EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0714

A Bizottság (EU) 2020/714 végrehajtási rendelete (2020. május 28.) az (EU) 2020/466 végrehajtási rendeletnek az elektronikus dokumentáció hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzése céljára való felhasználása, valamint az átmeneti intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/3557

OJ L 167, 29.5.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/714/oj

29.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/714 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. május 28.)

az (EU) 2020/466 végrehajtási rendeletnek az elektronikus dokumentáció hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzése céljára való felhasználása, valamint az átmeneti intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 141. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg többek között a tagállamok illetékes hatóságai által végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében. Felhatalmazza továbbá a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén megfelelő átmeneti intézkedéseket fogadjon el az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok visszaszorítása érdekében, amennyiben a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy tagállam ellenőrzési rendszerében súlyos zavar áll fenn.

(2)

A koronavírus-betegséggel (Covid19) kapcsolatos jelenlegi válság miatti különleges körülmények kezelése érdekében az (EU) 2020/466 bizottsági végrehajtási rendelet (2) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a hatósági ellenőrzésekkel és más hatósági tevékenységekkel kapcsolatban átmeneti intézkedéseket alkalmazzanak. Az említett végrehajtási rendelet bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a hatósági bizonyítványokra és tanúsítványokra vonatkozó hatósági ellenőrzéseknek és más hatósági tevékenységeknek az ilyen bizonyítványok vagy tanúsítványok elektronikus másolatán történő elvégzését.

(3)

A zökkenőmentes kereskedelem biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek az eredeti bizonyítványok vagy tanúsítványok bizonyos elektronikus úton benyújtott másolatán is elvégezhetők. Emellett egyértelművé kell tenni, hogy az említett dokumentumok eredeti példányának a technikailag lehetséges legrövidebb időn belül történő benyújtására vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket a kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszerben (TRACES) létrehozott és benyújtott elektronikus adatok alapján végzik el.

(4)

Néhány tagállam arról tájékoztatta a Bizottságot és a többi tagállamot, hogy a Covid19-hez kapcsolódó válság miatt az ellenőrzési rendszereik működésében bekövetkező súlyos zavarok, valamint a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végzésének nehézségei 2020. június 1. után is fenn fognak állni. E súlyos zavarok kezelése, valamint a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tervezésének és elvégzésének a Covid19-hez kapcsolódó válság alatt történő megkönnyítése érdekében az (EU) 2020/466 végrehajtási rendelet alkalmazási időszakát 2020. augusztus 1-jéig meg kell hosszabbítani.

(5)

Az (EU) 2020/466 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/466 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

(1)   A hatósági bizonyítványokra és tanúsítványokra vonatkozó hatósági ellenőrzések és egyéb hatósági tevékenységek kivételesen elvégezhetők:

a)

az ilyen bizonyítványok vagy tanúsítványok eredeti példányának elektronikusan rendelkezésre bocsátott másolatán, feltéve, hogy a hatósági bizonyítvány vagy tanúsítvány bemutatásáért felelős személy nyilatkozatot mutat be az illetékes hatóságnak, amelyben megerősíti, hogy a hatósági bizonyítvány vagy tanúsítvány eredeti példányát a technikailag lehetséges legrövidebb időn belül be fogja nyújtani; vagy

b)

az ilyen bizonyítványokból vagy tanúsítványokból származó elektronikus adatokon, amennyiben ezeket az adatokat az illetékes hatóság a TRACES rendszeren keresztül létrehozta és benyújtotta.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett hatósági ellenőrzések és egyéb hatósági tevékenységek elvégzésekor az illetékes hatóság figyelembe veszi az érintett állatok és áruk meg nem felelésének várható kockázatát, valamint a vállalkozókat és az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelésüket érintő korábbi hatósági ellenőrzések eredményeit.”

2.

A 6. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„Ezt a rendeletet 2020. augusztus 1-jéig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. június 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/466 végrehajtási rendelete (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről (HL L 98., 2020.3.31., 30. o.).


Top