EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2223

A Bizottság (EU) 2019/2223 végrehajtási rendelete (2019. december 13.) az (EU) 2016/323 végrehajtási rendeletnek a jövedékiadó-felfüggesztés alá eső jövedéki termékekkel kapcsolatos információcseréhez használt kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási okmányokhoz előírt adatok tekintetében történő módosításáról

C/2019/8810

OJ L 333, 27.12.2019, p. 82–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2223/oj

27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/82


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2223 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. december 13.)

az (EU) 2016/323 végrehajtási rendeletnek a jövedékiadó-felfüggesztés alá eső jövedéki termékekkel kapcsolatos információcseréhez használt kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási okmányokhoz előírt adatok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére, 15. cikke (5) bekezdésére és 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/323 bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja a jövedékiadó-felfüggesztés alá eső jövedéki termékekkel kapcsolatos információcseréhez használt kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási okmányok szerkezetét és tartalmát, valamint a szóban forgó dokumentumok bizonyos adattételeinek kitöltéséhez szükséges kódokat.

(2)

Figyelembe véve az 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (3) létrehozott számítógépes rendszer új verziójára vonatkozó adatkövetelmények változásait, valamint az összhang biztosítása érdekében bizonyos változtatásokat kell eszközölni a kölcsönös segítségnyújtási okmányokhoz használt üzenetek szerkezetében és a kapcsolódó kódlistákban.

(3)

Az (EU) 2016/323 végrehajtási rendelet I. melléklete 4. táblázatának F oszlopában szereplő magyarázatot frissíteni kell, hogy az „Érték” adatelem egyértelműen azonosítható legyen, ha az „Elsődleges kritérium” típusának kódja „46 = Szállítási mód” értékre van állítva.

(4)

Az (EU) 2016/323 végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. és 14. táblázatában szereplő „Kereskedő: Címzett” adatcsoport választhatóságát frissíteni kell, hogy ismeretlen rendeltetési hely vagy helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem esetén is releváns üzeneteket lehessen küldeni az elektronikus adminisztratív okmány iránti kérelemre válaszul.

(5)

A jövedéki adókra vonatkozó jogszabályok helyes alkalmazása érdekében a számítógépes rendszernek szabványos szerkezetet kell biztosítania a kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási dokumentumokhoz az információcsere támogatása érdekében, amennyiben jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításának kézi lezárására van szükség. A számítógépes rendszernek többek között azt a célt kell szolgálnia, hogy a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításának kézi lezárására vonatkozó, a feladás helye szerinti tagállamnak küldött kérelemhez szabványos szerkezetet biztosítson.

(6)

A csalás vagy jövedékiadó-vesztéség megelőzése érdekében a feladás helye szerinti tagállamnak minden esetben értesítenie kell a rendeltetési hely szerinti tagállam vagy a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a kézi lezárásáról. A számítógépes rendszernek szabványos szerkezetet kell biztosítania az ilyen válaszokhoz.

(7)

Az (EU) 2016/323 végrehajtási rendelet I. mellékletének 4., 5., 7., 10., 11., 12. és 14. táblázatában több adattétel értékét aktualizálni kell a gazdasági szereplők által szolgáltatott információk minőségének javítása érdekében. Ezek a további technikai kiigazítások egyértelművé teszik és pontosítják az alkalmazandó rendelkezéseket.

(8)

Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok érintett illetékes hatóságaival közölt információk pontosak és megfelelőek legyenek, a kézi lezáráshoz az (EU) 2016/323 végrehajtási rendelet II. mellékletében létre kell hozni a szükséges kódlistákat a kézi lezárási kérelem okaira és a kézi lezárás elutasításának okaira vonatkozóan.

(9)

Az (EU) 2016/323 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Annak érdekében, hogy e rendelet alkalmazásának kezdőnapja összhangba kerüljön az 1152/2003/EK határozattal létrehozott számítógépes rendszer új változata alkalmazásának kezdőnapjával, ezt a rendeletet 2020. február 13-tól kell alkalmazni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/323 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő IIA. szakasszal egészül ki:

„IIA. SZAKASZ

Kézi lezárásra vonatkozó kérelmek

6a. cikk

Kézi lezárásra vonatkozó kérelem

A 389/2012/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása nem zárható le a 2008/118/EK irányelv 24. vagy 25. cikke alapján, a megkereső hatóság kérheti a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságától a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításának kézi lezárását. Ilyen kérelmet az I. melléklet 15. táblázatában meghatározott »Kézi lezárási kérelem« okmány megküldésével kell benyújtani.”

2.

A rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

Kötelező információcsere – kézi lezárás

A 389/2012/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában, amennyiben a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatósága a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállításának befejezéséről kapott bizonyítékot, és a szállítás nem zárható le a 2008/118/EK irányelv 24. cikke vagy 25. cikke alapján, a hatóság határoz arról, hogy a jövedéki termékek szállítását le kell-e zárni kézileg.

A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti határozatáról a rendeltetési hely szerinti tagállam vagy a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.

A szállítás kézi lezárására vonatkozó határozatról szóló értesítést az e rendelet I. mellékletének 16. táblázatában meghatározott »Kézi lezárásra vonatkozó válasz« című okmány révén kell megtenni.”

3.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

4.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. február 13-tól kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DERLEYEN


(1)  HL L 121., 2012.5.8., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/323 végrehajtási rendelete (2016. február 24.) a 389/2012/EU tanácsi rendelet szerinti, a jövedékiadó-felfüggesztés alá eső termékekkel kapcsolatos, tagállamok közötti együttműködés és információcsere részletes szabályainak megállapításáról (HL L 66., 2016.3.11., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1152/2003/EK határozata (2003. június 16.) a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről (HL L 162., 2003.7.1., 5. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2016/323 rendelet I. mellékletének 4., 5., 7., 10., 11., 12. és 14. táblázata helyébe a következő szöveg lép, és a melléklet új 15. és 16. táblázatokkal egészül ki:

„4. táblázat

(az 5. cikk (1) bekezdése alapján)

Általános kérelem

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUMOK

R

 

 

 

 

a

Kérelem típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

(fenntartott)

2

=

Referenciaadatok iránti kérelem

3

=

(fenntartott)

4

=

(fenntartott)

5

=

A gazdasági szereplők nyilvántartásának újraszinkronizálása iránti kérelem

6

=

Az EAO-k jegyzékének lekérdezése iránti kérelem

7

=

A SEED-statisztika iránti kérelem

n1

 

b

Kérelem Üzenet Név

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »2«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

A lehetséges értékek a következők:

»C_COD_DAT«

=

Általános kódlista

»C_PAR_DAT«

=

Általános rendszerparaméterek

»ALL«

=

A teljes szerkezetre vonatkozóan

a..9

 

c

Megkereső hivatal

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

d

Kérelem korreláció-azonosító

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »2«, »5«, »6« vagy »7«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

A <Kérelem korreláció-azonosító> érték tagállamonként eltérő.

an..44

 

e

Kezdő dátum

C

Az 1.e és f esetében:

