EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0746

A Bizottság (EU) 2020/746 végrehajtási rendelete (2020. június 4.) az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletnek egyes intézkedései alkalmazása kezdőnapjának a Covid19-világjárvány miatti elhalasztása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/3599

HL L 176., 2020.6.5, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/746/oj

5.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/746 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. június 4.)

az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletnek egyes intézkedései alkalmazása kezdőnapjának a Covid19-világjárvány miatti elhalasztása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikkére,

mivel:

(1)

A Covid19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések súlyosan akadályozzák a tagállamokat és a légiközlekedési ágazatot abban, hogy felkészüljenek a légi közlekedés biztonsága terén a közelmúltban elfogadott végrehajtási rendeletek alkalmazására.

(2)

A kijárási korlátozások, a munkavállalók változó munkakörülményei és rendelkezésre állása, valamint a Covid19-világjárvány valamennyi érdekelt félre gyakorolt jelentős negatív következményeinek kezeléséhez szükséges többletmunka hátráltatja az említett végrehajtási rendeletek alkalmazásának előkészítését.

(3)

A Covid19-világjárvány következtében az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet (2) megfelelő és időben történő végrehajtásához szükséges különböző feladatok – különösen a digitális és interoperábilis nyilvántartási rendszerek létrehozása, valamint a nemzeti jog alapján kiadott engedélyek, nyilatkozatok és tanúsítványok kiigazítása – elkerülhetetlen késedelemmel kerülnek elvégzésre.

(4)

A szabványosítási folyamat, valamint az ágazat és a szabványügyi testületek által irányított egyéb kapcsolódó tevékenységek, például a vizsgálati módszerek előkészítése vagy a műszaki jellemzők – többek között a távoli azonosítás – tesztelése késedelmet szenvedett. Ez értelemszerűen negatív hatással lesz a gyártók azon képességére, hogy az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) szerinti új szabványosított követelményeknek megfelelő, pilóta nélküli légijármű-rendszereket (a továbbiakban: UAS-ek) hozzanak forgalomba.

(5)

Ezért minden UAS-típus számára lehetővé kell tenni, hogy további 6 hónapig a meglévő feltételek mellett üzemelhessen. Ezért az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjait megfelelően el kell halasztani ahhoz, hogy az UAS-ek üzembentartói további 6 hónapig használhassák az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletnek nem megfelelő UAS-eket.

(6)

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége megerősítette a Bizottság felé, hogy a (3) preambulumbekezdésben említett rendelkezések alkalmazását anélkül is el lehet halasztani, hogy az káros hatást gyakorolna a légi közlekedés biztonságára, mivel a halasztás csak rövid időre fog szólni, és a légi forgalom a Covid19-világjárványból való kilábalás során várhatóan lassan fog újraindulni, ami alacsonyabb kockázatot eredményez, a nemzeti jog pedig továbbra is alkalmazandó lesz azokban a tagállamokban, ahol az UAS-ek üzemeltetése engedélyezett.

(7)

Ahhoz, hogy a Covid19-világjárvány során azonnali segítséget lehessen nyújtani a nemzeti hatóságoknak és valamennyi érdekelt félnek, és lehetővé lehessen tenni számukra, hogy az érintett rendelkezések elhalasztott alkalmazására való felkészülés érdekében kiigazítsák terveiket, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 20. cikkben a „2022. július 1.” szövegrész helyébe „2023. január 1.” lép.

2.

A 21. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a „2021. július 1-ig” szövegrész helyébe „2022. január 1-ig” lép;

b)

a (2) bekezdésben a „2021. július 1-ig” szövegrész helyébe „2022. január 1-ig” lép;

c)

a (3) bekezdésben a „2022. július 1-ig” szövegrész helyébe „2023. január 1-ig” lép.

3.

A 22. cikkben a „kétéves” szövegrész helyébe „30 hónapos” lép.

4.

A 23. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E rendeletet 2020. december 31-től kell alkalmazni.”;

b)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A 15. cikk (3) bekezdését 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról (HL L 152., 2019.6.11., 45. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról (HL L 152., 2019.6.11., 1. o.).


Top