EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1196

A Bizottság (EU) 2021/1196 végrehajtási határozata (2021. július 19.) az (EU) 2020/167 végrehajtási határozatnak a talaj- és falvizsgáló rádiómeghatározó eszközök, a rádiófrekvenciás azonosító berendezések, az Euroloop vonatbefolyásoló rendszerek rádióberendezései, a hálózatalapú kis hatótávolságú eszközök, a vezeték nélküli ipari alkalmazások, valamint a hajók és part menti létesítmények széles sávú rádió-összeköttetése esetében az egyes rádióberendezésekre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

C/2021/5351

OJ L 258, 20.7.2021, p. 53–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1196/oj

2021.7.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/53


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1196 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. július 19.)

az (EU) 2020/167 végrehajtási határozatnak a talaj- és falvizsgáló rádiómeghatározó eszközök, a rádiófrekvenciás azonosító berendezések, az Euroloop vonatbefolyásoló rendszerek rádióberendezései, a hálózatalapú kis hatótávolságú eszközök, a vezeték nélküli ipari alkalmazások, valamint a hajók és part menti létesítmények széles sávú rádió-összeköttetése esetében az egyes rádióberendezésekre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 16. cikke értelmében amennyiben a rádióberendezések megfelelnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozásokkal rendelkező harmonizált szabványoknak, illetve azok egy részének, úgy vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett irányelv 3. cikkében meghatározott azon alapvető követelményeknek is, amelyekre e szabványok vagy részeik vonatkoznak.

(2)

A C(2015) 5376 végrehajtási határozattal (3) a Bizottság felkérte az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetet (ETSI), hogy a 2014/53/EU irányelv támogatása céljából dolgozzák ki és vizsgálják felül a rádióberendezésekre vonatkozó harmonizált szabványokat (a továbbiakban: a kérelem).

(3)

A kérelem alapján az ETSI kidolgozta a vezeték nélküli ipari alkalmazásokra vonatkozó EN 303 258 V1.1.1 harmonizált szabványt.

(4)

A kérelem alapján az ETSI felülvizsgálta az EN 302 066-2 V1.2.1, az EN 302 208 V3.1.1, az EN 302 609 V2.1.1, az EN 303 204 V2.1.2 és az EN 303 276 V1.1.1 harmonizált szabványokat, amelyek hivatkozásai közzétételre kerültek az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában (4). Ennek eredményeként elfogadásra került a talaj- és falvizsgáló rádiómeghatározó (GPR/WPR) eszközökről szóló EN 302 066 V2.2.1 szabvány, a rádiófrekvenciás azonosító berendezésekről szóló EN 302 208 V3.3.1 szabvány, az Euroloop vonatbefolyásoló rendszerek rádióberendezéseiről szóló EN 302 609 V2.2.1 szabvány, a hálózatalapú kis hatótávolságú eszközökről szóló EN 303 204 V3.1.1 szabvány, valamint a hajók és part menti létesítmények széles sávú rádió-összeköttetéséről szóló EN 303 276 V1.2.1 szabvány.

(5)

A Bizottság az ETSI-vel közösen megvizsgálta, hogy az említett szabványok megfelelnek-e a kérelemben foglaltaknak.

(6)

Az EN 303 204 V3.1.1 és az EN 303 276 V1.2.1 harmonizált szabványok megfelelnek az általuk lefedni kívánt és a 2014/53/EU irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. Ezért e szabványok hivatkozásait indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(7)

Az EN 302 066 V2.2.1 harmonizált szabvány 6.2.5. pontja kilencedik bekezdésének utolsó mondata, valamint 6.2.5. pontjának tizedik és tizenegyedik bekezdése lehetővé teszi az említett harmonizált szabványban megállapított előírások szubjektív értelmezését és meghatározását. E harmonizált szabvány hivatkozását ezért korlátozásokkal kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(8)

A Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének a mellékhullám-tartományban a nem kívánt sugárzásokról szóló 74-01. számú ajánlása (74-01 (2019) ERC-ajánlás) a rádióspektrum hatékony használatára vonatkozó követelményeket állapít meg. A 74-01 (2019) ERC-ajánlás 6. táblázata előírja, hogy a védelemnek a 694 MHz frekvenciatartomány határértékéig kell terjednie. Az EN 302 208 V3.3.1 harmonizált szabvány 2. táblázata nincs összhangban az ERC 74-01. számú ajánlásával, mivel az említett táblázatban feltüntetett határérték eltér az ERC 74-01 (2019) számú ajánlásában megjelölt határértéktől. E harmonizált szabvány hivatkozását ezért korlátozásokkal kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(9)

Az EN 302 609 V2.2.1 harmonizált szabvány 3. táblázata következetlenségeket tartalmaz a mérő vevőkészülék frekvenciatartományai tekintetében. E harmonizált szabvány hivatkozását ezért korlátozásokkal kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(10)

Az EN 303 258 V1.1.1 harmonizált szabvány 4.2.8.2., 4.2.9.3. és 4.2.10.3. pontja nem ír elő vizsgálati módszereket az említett pontokban meghatározott előírásoknak való megfelelés igazolására. E harmonizált szabvány hivatkozását ezért korlátozásokkal kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(11)

Az (EU) 2020/167 bizottsági végrehajtási határozat (5) I. melléklete felsorolja a 2014/53/EU irányelvnek való megfelelés vélelmét megalapozó harmonizált szabványok hivatkozásait, a végrehajtási határozat II. melléklete pedig felsorolja a 2014/53/EU irányelvnek való megfelelés vélelmét megalapozó, korlátozással ellátott harmonizált szabványok hivatkozásait. Annak érdekében, hogy a 2014/53/EU irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványok hivatkozásai egyetlen jogi aktusban szerepeljenek, az EN 303 204 V3.1.1 és az EN 303 276 V1.2.1 szabványok hivatkozásait fel kell venni az (EU) 2020/167 végrehajtási határozat I. mellékletébe, az EN 302 066 V2.2.1, az EN 302 208 V3.3.1, az EN 302 609 V2.2.1 és az EN 303 258 V1.1.1 szabványok hivatkozásait pedig fel kell venni az említett végrehajtási határozat II. mellékletébe.

(12)

Ezért az EN 302 066-2 V1.2.1, az EN 302 208 V3.1.1, az EN 302 609 V2.1.1, az EN 303 204 V2.1.2 és az EN 303 276 V1.1.1 harmonizált szabványok hivatkozásait – mivel azokat felülvizsgálták – vissza kell vonni az Európai Unió Hivatalos Lapjának (6) C sorozatából. Az (EU) 2020/167 végrehajtási határozat III. melléklete felsorolja a 2014/53/EU irányelv támogatása céljából kidolgozott azon harmonizált szabványok hivatkozásait, amelyeket visszavontak az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatából. Ezért a fenti hivatkozásokat indokolt felvenni az említett mellékletbe.

(13)

Annak érdekében, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen felkészülni az EN 302 066 V2.2.1, az EN 302 208 V3.3.1, az EN 302 609 V2.2.1, az EN 303 204 V3.1.1 és az EN 303 276 V1.2.1 harmonizált szabványok alkalmazására, az EN 302 066-2 V1.2.1, az EN 302 208 V3.1.1, az EN 302 609 V2.1.1, az EN 303 204 V2.1.2 és az EN 303 276 V1.1.1 harmonizált szabványokra való hivatkozások visszavonását indokolt egy későbbi időpontra halasztani.

(14)

A harmonizált szabványnak való megfelelés alapján a szóban forgó szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételi időpontjától kezdődően vélelmezhető az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott megfelelő alapvető követelményeknek való megfelelés. E határozatnak ezért mielőbb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/167 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

az I. melléklet e határozat I. mellékletének megfelelően módosul;

2.

a II. melléklet e határozat II. mellékletének megfelelően módosul;

3.

a III. melléklet e határozat III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 19-én.

a Bizottság részéről

elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).

(3)  A Bizottság C(2015) 5376 final végrehajtási határozata (2015. augusztus 4.) az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságnak és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetnek szóló, a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatását célzó, a rádióberendezések szabványosítására irányuló kérelemről.

