás több ponton egyszerűsíti az ADR rendelkezéseit.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2015.

Megjegyzések: A szabályozás célja, hogy a magánszemélyek és vállalkozások számára lehetővé tegye kis mennyiségű vegyi anyagot tartalmazó hulladékuk egyetlen gyűjtőhelyen való elhelyezését. A szóban forgó hulladék elsősorban festékmaradékokat és hasonló maradványanyagokat tartalmaz. A szállítóeszköz és a hozzá tartozó különleges szállítóelemek megfelelő megválasztása, valamint a mindenki számára jól látható »dohányozni tilos« felirat és sárga villogó fényjelzés alkalmazása miatt a veszély szintje rendkívül alacsony. A szállítási szabályok legfontosabb szempontja a biztonság szavatolása. Ezt szolgálja például az a szabály, hogy az anyagokat lezárt csomagolásban kell szállítani, amivel elkerülhető szétszóródásuk, illetőleg a toxikus gőzök járműbe jutásából, illetve a járműben való felgyűléséből adódó kockázatok. A járműveken a különböző kategóriákba tartozó hulladékok gyűjtése céljára olyan külön rekeszek lesznek elhelyezve, amelyek megakadályozzák a különböző típusú hulladékok egymással való keveredését és véletlen áthelyeződését, illetőleg a rekeszek véletlen felnyílását. Ugyanakkor, noha a szállítás csekély mennyiségű hulladékot érint, a veszélyes háztartási hulladékok sokfélesége miatt a szállítást végző személynek rendelkeznie kell a szakmai alkalmasságát igazoló bizonyítvánnyal. Mivel a magánszemélyek általában nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az egyes anyagokhoz kapcsolódó kockázatok mértékéről, a szabályozás mellékletének megfelelően írásos utasításokkal kell őket ellátni.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

PT Portugália

RO-bi-PT-1

Tárgy: Fuvarokmányok az UN 1965 azonosító számú anyagok szállításához.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az »UN 1965 szénhidrogéngáz-keverék, cseppfolyósított, egyéb« gyűjtőmegnevezés alá tartozó, palackban szállított kereskedelmi bután- és propángáz fuvarokmányban feltüntetendő, az RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1. szakaszában előírt megfelelő szállítási megnevezését az alábbi kereskedelmi nevek helyettesíthetik:

»UN 1965 bután« A, A01, A02 és A0 keverékek esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva;

»UN 1965 propán« C keverék esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 7560/2004, 2004. április 16., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján

Megjegyzések: A gazdasági szereplők számára mindaddig indokolt megkönnyíteni a veszélyes áruk fuvarokmányainak kitöltését, amíg a könnyítés nem érinti a veszélyes áruk fuvarozásának biztonságát.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-PT-2

Tárgy: Az üres, tisztítatlan tartányok és konténerek fuvarokmányai.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az előzőleg veszélyes áruk szállítására használt, visszaúton üres tartányokra és konténerekre vonatkozóan az RPE 5.4.1. szakaszában előírt fuvarokmányt helyettesítheti a visszautat közvetlenül megelőző szállításhoz kibocsátott fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT15162/2004, 2004. július 28., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján

Megjegyzések: Bizonyos esetekben gyakorlati nehézségeket okoz az a kötelezettség, hogy az előzőleg veszélyes árut tartalmazó, üres tartányok és konténerek szállításához az RPE előírásainak megfelelő fuvarokmány szükséges; a nehézségek ugyanakkor a biztonság veszélyeztetése nélkül minimális szinten tarthatók.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-PT-3

Tárgy: Az RO-bi-BE-8 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Deliberação 12/2021, de 5 Janeiro 2021

Érvényességi idő: 2027. június 30.

FI Finnország

RO-bi-FI-1

Tárgy: A fuvarokmány adatainak módosítása robbanóanyagok esetében.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.2.1.a)

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1. osztályra vonatkozó külön rendelkezések.

Nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban a robbanóanyagok tényleges nettó tömege helyett megadható a detonátorok száma (1 000 detonátor 1 kg robbanóanyagnak felel meg).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A finn közlekedési és kommunkációs ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról

Megjegyzések: Ez az információ országhatárokon belüli szállítás esetén elegendőnek tekinthető. Ezt az eltérést kis mennyiségű helyi szállítás esetén alkalmazzák, elsősorban ipari robbantásokhoz.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-FI-3

Tárgy: Az RO-bi-DE-1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A finn közlekedési és kommunkációs ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-FI-4

Tárgy: Az RO-bi-SE-6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Kormányrendelet a veszélyes áruk szállítására szolgáló járművek járművezetőire vonatkozó vezetői engedélyről (401/2011)

Érvényességi idő: 2027. június 30.

SE Svédország

RO-bi-SE-1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5. és 6. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolások kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk hulladékát tartalmazó csomagolások szállítása során be kell tartani az ADR előírásait, amelyek alól csak kevés számú eltérés engedélyezett. Eltérések nem minden típusú anyag és termék tekintetében alkalmazhatók.

Főbb eltérések:

A veszélyes áruk hulladékait tartalmazó kisebb (30 kg-nál kisebb tömegű) csomagolások az ezen irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. és 6.6.5.4.3. alszakaszaiban foglalt rendelkezések betartása nélkül más csomagolásokba egybecsomagolhatók – beleértve az IBC-konténereket és a nagy méretű csomagolásokat is. A csomagolásokat, így az IBC-konténereket és a nagy méretű csomagolásokat nem szükséges a szállításra való alkalmasság szempontjából a kisebb belső csomagolások reprezentatív mintája segítségével megvizsgálni.

Az eltérés alkalmazásának feltétele, hogy teljesüljenek a következők:

a csomagolások, IBC-konténerek és nagy méretű csomagolások az ezen irányelv I. melléklete I.1. szakasza 6.1., 6.5., illetve 6.6. pontjának alkalmazandó rendelkezései szerinti I. és II. csomagolási osztálynak megfelelően megvizsgált és jóváhagyott típusok valamelyikébe tartoznak,

a kisebb csomagolások olyan nedvszívó anyagokat tartalmaznak, amelyek magukba zárnak minden kiömlő folyadékot, amely a szállítás során a külső csomagolásba, az IBC-konténerbe, illetve a nagy méretű csomagolásba kiszivároghatna, valamint

a szállításra előkészített csomagolások, IBC-konténerek, illetve nagy méretű csomagolások bruttó tömege nem haladja meg az I. és II. csomagolási osztályú csomagolások, IBC-konténerek, illetve nagy méretű csomagolások UN gyártmánytípus-jelölésekben jelzett bruttó tömegét, valamint

a szállítási okmányon szerepel a következő mondat: »Az ADR-S 16. része szerint csomagolva«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján

Megjegyzések: ezen irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 és 6.6.5.4.3 alszakaszainak alkalmazása nehézségeket okoz, mert a csomagolásokat, IBC-konténereket és nagy méretű csomagolásokat a hulladék reprezentatív mintája segítségével kell bevizsgálni, amely mintát előzetesen nehéz meghatározni.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-2

Tárgy: A feladó nevének és címének feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányban feltüntetendő általános információk.

Nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti szabályozás szerint a feladó nevét és címét nem kell feltüntetni, ha az üres, tisztítatlan csomagolóeszközt a kiszállítási rendszer keretében szállítják vissza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Megjegyzések: A visszaszállított, üres, tisztítatlan, csomagolóeszköz rendszerint tartalmaz még egy kis mennyiségű veszélyes árut.

Ezzel az eltérési lehetőséggel a gazdasági szereplők elsősorban az üres, tisztítatlan gáztartályok tele tartályokra való kicserélésekor élnek.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-3

Tárgy: Veszélyes áruk ipari telephely(ek) közvetlen közelében vagy a telephely(ek) egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közforgalmú úton történő szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Ipari telephely(ek) közvetlen közelében vagy a telephely(ek) egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítás. Az eltérés a küldeménydarabok bárcázására és jelölésére, a fuvarokmányokra, a járművezetői engedélyre és a 9. pont szerinti jóváhagyási igazolásra vonatkozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Megjegyzések: Bizonyos helyzetekben a veszélyes áruk szállítását a közforgalmú út két különböző oldalán elhelyezkedő telephelyek között végzik. Mivel így a veszélyes áru szállítása nem magántulajdonban lévő úton történik, alkalmazni kell a vonatkozó követelményeket. Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-4

Tárgy: Hatóságok által lefoglalt veszélyes áruk szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az előírásoktól való eltérés akkor engedhető meg, ha azt a munkavédelemmel, a kirakodási kockázattal vagy bizonyítékok szolgáltatásával összefüggő stb. okok indokolják.