»R«, ha a <Kérelem típusa> »2« vagy »5«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

date

 

f

Záró dátum

C

 

date

 

g

Egyetlen dátum

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »2« vagy »5«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

date

2

EAO-JEGYZÉK IRÁNTI KÉRELEM

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »6«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Tagállam kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódlistát)

a2

2.1

RA_ELSŐDLEGES KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Elsődleges kritérium típuskódja

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

AHK

2

=

A termék márkaneve

3

=

A szállítás jövedéki termékeinek kategóriái

4

=

(fenntartott)

5

=

(fenntartott)

6

=

(fenntartott)

7

=

(fenntartott)

8

=

A címzett települése

9

=

A feladó települése

10

=

A garanciavállaló települése

11

=

(fenntartott)

12

=

A szállítás helye (település)

13

=

A feladás helye szerinti adóraktár (település)

14

=

A szállító települése

15

=

A termék KN-kódja

16

=

A számla kelte

17

=

A címzett jövedéki száma

18

=

A feladó jövedéki száma

19

=

A garanciavállaló jövedéki száma

20

=

(fenntartott)

21

=

(fenntartott)

22

=

A rendeltetési hely szerinti adóraktár jövedéki száma

23

=

A feladás helye szerinti adóraktár jövedéki száma

24

=

(fenntartott)

25

=

Jövedékitermék-kód

26

=

Menetidő

27

=

Rendeltetési tagállam

28

=

A feladás helye szerinti tagállam

29

=

A címzett neve

30

=

A feladó neve

31

=

A garanciavállaló neve

32

=

(fenntartott)

33

=

A szállítás helyének neve

34

=

A feladás helye szerinti adóraktár neve

35

=

A szállító neve

36

=

A számla száma

37

=

A címzett irányítószáma

38

=

A feladó irányítószáma

39

=

A garanciavállaló irányítószáma

40

=

(fenntartott)

41

=

A szállítás helyének irányítószáma

42

=

A feladás helye szerinti adóraktár irányítószáma

43

=

A szállító irányítószáma

44

=

Árumennyiség (egy EAO adataiban)

45

=

Helyi hivatkozási szám, a feladó által kiadott sorszám

46

=

Szállítási mód

47

=

(fenntartott)

48

=

(fenntartott)

49

=

A címzett héaszáma

50

=

(fenntartott)

51

=

A szállító héaszáma

52

=

A rendeltetési hely megváltozása (sorszám ≥ 2)

n..2

2.1.1.

RA_ELSŐDLEGES ÉRTÉK

O

 

 

99x

 

a

Érték

R

 

Ha az <Elsődleges kritérium típuskódja> »46« (Szállítási mód), akkor egy, a <SZÁLLÍTÁSI MÓDOK> listán már szereplő <Szállítási mód kódja> értéket kell használni.

an..255

3

STA_KÉRELEM

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »7«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Statisztika típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Aktív és inaktív gazdasági szereplők

2

=

A közeljövőben hatályukat vesztő engedélyek

3

=

Gazdasági szereplők típusonként és adóraktáranként

4

=

Jövedéki tevékenység

5

=

A jövedéki engedélyezéshez kapcsolódó változások

n1

3.1

TAGÁLLAMOK JEGYZÉKE kód

R

 

 

99x

 

a

Tagállam kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódlistát)

a2

4

STA_IDŐTARTAM

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »7«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Év

R

 

Az adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n4

 

b

Félév

C

A 4 b, c és d esetében:

A következő három adatmező opcionális és kizárja egymást:

<Félév>

<Negyedév>

<Hónap>

Azaz: amennyiben ezen adatmezők egyikét megadták, akkor a két másik adatmező nem érvényes.

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Első félév

2

=

Második félév

n1

 

c

Negyedév

C

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Első negyedév

2

=

Második negyedév

3

=

Harmadik negyedév

4

=

Negyedik negyedév

n1

 

d

Hónap

C

A lehetséges értékek a következők:

1

=

január

2

=

február

3

=

március

4

=

április

5

=

május

6

=

június

7

=

július

8

=

augusztus

9

=

szeptember

10

=

október

11

=

november

12

=

december

n..2

5

REF_KÉRELEM

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »2«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

»Közös kockázatkezelési kritériumok« jelzés

O

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Nem vagy Hamis

1

=

Igen vagy Igaz

n1

5.1

KÓDOK LISTÁJA kód

O

 

 

99x

 

a

Kért kódlista

O

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Mértékegységek

2

=

Eseménytípusok

3

=

Bizonyítéktípusok

4

=

(fenntartott)

5

=

(fenntartott)

6

=

Nyelvkódok

7

=

Tagállamok

8

=

Országkódok

9

=

Csomagolási kódok

10

=

A nem kielégítő átvétel vagy ellenőrző jelentés indoklásai

11

=

A megszakítás okai

12

=

(fenntartott)

13

=

Szállítási módok

14

=

Szállítási egységek

15

=

Szőlőtermő övezetek

16

=

Borászati műveleti kódok

17

=

Jövedékitermék-kategóriák

18

=

Jövedéki termékek

19

=

KN-kódok

20

=

KN-kód – jövedéki termék közötti megfelelések

21

=

A törlés okai

22

=

A figyelmeztetésnek vagy az EAO elutasításának okai

23

=

A késedelem indoklása

24

=

(fenntartott)

25

=

Az eseményről jelentést benyújtó személyek

26

=

Előzmények iránti kérelem elutasításának okai

27

=

A késedelmes eredmény okai

28

=

Kérelmezési intézkedések

29

=

Kérelem okai

30

=

(fenntartott)

31

=

(fenntartott)

32

=

(fenntartott)

33

=

(fenntartott)

34

=

Közigazgatási együttműködési tevékenység nem lehetséges: okok

35

=

(fenntartott)

36

=

Dokumentumtípus

37

=

(fenntartott)

38

=

(fenntartott)

39

=

Kézi lezárási kérelem okai

40

=

Kézi lezárás elutasításának okai

n..2


5. táblázat

(az 5. cikk (2) bekezdése alapján)

Az EAO-k általános lekérdezésre kiadott jegyzéke

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUMOK

R

 

 

 

 

a

Megkereső hivatal

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

b

Kérelem korreláció-azonosító

R

 

A <Kérelem korreláció-azonosító> érték tagállamonként eltérő.

an..44

2

EAO-JEGYZÉK ELEME

O

 

 

99x

 

a

Feladás dátuma

R

 

 

date

2.1

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA

R

 

 

 

 

a

AHK

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 2. kódlistát)

an21

 

b

Az EAO érvényesítésének dátuma és időpontja

R

 

 

dateTime

 

c

Sorszám

R

 

Az adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..2

2.2

KERESKEDŐ: Feladó

R

 

 

 

 

a

Kereskedő jövedéki száma

R

 

KERESKEDŐ: Feladó esetében

Egy létező azonosító <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban

A hivatkozott <KERESKEDŐ>-höz tartozó <Gazdasági szereplő típuskódja> az alábbiak egyike kell, hogy legyen:

»Adóraktár engedélyese«; VAGY

»Bejegyzett feladó«

(Lásd a 612/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódlistát)

an13

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

2.3

KERESKEDŐ: Feladás helye

C

HA az <EAO.Eredet típuskódja> »Eredet – adóraktár«

AKKOR

a <KERESKEDŐ: Feladás helye> »R«

a <BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely> nem alkalmazandó

EGYÉB ESETBEN

a <KERESKEDŐ: Feladás helye> nem alkalmazandó

a <BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely> »R«

 

 

 

a

Az adóraktár hivatkozási száma

R

 

KERESKEDŐ: Feladás helye esetében

Egy létező azonosító <Az adóraktár hivatkozási száma> (a SEED-ben szereplő jövedéki szám).