(4)  HL C 326., 2018.9.14., 114. o.

(5)  A Bizottság (EU) 2020/167 végrehajtási határozata (2020. február 5.) a rádióberendezésekre vonatkozóan a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról (HL L 34., 2020.2.6., 46. o.).

(6)  HL C 326., 2018.9.14., 114. o.


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2020/167 végrehajtási határozat I. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

Szám

A szabvány hivatkozása

„10.

EN 303 204 V3.1.1

Hálózatalapú kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 870 MHz-től 876 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

11.

EN 303 276 V1.2.1

Az 5 852 MHz-től 5 872 MHz-ig és/vagy az 5 880 MHz-től 5 900 MHz-ig terjedő sávban működő tengeri széles sávú rádió-összeköttetés a koordinált tevékenységekben részt vevő hajók és part menti létesítmények számára. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa.”


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2020/167 végrehajtási határozat II. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

Szám

A szabvány hivatkozása

„10.

EN 302 066 V2.2.1

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Talaj- és falvizsgáló rádiómeghatározó (GPR/WPR) eszközök. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

Megjegyzés: az e harmonizált szabványnak való megfelelés alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében szereplő alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a következők bármelyikét alkalmazzák:

az említett szabvány 6.2.5. pontjának kilencedik bekezdésében a következő mondat: „A kibocsátásmérések során kettőskúp- és dipólantenna-rendszerek kombinációja is használható a 30 MHz-től 1 000 MHz-ig terjedő teljes sáv lefedésére”;

az említett szabvány 6.2.5. pontjának tizedik bekezdése;

az említett szabvány 6.2.5. pontjának tizenegyedik bekezdése.

11.

EN 302 208 V3.3.1

A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel és a 915 MHz-től 921 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 4 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

Megjegyzés: a 2014/53/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében szereplő alapvető követelménynek való megfelelés vélelmezése céljából e harmonizált szabvány 2. táblázatában a „692 MHz” határérték helyébe a következő lép: „694 MHz.”.

12.

EN 302 609 V2.2.1

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop kommunikációs rendszerek rádióberendezései. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

Megjegyzés: A 2014/53/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés vélelmezése céljából:

e harmonizált szabvány 3. táblázatának második sorában a „29,090 MHz” határérték helyébe „27,090 MHz” lép;

e harmonizált szabvány 3. táblázatának harmadik sorában a „29,100 MHz” határérték helyébe „27,100 MHz” lép.

13.

EN 303 258 V1.1.1

Ipari vezeték nélküli alkalmazások (WIA). Az 5 725 MHz-től 5 875 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban, legfeljebb 400 mW teljesítménnyel működő berendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

Megjegyzés: az e harmonizált szabványnak való megfelelés alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében szereplő alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben nem kerülnek alkalmazásra a megfelelő vizsgálati módszerek az e harmonizált szabvány 4.2.8.2., 4.2.9.3. és 4.2.10.3. pontjának való megfelelés bizonyítására.”


III. MELLÉKLET

Az (EU) 2020/167 végrehajtási határozat III. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

Szám

A szabvány hivatkozása

A visszavonás időpontja

„17.

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Talaj- és falvizsgáló radaralkalmazások (GPR/WPR) képfeldolgozó rendszerei. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke 2. bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

2023. január 20.

18.

EN 302 208 V3.1.1

A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel és a 915 MHz-től 921 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 4 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

2023. január 20.

19.

EN 302 609 V2.1.1

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop kommunikációs rendszerek rádióberendezései. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa

2023. január 20.

20.

EN 303 204 V2.1.2

Hálózatalapú kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 870 MHz-től 876 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

2023. január 20.

21.

EN 303 276 V1.1.1

Az 5 852 MHz-től 5 872 MHz-ig és/vagy az 5 880 MHz-től 5 900 MHz-ig terjedő sávban működő tengeri széles sávú rádió-összeköttetés a koordinált tevékenységekben részt vevő hajók és part menti létesítmények számára. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

2023. január 20.”


Top