EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0690

A Bizottság (EU) 2020/690 végrehajtási rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jegyzékbe foglalt, uniós felügyeleti programok alá tartozó betegségek, e programok földrajzi hatálya, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek vonatkozásában a kompartmentek „betegségtől mentes” minősítése megállapításának tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról (EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 341–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/690/oj

3.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/341


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/690 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. december 17.)

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jegyzékbe foglalt, uniós felügyeleti programok alá tartozó betegségek, e programok földrajzi hatálya, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek vonatkozásában a kompartmentek „betegségtől mentes” minősítése megállapításának tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: állategészségügyi rendelet) (1) és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 37. cikke (4) bekezdése első albekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet szabályokat határoz meg az állatra vagy emberre átvihető betegségek megelőzésére és leküzdésére, többek között a felügyelet, a mentesítés és a kompartmentek „betegségtől mentes” minősítésének megállapítása vonatkozásában.

(2)

Az (EU) 2016/429 rendelet megállapítja azon fertőző állatbetegségek harmonizált jegyzékét (a továbbiakban: jegyzékbe foglalt betegségek), amelyek állategészségügyi vagy közegészségügyi kockázatot jelentenek az Unióra nézve, akár annak egész területén, akár annak egyes részein.

(3)

Az (EU) 2016/429 rendelet 28. cikke bizonyos, jegyzékbe foglalt betegségekre vonatkozóan uniós felügyeleti programokat ír elő. Az említett rendelet 30. cikk előírja, hogy végrehajtási jogi aktusok útján meg kell határozni azon, jegyzékbe foglalt betegségeket, amelyek uniós felügyeleti programok hatálya alá tartoznak, ideértve az ilyen programok földrajzi hatályát is.

(4)

Az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 21-i hatállyal hatályon kívül helyezi a 2005/94/EK tanácsi irányelvet (2). A 2005/94/EK irányelv a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozóan kötelező megfigyelési programokat ír elő. A magas patogenitású madárinfluenzának az állategészségügyre gyakorolt hatása miatt a madárinfluenzára vonatkozó kötelező megfigyelési programok továbbra is fontosak az Unión belüli magas szintű megfigyelés biztosítása érdekében. E programoknak magukban kell foglalniuk bizonyos olyan területek felügyeletét is, amelyeken megnövekedett az alacsony patogenitású madárinfluenza-vírusok magas patogenitású madárinfluenza-vírusokká történő mutációjának a kockázata. A madárinfluenza megfigyelése szintén hozzájárul a lehetséges zoonotikus kockázatot jelentő vírusokkal kapcsolatos ismeretekhez. Ezért ezt a kötelezettséget az (EU) 2016/429 rendelet keretében is tükrözni kell a madárinfluenzára vonatkozó uniós felügyeleti programok révén.

(5)

A fertőző állatbetegségeknek az (EU) 2016/429 rendeletben foglalt harmonizált jegyzéke alapján különbséget kell tenni a magas patogenitású madárinfluenza és az alacsony patogenitású madárinfluenza-vírusok által okozott fertőzés között. A következetesség biztosítása érdekében ezt a különbségtételt az uniós felügyeleti programok alkalmazási körének is tükröznie kell.

(6)

Az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) meghatározza többek között az uniós felügyeleti programok hatálya alá tartozó, jegyzékbe foglalt betegségek megállapításának kritériumait és az ilyen programok tartalmát. A magas patogenitású madárinfluenza és az alacsony patogenitású madárinfluenza-vírusok által okozott fertőzés megfelel ezeknek a kritériumoknak.

(7)

Az (EU) 2016/429 rendelet 37. cikke feljogosítja a tagállamokat arra, hogy egyes, az említett rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett, jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében kérje kompartmentjei „betegségtől mentes” minősítésének elismerését. Végrehajtási jogi aktusban kell meghatározni, hogy a jegyzékbe foglalt betegségek közül melyek esetében adható a kompartmenteknek „betegségtől mentes” minősítés.

(8)

Az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 21-i hatállyal hatályon kívül helyezi a 2006/88/EK tanácsi irányelvet (4). A 2006/88/EK irányelv a víziállatok betegségeinek jegyzéke tekintetében betegségtől mentes területi egységek létrehozásáról rendelkezik, összhangban az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) Víziállat-egészségügyi Kódexével. A területi egységek „betegségtől mentes” minősítése fenntartásának megkönnyítése érdekében a betegségek jegyzékében szereplő víziállat-betegségeket – amennyire lehetséges – a jegyzékbe foglalt azon betegségek tekintetében kell felhasználni, amelyek vonatkozásában az (EU) 2016/429 rendelet keretében megállapítható a kompartmentek „betegségtől mentes” minősítése.

(9)

Mivel az (EU) 2016/429 rendeletnek az e rendelet hatálya alá tartozó területekre vonatkozó rendelkezései 2021. április 21-től alkalmazandók, e rendeletet is ettől az időponttól indokolt alkalmazni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet I. melléklete tartalmazza az (EU) 2016/429 rendelet 28. cikke szerinti uniós felügyeleti programok hatálya alá tartozó, jegyzékbe foglalt betegségeket, valamint e programok földrajzi hatályát.

2. cikk

E rendelet II. melléklete tartalmazza azon, jegyzékbe foglalt betegségeket, amelyek vonatkozásában az (EU) 2016/429 rendelet 37. cikkével összhangban megállapítható a kompartmentek „betegségtől mentes” minősítése.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2021. április 21-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 211. oldalát).

(4)  A Tanács 2006/88/EK irányelve (2006. október 24.) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.).


I. MELLÉKLET

JEGYZÉKBE FOGLALT BETEGSÉGEK, AMELYEKRE UNIÓS FELÜGYELETI PROGRAMOK VONATKOZNAK

AZ UNIÓS FELÜGYELETI PROGRAMOK FÖLDRAJZI HATÁLYA

Magas patogenitású madárinfluenza

A tagállam teljes területe

Alacsony patogenitású madárinfluenza vírusával való fertőzöttség

A tagállam teljes területe


II. MELLÉKLET

JEGYZÉKBE FOGLALT BETEGSÉGEK, AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN MEGÁLLAPÍTHATÓ A KOMPARTMENTEK „BETEGSÉGTŐL MENTES” MINŐSÍTÉSE

Járványos vérképzőszervi elhalás

A pisztrángok vírusos vérfertőzése

Fertőző vérképzőszervi elhalás

A HPR-deletált lazacanémia vírusával (ISAV) való fertőzöttség

Microcytos mackini-fertőzés,

Perkinsus marinus-fertőzés

Bonamia ostreae-fertőzés

Bonamia exitiosa-fertőzés

Marteilia refringens-fertőzés

A Taura-szindróma vírusával való fertőzöttség

A yellowhead-vírussal való fertőzöttség

A White spot-betegség vírusával való fertőzöttség


Top