EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1236

A Bizottság (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelete (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése iránti kérelem, a felszólalási eljárás, a termékleírások módosítása, a bejegyzés törlése, a szimbólum használata és az ellenőrzés vonatkozásában történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

C/2021/2839

HL L 270., 2021.7.29, p. 10–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1236/oj

2021.7.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 270/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1236 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. május 12.)

az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése iránti kérelem, a felszólalási eljárás, a termékleírások módosítása, a bejegyzés törlése, a szimbólum használata és az ellenőrzés vonatkozásában történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke első bekezdésének c) pontjára és 42. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/787 rendelet hatályon kívül helyezte a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) és annak helyébe lépett. Az (EU) 2019/787 rendelet III. fejezete meghatározza a szeszesital-ágazat földrajzi jelzéseire vonatkozó szabályokat és felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy e tekintetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási aktusokat fogadjon el. Annak érdekében, hogy az új jogi keretben biztosított legyen a szeszesital-piac zavartalan működése és különösen a szeszes italok földrajzi jelzései rendszerének egyszerűsítése és észszerűsítése érdekében, bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok révén kell elfogadni. Indokolt előírni, hogy az (EU) 2021/1235 (3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel hatályon kívül helyezett 716/2013/EU (4) bizottsági végrehajtási rendelet rendelkezései egy részének a helyébe a szóban forgó jogi aktusok lépjenek.

(2)

Az (EU) 2019/787 rendelet lehetővé teszi, hogy különböző tagállamok vagy harmadik országok több csoportja közös kérelmet nyújtson be a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése iránt. Az egyértelműség érdekében kiegészítő szabályokat kell megállapítani az egynél több ország területét érintő ilyen közös kérelmek benyújtására vonatkozóan.

(3)

Az egységes és hatékony eljárások biztosítása érdekében szabályokat kell megállapítani a bejegyzés iránti kérelmek, a termékleírás uniós módosításának jóváhagyása iránti kérelmek, valamint a jóváhagyott standard és ideiglenes módosításokról szóló közlemények, a felszólalások és az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatok, a felszólalási eljárást követő konzultáció lezárásáról szóló értesítések és a bejegyzés törlése iránti kérelmek benyújtásához szükséges információkra és formanyomtatványokra vonatkozóan.

(4)

Az oltalom igénylésének tárgyát képező földrajzi jelzésekhez tartozó földrajzi területet a termékleírásban kellően részletesen, pontosan és egyértelműen kell meghatározni ahhoz, hogy a termelők, az illetékes hatóságok és az ellenőrző szervek biztos, kétséget kizáró és megbízható alapokra támaszkodva folytathassák tevékenységeiket. Ezenkívül az egységes dokumentumnak tartalmaznia kell a földrajzi terület tömör összefoglalását.

(5)

A tagállami harmadik felek érdekeit védeni kell abban az esetben, ha az (EU) 2019/787 rendelet 30. cikkének (1) bekezdése szerinti vizsgálat keretében a Bizottság által tett észrevételek nyomán a kérelemmel együtt benyújtott termékleírások jelentős módosítására kerül sor. Az ilyen módosításokat tagállami szinten megfelelően közzé kell tenni annak érdekében, hogy a jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személyek felszólalást nyújthassanak be.

(6)

A jogbiztonság és a rendszer hatékony irányítása érdekében részletes szabályokat kell megállapítani a felszólalási eljárás, az uniós módosítások jóváhagyására irányuló kérelmek, a jóváhagyott standard vagy ideiglenes módosításokra vonatkozó közlemények és a törlés iránti kérelmekre vonatkozó követelmények és határidők tekintetében.

(7)

Az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak meg kell osztania a kérelmet vagy kérést benyújtó hatósággal, szervvel vagy személlyel a földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem, az uniós módosítás jóváhagyására irányuló kérelem vagy a törlés iránti kérelem ellen benyújtott felszólalást. Az átláthatóság és az eljárás gazdaságossága érdekében a felszólalásnak tartalmaznia kell a felszólaló nevét és kapcsolattartási adatait. A kérelmező így azonnal informális egyeztetést kezdhetne a potenciális felszólalóval, és lehet, hogy még tisztázhatnák a kérdést azelőtt, hogy a felszólaló elküldené az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatot.

(8)

Ha a felszólalást elfogadható indokolással ellátott felszólalási nyilatkozat követi, akkor a Bizottságnak meg kell adnia a felszólalást benyújtó hatóságnak, szervnek vagy személynek, valamint a bejegyzés vagy módosítás iránti kérelmet vagy a törlés iránti kérelmet benyújtó hatóságnak, szervnek vagy személynek a vonatkozó kapcsolattartási adatokat annak érdekében, hogy a két fél az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikkének (3) bekezdésével összhangban megfelelő konzultációkat folytathasson.

(9)

Az (EU) 2019/787 rendelet 31. vagy 32. cikkével összhangban uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelmet benyújtó kérelmező vagy törlés iránti kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személy nevét közzé kell tenni annak érdekében, hogy azonosítani lehessen azokat a személyeket, akik aktiválták a módosítási vagy törlési eljárást, és hogy a potenciális felszólalók kifogásolhassák jogos érdekeiket.

(10)

A jóváhagyott standard és ideiglenes módosításokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni annak érdekében, hogy a módosítás az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkében említett, a módosításokra vonatkozó új hatásköri rendszernek megfelelően nyilvánosságra kerüljön és az Unió területén alkalmazandó legyen. A valamely természetes vagy jogi személy által közölt, harmadik országból származó földrajzi jelzésre vonatkozó jóváhagyott standard módosítás közzététele tartalmazhat személyes adatokat az ilyen módosítás továbbításáért felelős személy azonosítása érdekében.

(11)

Annak érdekében, hogy a fogyasztók felismerhessék az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott szeszes italokat, a 668/2014/EU (5) bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek oltalom alatt álló földrajzi jelzéseit jelölő uniós szimbólum megjelenítésére vonatkozó meglévő szabályokat meg kell ismételni.

(12)

A földrajzi jelzés hozzáadott értéke a fogyasztói bizalmon alapul. A rendszer csak akkor hiteles, ha tényleges ellenőrzés, kontroll és audit egészíti ki, és magában foglal egy a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszára kiterjedő ellenőrzési rendszert, melyet a tagállamok által az (EU) 2019/787 rendelet 38. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben a rendelet 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok irányítanak. Az egységes piac optimális működése érdekében fontos, hogy a termelők számos különböző helyzetben gyorsan és könnyen bizonyíthassák, hogy jogosultak az oltalom alatt álló elnevezés használatára, például a vámtisztviselők által végzett ellenőrzések, a piaci ellenőrzések során vagy a kereskedelmi szereplők kérésére. A tagállamok által meghatározott rendszernek azt is garantálnia kell, hogy a szabályoknak megfelelő termelők jogosultak legyenek hivatkozni a termékleírás megfelelőségének ellenőrzésére.

(13)

Szabályokat és nyomtatványokat kell megállapítani a valamely harmadik ország földrajzi területére vonatkozó földrajzi jelzéssel ellátott szeszes italok tanúsításának igazolására vonatkozóan.