(Lásd a 612/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódlistát)

an13

 

b

Kereskedő neve

O

 

 

an..182

2.4

BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely

C

HA az <EAO.Eredet típuskódja> »Eredet – adóraktár«

AKKOR

a <KERESKEDŐ: Feladás helye> »R«

a <BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely> nem alkalmazandó

EGYÉB ESETBEN

a <KERESKEDŐ: Feladás helye> nem alkalmazandó

a <BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely> »R«

 

 

 

a

Hivatal hivatkozási száma

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

2.5

KERESKEDŐ: Címzett

C

»R«, kivéve a »2 – Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem« üzenettípust és a »8« rendeltetésihely-típuskódot

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

HA a <Rendeltetésihely-típuskód>

»Rendeltetési hely – Adóraktár«

»Rendeltetési hely – Bejegyzett címzett«

»Rendeltetési hely – Ideiglenes bejegyzett címzett«

»Rendeltetési hely – Közvetlen szállítás«

AKKOR a <KERESKEDŐ: Címzett. Kereskedő azonosító adatai> »R«

EGYÉB ESETBEN

HA a <Rendeltetésihely-típuskód>

»Rendeltetési hely – Kivitel«

AKKOR a <KERESKEDŐ: Címzett. Kereskedő azonosító adatai> »O«

EGYÉB ESETBEN a <KERESKEDŐ: Címzett. Kereskedő azonosító adatai> nem alkalmazandó

A <Kereskedő azonosító adatai> lehetséges értékeit a következő táblázat tartalmazza:

an..16

Rendeltetésihely-típuskód

KERESKEDŐ: CÍMZETT. Kereskedő azonosító adatai

KERESKEDŐ: Szállítás helye. Kereskedő azonosító adatai

1 -

Rendeltetési hely – Adóraktár

Jövedéki szám 1

Az adóraktár hivatkozási száma (jövedéki szám) 2

2 -

Rendeltetési hely – Bejegyzett címzett

Jövedéki szám 3

Bármely azonosító adat 4

3 -

Rendeltetési hely – Ideiglenes bejegyzett címzett

Ideiglenes engedély hivatkozási száma 5

Bármely azonosító adat 6

4 -

Rendeltetési hely – Közvetlen szállítás

Jövedéki szám 7

(Nem alkalmazandó)

5 -

Rendeltetési hely – Mentességet élvező címzett

(Nem alkalmazandó)

Bármely azonosító adat 8

6 -

Rendeltetési hely – Kivitel

Héaszám (választható)

(A <KERESKEDŐ: Szállítás helye> adatcsoport nem szerepel)

8 -

Ismeretlen rendeltetési hely

(Nem alkalmazandó)

(Nem alkalmazandó)

(1)

A gazdasági szereplő típusa a címzett esetében »Adóraktár engedélyese«. Egy létező azonosító <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban;

(2)

Egy létező <Az adóraktár hivatkozási száma> az <ADÓRAKTÁR> adathalmazban;

(3)

A gazdasági szereplő típusa a címzett esetében »Bejegyzett címzett«. Egy létező azonosító <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban;

(4)

A szállítás helye tekintetében a »Bármely azonosító adat«: héaszám vagy bármely más azonosító, melynek megadása választható.

(5)

Egy létező <Ideiglenes engedély hivatkozási száma> az <IDEIGLENES ENGEDÉLY> adathalmazban;

(6)

A szállítás helye tekintetében a »Bármely azonosító adat«: héaszám vagy bármely más azonosító, melynek megadása választható.

(7)

A gazdasági szereplő típusa a címzett esetében »Adóraktár engedélyese« vagy »Bejegyzett címzett«. Egy létező azonosító <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban;

(8)

A szállítás helye tekintetében a »Bármely azonosító adat«: héaszám vagy bármely más azonosító, melynek megadása választható.

(Adott esetben lásd a 612/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő 1. és 2. kódlistát)

 

b

EORI-szám

C

»O«, ha a <Rendeltetésihely-típuskód> »Rendeltetési hely – Kivitel«

Másképp nem érvényes

Adja meg a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (5) bekezdése értelmében a kiviteli nyilatkozat benyújtásáért felelős személy EORI-számát.

an..17

 

c

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

2.6

KERESKEDŐ: Szállítás helye

C

A <KERESKEDŐ: Szállítás helye> és a <VÁMHIVATAL: Szállítás helye> adatcsoportok választhatósága alább szerepel, <Rendeltetésihely-típuskód> szerint:

»R« az »1« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

másképp nem érvényes

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

HA a <Rendeltetésihely-típuskód> »Rendeltetési hely – Adóraktár«,

AKKOR a <KERESKEDŐ: Szállítás helye. Kereskedő azonosító adatai> »R«

EGYÉB ESETBEN

HA a <Rendeltetésihely-típuskód> »Rendeltetési hely – Közvetlen szállítás«,

AKKOR a <KERESKEDŐ: Szállítás helye. Kereskedő azonosító adatai> nem alkalmazandó

EGYÉB ESETBEN a <KERESKEDŐ: Szállítás helye. Kereskedő azonosító adatai> »O«

A <Kereskedő azonosító adatai> lehetséges értékeit a következő táblázat tartalmazza:

an..16

Rendeltetésihely-típuskód

KERESKEDŐ: CÍMZETT. Kereskedő azonosító adatai

KERESKEDŐ: Szállítás helye. Kereskedő azonosító adatai

1 -

Rendeltetési hely – Adóraktár

Jövedéki szám 1

Az adóraktár hivatkozási száma (jövedéki szám) 2

2 -

Rendeltetési hely – Bejegyzett címzett

Jövedéki szám 3

Bármely azonosító adat 4

3 -

Rendeltetési hely – Ideiglenes bejegyzett címzett

Ideiglenes engedély hivatkozási száma 5

Bármely azonosító adat 6

4 -

Rendeltetési hely – Közvetlen szállítás

Jövedéki szám 7

(Nem alkalmazandó)

5 -

Rendeltetési hely – Mentességet élvező címzett

(Nem alkalmazandó)

Bármely azonosító adat 8

6 -

Rendeltetési hely – Kivitel

Héaszám (választható)

(A <KERESKEDŐ: Szállítás helye> adatcsoport nem szerepel)

8 -

Ismeretlen rendeltetési hely

(Nem alkalmazandó)

(Nem alkalmazandó)

(1)

A gazdasági szereplő típusa a címzett esetében »Adóraktár engedélyese«. Egy létező azonosító <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban;

(2)

Egy létező <Az adóraktár hivatkozási száma> az <ADÓRAKTÁR> adathalmazban;

(3)

A gazdasági szereplő típusa a címzett esetében »Bejegyzett címzett«. Egy létező azonosító <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban;

(4)

A szállítás helye tekintetében a »Bármely azonosító adat«: héaszám vagy bármely más azonosító, melynek megadása választható.

