EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1041

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1041 rendelete (2020. július 15.) az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített összeg forrásai tekintetében történő módosításáról

PE/22/2020/REV/1

OJ L 231, 17.7.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1041/oj

17.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 231/4


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1041 RENDELETE

(2020. július 15.)

az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített összeg forrásai tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) megállapítja az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös és általános szabályokat.

(2)

Az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése (4) módosította az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített források teljes összegét azáltal, hogy a szóban forgó kezdeményezés számára elkülönített összeghez tartozó 2020. évi kötelezettségvállalási előirányzatokat folyó árakon 28 333 334 millió EUR-val megnövelte, így az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített összeghez tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a teljes programozási időszakra folyó árakon 4 556 215 406 EUR-ra nőtt.

(3)

2020-ra a 2011. évi árakon számított 23,7 millió EUR összegű kiegészítő forrásokat a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék fedezi a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret keretösszegén belül.

(4)

Tekintettel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést támogató programok annak érdekében történő módosításának sürgősségére, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített összegbe még 2020 vége előtt további forrásokat foglaljanak bele, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(5)

Az 1303/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

E rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 91. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában a költségvetési kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú források összege 2011-es árakon 330 105 627 309 EUR a VI. mellékletben feltüntetett éves bontásban; ebből 325 938 694 233 EUR az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap részére elkülönített globális forrás, 4 166 933 076 EUR pedig az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített egyedi forrás. A programozás és az Unió költségvetésébe történő későbbi belefoglalás céljából a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források összegének évi 2 %-os indexálására kerül sor.”;

2.

A 92. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásainak összege 4 166 933 076 EUR, amelyből 23,7 millió EUR-t tesznek ki a 2020-ra vonatkozó kiegészítő források. E forrásokat az ESZA-rendelet 22. cikkével összhangban célzott ESZA-beruházással kell kiegészíteni.

Azok a tagállamok, amelyek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített összeg kiegészítő forrásaiból részesülnek, e kiegészítő források legfeljebb 50 %-ának az ESZA-hoz való átcsoportosítását kérelmezhetik annak érdekében, hogy létrehozzák az ESZA-rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében előírt kapcsolódó célzott ESZA-beruházást. Ezt az átcsoportosítást az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített összeg megemelésére jogosult régiók osztályozásának megfelelő, vonatkozó régiókategóriák számára kell teljesíteni. A tagállamok az e rendelet 30. cikkének (1) bekezdése szerinti programmódosítási kérelmekben kérhetik az átcsoportosítást. A korábbi évekre elkülönített források nem csoportosíthatók át.

E bekezdés második albekezdését az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára 2019-ben és 2020-ban elkülönített összeg minden kiegészítő forrására alkalmazni kell.”;

3.

A VI. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

J. KLOECKNER


(1)  2020. június 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2020. július 8-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. július 14-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(4)  HL L 57., 2020.2.27., 1. o.


MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉVES BONTÁSA A 2014–2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Kiigazított éves megoszlás (az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészítő forrásait beleértve)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

EUR, 2011-es árakon

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 046 236 960

330 105 627 309


Top