(14)

Az eredményes adminisztratív irányítás érdekében és a Bizottság által létrehozott információs rendszerekkel szerzett tapasztalatok figyelembevételével egyszerűsíteni kell a tagállamok és a Bizottság közötti kommunikációt, és az információcserének meg kell felelnie az (EU) 2017/1183 (6) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, valamint az (EU) 2017/1185 (7) bizottsági végrehajtási rendeletnek.

(15)

A Bizottság létrehozta az „eAmbrosia” információs rendszert az élelmiszerek, borok, szeszes italok és ízesített borok földrajzi jelzéseinek oltalma iránti kérelmek kezelésére. Célszerű úgy rendelkezni, hogy a szeszes italok tekintetében a tagállamok és a Bizottság továbbra is ezt a rendszert használják a bejegyzés iránti kérelmekkel és a termékleírás módosításainak jóváhagyása iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó kommunikáció céljára. A szigorú akkreditálási rendszerre tekintettel azonban indokolt mellőzni e rendszer alkalmazását a felszólalásokkal és a törlés iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárás tárgyában a tagállamokkal folytatott kommunikáció során, és – a szükséges digitális biztonsági garanciák érvényesüléséig – mellőzni kell a rendszer harmadik országokkal folytatott kommunikáció céljára történő alkalmazását is. Indokolt előírni, hogy a felszólalásokkal és a törlés iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárások során a tagállamok, a harmadik országok illetékes hatóságai és termelői, valamint az (EU) 2019/787 rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek az említett rendszer helyett elektronikus levelezés útján kommunikáljanak a Bizottsággal.

(16)

Meg kell határozni, hogy a Bizottság milyen módon teszi hozzáférhetővé a nyilvánosság számára a szeszesital-ágazat földrajzi jelzéseire vonatkozó információkat.

(17)

Az (EU) 2019/787 rendelet, az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet és e rendelet szerint az Unióból származó szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzésére, termékleírásainak módosítására és bejegyzéseinek törlésére vonatkozó eljárásokat, valamint az ellenőrzésekre vonatkozó eljárásokat a Bizottság és a tagállamok folytatják le. A Bizottság és a tagállamok az egyes eljárástípusok különböző szakaszaiért felelősek. A tagállamok felelősek az első szakaszért, amely a termelői csoporttól származó kérelem kézhezvételéből, értékeléséből – ezen belül a nemzeti felszólalási eljárás lefolytatásából –, valamint – az értékelés eredménye után – a kérelemnek a Bizottsághoz való benyújtásából áll. A Bizottság feladata a kérelmek vizsgálata, beleértve az egész világra kiterjedő felszólalási eljárás lefolytatását, valamint a földrajzi jelzés oltalmának megadásáról szóló határozat meghozatala. A Bizottság folytatja le a harmadik országokból származó földrajzi jelzésekre vonatkozó megfelelő eljárásokat is.

(18)

A személyes adatok kitettségének minimalizálása érdekében a vonatkozó eljárások során benyújtandó dokumentumokban lehetőség szerint mellőzni kell a személyes adatok benyújtására vonatkozó követelményeket. Mindazonáltal szükséges lehet, hogy a Bizottság és a tagállamok olyan információkat kezeljenek, amelyek személyes adatokat, például személyneveket és kapcsolattartási adatokat tartalmaznak. Kellően indokolt esetekben szükséges lehet ezeket az adatokat közzétenni vagy nyilvánosságra hozni.

(19)

Ezen eljárások során a személyes adatoknak a Bizottság általi kezelésére az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) alkalmazandó. Helyénvaló egyértelművé tenni, hogy a Bizottság az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében adatkezelőnek minősül a személyes adatoknak az (EU) 2019/787 rendelet értelmében a felelősségi körébe tartozó eljárásokban történő kezelése tekintetében.

(20)

A vonatkozó eljárások során a személyes adatoknak a tagállamok általi kezelésére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) alkalmazandó. Helyénvaló tehát egyértelművé tenni, hogy a tagállamok illetékes hatóságai az (EU) 2016/679 rendelet értelmében adatkezelőnek minősülnek a személyes adatoknak az (EU) 2019/787 rendelet értelmében a felelősségi körükbe tartozó eljárásokban történő kezelése tekintetében.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Bevezető rendelkezések

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a szeszes italok földrajzi jelzései tekintetében állapítja meg az (EU) 2019/787 rendelet alkalmazására vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a következőkre:

a)

a bejegyzés iránti kérelmek;

b)

a felszólalási eljárás;

c)

a termékleírások módosításai;

d)

a bejegyzések törlése;

e)

az uniós szimbólum használata;

f)

ellenőrzések;

g)

közlemények.

II. FEJEZET

Különös rendelkezések

1. SZAKASZ

A bejegyzés iránti kérelem

2. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerint) Közös kérelmek

(1)   Az (EU) 2019/787 rendelet 24. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában a földrajzi jelzések bejegyzése iránti közös kérelmek tekintetében az (EU) 2019/787 rendelet 23. cikkében és az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében meghatározott követelményeknek minden érintett tagállamban és harmadik országban teljesülniük kell. Az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke minden érintett tagállamra alkalmazandó.

(2)   A Bizottság által kibocsátott bármely értesítés vagy határozat címzettje az a tagállam, harmadik országbeli hatóság vagy harmadik országban letelepedett kérelmező lesz, amely az (1) bekezdés szerinti közös kérelmet a Bizottságnak benyújtja.

3. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerint) Egységes dokumentum

(1)   Az (EU) 2019/787 rendelet 23. cikke (1) bekezdése első albekezdése c) pontjának és 23. cikke (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásában az egységes dokumentum – a kellőképpen indokolt eseteket kivéve – tömör, és terjedelme nem haladja meg a 2 500 szót.

(2)   Ha a kérelem valamely tagállam földrajzi területére vonatkozik, az egységes dokumentumot a 13. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszerekben rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány szerint kell elkészíteni.

(3)   Ha a kérelem egy harmadik ország földrajzi területére vonatkozik, a harmadik országbeli hatóságnak vagy a harmadik országban letelepedett kérelmezőnek az I. mellékletben meghatározott egységes dokumentummintát kell használnia. Az így szolgáltatott információkat a Bizottság beviheti digitális rendszereibe.

(4)   Az (1) és a (2) bekezdést az (EU) 2019/787 rendelet 50. cikkének (6) bekezdése szerinti közzétételi kérelem tárgyát képező egységes dokumentumra is alkalmazni kell.

4. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint) Földrajzi terület

Az (EU) 2019/787 rendelet 22. cikke (1) bekezdése első albekezdésének d) pontjában említett földrajzi területet a termékleírásban pontosan, kétértelműségektől mentesen, amennyire lehetséges fizikai vagy közigazgatási határokra hivatkozva kell meghatározni.

5. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerint) További nemzeti vizsgálati eljárás

Ha az (EU) 2019/787 rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében említett, a Bizottság és az érintett tagállam közötti információcserét követően a termékleírás jelentős módosítására kerül sor, akkor ezeket a módosításokat az érintett tagállamban megfelelően közzé kell tenni annak érdekében, hogy a szóban forgó tagállam területén letelepedett vagy ott lakóhellyel rendelkező, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személyek az egységes dokumentum új változatának a Bizottság részére történő megküldése előtt felszólalást nyújthassanak be.