(5)

Egy létező <Ideiglenes engedély hivatkozási száma> az <IDEIGLENES ENGEDÉLY> adathalmazban;

(6)

A szállítás helye tekintetében a »Bármely azonosító adat«: héaszám vagy bármely más azonosító, melynek megadása választható.

(7)

A gazdasági szereplő típusa a címzett esetében »Adóraktár engedélyese« vagy »Bejegyzett címzett«. Egy létező azonosító <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban;

(8)

A szállítás helye tekintetében a »Bármely azonosító adat«: héaszám vagy bármely más azonosító, melynek megadása választható.

(Adott esetben lásd a 612/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódlistát)

 

b

Kereskedő neve

C

HA a <Rendeltetésihely-típuskód> »Rendeltetési hely – Közvetlen szállítás«,

AKKOR a <Kereskedő neve> »O«

EGYÉB ESETBEN a <Kereskedő neve> »R«

 

an..182

2.7

VÁMHIVATAL: Szállítás helye

C

A <KERESKEDŐ: Szállítás helye> és a <VÁMHIVATAL: Szállítás helye> adatcsoportok választhatóságát az alábbi táblázat ismerteti a <Rendeltetésihely-típuskód> szerint:

 

 

Rendeltetésihely-típuskód

<KERESKEDŐ: Szállítás helye>

<VÁMHIVATAL: Szállítás helye>

1 -

Rendeltetési hely – Adóraktár

»R«

Nem alkalmazandó

2 -

Rendeltetési hely – Bejegyzett címzett

»O«

Nem alkalmazandó

3 -

Rendeltetési hely – Ideiglenes bejegyzett címzett

»O«

Nem alkalmazandó

4 -

Rendeltetési hely – Közvetlen szállítás

»R«

Nem alkalmazandó

5 -

Rendeltetési hely – Mentességet élvező címzett

»O«

Nem alkalmazandó

6 -

Rendeltetési hely – Kivitel

Nem alkalmazandó

»R«

8 -

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen)

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

 

a

Hivatal hivatkozási száma

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

2.8

JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja

R

 

 

9x

 

a

Jövedékitermék-kategória kódja

R

 

(Lásd a 612/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódlistát)

a1

2.9

KERESKEDŐ: Fuvarozási ügyintéző

C

HA az <EAO fejléc. A fuvarozással kapcsolatos intézkedések>(IE801) (vagy az <EAO fejléc.A fuvarozással kapcsolatos intézkedések>(IE815)) »Feladó« vagy »Címzett«,

AKKOR a <KERESKEDŐ: Fuvarozási ügyintéző> nem alkalmazandó

EGYÉB ESETBEN a <KERESKEDŐ: Fuvarozási ügyintéző> »R«

 

 

 

a

Héaszám

O

 

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

2.10

KERESKEDŐ: Első fuvarozó

O

 

 

 

 

a

Héaszám

O

 

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182


7. táblázat

(a 6. cikk (1) bekezdése alapján)

Közigazgatási együttműködés iránti általános kérelem

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUMOK

R

 

 

 

 

a

Kérelem típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Közigazgatási együttműködés

2

=

Előzmények iránti kérelem

n1

 

b

Eredmények határideje

R

 

 

date

2

KÖVETÉS

R

 

 

 

 

a

Követési korreláció-azonosító

R

 

(Lásd a II. melléklet 1. kódlistáját)

an28

 

b

A kibocsátás dátuma

R

 

 

date

 

c

Feladó tagállam kódja

R

 

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

 

d

Feladó hivatal hivatkozási száma

O

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

e

Feladó tisztviselő

O

 

 

an..35

 

f

Címzett tagállam kódja

R

 

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

 

g

Címzett hivatal hivatkozási száma

O

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

h

Címzett tisztviselő

O

 

 

an..35

 

i

Nemzeti esetszám-azonosító

O

 

 

an..99

3

KE_KÉRELEM

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »1«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Közigazgatási együttműködés iránti kérelemre vonatkozó információk

R

 

 

an..999

 

b

Közigazgatási együttműködés iránti kérelemre vonatkozó információk_LNG

R

 

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

c

Jelzés

O

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Nem vagy Hamis

1

=

Igen vagy Igaz

n1

3.1

KÉRELEM OKA kód

R

 

 

99x

 

a

Közigazgatási együttműködés iránti kérelmek okainak kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját)

n..2

 

b

KE_Kiegészítő információk

C

»R«, ha a <Közigazgatási együttműködés iránti kérelmek okainak kódja> a következő: »Egyéb«

»O« egyéb esetben

an..999

 

c

KE_Kiegészítő információk_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.1.1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS HIVATKOZÁSA

O

 

 

99x

 

a

Egyéb kockázati profil

O

 

 

an..999

 

b

Egyéb kockázati profil_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.2

AHK-lista

O

 

 

99x

 

a

AHK

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 2. kódlistát)

an21

 

b

Sorszám

O

 

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..2

3.3

KERESKEDŐ: Személy

O

 

 

99x

 

a

Kereskedő jövedéki száma

C

A 3.3 a, b és c esetében: az alábbi attribútumok közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Kereskedő jövedéki száma>

<Héaszám>

<Kereskedő neve>

Egy létező azonosító (jövedéki szám) <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban vagy létező <Ideiglenes engedély hivatkozási száma> az <IDEIGLENES ENGEDÉLY> adathalmazban.

(Lásd a 612/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő 1. és 2. kódlistát)

an13

 

b

Héaszám

C

 

an..14

 

c

Kereskedő neve

C

 

an..182

 

d

Tagállam kódja

C

»R«, ha a <Kereskedő neve> meg van adva, és a <Kereskedő jövedéki száma>, valamint a <Héaszám> nincs megadva

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kereskedő jövedéki számát a 3.3.a rovatban, a Héaszámot a 3.3.b rovatban, a Kereskedő nevét a 3.3.c rovatban)

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

 

e

Közterület neve

O

 

 

an..65

 

f

Házszám

O

 

 

an..11

 

g

Irányítószám

O

 

 

an..10

 

h

Település

O

 

 

an..50

 

i

NAD_LNG (név és cím mezők nyelve)

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

j

Telefonszám

O

 

 

an..35

 

k

Faxszám

O

 

 

an..35

 

l

E-mail-cím

O

 

 

an..70

3.4

ALÁTÁMASZTÓ OKMÁNYOK

O

 

 

9x

 

a

Az alátámasztó okmány rövid leírása

C

»R«, ha <Az alátámasztó okmány típusa> »Egyéb«

Másképp nem érvényes

(Lásd Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozást a 3.4.c rovatban és az Okmány képét a 3.4.e rovatban)