Az előírásoktól csak akkor szabad eltérni, ha a rendes szállítási feltételek mellett biztosítható a kielégítő biztonsági szint.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Megjegyzések: Az eltérést csak a veszélyes árut lefoglaló hatóság alkalmazhatja.

Ez az eltérés például a rendőrség által lefoglalt javak – robbanóanyagok, lopott dolgok – helyi szállítására vonatkozik. Az ilyen javak esetében gondot jelent, hogy besorolásuk nem egyértelmű. Ezenkívül csomagolásuk, jelölésük és bárcázásuk gyakran nem az ADR szerint történik. A rendőrség évente több száz ilyen szállítást bonyolít le. Szeszcsempészet esetén a szeszes italt a lefoglalás helyszínéről először el kell szállítani a bizonyítékok tárolására szolgáló helyre, majd onnan a megsemmisítés helyére; az utóbbi két helyszín meglehetősen távol eshet egymástól. Megengedett eltérések: a) nem kell bárcázni minden küldeménydarabot; és b) nem kell jóváhagyott csomagolóeszközt alkalmazni. Ugyanakkor minden, ilyen küldeménydarabbal megrakott raklapot megfelelő bárcával kell ellátni. Minden egyéb követelményt be kell tartani. Évente mintegy 20 ilyen szállításra kerül sor.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása kikötők területén és közvetlen közelében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegység fedélzetén tartandó fuvarokmányok; a veszélyes árut szállító szállítóegységek mindegyikét fel kell szerelni az előírt felszereléssel; járművek jóváhagyása.

Nemzeti jogszabály tartalma: A szállítóegységen (a járművezetői engedély kivételével) nem kell okmányokat tartani.

A szállítóegységet nem kell ellátni a 8.1.5. szakaszban előírt felszereléssel.

Vonójárművek esetében nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Megjegyzések: Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-6

Tárgy: A járműellenőrök ADR szerinti képzési bizonyítványa.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezetőknek tanfolyamot kell végezniük.

Nemzeti jogszabály tartalma: A jármű éves műszaki vizsgálatát végző járműellenőröknek nem kell sem a 8.2. fejezetben előírt képzésben részt venniük, sem az ADR szerinti képzési bizonyítvánnyal rendelkezniük.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Megjegyzések: Egyes esetekben a műszaki vizsgálatnak alávetett járművek rakománya veszélyes árukat, például üres, tisztítatlan tartányokat tartalmazhat.

Az 1.3. és a 8.2.3. követelményeit továbbra is alkalmazni kell.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-7

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok helyi kiszállítása tartányjárművekkel.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartánykonténerek fuvarokmányában szereplő adatoknak összhangban kell lenniük az 5.4.1.1.6. ponttal. Ha több címzett is van, nevük és címük más okmányokban is feltüntethető.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok vagy tartánykonténerek esetében a fuvarokmányban nem kell feltüntetni az 5.4.1.1.6. pont szerinti adatokat, ha a rakodási tervben anyagmennyiségként 0 van megadva. A címzettek nevét és címét a jármű fedélzetén tartott okmányokban nem szükséges feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-9

Tárgy: Mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4., 6.8. és 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmányok; tartányok kialakítása; jóváhagyási igazolás.

Nemzeti jogszabály tartalma: A mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás esetében egyes előírások teljesítésétől el szabad tekinteni:

a)

a veszélyes árukra vonatkozó nyilatkozat nem kötelező;

b)

a nem a 6.8. pont szerint, hanem a korábbi nemzeti jogszabályoknak megfelelően kialakított személyzeti kocsikra rögzített régebbi tartányok/konténerek továbbra is használhatók;

c)

az UN 1268, 1999, 3256 és 3257 azonosító számú anyagok szállítására szolgáló olyan régebbi tartányjárművek – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs –, amelyek nem felelnek meg a 6.7. vagy a 6.8. pontban előírt követelményeknek, helyi szállításra és útépítési munkaterületek közvetlen közelében továbbra is használhatók;

d)

személyzeti kocsik és tartányjárművek esetében – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs – nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Megjegyzések: A személyzeti kocsi olyan lakókocsi jellegű jármű, amely a munkaszemélyzet számára tartózkodási helyet biztosít, és az erdészeti vontatók működtetésére szolgáló dízelüzemanyag számára nem jóváhagyott tartánnyal/konténerrel van felszerelve.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-10

Tárgy: Robbanóanyagok szállítása tartányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagokat csak a 4.1.4. pontnak megfelelően szabad csomagolni.

Nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok tartányban való szállítására szánt járműveket az illetékes nemzeti hatóság engedélyezi. A tartányban való szállítás csak a rendelkezésben felsorolt robbanóanyagokra vagy az illetékes hatóság külön engedélye alapján engedélyezhető.

A robbanóanyagot tartalmazó tartányt szállító járművet az 5.3.2.1.1., az 5.3.1.1.2. és az 5.3.1.4. pontnak megfelelően jelöléssel és bárcával kell ellátni. A szállítóegységen belül csak egy jármű tartalmazhat veszélyes árukat.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény és a SÄIFS 1993:4 svéd rendelet alapján.

Megjegyzések: Az eltérés csak országhatárokon belüli szállításra alkalmazható, és csak akkor, ha a szállítás elsősorban helyi jellegű. A szóban forgó előírások már Svédország Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően hatályban voltak.

Csak két vállalat szállít robbanóanyagokat tartányjárműveken. Várható, hogy a közeljövőben ezek is áttérnek az emulzió formájában történő szállításra.

A régi 84. sz. eltérés.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-11

Tárgy: Gépjárművezetői engedély.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A jármű személyzetének képzésére vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 8.2.1.1. pont szerinti járművek egyikére vonatkozóan sem engedélyezett a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján

Megjegyzések: Helyi szállítás.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-12

Tárgy: UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: B. melléklet, 7.2.4. pont, V2 (1).

Az irányelv mellékletének tartalma: Az EX/II és az EX/III járművek használatára vonatkozó rendelkezések.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállításakor a 7.2.4. pont alatti V2 (1) külön rendelkezés csak 3 000 kg-nál (vontatóval együtt 4 000 kg-nál) nagyobb nettó robbanóanyag-tartalom esetében alkalmazandó, azzal a feltétellel, hogy a pirotechnikai eszközöket a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás tizennegyedik, átdolgozott kiadásának 2.1.3.5.5. pontjában szereplő osztályozási alaptáblázatnak megfelelően az UN 0335 azonosító szám alá sorolták.

A besorolást az illetékes hatósággal egyetértésben kell elvégezni. Az erről szóló tanúsítványt a szállítóegység fedélzetén kell tartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján

Megjegyzések: A szóban forgó pirotechnikai eszközök szállítása évente két rövidebb időszakra korlátozódik: szilveszter időszakára és április végére-május elejére. A megbízóktól a terminálokig történő szállítás az EX-jóváhagyással rendelkező, jelenleg meglévő járművekkel jelentősebb fennakadás nélkül folyhat. Mindazonáltal a pirotechnikai eszközöknek a termináloktól a bevásárlókörzetekig való szállítása, illetve a fel nem használt készletnek a terminálba való visszaszállítása az EX-jóváhagyással rendelkező járművek kis száma miatt nehézségekbe ütközik. A fuvarozók nem érdekeltek az ilyen jóváhagyások megszerzésében, mivel ráfordításaik nem térülnek meg. Emiatt akár a feladók léte is veszélybe kerülhet, hiszen termékeiket nem tudják forgalomba hozni.

Ezen eltérés alkalmazásában a pirotechnikai eszközök besorolását az ENSZ-ajánlás alaplistája alapján kell elvégezni annak érdekében, hogy az osztályozás minél naprakészebb legyen.

Hasonló típusú eltérés vonatkozik a 2005. évi ADR 3.3.1. pontjának 651. külön rendelkezése szerinti, UN 0336 azonosító számú pirotechnikai eszközökre is.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RO-bi-SE-13

Tárgy: Az RO-bi-DK-4 átvétele.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja (Rövid távolságú helyi szállítás)

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1-9. rész

Az irányelv mellékletének tartalma:

A nemzeti jogszabály megjelölése: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2027. június 30.”