Azokban az esetekben, amikor kiegészítő nemzeti felszólalási eljárást kell lefolytatni, a Bizottság az érintett tagállam kérésére legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja az (EU) 2019/787 rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében említett, az észrevételek benyújtására vonatkozó határidőt.

A termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozást aktualizálni kell, és az aktualizált hivatkozásnak a javasolt termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatához kell vezetnie.

2. SZAKASZ

A felszólalási eljárás

6. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint) A felszólalásra vonatkozó eljárási szabályok

(1)   Az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett felszólalásnak a következőket kell tartalmaznia:

a)

az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett azon elnevezés, amelyre a felszólalás vonatkozik;

b)

hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozata azon számára, amelyben közzétették az elnevezés bejegyzése iránti kérelmet, az uniós módosítás iránti kérelmet vagy a törlés iránti kérelmet;

c)

a felszólalást benyújtó tagállami hatóság vagy harmadik országbeli hatóság vagy természetes vagy jogi személy neve és kapcsolattartási adatai;

d)

nyilatkozat arról, hogy a kérelem sértheti az (EU) 2019/787 rendelet III. fejezetében foglalt követelményeket.

A felszólalást a II. mellékletben szereplő formanyomtatványnak megfelelően kell elkészíteni.

(2)   Az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett, indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a)

az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett azon elnevezés, amelyre a felszólalás vonatkozik;

b)

hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozata azon számára, amelyben közzétették azt az elnevezést, amelyre a felszólalás vonatkozik;

c)

az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatot benyújtó tagállami hatóság, harmadik országbeli hatóság vagy természetes vagy jogi személy neve és kapcsolattartási adatai;

d)

a felszólalást benyújtó természetes vagy jogi személy jogos érdekének ismertetése, mely követelmény nem vonatkozik a nemzeti hatóságokra;

e)

a felszólalás indokainak feltüntetése az (EU) 2019/787 rendelet 28. cikkében foglaltaknak megfelelően;

f)

a felszólalást alátámasztó részletes tények, bizonyítékok és megjegyzések.

Az indokolással ellátott nyilatkozathoz adott esetben igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

Az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatot a III. mellékletben található formanyomtatványnak megfelelően kell elkészíteni. Ettől eltérve a Bizottság elfogadhat olyan indokolással ellátott nyilatkozatot, amelyet nem az említett formanyomtatványnak megfelelően készítettek el, feltéve, hogy az tartalmazza az e cikkben előírt valamennyi információt.

(3)   Az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikke (1) bekezdése ötödik albekezdésének alkalmazásában a felszólalást benyújtó hatóság vagy személy nevét és kapcsolattartási adatait közölni kell azzal a hatósággal, szervvel vagy személlyel, amely a bejegyzés iránti kérelmet, az uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelmet vagy a törlés iránti kérelmet benyújtotta.

(4)   Az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában közölni kell a másik féllel az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatot benyújtó hatóság vagy személy nevét és kapcsolattartási adatait, valamint a bejegyzés vagy az uniós módosítás jóváhagyása vagy a törlés iránti kérelmet benyújtó hatóság, szerv vagy személy nevét és kapcsolattartási adatait.

(5)   Az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében említett konzultációk eredményéről e konzultációk lezárását követő 1 hónapon belül értesíteni kell a Bizottságot. Az értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett azon elnevezés, amelyre a felszólalás vonatkozik;

b)

hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozata azon számára, amelyben közzétették azt az elnevezést közzétették, amelyre a felszólalás vonatkozik;

c)

a felszólaló vagy felszólalók neve;

d)

a konzultációk eredménye;

e)

annak feltüntetése, hogy az egységes dokumentumot vagy a termékleírást módosították-e, valamint e módosítások leírása.

A felszólalási eljárást követő konzultációk befejezéséről szóló értesítést az e rendelet IV. mellékletében szereplő formanyomtatványnak megfelelően kell elkészíteni.

3. SZAKASZ

A termékleírás módosításai

7. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint) Uniós módosítások iránti kérelmek

(1)   Az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkében említett, egy termékleírásban végrehajtandó uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

azon oltalom alatt álló elnevezés, amelyre a módosítás vonatkozik;

b)

a kérelmező neve és kapcsolattartási adatai, valamint a kérelmező jogos érdekének ismertetése;

c)

a termékleírás és az egységes dokumentum módosítással érintett szakaszai;

d)

annak kifejtése, hogy a módosítás az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkében meghatározott uniós módosításnak minősül;

e)

minden egyes javasolt módosítás ismertetése és indokai;

f)

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum;

g)

az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás módosított változatának közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás;

h)

a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a kérelem megfelel az (EU) 2019/787 rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek;

i)

kizárólag harmadik országokból érkező kérelmek esetében annak igazolása, hogy a kért módosítás megfelel az adott harmadik országban hatályos, a földrajzi jelzések oltalmára vonatkozó jogszabályoknak.

Az e) pontban említett leírás és indokolás és az f) pontban említett dokumentum terjedelme külön-külön nem haladhatja meg a 2 500 szót, kivéve a kellően indokolt eseteket.

(2)   Egy uniós módosítás jóváhagyására irányuló kérelemnek tömörnek kell lennie, és terjedelme nem haladhatja meg az 5 000 szót, kivéve a kellően indokolt eseteket. A tagállami kérelmet a 13. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszerekben rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány szerint kell elkészíteni. A harmadik országbeli kérelmezőknek az V. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell használniuk. Az így szolgáltatott információkat a Bizottság beviheti digitális rendszereibe.

(3)   A módosított egységes dokumentumot a 3. cikknek megfelelően kell elkészíteni. A valamely harmadik országból benyújtott kérelmek a közzétett termékleírásra vonatkozó elektronikus hivatkozás helyett a termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatát is tartalmazhatják.

(4)   Az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában, összefüggésben az említett rendelet 26. cikkének (2) bekezdésével, a módosított egységes dokumentum és a módosított termékleírás közzétételére való hivatkozás mellett a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi a termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet is.

A kérelmet benyújtó tagállami vagy harmadik országbeli természetes vagy jogi személyek vagy tisztviselők nevét a kérelem részeként közzé kell tenni.

8. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint) Standard módosításról szóló közlemény

(1)   Egy termékleírás jóváhagyott standard módosításáról szóló közleménynek az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével és 8. cikke (3), (7) és (8) bekezdésével összhangban a következőket kell tartalmaznia:

a)

azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a standard módosítás vonatkozik;

b)

annak kifejtése, hogy a módosítás az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkében meghatározott standard módosításnak minősül;

c)

a jóváhagyott módosítás leírása, feltüntetve, hogy a módosítás eredményezi-e az egységes dokumentum módosítását;

d)

a kért módosítás okainak összefoglalása;

e)

a standard módosítást jóváhagyó, az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti határozat;

f)

adott esetben a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum;

g)

az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás módosított változatának közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

(2)   Ha a közleményt valamely tagállam teszi meg, akkor a közleménynek tartalmaznia kell az adott tagállam nyilatkozatát arról, hogy megítélése szerint a jóváhagyott módosítás megfelel az (EU) 2019/787 rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

(3)   Harmadik országból származó szeszes italok esetében a harmadik ország hatóságainak vagy a jogos érdekkel rendelkező harmadik országbeli kérelmezőnek a közleményében fel kell tüntetnie a közleményt küldő harmadik ország vagy kérelmező nevét, és igazolnia kell, hogy a módosítás alkalmazandó a harmadik országban. A közleményben a termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás helyett szerepelhet a közzétett termékleírás is.