 

an..999

 

b

Az alátámasztó okmány rövid leírása_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

c

Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás

C

A következő három mező közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Az alátámasztó okmány típusa>

<Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás>

<Okmány képe>

(Lásd az Alátámasztó okmány rövid leírását a 3.4.a rovatban és az Okmány képét a 3.4.e rovatban)

 

an..999

 

d

Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

e

Okmány képe

C

A következő három mező közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Az alátámasztó okmány típusa>

<Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás>

<Okmány képe>

(Lásd Az alátámasztó okmány rövid leírását a 3.4.a rovatban és Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozást a 3.4.c rovatban)

 

 

 

f

Az alátámasztó okmány típusa

C

A következő három mező közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Az alátámasztó okmány típusa>

<Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás>

<Okmány képe>

(Lásd Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozást a 3.4.c rovatban és az Okmány képét a 3.4.e rovatban)

(Lásd a II. melléklet 15. kódlistáját)

n..4

3.5

Kért TEVÉKENYSÉGEK

O

 

 

99x

 

a

Közigazgatási együttműködési tevékenység kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 9. kódlistáját)

n..2

 

b

KE tevékenység kiegészítése

C

»R«, ha a <Közigazgatási együttműködési tevékenység kódja> »Egyéb«

»O« egyéb esetben

(Lásd a Közigazgatási együttműködési tevékenység kódját a 3.5.a rovatban)

 

an..999

 

c

KE tevékenység kiegészítése_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

4

ELŐZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

C

»R«, ha a <Kérelem típusa> »2«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

AHK

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 2. kódlistát)

an21

 

b

Előzmények iránti kérelem hatókörének típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

A <Hatókör dátuma> által meghatározott időpontban érvényes adatok

2

=

Adatok előzményei a <Hatókör dátuma> által meghatározott dátumtól kezdve

3

=

Az adatok összes előzménye

(Lásd a Hatókör dátumát a 4.c rovatban)

n1

 

c

Hatókör dátuma

C

Nem alkalmazandó, ha az <Előzmények iránti kérelem hatókörének típusa> »3«

»R« egyéb esetben

(Lásd az Előzmények iránti kérelem hatókörének típusát a 4.b rovatban)

 

date

 

d

Előzmények iránti kérelem oka

R

 

 

an..999

 

e

Előzmények iránti kérelem oka_LNG

R

 

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

KAPCSOLAT

O

 

 

 

 

a

Hivatal hivatkozási száma

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

b

Benyújtó jövedéki tisztviselő

O

 

 

an..35

 

c

Telefonszám

O

 

 

an..35

 

d

Faxszám

O

 

 

an..35

 

e

E-mail-cím

O

 

 

an..70


10. táblázat

(a 6. cikk (3) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése, a 10. cikk és a 16. cikk alapján)

Közigazgatási együttműködés eredménye

A

B

C

D

E

F

G

1

KÖVETÉS

R

 

 

 

 

a

Követési korreláció-azonosító

R

 

(Lásd a II. melléklet 1. kódlistáját)

an28

 

b

A kibocsátás dátuma

R

 

 

date

 

c

Feladó tagállam kódja

R

 

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

 

d

Feladó hivatal hivatkozási száma

O

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

e

Feladó tisztviselő

O

 

 

an..35

 

f

Címzett tagállam kódja

R

 

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

 

g

Címzett hivatal hivatkozási száma

O

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

h

Címzett tisztviselő

O

 

 

an..35

 

i

Nemzeti esetszám-azonosító

C

»O«, ha a <Követési korreláció-azonosító> és a megkeresési üzenetben szereplő <Követési korreláció-azonosító> nem egyezik meg

»R«, ha a <Követési korreláció-azonosító> és a megkeresési üzenetben szereplő <Követési korreláció-azonosító> megegyezik, ÉS a

<Nemzeti esetszám-azonosító> szerepel a megkeresési üzenetben

Másképp nem érvényes.

HA a <Követési korreláció-azonosító> és a megkeresési üzenetben szereplő <Követési korreláció-azonosító> megegyezik, ÉS a <Nemzeti esetszám-azonosító> szerepel a megkeresési üzenetben

AKKOR

A <Nemzeti esetszám-azonosító> értékének meg kell egyeznie a megkeresési üzenetben szereplő <Nemzeti esetszám-azonosító> értékével.

an..99

2

KAPCSOLAT

O

 

 

 

 

a

Hivatal hivatkozási száma

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

b

Benyújtó jövedéki tisztviselő

O

 

 

an..35

 

c

Telefonszám

O

 

 

an..35

 

d

Faxszám

O

 

 

an..35

 

e

E-mail-cím

O

 

 

an..70

3

KE_TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

O

 

 

99x

 

a

AHK

O

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 2. kódlistát)

an21

 

b

Sorszám

C

»O«, ha használják az <AHK>-t

Másképp nem érvényes

(Lásd az AHK-t a 3.a rovatban)

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..2

 

c

Közigazgatási együttműködési tevékenység kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 9. kódlistáját)

n..2

 

d

KE tevékenység kiegészítése

C

»R«, ha a <Közigazgatási együttműködési tevékenység kódja> »Egyéb«

»O« egyéb esetben

(Lásd a Közigazgatási együttműködési tevékenység kódját a 3.c rovatban)

 

an..999

 

e

KE tevékenység kiegészítése_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

KE tevékenység nem lehetséges: okok – kód

O

 

(Lásd a II. melléklet 11. kódlistáját)

n..2

 

g

KE tevékenység nem lehetséges: okok – kiegészítés

C

»R«, ha a <KE tevékenység nem lehetséges: okok – kód> a következő: »Egyéb«

»O« egyéb esetben

(Lásd a KE tevékenység nem lehetséges: okok – kódot a 3.f rovatban)

 

an..999

 

h

KE tevékenység nem lehetséges: okok – kiegészítés_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

i

Megállapítás a rendeltetési helyen

O

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Egyéb megállapítás

1

=

(fenntartott)

2

=

Szállítmány rendben

3

=

Szállítmány nem ért el a rendeltetési helyre

4

=

Szállítmány késve érkezett

5

=

Hiányt észleltek

6

=

Jövedéki termék nincs rendben

7

=

Szállítmány nem lett készletnyilvántartásba véve

8

=

A kereskedővel nem sikerült kapcsolatba lépni

9

=

Csalárd kereskedő

10

=

Többletet észleltek

11

=

Nem megfelelő európai szakmai kártya

12

=

Rossz rendeltetésihely-típuskód

13

=

Megerősített eltérések

14

=

Kézi lezárás ajánlott

15

=

Megszakítás ajánlott

16

=

Szabálytalanságokat találtak

n..2

 

j

Egyéb megállapítás típusa

C

»R«, ha a <Megállapítás a rendeltetési helyen> »Egyéb megállapítás«

Másképp nem érvényes

(Lásd: Megállapítás a rendeltetési helyen, 3.i rovat)

 

an..999

 

k

Egyéb megállapítás típusa_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

l

Kiegészítő magyarázatok

O

 

 

an..999

 

m

Kiegészítő magyarázatok_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

n

Ellenőrző jelentés hivatkozása

O

 

(Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját)

A rendszerben szerepel egy olyan »Ellenőrző jelentés« üzenet (beleértve azon eseteket is, amikor ez egy megkapott »A szállítás előzményei«/»Előzmények eredményei« üzenet részét képzi), amelynek az <Ellenőrző jelentés hivatkozása> megjelölésű részeleme megegyezik a benyújtott üzenetével. Ezen túlmenően, ha az <AHK> meg van adva a benyújtott üzenetben, az megegyezik az említett »Ellenőrző jelentés« üzenet <AHK>-jával.