2.

A II. melléklet II.3. szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

II.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

Rail (vasút)

a/bi/bii

=

a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS

=

a tagállam nevének rövidítése

nn

=

sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

DE Németország

RA-a-DE-2

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése, kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30 g. számú lista.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

FR Franciaország

RA-a-FR-3

Tárgy: Vasúti fuvarozók szükségleteinek kielégítését célzó szállítás.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarlevélben fel kell tüntetni a veszélyes anyagokra vonatkozó információt.

Nemzeti jogszabály tartalma: A vasúti fuvarozók szükségleteit kielégítő, az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiségeket meg nem haladó szállítás nem tartozik a rakományra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség alá.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RA-a-FR-4

Tárgy: Mentesség egyes, postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A vasúti kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

Nemzeti jogszabály tartalma: A postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik közül csak azokat kell bárcázni, amelyek 3 tonnánál nagyobb mennyiségű, azonos osztályba tartozó anyagot szállítanak (az 1., a 6.2. és a 7. osztályba tartozók kivételével).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1

Érvényességi idő: 2027. június 30.

SE Svédország

RA-a-SE-1

Tárgy: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes árukat szállító vasúti kocsikat bárcával kell ellátni.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Megjegyzések: A RID-ben az expresszáruként jelölt árukra mennyiségi korlátozás vonatkozik. Ez az eltérés tehát kis mennyiségeket érint.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

DK Dánia

RA-bi-DK-1

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása alagutakban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Be- és kirakodás, biztonsági távolságok.

Nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály a Nagy-Bælt és az Øresund tengerszoros alatt átvezető vasúti alagúton keresztül megvalósuló szállítás vonatkozásában alternatív rendelkezéseket tartalmaz a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában foglalt szabályokhoz képest. Ezek az alternatív rendelkezések csak a rakomány mennyiségére és a veszélyes áru egyes rakományai között tartandó távolságra vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2027. június 30.

DE Németország

RA-bi-DE-2

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

Nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

RA-bi-DE-3

Tárgy: Az UN 1381 azonosító számú, a 4.2. osztályba és az I. csomagolási osztályba tartozó anyagok (foszfor, sárga, víz alatt tartva) helyi szállítása vasúti tartálykocsikban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 6.8., 6.8.2.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok és a tartálykocsik gyártására vonatkozó követelmények. A 6.8. fejezet 6.8.2.3. alszakasza típusjóváhagyást ír elő az UN 1381 azonosító számú anyagot (foszfor, sárga, víz alatt tartva) szállító tartányok esetében.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1381 azonosító számú, a 4.2. osztályba és az I. csomagolási osztályba tartozó anyag (foszfor, sárga, víz alatt tartva) rövid távolságon (Sassnitz-Mukranból Lutherstadt Wittenberg-Piesteritzbe és Bitterfeldbe) történő helyi szállítása orosz szabvány szerint épült vasúti tartálykocsikban. Az áruszállítás az illetékes biztonsági hatóságok által megállapított kiegészítő üzemeltetési rendelkezések hatálya alá tartozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92

Érvényességi idő: 2025. január 30.

SE Svédország

RA-bi-SE-1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5. és 6. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolások kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk hulladékát tartalmazó csomagolások szállítása során be kell tartani az irányelv előírásait, amelyek alól csak kevés számú eltérés engedélyezett. Eltérések nem minden típusú anyag és termék tekintetében alkalmazhatók.

Főbb eltérések:

A veszélyes áruk hulladékait tartalmazó kisebb (30 kg-nál kisebb tömegű) csomagolások az ezen irányelv II. melléklete II.1. szakaszának 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. és 6.6.5.4.3. alszakaszaiban foglalt rendelkezések betartása nélkül más csomagolásokba egybecsomagolhatók – beleértve az IBC-konténereket és a nagy méretű csomagolásokat is. A csomagolásokat, így az IBC-konténereket és a nagy méretű csomagolásokat nem szükséges a szállításra való alkalmasság szempontjából a kisebb belső csomagolások reprezentatív mintája segítségével megvizsgálni.