(4)   A jóváhagyott standard módosításról szóló tagállami közleményt a 13. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszerekben rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány szerint kell elkészíteni. A harmadik országokból származó közlemények esetében a VI. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell használni. Az így szolgáltatott információkat a Bizottság beviheti digitális rendszereibe.

(5)   Az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában a földrajzi jelzés termékleírásának jóváhagyott standard módosításáról szóló közleményt benyújtó tagállam vagy harmadik ország, illetve természetes vagy jogi személy nevét a közlemény részeként közzé kell tenni.

9. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint) Ideiglenes módosításról szóló közlemény

(1)   Egy termékleírás jóváhagyott ideiglenes módosításáról szóló közleménynek az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének (1)–(4) bekezdésével összhangban a következőket kell tartalmaznia:

a)

azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a kérelem vonatkozik;

b)

a javasolt ideiglenes módosítás ismertetése az azt alátámasztó okokkal együtt, az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint;

c)

a természeti katasztrófának vagy a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak az illetékes hatóságok általi hivatalos elismerésére vagy a kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések bevezetésére való hivatkozás;

d)

az ideiglenes módosítást jóváhagyó nemzeti határozat közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

(2)   Ha a közleményt valamely tagállam teszi meg, akkor annak tartalmaznia kell az adott tagállam nyilatkozatát arról, hogy megítélése szerint a jóváhagyott módosítás megfelel az (EU) 2019/787 rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

(3)   Harmadik országból származó szeszes italok esetében a harmadik ország hatóságainak vagy a jogos érdekkel rendelkező harmadik országbeli kérelmezőnek a közleményében fel kell tüntetnie a közleményt küldő harmadik ország vagy kérelmező nevét, és igazolnia kell, hogy a módosítás alkalmazandó a harmadik országban. A közleményben a közzétételre való elektronikus hivatkozás helyett szerepelhet az ideiglenes módosítást jóváhagyó, közzétett nemzeti határozat is.

(4)   A jóváhagyott ideiglenes módosításról szóló tagállami közleményt a 13. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszerekben rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány szerint kell elkészíteni. A harmadik országokból származó közlemények esetében a VII. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell használni. Az így szolgáltatott információkat a Bizottság beviheti digitális rendszereibe.

(5)   Az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában a földrajzi jelzés termékleírásának jóváhagyott ideiglenes módosításáról szóló közleményt benyújtó tagállam vagy harmadik ország, illetve természetes vagy jogi személy nevét a közlemény részeként közzé kell tenni.

4. SZAKASZ

TÖRLÉS

10. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint) Törlés iránti kérelmek

(1)   Egy földrajzi jelzés bejegyzésének törlésére irányuló, az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikkében említett kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a kérelem vonatkozik;

b)

az a tagállam vagy harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik;

c)

a bejegyzés törlését kérelmező hatóság vagy jogi személy neve és kapcsolattartási adatai. Ha a törlést természetes személy kéri, a név és az egyéb személyes adatok elhagyhatók a kérelemből és elküldhetők külön a Bizottságnak;

d)

a törlést kérelmező természetes vagy jogi személy jogos érdekének ismertetése. Ez a követelmény nem vonatkozik a nemzeti hatóságokra;

e)

a törlés okainak feltüntetése;

f)

a törlés iránti kérelmet alátámasztó részletes tények, bizonyítékok és megjegyzések;

g)

a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a törlés iránti kérelem megfelel az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek.

A törlés iránti kérelemhez adott esetben igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

(2)   A törlés iránti kérelmet a VIII. mellékletben szereplő formanyomtatványnak megfelelően kell elkészíteni.

(3)   Az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában, összefüggésben az említett rendelet 26. cikkének (2) bekezdésével, a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi a törlés iránti kérelmet. A törlés iránti kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személyek vagy tagállami vagy harmadik országbeli tisztviselők nevét a kérelem részeként közzé kell tenni.

5. SZAKASZ

Az uniós szimbólum használata

11. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 20. cikkének c) pontja szerint) Az uniós szimbólum

Az (EU) 2019/787 rendelet 16. cikkében említett, földrajzi jelzésként oltalmat jelző uniós szimbólumot a 668/2014/EU végrehajtási rendelet X. mellékletének megfelelően kell megjeleníteni.

6. SZAKASZ

Ellenőrzések

12. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint) A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzése

(1)   E cikk alkalmazásában a „földrajzi jelzéssel ellátott szeszes ital előállítója” vagy a „földrajzi jelzéssel ellátott szeszes ital feldolgozója” (a továbbiakban: termelő, illetve feldolgozó) az a gazdasági szereplő, amelynek tevékenysége a megfelelő földrajzi jelzés termékleírásának hatálya alá tartozik.

(2)   Az (EU) 2019/787 rendelet III. fejezetében előírt szabályoknak megfelelő bármely termelő vagy feldolgozó jogosult arra, hogy az említett rendelet 38. cikke alapján megállapított megfelelőség-ellenőrzés hatálya alá tartozzon. A termelőnek vagy feldolgozónak be kell jelentenie tevékenységét az (EU) 2019/787 rendelet 38. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett illetékes hatóság felé.

(3)   Az a termelő vagy feldolgozó, amelynek a termékéről az (EU) 2019/787 rendelet 38. cikkében említett ellenőrzési eljárást követően megállapítást nyer, hogy megfelel az említett rendelet szerint oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírásának, vagy:

a)

tanúsítványt kap, amely lehet hitelesített másolat is, és tanúsítja a termékleírásnak való megfelelést. A tanúsítványnak legalább elektronikus formátumúnak kell lennie, és közzétehető egy olyan weboldalon való megjelenítéssel, amelyhez a termelő vagy a feldolgozó hozzáfér, és amelyről a gyártó vagy a feldolgozó letöltheti a tanúsítványt. A tanúsítványon fel kell tüntetni a kiállítás időpontját. A tanúsítvánnyal rendelkező termelők vagy feldolgozók bármely hatósági ellenőrző szerv vagy más jogérvényesítést végző hatóság rendelkezésére bocsátják tanúsítványukat. Tanúsítványukat a nyilvánosság vagy bármely olyan személy számára is hozzáférhetővé tehetik, aki üzleti tevékenysége során a tanúsítás igazolását kérheti. Az ilyen tanúsítványt latin betűkkel kell kiállítani, vagy latin betűkkel írt átírással vagy megfelelővel kell ellátni; vagy

b)

bekerül a jóváhagyott termelők vagy feldolgozók illetékes hatóság által összeállított jegyzékébe. A jegyzéket, amely lehet a teljes jegyzék vonatkozó kivonata, az így felsorolt valamennyi termelő vagy feldolgozó számára hozzáférhetővé kell tenni. A jegyzéknek legalább elektronikus formátumúnak kell lennie, és közzétehető egy olyan weboldalon való megjelenítéssel, amelyhez a termelő vagy a feldolgozó hozzáfér, és amelyről a gyártó vagy a feldolgozó letöltheti a megfelelő jegyzék hivatalos kivonatát. A jegyzéken fel kell tüntetni készítésének időpontját. A termelő vagy feldolgozó a jegyzéket kérésre bármely hatósági ellenőrző szerv vagy más jogérvényesítést végző hatóság számára hozzáférhetővé teszi. A jegyzéket hozzáférhetővé tehetik a nyilvánosság és bármely olyan személy számára is, aki üzleti tevékenysége során a jegyzékbe vételről igazolást kérhet. Az ilyen jegyzéket latin betűkkel kell kiállítani, vagy latin betűkkel írt átírással vagy megfelelővel kell ellátni.