(Lásd az AHK-t a 3.a rovatban)

an16

4

VISSZAJELZÉS KÉRÉSE

O

 

 

 

 

a

Visszajelzést kértek vagy küldtek

R

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Nem kértek visszajelzést

1

=

Visszajelzést kértek

2

=

Visszajelzést küldtek

n1

 

b

Követési intézkedések

C

Legalább az alábbi két szövegmező egyike, amennyiben a 4.a rovat meg van adva:

<Követési intézkedések>

<Az információ relevanciája>

an..999

 

c

Követési intézkedések_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

d

Az információ relevanciája Megküldve

C

Legalább az alábbi két szövegmező egyike, amennyiben a 4.a rovat meg van adva:

<Követési intézkedések>

<Az információ relevanciája>

an..999

 

e

Az információ relevanciája_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

ALÁTÁMASZTÓ OKMÁNYOK

O

 

 

9x

 

a

Az alátámasztó okmány rövid leírása

C

»R«, ha <Az alátámasztó okmány típusa> »Egyéb«

Másképp nem érvényes

(Lásd az Alátámasztó okmány típusát az 5.f rovatban)

 

an..999

 

b

Az alátámasztó okmány rövid leírása_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

c

Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás

C

A következő három mező közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Az alátámasztó okmány rövid leírása>

<Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás>

<Okmány képe>

(Lásd Az alátámasztó okmány rövid leírását az 5.a rovatban és az Okmány képét az 5.e rovatban)

 

an..999

 

d

Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

e

Okmány képe

C

A következő három mező közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Az alátámasztó okmány rövid leírása>

<Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás>

<Okmány képe>

(Lásd Az alátámasztó okmány rövid leírását az 5.a rovatban és Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozást az 5.c rovatban)

 

 

 

f

Az alátámasztó okmány típusa

C

A következő három mező közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Az alátámasztó okmány rövid leírása>

<Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozás>

<Okmány képe>

(Lásd Az alátámasztó okmány rövid leírását az 5.a rovatban, Az alátámasztó okmányra mutató hivatkozást az 5.c rovatban és Az okmány képét az 5.e rovatban)

(Lásd a II. melléklet 15. kódlistáját)

n..4


11. táblázat

(a 9. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk alapján)

Ellenőrző jelentés

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUMOK

R

 

 

 

 

a

Üzenettípus

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Érvényesített okmány

n1

 

b

Az Ellenőrző jelentés érvényesítésének dátuma és időpontja

C

Sikeres érvényesítés után »R«

Másképp nem érvényes

dateTime

2

ELLENŐRZŐ JELENTÉS FEJLÉCE

R

 

 

 

 

a

Ellenőrző jelentés hivatkozása

R

 

(Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját)

an16

2.1

ELLENŐRZŐ HIVATAL

R

 

 

 

 

a

Ellenőrző hivatal hivatkozási száma

O

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódlistát)

an8

 

b

Tagállam kódja

C

A 2.1 b, c, d, e, f és g esetében:

»R«, kivéve a <Házszám>, amely »O«, ha az <Ellenőrző hivatal hivatkozási száma> nincs megadva

Másképp nem érvényes

(Lásd az Ellenőrző hivatal hivatkozási számát a 2.1.a rovatban)

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

 

c

Ellenőrző hivatal neve

C

 

an..35

 

d

Közterület neve

C

 

an..65

 

e

Házszám

C

 

an..11

 

f

Irányítószám

C

 

an..10

 

g

Település

C

 

an..50

 

h

Telefonszám

C

A 2.1 h, i és j esetében:

Ha az <Ellenőrző hivatal hivatkozási száma> nincs megadva, az alábbi attribútumok közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Telefonszám>

<Faxszám>

<E-mail-cím>

ellenkező esetben a három attribútum egyike sem alkalmazandó

(Lásd az Ellenőrző hivatal hivatkozási számát a 2.1.a rovatban)

 

an..35

 

i

Faxszám

C

 

an..35

 

j

E-mail-cím

C

 

an..70

 

k

NAD_LNG (név és cím mezők nyelve)

C

»R«, ha használják a vonatkozó szabad szövegmező(ke)t

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

C

A <JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO> vagy <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportok közül legalább egynek jelen kell lennie

 

 

 

a

AHK

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 2. kódlistát)

an21

 

b

Sorszám

R

 

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..2

4

MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY

C

A <JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO> vagy <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportok közül legalább egynek jelen kell lennie

 

 

 

a

Más kísérőokmány típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Egyéb

2

=

SAAD

n1

 

b

Más kísérőokmány rövid leírása

C

»R«, ha a <Más kísérőokmány típusa> »Egyéb«

Másképp nem érvényes

 

an…350

 

c

Más kísérőokmány rövid leírása_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

n2

 

d

Más kísérőokmány száma

R

 

 

an…350

 

e

Más kísérőokmány dátuma

R

 

 

date

 

f

Más kísérőokmány képe

O

 

 

 

 

g

A feladás helye szerinti tagállam

R

 

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

 

h

Rendeltetési tagállam

R

 

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

4.1

KERESKEDŐ: A szállításban érintett személy

O

 

 

9x

 

a

Kereskedő jövedéki száma

C

Az alábbi attribútumok közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Kereskedő jövedéki száma>

<Kereskedő azonosító adatai>

<Kereskedő neve>

Egy létező azonosító (jövedéki szám) <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban vagy létező <Ideiglenes engedély hivatkozási száma> az <IDEIGLENES ENGEDÉLY> adathalmazban.

