EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0479

A Bizottság (EU) 2020/479 végrehajtási rendelete (2020. április 1.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/1906

OJ L 102, 2.4.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; közvetve hatályon kívül helyezte: 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/479/oj

2.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/479 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. április 1.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

A valamely harmadik országból behozott termékek akkor hozhatók forgalomba ökológiai termékként az Unió piacán, ha olyan ellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkeznek, amelyet elismert harmadik ország illetékes hatósága, ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve, illetve elismert ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv állított ki.

(2)

A 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének való megfelelés biztosítása, valamint annak érdekében, hogy a forgalmazás idején, így a harmadik országból történő szállítás során is az importált termékek nyomonkövethetősége biztosítva legyen, az (EU) 2020/25 végrehajtási rendelettel (2) módosított 1235/2008/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy az illetékes ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek abban az időpontban kell kiállítania az ellenőrzési tanúsítványt, amikor a szállítmány elhagyja az exportáló vagy származási harmadik országot. Az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek alá kell írnia a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, miután minden vonatkozó ellenőrzési dokumentum – többek között a szállítási okmányok – alapján elvégezte az okmányellenőrzést.

(3)

Úgy tűnik, hogy bizonyos esetekben a teljes szállítási okmányok nem állnak kellő időben az ellenőrző szerv rendelkezésére ahhoz, hogy az ellenőrzési tanúsítványban valamennyi szállítási információ fel legyen tüntetve, mielőtt a szállítmány elhagyja a harmadik országot. Ezért célszerű előírni, hogy az érintett ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv köteles legyen a szállítási okmányokban szereplő információkat a tanúsítvány kiállításától számított legfeljebb 10 napon belül, de mindenképpen a tanúsítvány tagállami hatóságok általi hitelesítése előtt ellenőrizni és feltüntetni az ellenőrzési tanúsítványban.

(4)

Az 1235/2008/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell.

(5)

Mivel ezekre a módosításokra az (EU) 2020/25 végrehajtási rendelettel módosított 1235/2008/EK rendelet 13. cikkének alkalmazása érdekében van szükség, ezt a rendeletet visszamenőleges hatállyal, az (EU) 2020/25 végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet módosításai

Az 1235/2008/EK rendelet 13. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (2) bekezdés harmadik albekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Amennyiben az ellenőrzési tanúsítvány kinyomtatott, kézzel aláírt példányáról hiányoznak a 16. és 17. rovatban, valamint a 13. rovat vonatkozó szövegmezőiben feltüntetendő, a szállítási okmányokkal kapcsolatos információk, vagy amennyiben ezek az információk eltérnek a TRACES rendszerben rendelkezésre álló információktól, az érintett tagállam illetékes hatóságai és az első címzett az ellenőrzési tanúsítvány ellenőrzése és jóváhagyása céljából kizárólag a TRACES rendszerben rendelkezésre álló információkat veszik figyelembe.”

2.

A (4) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy minden vonatkozó ellenőrzési dokumentum tekintetében elvégezte az okmányellenőrzést, ideértve különösen az érintett termék termelési tervét, szállítási és kereskedelmi okmányait, továbbá – kockázatértékelése alapján adott esetben – a szállítmány fizikai ellenőrzését. A 13. rovatban szereplő szállítási okmányokkal kapcsolatos információkat, különös tekintettel a csomagok számára és a nettó tömegre, valamint az ellenőrzési tanúsítvány 16. és 17. rovatában szereplő, a szállítóeszközökre és a szállítási okmányokra vonatkozó információkat az ellenőrzési tanúsítvány kiállításától számított legfeljebb 10 napon belül, de mindenképpen az ellenőrzési tanúsítványnak az érintett tagállam illetékes hatóságai általi hitelesítése előtt fel kell tüntetni az ellenőrzési tanúsítványban.”

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. február 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/25 végrehajtási rendelete (2020. január 13.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről (HL L 8., 2020.1.14., 18. o.).

(3)  A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).


Top