(4)   A (3) bekezdésben említett tanúsítványt és jegyzéket kockázatértékelés alapján rendszeresen aktualizálni kell. A tanúsítványnak és a jegyzéknek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

az oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezése;

b)

a szeszesital-kategória;

c)

a termelő száma (nem kötelező);

d)

a termelő vagy feldolgozó cégneve és kapcsolattartási adatai;

e)

az ellenőrző szerv vagy a jegyzékbe vételért felelős hatóság cégneve vagy hivatalos neve és kapcsolattartási adatai;

f)

a termelő vagy feldolgozó azon üzleti tevékenysége, amelyre a tanúsítás vagy jegyzékbe vétel vonatkozik, azaz „termelés”, „feldolgozás”, „palackozás (csomagolás)” és/vagy „egyéb” (megnevezendő);

g)

a tanúsítvány kiállításának vagy a jegyzék készítésének dátuma;

h)

az ellenőrző szerv vagy a jegyzékbe vételért felelős hatóság aláírása, pecsétje vagy jelölése, amely lehet elektronikus is.

(5)   Ha valamely termelő vagy feldolgozó tanúsítványát visszavonják vagy törlik a jegyzékből, akkor a tagállamok biztosítják, hogy a termelő vagy feldolgozó a továbbiakban ne jeleníthesse meg és ne használhassa a tanúsítványt, illetve ne hivatkozhasson a jegyzékre.

(6)   Az Unión belüli szabad mozgás megkönnyítése céljából a tanúsítványokat kiállító szervek és a (3) bekezdésben említett jegyzékért felelős hatóságok használhatják a IX. mellékletben meghatározott formanyomtatványt.

(7)   A harmadik országokban előállított termékek esetében az a termelő vagy feldolgozó, amelynek a bejegyzett földrajzi jelzéssel megjelölt terméke az Unióba kerül importálásra, kérésre a termék uniós importőre rendelkezésére bocsátja a számára az adott földrajzi jelzéssel megjelölt termék termelőjeként vagy feldolgozójaként az adott harmadik ország nemzeti ellenőrző hatósága vagy tanúsító szerve által kiállított tanúsítási igazolást.

A tanúsítási igazolás lehet tanúsítvány vagy az engedéllyel rendelkező termelők vagy feldolgozók jegyzéke, és azt közvetlenül az adott nemzeti ellenőrző hatóság vagy tanúsító szerv is szolgáltathatja. A tanúsítás igazolása történhet papíralapon vagy elektronikus formában is. A tanúsítás igazolását az Unió valamely hivatalos nyelvén és a termék forgalmazásának helye szerinti tagállamban vagy tagállamokban jól ismert betűkkel kell kiállítani, vagy csatolni kell hozzá az Unió valamely hivatalos nyelvén készült fordítást. A harmadik ország nemzeti joga szerint hatályosnak kell lennie azon a napon, amikor azt az importőr rendelkezésére bocsátják.

(8)   A (7) bekezdésben említett tanúsítási igazolást az importőr a vámhatóságok vagy más, a szabad forgalomba bocsátásra bejelentett vagy az uniós piacon forgalomba hozott áruk kapcsán a földrajzi jelzések használatának ellenőrzésében részt vevő uniós hatóságok kérésére rendelkezésére bocsátja. Az importőr a tanúsítási igazolást a nyilvánosság vagy bármely olyan személy rendelkezésére bocsáthatja, aki üzleti tevékenysége során a tanúsítás igazolását kéri.

III. FEJEZET

Közlemények

13. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerint) A közlemények továbbítása a Bizottság, a tagállamok, a harmadik országok és egyéb gazdasági szereplők között

(1)   Az (EU) 2019/787 rendelet III. fejezetének és az e rendelet II. fejezetének végrehajtásához szükséges dokumentumokat és információkat a következők szerint kell továbbítani a Bizottság részére:

a)

a tagállamok illetékes hatóságai a Bizottság által rendelkezésre bocsátott digitális rendszereket használják a (2) bekezdésre is figyelemmel;

b)

a harmadik országok illetékes hatóságai és termelői, valamint az (EU) 2019/787 rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek elektronikus levelet küldenek az e rendelet I–VIII. mellékletében foglalt formanyomtatványok használatával.

Az első albekezdés a) pontja szerinti közleményekre az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendeletben és az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletben meghatározott elvek és követelmények vonatkoznak.

(2)   Az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontjától eltérve a tagállamok illetékes hatóságai elektronikus levélben nyújtják be a Bizottsághoz a felszólalást, az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatot és a 6. cikkben említett konzultációk eredményéről szóló értesítést, valamint a 10. cikkben említett törlés iránti kérelmet.

(3)   A Bizottság az információkat az általa az (1) bekezdés első albekezdése a) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott digitális rendszereken keresztül továbbítja és teszi elérhetővé a tagállamok illetékes hatóságai számára. A Bizottság az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontjában és a (2) bekezdésben említett eljárásokkal összefüggő információkat elektronikus levél útján továbbítja a tagállamok, a harmadik országok illetékes hatóságai és kérelmező csoportosulásai, valamint az (EU) 2019/787 rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek számára.

(4)   A szeszes italok földrajzi jelzéseit érintő hivatalos szakmai kommunikáció céljára minden tagállam megad a Bizottságnak egy kapcsolattartó pontot, amely egy szervezeti és postai címet, egy funkcionális elektronikus postafiók-címet és egy szervezeti egység telefonszámát foglalja magában. A tagállamok folyamatosan naprakészen tartják e kapcsolattartó pontok adatait. Ezek az adatok csak a hivatalos funkciókat, hivatalokat és szervezeti egységeket azonosítják. Az adatok nem azonosíthatnak természetes személyeket, illetve a címekben, kapcsolattartási számokban vagy más adatelemekben más módon szereplő személyes adatokat.

A Bizottság megőrizheti, tárolhatja, megoszthatja, nyilvánosságra hozhatja és rendszeresen továbbíthatja e kapcsolattartó pontok teljes listáját, többek között saját szolgálatai, más uniós intézmények és szervek, valamint a listán szereplő valamennyi kapcsolattartó pont számára. A Bizottság megkövetelheti, hogy ezeket az adatokat a Bizottság által rendelkezésre bocsátott digitális rendszereken keresztül nyújtsák be.

14. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerint) A közlemények benyújtása és átvétele

(1)   Minden 13. cikk szerinti közlemény és beadvány azon a napon tekintendő teljesítettnek, illetve benyújtottnak, amikor a Bizottsághoz beérkezik.

(2)   A Bizottság a 13. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszereken keresztül beérkező minden közlemény és dokumentum átvételét visszaigazolja a tagállamok illetékes hatóságai felé az említett digitális rendszerek útján.

