EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0899

A Bizottság (EU) 2021/899 rendelete (2021. június 3.) a 142/2011/EU rendeletnek a hús- és csontliszt tüzelőanyagként történő kivitelére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/3864

OJ L 197, 4.6.2021, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/899/oj

2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/68


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/899 RENDELETE

(2021. június 3.)

a 142/2011/EU rendeletnek a hús- és csontliszt tüzelőanyagként történő kivitelére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja az állati melléktermékek és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és kivitelére vonatkozó köz- és állategészségügyi szabályokat.

(2)

Az 1069/2009/EK rendelet 12. cikke az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben előírja, hogy az 1. kategóriába tartozó hús- és csontlisztet égetéssel, együttégetéssel vagy hulladéklerakóban ártalmatlanítani kell, vagy éghető tüzelőanyagként lehet felhasználni a takarmányláncba való visszakerülése és a takarmánylánc szennyeződésének megelőzése érdekében.

(3)

Írország illetékes hatóságai közölték azon tervüket, hogy 2023 végéig létrehozzák az 1. kategóriába tartozó anyagokból nyert hús- és csontlisztre vonatkozó saját égési kapacitásukat, és kérték, hogy egy átmeneti időszakra engedélyezzék az 1. kategóriába tartozó anyagokból nyert, az Egyesült Királyságban ártalmatlanításra szánt hús- és csontliszt hagyományos kereskedelmi forgalmát.

(4)

Írország kérelmének értékelését követően a Bizottság – tekintettel az adott tagállam sajátos földrajzi helyzetére – szükségesnek tartja, hogy a 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletének V. fejezetében olyan szabályokat állapítson meg, amelyek alapján Írország 2023. december 31-ig engedélyezheti az égetés céljából történő forgalomba hozatalra vonatkozó követelményeknek megfelelő, 1. kategóriába tartozó anyagokból nyert hús- és csontlisztnek az Egyesült Királyságba irányuló kivitelét, az uniós jognak Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban – a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban – történő alkalmazásának sérelme nélkül, valamint az említett jegyzőkönyv 6. cikkének (1) bekezdésére is figyelemmel, amely lehetővé teszi az 1. kategóriába tartozó anyagokból nyert hús- és csontlisztnek az Egyesült Királyság Észak-Írországon kívüli részeibe történő átszállítását.

(5)

A 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A meglévő kereskedelmi forgalom átmeneti időszak lejárta utáni folytonosságának biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, és ezért sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon hatályba kell lépnie.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletének V. fejezete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet XIV. melléklete V. fejezetének táblázata a következő új sorral egészül ki:

„3.

1. kategóriába tartozó anyagokból származó hús- és csontliszt

Az 1. kategóriába tartozó, tüzelőanyagnak szánt hús- és csontliszt csak az alábbi feltételek mellett exportálható Írországból az Egyesült Királyságba (*):

a)

Írország illetékes hatósága legkésőbb 2023. december 31-ig engedélyezi az Egyesült Királyságban található tüzelőberendezésbe irányuló kivitelt, feltéve, hogy az ártalmatlanításra szánt, 1. kategóriába tartozó anyagokból származó hús- és csontliszt ilyen szállítására az adott tagállamból 2021. január 1-je előtt, a 6. cikk (6), (7) és (8) bekezdésében megállapított feltételek szerint került sor;

b)

a rendeltetési tüzelőberendezés az Egyesült Királyság által kibocsátott behozatali engedélyben engedélyezett az 1. kategóriába tartozó anyagokból származó hús- és csontliszt égetésére;

c)

az 1. kategóriába tartozó anyagból származó hús- és csontlisztet

kizárólag a IV. melléklet III. fejezetében említett 1. (nyomással történő sterilizálás), 2., 3., 4. vagy 5. feldolgozási módszerrel összhangban végzett feldolgozásból nyerték,

a VIII. melléklet V. fejezetével összhangban lévő jelöléssel látták el,

d)

a hús- és csontlisztszállítmányt lezárt tartályokban közvetlenül az 1069/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában vagy j) pontjának ii. alpontjában említett feldolgozóüzemből vagy tárolóüzemből küldik a rendeltetési tüzelőberendezésbe;

e)

a piaci szereplők a hús- és csontlisztszállítmányokat a kiléptetés helye szerinti határállomáson mutatják be;

f)

a kiléptetés helye szerinti határállomás illetékes hatósága elvégzi az e) pontban említett szállítmányok hatósági ellenőrzését, különösen a plomba sértetlenségét illetően.

Amennyiben a plomba nem sértetlen, az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet (**) 138. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontjában meghatározott szabályok alkalmazandók;

g)

a határállomás illetékes hatósága a TRACES-en keresztül értesíti a kereskedelmi okmány I.4. rovatában megjelölt illetékes hatóságot a szállítmány kilépési pontra való megérkezéséről, és adott esetben a plombaellenőrzés eredményéről és bármely meghozott korrekciós intézkedésről.

A származási feldolgozó üzemért felelős illetékes hatóság kockázatalapú hatósági ellenőrzéseket végez az első bekezdésnek való megfelelés ellenőrzése, valamint annak ellenőrzése érdekében, hogy a TRACES rendszeren keresztül minden egyes hús- és csontlisztszállítmány esetében megkapta-e a határállomás illetékes hatóságától a kilépési helyen elvégzett ellenőrzés megerősítését.

Meg nem felelés esetén az illetékes hatóság az (EU) 2017/625 rendelet 138. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban megtilthatja a tüzelőanyagnak szánt, 1. kategóriába tartozó anyagból származó hús- és csontlisztszállítmányok mozgatását.


(*)  A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e melléklet alkalmazásában az Egyesült Királyságra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok nem foglalják magukban Észak-Írországot.

(**)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).”


Top