EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0697

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/697 rendelete (2020. május 25.) az (EU) 2017/352 rendeletnek a kikötőhasználati díjak kivetésével kapcsolatban a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság számára a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a rugalmasság nyújtása lehetőségének biztosítása érdekében történő módosításáról

PE/15/2020/REV/1

OJ L 165, 27.5.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/697/oj

27.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/7


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/697 RENDELETE

(2020. május 25.)

az (EU) 2017/352 rendeletnek a kikötőhasználati díjak kivetésével kapcsolatban a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság számára a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a rugalmasság nyújtása lehetőségének biztosítása érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 100. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A Covid19-világjárvány jelentős negatív hatással van a tengeri szállítási ágazatra. A tengeri szállítási szolgáltatásokat és a kikötői infrastruktúra használatát sújtó súlyos következmények 2020. március eleje óta általánosan jelen vannak, és várhatóan 2020 egészében fenn fognak állni. Ilyen kivételes körülmények között a kikötőhasználati díjak megfizetésének elengedése, felfüggesztése, mértékének csökkentése vagy megfizetésének elhalasztása ezért hozzájárulhat a hajóüzemeltetők pénzügyi fenntarthatóságához.

(2)

Az (EU) 2017/352 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében a tagállamoknak gondoskodniuk kell a kikötőhasználati díjak kivetéséről. Az (EU) 2017/352 rendelet nem tesz lehetővé kivételeket a díjkivetési kötelezettség alól.

(3)

A Covid19-világjárvány következményeinek súlyosságára tekintettel helyénvaló lehetővé tenni a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság számára, hogy a 2020. március 1. és 2020. október 31. közötti időszakra esedékes kikötőhasználati díjak megfizetésének elengedése, felfüggesztése, mértékének csökkentése vagy megfizetésének elhalasztása mellett döntsön. Mindazonáltal e rendelet nem zavarhatja meg a tagállamok kikötőszervezését. Ezért a tagállamok számára fenn kell tartani az arra vonatkozó hatáskört, hogy az ilyen döntéseknek a valamely kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság általi elfogadását szabályozzák. A kikötőhasználati díjak megfizetésének ilyen elengedését, felfüggesztését, mértékének csökkentését vagy megfizetésének elhalasztását átlátható, objektív és megkülönböztetéstől mentes módon kell biztosítani.

(4)

A sürgősségre tekintettel helyénvaló ezenfelül a kikötőt üzemeltető szervek vagy az illetékes hatóságok számára lehetőséget biztosítani arra, hogy eltérjenek az (EU) 2017/352 rendeletben előírt azon kötelezettségtől, hogy a kikötői infrastruktúra használóit a kikötőhasználati díjak jellegének, illetve mértékének bármilyen változásáról legalább két hónappal az említett változások hatálybelépésének időpontját megelőzően tájékoztassák.

(5)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen az (EU) 2017/352 rendeletnek a Covid19-világjárvány által okozott sürgős helyzet kezelése érdekében történő módosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(6)

Tekintettel a javasolt intézkedéseket igazoló, a Covid19-világjárvány által okozott rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre és különösen a hajóüzemeltetők pénzügyi fenntarthatóságához való hozzájárulás érdekében a szükséges intézkedések gyors elfogadása céljából helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(7)

A Covid19-világjárvány előre nem látható és hirtelen kitörése, valamint a megfelelő intézkedések elfogadásához szükséges jogalkotási eljárások miatt nem volt lehetséges az említett intézkedések időben történő elfogadása. Ezért e rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőző időszakban esedékes kikötőhasználati díjakra is alkalmazni kell. Tekintettel az említett rendelkezések jellegére, ez a megközelítés nem vezet az érintett személyek jogos elvárásainak megsértéséhez.

(8)

Az (EU) 2017/352 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Ennek a rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/352 rendelet 21. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A 13. cikk (1), (3) és (4) bekezdése ellenére, a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a 2020. március 1. és 2020. október 31. közötti időszakra esedékes kikötőhasználati díjak megfizetését elengedi, felfüggeszti, mértékét csökkenti vagy megfizetését elhalasztja. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az ilyen döntéseknek tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti jogban e célból meghatározott követelményeket. A kikötőhasználati díjak megfizetésének elengedését, felfüggesztését, mértékének csökkentését vagy megfizetésének elhalasztását átlátható, objektív és megkülönböztetéstől mentes módon kell biztosítani.

A kikötőt üzemeltető szervnek vagy az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a kikötőhasználók és azok képviselői vagy szervezetei megfelelő tájékoztatást kapjanak. A 13. cikk (5) bekezdésében említett két hónapos határidő e tekintetben nem alkalmazandó.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Az Európai Parlament 2020. május 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. május 20-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/352 rendelete (2017. február 15.) a kikötői szolgáltatások nyújtását és a kikötők pénzügyi átláthatóságára vonatkozó közös szabályokat biztosító keretrendszer létrehozásáról (HL L 57., 2017.3.3., 1. o.).


Top