(Lásd a 612/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódlistát)

an13

 

b

Kereskedő azonosító adatai

C

Az alábbi attribútumok közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Kereskedő jövedéki száma>

<Kereskedő azonosító adatai>

<Kereskedő neve>

Héaszám vagy bármely más nemzeti szám.

an16

 

c

Kereskedő neve

C

Az alábbi attribútumok közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Kereskedő jövedéki száma>

<Kereskedő azonosító adatai>

<Kereskedő neve>

an..182

 

d

Kereskedő személy típusa

O

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Adóképviselő

4

=

Értékesítő

5

=

Felelős személy

6

=

Magánszemély vásárló

n..2

 

e

Tagállam kódja

C

»R«, ha a <Kereskedő neve> meg van adva, ÉS a <Kereskedő jövedéki száma> és a <Kereskedő azonosító adatai> nincsenek megadva

Másképp nem érvényes

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódlistát)

a2

 

f

Közterület neve

O

 

 

an..65

 

g

Házszám

O

 

 

an..11

 

h

Irányítószám

O

 

 

an..10

 

i

Település

O

 

 

an..50

 

j

NAD_LNG (név és cím mezők nyelve)

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Telefonszám

O

 

 

an..35

 

m

E-mail-cím

O

 

 

an..70

4.2

ÁRUTÉTEL

O

 

 

999x

 

a

Árumegnevezés

O

 

 

an..55

 

b

KN-kód

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY. Más kísérőokmány képe> nem szerepel a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportban

Másképp nem érvényes

(lásd a 4 és 4.f rovatot)

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n8

 

c

Az áru kereskedelmi megnevezése

O

 

 

an..999

 

d

Kiegészítő kód

O

 

 

an..35

 

e

Mennyiség

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY. Más kísérőokmány képe> nem szerepel a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportban

Másképp nem érvényes

(lásd a 4 és 4.f rovatot)

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..15,3

 

f

Mértékegység kód

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY. Más kísérőokmány képe> nem szerepel a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportban

Másképp nem érvényes

(lásd a 4 és 4.f rovatot)

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 12. kódlistát)

n..2

 

g

Bruttó tömeg

O

 

A bruttó tömegnek legalább egyenlőnek kell lennie a nettó tömeggel.

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..15,2

 

h

Nettó tömeg

O

 

A bruttó tömegnek legalább egyenlőnek kell lennie a nettó tömeggel.

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..15,2

4.3

SZÁLLÍTÁSI MÓD

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY. Más kísérőokmány képe> nem szerepel a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportban

Másképp nem érvényes

(lásd a 4 és 4.f rovatot)

 

 

 

a

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

b

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

c

Házszám

O

 

 

an..11

 

d

Szállító országa

R

 

Adjon meg egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. kódlistájában felsorolt, ugyanakkor a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában nem feltüntetett országkódot a »GR« országkód kivételével.

a2

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Település

R

 

 

an..50

 

g

Szállítási mód kódja

R

 

Adja meg a szállítási módot a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 7. kódlistájában feltüntetett kódok használatával.

n..2

 

h

KE_Kiegészítő információk

C

»R«, ha a <SZÁLLÍTÁSI MÓD. Szállítási mód kódja> »Egyéb«

Másképp nem érvényes

(lásd a 4.3.g rovatot)

 

an..999

 

i

KE_Kiegészítő információk_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

j

Nyilvántartásba vétel

R

 

 

an..35

 

k

Nyilvántartási ország

R

 

Adjon meg egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. kódlistájában felsorolt, ugyanakkor a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában nem feltüntetett országkódot a »GR« országkód kivételével.

a2

5

ELLENŐRZŐ JELENTÉS

R

 

 

 

 

a

Ellenőrzés dátuma

R

 

 

date

 

b

Ellenőrzés helye

R

 

 

an..350

 

c

Ellenőrzés helye_LNG

R

 

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

d

Ellenőrzés típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Fizikai ellenőrzés

2

=

Okmányellenőrzés

n1

 

e

Ellenőrzés oka

R

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Egyéb indok

1

=

Véletlenszerűen kezdeményezett ellenőrzés

2

=

Jelzett esemény

3

=

Segítségnyújtás iránti kérelem érkezett

4

=

Más hivataltól kapott kérelem

5

=

Figyelmeztetés érkezett

n1

 

f

Eredet kiegészítő hivatkozása

O

 

 

an..350

 

g

Eredet kiegészítő hivatkozása_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

h

Ellenőrző tisztviselő azonosító adatai

R

 

 

an..350

 

i

Ellenőrző tisztviselő azonosító adatai_LNG

R

 

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

j

Ellenőrzés átfogó következtetése

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Kielégítő

2

=

Kisebb eltérések feltárása

3

=

Megszakítás ajánlott

4

=

Követelés benyújtásának szándéka a 2008/118/EK tanácsi irányelv 10. cikke alapján

5

=

Megengedhető károsodást tártak fel, a 2008/118/EK tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben

n1

 

k

Érkezéskor ellenőrzés szükséges

R

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Nem vagy Hamis

1

=

Igen vagy Igaz

n1

 

l

Jelzés

R

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Nem vagy Hamis

1

=

Igen vagy Igaz

n1

 

m

Megjegyzések

O

 

 

an..350

 

n

Megjegyzések_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5.1

ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS

R

 

 

99x

 

a

Elvégzett ellenőrzési intézkedés

R

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Egyéb ellenőrzési intézkedés

1

=

Csomagok számolása, ellenőrzése

2

=

Kirakodás

3

=

Csomagok felnyitása

4

=

Az okmányok papíralapú példányának (pl. SAAD) jegyzetekkel történő ellátása

5

=

Számlálás

6

=

Mintavétel

7

=

Adminisztratív ellenőrzés

8

=

Az áru megmérése/lemérése

9

=

Szúrópróbaszerű ellenőrzés

10

=

Nyilvántartás-kezelés

11

=

Az EAO-val benyújtott dokumentumok összehasonlítása

n..2

 

b

Egyéb ellenőrzési intézkedés

C

»R«, ha az <Elvégzett ellenőrzési intézkedés> »0«

Másképp nem érvényes

(Lásd az Elvégzett ellenőrzési intézkedést az 5.1.a rovatban)

 

an..350

 

c

Egyéb ellenőrzési intézkedés_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5.2

ALÁTÁMASZTÓ BIZONYÍTÉK

C

»R«, ha az <Ellenőrzés oka> »2«

»O« egyéb esetben

(Lásd az Ellenőrzés okát az 5.e rovatban)

 

9x

 

a

Kibocsátó hatóság

O

 

 

an..35

 

b

Kibocsátó hatóság_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

c

Bizonyíték típuskódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 6. kódlistáját)

n..2

 

d

Bizonyíték típusa – kiegészítés

C

»R«, ha a <Bizonyíték típuskódja> »Egyéb«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Bizonyíték típuskódját az 5.2.c rovatban)

 

an..350

 

e

Bizonyíték típusa – kiegészítés_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Bizonyíték hivatkozása

O

 

 

an..350

 

g

Bizonyíték hivatkozása_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

h

Bizonyíték képe

O

 

 

 

5.3

»NEM KIELÉGÍTŐ« MINŐSÍTÉS OKA

O

 

 

9x

 

a

»Nem kielégítő« minősítés okának kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 12. kódlistáját)

n..2

 

b

Kiegészítő információk

C

»R«, ha a <Nem kielégítő minősítés okának kódja> »Egyéb«

Másképp nem érvényes

(Lásd a »Nem kielégítő« minősítés okának kódját az 5.3.a rovatban)

 

an..350

 

c

Kiegészítő információk_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5.4

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

O

 

 

99x

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 7. kódlistát)

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

C

»R«, ha a <Szállítóegység kódja> nem »Helyhez kötött szállítóberendezés«

Másképp nem érvényes

(Lásd a Szállítóegység kódját az 5.4.a rovatban)

 

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

O

 

 

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

 

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

 

an..350

 

g

Kiegészítő információk_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5.5

ELLENŐRZŐ JELENTÉS szövegtörzse

O

 

 

99x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

C

»R«, ha a <JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO> adatcsoport jelen van

Másképp nem érvényes

Ez a vonatkozó EAO-hoz tartozó EAO-szövegtörzshöz kapcsolódó <Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma> értékre utal, és egyedinek kell lennie az üzeneten belül.