A Bizottság ügyiratszámmal lát el minden új, bejegyzés iránti kérelmet, uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelmet, jóváhagyott standard módosításra vonatkozó közleményt és jóváhagyott ideiglenes módosításra vonatkozó közleményt.

Az átvétel visszaigazolásában szerepelniük kell legalább a következőknek:

a)

az ügyiratszám;

b)

az érintett terméknév;

c)

a beérkezés napja.

A Bizottság az ilyen közleményekkel és beadványokkal kapcsolatos információkat és észrevételeket a 13. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszereken keresztül közli és teszi hozzáférhetővé.

(3)   Az elektronikus levél útján továbbított közlemények és benyújtott ügyiratok esetében a Bizottság elektronikus levélben igazolja vissza az átvételt.

A Bizottság ügyiratszámmal lát el minden új, bejegyzés iránti kérelmet, uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelmet, jóváhagyott standard módosításra vonatkozó közleményt és jóváhagyott ideiglenes módosításra vonatkozó közleményt.

Az átvétel visszaigazolásában szerepelniük kell legalább a következőknek:

a)

az ügyiratszám;

b)

az érintett terméknév;

c)

a beérkezés napja.

A Bizottság az ilyen közleményekkel és beadványokkal kapcsolatos információkat és észrevételeket elektronikus levél útján közli és teszi elérhetővé.

(4)   Az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke és az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet 1–5. cikke értelemszerűen alkalmazandó az információknak az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti közlésére és hozzáférhetővé tételére.

15. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerint) Közzéteendő információk

A Bizottság az általa az (EU) 2019/787 rendelet III. fejezetének, az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és e rendeletnek megfelelően közzéteendő információkat az e rendelet 13. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszereken keresztül teszi közzé.

IV. FEJEZET

Személyes adatok

16. cikk

(Végrehajtási hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 42. cikke (1) és (2) bekezdése szerint) Személyes adatok

(1)   A Bizottság és a tagállamok az (EU) 2019/787 rendelet, az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelet és az e rendelet szerinti bejegyzési, módosításjóváhagyási, törlési és ellenőrzési eljárások során kapott személyes adatokat az (EU) 2018/1725 rendelettel és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezelik.

(2)   A Bizottság az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében adatkezelőnek minősül a személyes adatoknak az (EU) 2019/787 rendelettel, az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelettel és az e rendelettel összhangban a hatáskörébe tartozó eljárások során végzett kezelése tekintetében.

(3)   A tagállamok illetékes hatóságai az (EU) 2016/679 rendelet értelmében adatkezelőnek minősülnek a személyes adatoknak az (EU) 2019/787 rendelettel, az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelettel és az e rendelettel összhangban a hatáskörükbe tartozó eljárások során végzett kezelése tekintetében.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

17. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 130., 2019.5.17., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzésinek bejegyzése, termékleírásainak módosítása és a bejegyzések törlése iránti kérelmekre, valamint a nyilvántartásra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(4)  A Bizottság 716/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 25.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 201., 2013.7.26., 21. o.).

(5)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 171., 2017.7.4., 100. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).


I. MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM ((EU) 2019/787 RENDELET)

„ELNEVEZÉS”

GI-XX-XXXX

A kérelem benyújtásának időpontja: XXXX-XX-XX

Fontos megjegyzés: azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemély nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét), még a kapcsolattartási adatok között sem. Az e formanyomtatványon megadott személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően történik. Felszólalás esetén a Bizottság közli a kérelmező nevét a felszólalóval annak érdekében, hogy az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 27. cikkének (3) bekezdésével összhangban megkezdődhessenek a megfelelő konzultációk. Az adatvédelmi nyilatkozat az Europa-weboldalakon érhető el.

1.   Bejegyzendő elnevezés(ek):

2.   Az(ok) a harmadik ország(ok), amely(ek)hez a földrajzi terület tartozik:

3.   A földrajzi árujelző típusa:

földrajzi jelzés

4.   A szeszes ital kategóriája vagy kategóriái:

5.   A szeszes ital jellemzőinek leírása:

6.   A földrajzi terület meghatározása:

7.   Előállítási módszer:

8.   A csomagolásra vonatkozó konkrét szabályok:

… [Ha nincs ilyen, hagyja üresen a rovatot. Bárminemű korlátozás alkalmazása esetén foglalja össze annak indokait.]

9.   A jelölésre vonatkozó konkrét szabályok:

… [Ha nincs ilyen, hagyja üresen a rovatot. Bárminemű korlátozás alkalmazása esetén foglalja össze annak indokait.]

10.   A szeszes ital és földrajzi eredete közötti kapcsolat leírása, ideértve – adott esetben – a termékleírás vagy az előállítási módszer e kapcsolatot igazoló konkrét elemeinek leírását is:

----------------------------------------------------

Hivatkozás a termékleírás közzétételére


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).


II. MELLÉKLET

FELSZÓLALÁS ((EU) 2019/787 RENDELET)

Fontos megjegyzés: azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemély nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét), még a kapcsolattartási adatok között sem. Az e formanyomtatványon megadott személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően történik. A Bizottság az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 27. cikkének (1) bekezdésével összhangban közli a felszólalást és a felszólaló nevét a kérelmezővel. Az adatvédelmi nyilatkozat az Europa-weboldalakon érhető el.

1.   A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

2.   Hivatkozás

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

Hivatkozási szám:…

A Hivatalos Lapban való közzététel időpontja:…

3.   Felszólalás

[Azon tagállam vagy harmadik ország, illetve jogos érdekkel bíró, harmadik országban letelepedett jogi személy vagy természetes személy neve, amely vagy aki e felszólalást benyújtja] úgy véli, hogy az 1. és a 2. pontban hivatkozott kérelem sértheti az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezetében megállapított feltételeket, ezért fenntartja magának a jogot arra, hogy az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban indoklással ellátott felszólalási nyilatkozatot nyújtson be.

4.   Kapcsolattartási adatok

Kapcsolattartó*:…

Csoportosulás/szervezet vagy nemzeti hatóság: ...

Szervezeti egység: …

Cím:

Telefon: +…

e-mail-cím:…

5.   Keltezés és aláírás

[Név]

[Szervezeti egység/Szervezet]

[Cím]

[Telefon:+]

[e-mail-cím:]

[dátum:]

[aláírás:]


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).


III. MELLÉKLET

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT FELSZÓLALÁSI NYILATKOZAT ((EU) 2019/787 RENDELET)

Fontos megjegyzés: azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemély nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét), még a kapcsolattartási adatok között sem. Az e formanyomtatványon megadott személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően történik. Ha a Bizottság elfogadhatónak találja a felszólalást, közli a felszólaló nevét a kérelmezővel annak érdekében, hogy az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 27. cikkének (3) bekezdésével összhangban megkezdődhessenek a megfelelő konzultációk. Az adatvédelmi nyilatkozat az Europa-weboldalakon érhető el.

