EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1950

A Bizottság (EU) 2021/1950 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. november 10.) a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/7927

OJ L 398, 11.11.2021, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1950/oj

2021.11.11.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 398/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1950 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. november 10.)

a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/115/EU határozattal (2) a Tanács jóváhagyta a Kereskedelmi Világszervezet keretében megkötött, a közbeszerzésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyvet (3). A módosított megállapodás a közbeszerzésről (a továbbiakban: megállapodás) olyan plurilaterális eszköz, melynek célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása. Minden olyan közbeszerzési szerződésre vonatkozik, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelveket alkalmazó ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. A 2014/25/EU irányelv 17. cikkének értelmében a Bizottságnak kétévente meg kell vizsgálnia, hogy az említett irányelv 15. cikkének a) és b) pontjában foglalt értékhatárok megfelelnek-e a megállapodásban megállapított értékhatároknak, és szükség esetén felül kell vizsgálnia azokat.

(3)

A 2014/25/EU irányelvben megállapított értékhatárok felülvizsgálatra kerültek. A 2009/81/EK irányelv 68. cikkének (1) bekezdésével összhangban az említett irányelvben meghatározott értékhatárokat hozzá kell igazítani a 2014/25/EU irányelv felülvizsgált értékhatáraihoz.

(4)

A 2009/81/EK irányelv 68. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottságnak a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (5) megállapított értékhatárok felülvizsgálatával egyidejűleg felül kell vizsgálnia az elsőként említett irányelv 8. cikkében megállapított értékhatárokat is. A 2004/17/EK  irányelvet hatályon kívül helyező 2014/25/EU irányelv 17. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak kétévente január 1-jei hatállyal felül kell vizsgálnia az értékhatárokat. Ezért a 2022–2023. évekre vonatkozó küszöbértékeket 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5)

A 2009/81/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2009/81/EK irányelv 8. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az a) pontban a „428 000 EUR” összeg helyébe „431 000 EUR” lép.

2.

A b) pontban az „5 350 000 EUR” összeg helyébe „5 382 000 EUR” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 216., 2009.8.20., 76. o.

(2)  A Tanács 2014/115/EU határozata (2013. december 2.) a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 68., 2014.3.7., 1. o.).

(3)  HL L 68., 2014.3.7., 2. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.).


Top