EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0428

A Bizottság (EU) 2021/428 végrehajtási rendelete (2021. március 10.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelmek vagy a jóváhagyások feltételeinek módosítása iránti kérelmek benyújtására előírt standard adatformátumok elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/1534

HL L 84., 2021.3.11, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/428/oj

2021.3.11.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 84/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/428 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 10.)

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelmek vagy a jóváhagyások feltételeinek módosítása iránti kérelmek benyújtására előírt standard adatformátumok elfogadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 39f. cikke (2) bekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/1381 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosította többek között a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) annak érdekében, hogy fokozza az uniós kockázatértékelés átláthatóságát és fenntarthatóságát az élelmiszerlánc minden olyan területén, ahol az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tudományos kockázatértékelést végez.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelmeket vagy a jóváhagyások feltételeinek módosítása iránti kérelmeket standard adatformátumoknak megfelelően kell benyújtani.

(3)

A Hatóság az IUCLID szoftvercsomag alapján kidolgozta az 1107/2009/EK rendeletben a hatóanyagok jóváhagyása és a jóváhagyások feltételeinek módosítása iránti kérelmek céljára előírt, valamint a vonatkozó tudományos eredmények iránti kérelmek benyújtására szolgáló standard adatformátumok tervezetét.

(4)

A Hatóság tevékenységeinek nagy fokú átláthatósága érdekében indokolt lehetővé tenni a Hatósághoz benyújtott, tudományos eredményekre irányuló kérelmek hatékony feldolgozását, valamint a dokumentumok benyújtását, keresését, másolását és nyomtatását, az uniós jogban meghatározott szabályozási követelményeknek való megfelelés biztosítása mellett. Következésképpen standard adatformátumokat kell elfogadni az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kérelmek benyújtására.

(5)

Mivel ez a rendelet a 178/2002/EK rendelet 2021. március 27-től alkalmazandó rendelkezéseinek végrehajtására szolgál, ugyanezen időponttól kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   E rendelettel az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének megfelelően elfogadásra kerülnek a hatóanyagok jóváhagyása iránti vagy a jóváhagyás feltételeinek módosítása iránti, az említett rendelet értelmében vett kérelmek benyújtására szolgáló standard adatformátumok.

(2)   Ez a rendelet az (1) bekezdésben említett azon kérelmekre alkalmazandó, amelyeket 2021. március 27-én vagy azt követően nyújtanak be.

2. cikk

Astandard adatformátumok elfogadása

Az IUCLID szoftvercsomagon alapuló és a (EU) 2020/1740 bizottsági végrehajtási rendelet (4) 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozandó központi benyújtási rendszerrel összekapcsolt, a Hatóság által javasolt, a hatóanyagok jóváhagyására és a jóváhagyások feltételeinek módosítására szolgáló standard adatformátumok elfogadásra kerülnek.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1381 rendelete (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 231., 2019.9.6., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2020/1740 végrehajtási rendelete (2020. november 20.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról és a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 392., 2020.11.23., 20. o.).


Top