1.   A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

2.   Hivatkozás

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

Hivatkozási szám:…

A Hivatalos Lapban való közzététel időpontja:…

3.   A felszólaló neve

[tagállam, harmadik ország, harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személy]

4.   Kapcsolattartási adatok

Kapcsolattartó:

Csoportosulás/szervezet vagy nemzeti hatóság:

Szervezeti egység:…

Cím:

Telefon:+…

e-mail-cím:…

5.   Jogos érdek (nemzeti hatóságok esetében nem szükséges)

[Nyújtson be egy nyilatkozatot, amely elmagyarázza a felszólaló jogos érdekét. Törlés iránti kérelemmel kapcsolatos felszólalás esetén mutassa be a bejegyzett elnevezés kereskedelmi célú használatát (az (EU)2021/1235felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 12. cikkének (3) bekezdése) A nemzeti hatóságokra ez a követelmény nem vonatkozik.]

6.   A felszólalás indokai:

A bejegyzés, uniós módosítás jóváhagyása, illetve törlés iránti kérelem nincs összhangban a szeszes italok földrajzi jelzéseire vonatkozó szabályokkal, mivel ellentétes lenne az (EU) 2019/787 rendelet 3. cikkének 4. pontjával, illetve 22., 31. vagy 32. cikkével és az ezek alapján elfogadott rendelkezésekkel.

A bejegyzés, illetve uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelem nincs összhangban a szeszes italok földrajzi jelzéseire vonatkozó szabályokkal, mivel a javasolt elnevezés bejegyzése ellentétes lenne az (EU) 2019/787 rendelet 34. vagy 35. cikkével.

A bejegyzés, illetve uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelem nincs összhangban a szeszes italok földrajzi jelzéseire vonatkozó szabályokkal, mivel a javasolt földrajzi jelzés bejegyzése veszélyeztetné egy részben vagy teljesen azonos elnevezés vagy védjegy létét, vagy olyan termékek létét, amelyek az (EU) 2019/787 rendelet 26. cikkének (2) bekezdése szerinti közzététel időpontját megelőzően már legalább öt éven keresztül jogszerűen forgalomban voltak.

7.   A felszólalás részletei

[Ismertesse a felszólalást alátámasztó, kellően megalapozott indokokat, valamint a részletes tényeket, bizonyítékokat és megjegyzéseket. Nyújtsa be a szükséges dokumentumokat abban az esetben, ha a felszólalás valamely korábbi, jó hírnévnek és elismertségnek örvendő védjegy létezésén alapul (az (EU) 2019/787 rendelet 35. cikkének (2) bekezdése).]

8.   Az igazoló dokumentumok jegyzéke [Nyújtsa be a felszólalás alátámasztására megküldött dokumentumok jegyzékét.]

9.   Keltezés és aláírás

[Név]

[Szervezeti egység/Szervezet]

[Cím]

[Telefon:+]

[e-mail-cím:]

[dátum:]

[aláírás:]


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése, a termékleírások módosítása és a bejegyzések törlése iránti kérelmekre, valamint a nyilvántartásra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről (HL L 270).


IV. MELLÉKLET

A FELSZÓLALÁSI ELJÁRÁST KÖVETŐ KONZULTÁCIÓK BEFEJEZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS ((EU) 2019/787 RENDELET)

Fontos megjegyzés: azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemély nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét), még a kapcsolattartási adatok között sem. Az adatvédelmi nyilatkozat az Europa-weboldalakon érhető el.

1.   A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

2.   Hivatkozás

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

Hivatkozási szám:

A Hivatalos Lapban való közzététel időpontja:

3.   A felszólaló neve

[tagállam, harmadik ország, harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személy]

4.   A konzultációk eredménye

4.1.   Megállapodás született a következő felszólalóval/felszólalókkal:

[mellékelje azon levelek másolatát, amelyek bemutatják a megállapodás létrejöttét és tartalmazzák a megállapodást lehetővé tevő valamennyi tényezőt (az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 27. cikkének (3) bekezdése)]

4.2.   Nem született megállapodás a következő felszólalóval/felszólalókkal:

[mellékelje az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében említett információkat]

5.   Termékleírás és egységes dokumentum

5.1.   A termékleírás módosult:

… Igen*… Nem

*Ha a válasz „Igen”, mellékelje a módosítások leírását és a módosított termékleírást.

5.2.   Az egységes dokumentum módosult:

… Igen**… Nem

**Ha a válasz „Igen”, mellékelje az aktualizált dokumentumot.

6.   Keltezés és aláírás

_____________________________________________________________

[Név]

[Szervezeti egység/Szervezet]

[Cím]

[Telefon:+]

[e-mail-cím:]

[dátum:]

[aláírás:]


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).


V. MELLÉKLET

A TERMÉKLEÍRÁS UNIÓS MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM ((EU) 2019/787 RENDELET)

Fontos megjegyzés: azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemély nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét), még a kapcsolattartási adatok között sem. Az e formanyomtatványon megadott személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően történik. Az átláthatóság érdekében és annak lehetővé tételére, hogy potenciális felszólalók kifogást emelhessenek a kérelmező jogos érdekére vonatkozó követelmény teljesülését illetően, a termékleírás uniós módosítását kérelmező fél nevét közzé kell tenni. Az adatvédelmi nyilatkozat az Europa-weboldalakon érhető el.

1.   A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

2.   Kérelmező és jogos érdek

[Tüntesse fel a módosítást javasoló kérelmező nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét. Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, a szóban forgó adatok nem szerepeltethetők ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni őket a Bizottságnak.

Nyújtsa be a kérelmező jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

3.   Az a harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik

4.   A termékleírásnak és az egységes dokumentumnak a módosítás(ok) által érintett rovata

A termék elnevezése

A szeszes ital kategóriája vagy hivatalos neve

Kapcsolat

Forgalmazási korlátozások

5.   A módosítás(ok) típusa

[Nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért minősül(nek) a módosítás(ok) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 31. cikkében meghatározott „uniós módosításnak”.]

6.   Módosítás(ok)

[Ismertesse az egyes módosításokat és azok indokait. A módosítás iránti kérelemnek az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 7. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2021/1236 bizottsági végrehajtási rendelet (4) 7. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően átfogónak és kimerítő jellegűnek kell lennie.]

7.   Mellékletek

7.1.

Az egységes szerkezetbe foglalt, módosított egységes dokumentum

7.2.

Az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás a közzétett változatban vagy a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás

7.3.

Arra vonatkozó bizonyíték, hogy a módosított dokumentumok megfelelnek a harmadik országban érvényben lévő földrajzi jelzésnek


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése, a termékleírások módosítása és a bejegyzések törlése iránti kérelmekre, valamint a nyilvántartásra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről (HL L 270.).

(4)  A Bizottság (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelete (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése iránti kérelem, a felszólalási eljárás, a termékleírások módosítása, a bejegyzés törlése, a szimbólum használata és az ellenőrzés vonatkozásában történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 270.)


VI. MELLÉKLET

STANDARD MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ((EU) 2019/787 RENDELET)

Fontos megjegyzés: azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemély nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét), még a kapcsolattartási adatok között sem. Az e formanyomtatványon megadott személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően történik. Az átláthatóság érdekében a közlemény küldőjének nevét közzé kell tenni. Az adatvédelmi nyilatkozat az Europa-weboldalakon érhető el.

1.   A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

2.   Az a harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik

3.   A közlemény küldője

[Jogos érdekkel rendelkező egyetlen termelő vagy termelői csoport, illetve azon harmadik ország hatóságai, amelyhez a földrajzi terület tartozik (lásd az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 24. cikkének (8) bekezdését).]