Az eltérés alkalmazásának feltétele, hogy teljesüljenek a következők:

a csomagolások, IBC-konténerek és nagy méretű csomagolások az ezen irányelv II. melléklete II.1. szakasza 6.1., 6.5. vagy 6.6. pontjának alkalmazandó rendelkezései szerinti I. és II. csomagolási osztálynak megfelelően megvizsgált és jóváhagyott típusok valamelyikébe tartoznak,

a kisebb csomagolások olyan nedvszívó anyagokat tartalmaznak, amelyek magukba zárnak minden kiömlő folyadékot, amely a szállítás során a külső csomagolásba, az IBC-konténerbe, illetve a nagy méretű csomagolásba kiszivároghatna, valamint

a szállításra előkészített csomagolások, IBC-konténerek, illetve nagy méretű csomagolások bruttó tömege nem haladja meg az I. és II. csomagolási osztályú csomagolások, IBC-konténerek, illetve nagy méretű csomagolások UN gyártmánytípus-jelölésekben jelzett bruttó tömegét, valamint

a szállítási okmányon szerepel a következő mondat: »A RID-S 16. része szerint csomagolva«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi vasúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: Ezen irányelv II. melléklete II.1. szakaszának 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 és 6.6.5.4.3 alszakaszainak alkalmazása nehézségeket okoz, mert a csomagolásokat, IBC-konténereket és nagy méretű csomagolásokat a hulladék reprezentatív mintája segítségével kell bevizsgálni, amely mintát előzetesen nehéz meghatározni.

Érvényességi idő: 2027. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja alapján

DE Németország

RA-bii-DE-1

Tárgy: UN 1051 (stabilizált, folyékony, 1 tömegszázalékot meg nem haladó víztartalmú hidrogén-cianid) helyi szállítása vasúti tartálykocsikban, eltérve a 2008/68/EK irányelv II. melléklete II.1. szakaszának 1. pontjától.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 3.2., 4.3.2.1.1.,

Az irányelv mellékletének tartalma: Az UN 1051 azonosító számú, stabilizált, folyékony, 1 tömegszázalékot meg nem haladó víztartalommal rendelkező anyag (hidrogén-cianid) vasúti tartálykocsikban (RID-tartányban) való szállításának tilalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: Konkrét kijelölt útvonalakon végzett helyi vasúti szállítás, meghatározott ipari folyamat részeként, egyértelműen megfogalmazott feltételekkel, szigorúan ellenőrzött körülmények között. A szállítás speciálisan erre a célra engedélyezett tartálykocsikban történik, melyek kialakítását és alkatrészeit a legújabb biztonsági követelményeknek megfelelő módon folyamatosan kiigazítják. A szállítási folyamatot részletesen az illetékes biztonsági és vészhelyzet-elhárító hatóságokkal egyetértésben kidolgozott kiegészítő üzembiztonsági előírások szabályozzák, és az illetékes felügyeleti hatóságok ellenőrzik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97

Érvényességi idő: 2023. január 1.

RA-bii-DE-2

Tárgy: Az UN 1402 azonosító számú, I. csomagolási osztályba tartozó anyag (kalcium-karbid) kijelölt útvonalakon, konténerekben vagy vasúti kocsikban történő helyi szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 3.2., 7.3.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az ömlesztett szállításra vonatkozó általános követelmények. A 3.2. fejezet A. táblázata értelmében a kalcium-karbid ömlesztett szállítása tilos.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1402 azonosító számú, I. csomagolási osztályba tartozó anyag (kalcium-karbid) külön kijelölt útvonalakon végzett helyi vasúti szállítása, meghatározott ipari folyamat részeként, egyértelműen megfogalmazott feltételekkel, szigorúan ellenőrzött körülmények között. A rakomány szállítása vasúti kocsikban, e célra épült konténerekben történik. Az áruszállítás az illetékes biztonsági hatóságok által megállapított kiegészítő üzemeltetési rendelkezések hatálya alá tartozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10

Érvényességi idő: 2024. január 15.”

3.

A III. melléklet III.3. szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

III.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW

=

belvízi út

a/bi/bii

=

a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS

=

a tagállam nevének rövidítése

nn

=

sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

DE Németország

IW-bi-DE-1

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv III. mellékletének III.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

Nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2027. június 30.”


Top