EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0261

A Tanács (EU) 2020/261 rendelete (2019. december 19.) a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról

ST/14108/2019/INIT

OJ L 58, 27.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/261/oj

27.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/1


A TANÁCS (EU) 2020/261 RENDELETE

(2019. december 19.)

a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 389/2012/EU tanácsi rendelet (3) 19. cikke előírja a tagállamok számára, hogy elektronikus nyilvántartást kell vezetniük az adófelfüggesztéssel jövedéki termékeket szállító gazdasági szereplők és raktárak engedélyeiről.

(2)

Az (EU) 2020/262 tanácsi irányelv (4) a számítógépes rendszer (EU) 2020/263 európai parlamenti és tanácsi határozat (5) szerinti használatát – amely jelenleg a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállításának felügyeletére terjed ki – kiterjeszti a valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott, majd kereskedelmi célból egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek felügyeletére.

(3)

A számítógépes rendszer megfelelő működésének a teljes, naprakész és pontos adatok tárolásának biztosítása révén történő lehetővé tétele érdekében módosítani kell a 389/2012/EU rendelet 19. cikkének hatályát, hogy az kiterjedjen a gazdasági szereplők két új kategóriájára: olyan igazolt feladók, akiket nyilvántartásba vettek szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek feladójaként, valamint olyan igazolt címzettek, akiket nyilvántartásba vettek szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek címzettjeként.

(4)

Az (EU) 2020/262 irányelv 22. cikkével összhangban energiatermékek adófelfüggesztéssel, tengeri vagy belvízi útvonalakon történő szállítása esetében a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik a feladónak, hogy az említett irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében említett elektronikus adminisztratív okmány tervezetében a címzettre vonatkozó adatokat feladáskor kihagyja az okmányból. A 389/2012/EU rendeletnek megfelelően csak valamely adóraktár engedélyese köteles rögzíteni az említett információkat az elektronikus nyilvántartásban. Alapvető fontosságú, hogy a bejegyzett feladó be tudja vezetni az elektronikus nyilvántartásba a címzett adatainak a feladás időpontjában történő kihagyásához való jogára vonatkozó információt.

(5)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen az elektronikus nyilvántartásnak a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékeket szállító gazdasági szereplőkre történő kiterjesztését – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a számítógépes rendszer harmonizált működésének biztosítása, valamint a csalás elleni küzdelem elősegítése végett e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(6)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, különösen a személyes adatok védelméhez való jogot. Az e rendeletben meghatározott korlátokra tekintettel az ilyen adatok e rendelet keretében történő kezelése nem lépi túl a tagállamok jogos költségvetési érdekeinek védelme szempontjából szükséges és arányos mértéket.

(7)

Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor.

(8)

Annak érdekében, hogy e rendelet alkalmazásának kezdőnapja összhangban legyen az (EU) 2020/262 irányelv valamely tagállam területén már szabad forgalomba bocsátott és kereskedelmi célból egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek szállítására vonatkozó eljárás automatizálásáról szóló rendelkezései alkalmazásának kezdőnapjával, és hogy a tagállamoknak kellő idejük legyen felkészülni az e rendeletből eredő változásokra, e rendeletet 2023. február 13-tól kell alkalmazni.

(9)

A 389/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 389/2012/EU rendelet 19. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az (1) bekezdés a) pontja a következő alpontokkal egészül ki:

„iv.

az (EU) 2020/262 tanácsi irányelv (*1)3. cikkének 12. pontja szerinti igazolt feladók;

v.

az (EU) 2020/262 irányelv 3. cikkének 13. pontja szerinti igazolt címzettek;

(*1)  A Tanács (EU) 2020/262 irányelve (2019. december 19.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 58, 2020.2.27., 4. o.).”;"

2.

A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

a)

az f) és a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

adóraktár engedélyese esetében az az adóraktár, illetve azoknak az adóraktáraknak a listája, amelyre vagy amelyekre az engedélye vonatkozik, valamint ha ez a tagállami jogszabályok értelmében alkalmazható, annak jelzése, hogy az engedélyes a termékek feladásakor az (EU) 2020/262 irányelv 22. cikkével összhangban nem köteles a címzett adatait feltüntetni, az említett irányelv 23. cikkével összhangban jogosult a termékeket több szállítmányra osztani, vagy engedélyt kapott arra, hogy a jövedéki termékeket az említett irányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelően közvetlen rendeltetési helyre szállítsa, és annak jelzése, hogy az említett irányelv 35. cikkének (6) és (7) bekezdésével összhangban igazolt feladóként vagy igazolt címzettként jár el;

g)

bejegyzett címzett esetében, ha ez a tagállami jogszabályok értelmében alkalmazható, annak jelzése, hogy a címzett engedélyt kapott arra, hogy a jövedéki termékeket az (EU) 2020/262 irányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelően közvetlen rendeltetési helyre szállítsa, és annak jelzése, hogy az említett irányelv 35. cikkének (7) bekezdésével összhangban igazolt címzettként jár el;”;

b)

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„k)

bejegyzett feladó esetében annak jelzése, hogy a feladó engedélyt kapott arra, hogy a termékek feladásakor az (EU) 2020/262 irányelv 22. cikkével összhangban ne tüntesse fel a címzett adatait, és annak jelzése, hogy az említett irányelv 35. cikkének (6) bekezdésével összhangban igazolt feladóként jár el.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. február 13-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. MIKKONEN


(1)  A 2018. október 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2018. október 17-i vélemény (HL C 62., 2019.2.15., 108. o.).

(3)  A Tanács 389/2012/EU rendelete (2012. május 2.) a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 121., 2012.5.8., 1. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2020/262 irányelve (2019. december 19.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 4. oldalát).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/263 határozata (2020. január 15.) a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről (lásd e Hivatalos Lap 43. oldalát).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


Top