4.   A jóváhagyott módosítás(ok) leírása

[Ismertesse a standard módosítás(oka)t, valamint nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, ez(ek) miért minősül(nek) az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkének (3) bekezdésében meghatározott „standard módosításnak”. Foglalja össze a módosítás(ok) kérelmezésének indokait. Jelezze, hogy a módosítás következtében az egységes dokumentum is módosul-e.]

5.   Mellékletek

5.1.

A standard módosítást jóváhagyó határozat

5.2.

Bizonyíték arra, hogy a módosítás alkalmazandó az érintett harmadik országban

5.3.

Adott esetben a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum

5.4.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatának másolata, ahogy közzétételre került, vagy a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).


VII. MELLÉKLET

IDEIGLENES MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ((EU) 2019/787 RENDELET)

Fontos megjegyzés: azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemély nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét), még a kapcsolattartási adatok között sem. Az e formanyomtatványon megadott személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően történik. Az átláthatóság érdekében a közlemény küldőjének nevét közzé kell tenni. Az adatvédelmi nyilatkozat az Europa-weboldalakon érhető el.

1.   A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

2.   Az a harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik

3.   A közlemény küldője

[Jogos érdekkel rendelkező egyetlen termelő vagy termelői csoport, illetve azon harmadik ország hatóságai, amelyhez a földrajzi terület tartozik (lásd az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 24. cikkének (8) bekezdését).]

4.   A jóváhagyott módosítás(ok) leírása

[Ismertesse az ideiglenes módosítás(oka)t és annak/azok konkrét indokait, ideértve a természeti katasztrófa, illetve a kedvezőtlen időjárási viszonyok illetékes hatóság általi elismerésére vagy a kötelező egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések bevezetésére történő hivatkozást is. Nyújtson be továbbá egy nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért minősül(nek) a módosítás(ok) az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkének (3) bekezdésében meghatározott „ideiglenes módosításnak”.]

5.   Mellékletek

5.1.

A jóváhagyott ideiglenes módosítás iránti kérelem

5.2.

Az ideiglenes módosítást jóváhagyó határozat

5.3.

Bizonyíték arra, hogy a módosítás alkalmazandó az érintett harmadik országban


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).


VIII. MELLÉKLET

TÖRLÉS IRÁNTI KÉRELEM ((EU) 2019/787 RENDELET)

Fontos megjegyzés: azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemély nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét), még a kapcsolattartási adatok között sem. Az e formanyomtatványon megadott személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően történik. Az átláthatóság érdekében és annak lehetővé tételére, hogy potenciális felszólalók kifogást emelhessenek a törlést kérelmező természetes vagy jogi személy jogos érdekére vonatkozó követelmény teljesülését illetően, e személy nevét közzé kell tenni. Az adatvédelmi nyilatkozat az Europa-weboldalakon érhető el.

1.   A törlésre javasolt bejegyzett elnevezés

2.   Az a tagállam vagy harmadik ország, amelyhez a földrajzi terület tartozik

3.   A törlés iránti kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személy, tagállam vagy harmadik ország

[Tüntesse fel a törlést kérelmező természetes vagy jogi személy, illetve termelők nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét. Amennyiben a cím, a telefonszám és az e-mail-cím természetes személyhez tartozik, a szóban forgó adatok nem szerepeltethetők ebben a formanyomtatványban, hanem külön kell megküldeni őket a Bizottságnak.

Nyújtson be továbbá egy nyilatkozatot, amely elmagyarázza a törlést kérelmező természetes vagy jogi személy jogos érdekét (ez nemzeti hatóságok esetében nem szükséges).]

4.   A törlés indokai és a kapcsolódó okok

Az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének (1) bekezdése alapján (2)

a) pont

[Ismertesse részletesen az elnevezés bejegyzésének az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja alapján történő törlését alátámasztó indokokat és adott esetben a törlés indokoltságának bizonyítékait.]

b) pont

[Ismertesse részletesen az elnevezés bejegyzésének az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján történő törlését alátámasztó indokokat és adott esetben a törlés indokoltságának bizonyítékait.]

Az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikkének (2) bekezdése alapján

[Ismertesse részletesen az elnevezés bejegyzésének az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikkének (2) bekezdése alapján történő törlését alátámasztó indokokat és adott esetben a törlés indokoltságának bizonyítékait.]

5.   Az igazoló dokumentumok jegyzéke

[Nyújtsa be a törlés iránti kérelem alátámasztására megküldött dokumentumok jegyzékét, ha vannak ilyen dokumentumok.

Tagállamok esetében: kérjük egy nyilatkozat benyújtását arra vonatkozóan, hogy a törlés iránti kérelem megfelel az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikkében foglalt követelményeknek és az említett cikk alapján elfogadott rendelkezéseknek.]

6.   Keltezés és aláírás

_____________________________________________________________

[Név]

[Szervezeti egység/Szervezet]

[dátum:]

[aláírás:]


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).


IX. MELLÉKLET

A SZESZESITAL-ÁGAZAT VALAMELY FÖLDRAJZI JELZÉSÉNEK (FJ) TERMÉKLEÍRÁSÁBAN FOGLALT ELŐÍRÁSOKAT TELJESÍTŐ TERMELŐKRE VAGY FELDOLGOZÓKRA VONATKOZÓ, AZ (EU)2021/1236] BIZOTTSÁGI VÉGREHAJTÁSI RENDELET (1) 12. cikkének (3) bekezdése szerinti hivatalos tanúsítvány vagy jegyzék

Ez a dokumentum igazolja, hogy a termelő vagy a feldolgozó jogosult egy terméket az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelettel  (2) összhangban oltalomban részesített földrajzi jelzéssel (FJ) megjelölni.

1.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (FJ) (*1)

[ahogy az a nyilvántartásban szerepel]

 

2.

Szeszesital-kategória (*1)

 

3.

Termelő vagy feldolgozó (*1)

[cégnév, kapcsolattartási adatok és termelői szám]

 

4.

Ellenőrző szerv vagy kibocsátó hatóság (*1)

[cégnév és kapcsolattartási adatok]

 

5.

Hivatkozás

[az ellenőrző szerv, illetve a kibocsátó hatóság számára e mező kitöltése nem kötelező]

 

6.

A termelő vagy feldolgozó azon üzleti tevékenysége, amelyre a tanúsítás vonatkozik (*1)

[„termelés”, „feldolgozás”, „palackozás (csomagolás)” vagy „egyéb (fejtse ki)” – tüntesse fel az összes vonatkozó tevékenységet]

 

7.

A tanúsítvány kiállításának vagy a jegyzék összeállításának a dátuma (a jegyzék a releváns kivonat is lehet) (*1)

[éééé.hh.nn.]

 

8.

Az ellenőrző szerv vagy a kibocsátó hatóság aláírása, bélyegzője vagy jelölése (*1)

 


(1)  A Bizottság (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelete (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése iránti kérelem, a felszólalási eljárás, a termékleírások módosítása, a bejegyzés törlése, a szimbólum használata és az ellenőrzés vonatkozásában történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 270.).

(*1)  A mező kitöltése kötelező.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).


Top