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..3

 

b

Árumegnevezés

C

»O«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoport jelen van

Másképp nem érvényes

an..55

 

c

KN-kód

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoport jelen van

Másképp nem érvényes

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n8

 

d

Kiegészítő kód

C

»O«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoport jelen van

Másképp nem érvényes

an..35

 

e

Hiány- vagy többletmutató

O

 

A lehetséges értékek a következők:

S

=

hiány

E

=

többlet

a1

 

f

Megállapított hiány vagy többlet

C

»R«, ha <Hiány- vagy többletmutató>-t tüntettek fel

Másképp nem érvényes

(Lásd a Hiány- vagy többletmutatót az 5.5.e rovatban)

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..15,3

 

g

Megjegyzések

O

 

 

an..350

 

h

Megjegyzések_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5.5.1

»NEM KIELÉGÍTŐ« MINŐSÍTÉS OKA

O

 

 

9x

 

a

»Nem kielégítő« minősítés okának kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 12. kódlistáját)

n..2

 

b

Kiegészítő információk

C

»R«, ha a <Nem kielégítő minősítés okának kódja> »Egyéb«

»O« egyéb esetben

(Lásd a »Nem kielégítő« minősítés okának kódja mutatót az 5.5.1.a rovatban)

 

an..350

 

c

Kiegészítő információk_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


12. táblázat

(a 14. cikk alapján)

Eseményjelentés

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUMOK

R

 

 

 

 

a

Üzenettípus

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Az eljárást megindító beadvány

3

=

Érvényesített okmány

n1

 

b

Az Eseményjelentés érvényesítésének dátuma és időpontja

C

Sikeres érvényesítés után »R«

Másképp nem érvényes

dateTime

2

ESEMÉNYJELENTÉS FEJLÉCE

R

 

 

 

 

a

Eseményjelentés száma

C

»R«, ha az <Üzenettípus> »3«

Másképp nem érvényes

(Lásd az Üzenettípust az 1.a rovatban)

(Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját)

an16

 

b

Eseményjelentést benyújtó tagállam hivatkozási száma

C

»R«, ha az <Üzenettípus> »1« vagy »3« és a benyújtó tagállam eltér az esemény tagállamától

»O«, ha az <Üzenettípus> »1« vagy »3« és a benyújtó tagállam megegyezik az esemény tagállamával

Másképp nem érvényes

(Lásd az Üzenettípust az 1.a rovatban)

Az <Eseményjelentést benyújtó tagállam hivatkozási száma> formátuma a következő:

2 alfabetikus karakter: Az eseményjelentést benyújtó tagállam azonosítója,

amelyet a nemzeti szinten hozzárendelt, egyedi kód követ

an..35

 

c

AHK

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 2. kódlistát)

an21

 

d

Sorszám

R

 

Az adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..2

3

MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY

C

A <JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO> vagy <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportok közül legalább egynek jelen kell lennie

 

 

 

a

Más kísérőokmány típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

0

=

Egyéb

2

=

SAAD

n1

 

b

Más kísérőokmány rövid leírása

C

»R«, ha a <Más kísérőokmány típusa> »Egyéb«

Másképp nem érvényes

an..350

 

c

Más kísérőokmány rövid leírása_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

a2

 

d

Más kísérőokmány száma

R

 

 

an..350

 

e

Más kísérőokmány dátuma

R

 

 

date

 

f

Más kísérőokmány képe

O

 

 

 

 

g

A feladás helye szerinti tagállam

R

 

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

 

h

Rendeltetési tagállam

R

 

Egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok valamelyikével azonosított tagállam.

a2

3.1

KERESKEDŐ: A szállításban érintett személy

O

 

 

9x

 

a

Kereskedő jövedéki száma

C

Az alábbi attribútumok közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Kereskedő jövedéki száma>

<Kereskedő azonosító adatai>

<Kereskedő neve>

Egy létező azonosító (jövedéki szám) <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban vagy létező <Ideiglenes engedély hivatkozási száma> az <IDEIGLENES ENGEDÉLY> adathalmazban.

(Lásd a 612/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódlistát)

an13

 

b

Kereskedő azonosító adatai

C

Az alábbi attribútumok közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Kereskedő jövedéki száma>

<Kereskedő azonosító adatai>

<Kereskedő neve>

Héaszám vagy bármely más nemzeti szám.

an16

 

c

Kereskedő neve

C

Az alábbi attribútumok közül legalább egynek jelen kell lennie:

<Kereskedő jövedéki száma>

<Kereskedő azonosító adatai>

<Kereskedő neve>

an..182

 

d

Kereskedő személy típusa

O

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Adóképviselő

4

=

Értékesítő

5

=

Felelős személy

6

=

Magánszemély vásárló

n..2

 

e

Tagállam kódja

C

»R«, ha a <Kereskedő neve> meg van adva, ÉS a <Kereskedő jövedéki száma> és a <Kereskedő azonosító adatai> nincsenek megadva

Másképp nem érvényes

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódlistát)

a2

 

f

Közterület neve

O

 

 

an..65

 

g

Házszám

O

 

 

an..11

 

h

Irányítószám

O

 

 

an..10

 

j

NAD_LNG (név és cím mezők nyelve)

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Telefonszám

O

 

 

an..35

 

l

Faxszám

O

 

 

an..35

 

m

E-mail-cím

O

 

 

an..70

3.2

ÁRUTÉTEL

O

 

 

999x

 

a

Árumegnevezés

O

 

 

an..55

 

b

KN-kód

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY. Más kísérőokmány képe> nem szerepel a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportban

Másképp nem érvényes (lásd a 3 és 3.f rovatot)

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n8

 

c

Az áru kereskedelmi megnevezése

O

 

 

an..999

 

d

Kiegészítő kód

O

 

 

an..35

 

e

Mennyiség

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY. Más kísérőokmány képe> nem szerepel a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportban

Másképp nem érvényes

(lásd a 3 és 3.f rovatot)

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..15,3

 

f

Mértékegység kód

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY. Más kísérőokmány képe> nem szerepel a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportban

Másképp nem érvényes

(lásd a 3 és 3.f rovatot)

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 12. kódlistát)

n..2

 

g

Bruttó tömeg

O

 

A bruttó tömegnek legalább egyenlőnek kell lennie a nettó tömeggel.

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..15,2

 

h

Nettó tömeg

O

 

A bruttó tömegnek legalább egyenlőnek kell lennie a nettó tömeggel.

Az adattétel értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

n..15,2

3.3

SZÁLLÍTÁSI MÓD

C

»R«, ha a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY. Más kísérőokmány képe> nem szerepel a <MÁS KÍSÉRŐOKMÁNY> adatcsoportban

Másképp nem érvényes

(lásd a 3 és 3.f rovatot)

 

 

 

a

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

b

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

c

Házszám

O

 

 

an..11

 

d

Szállító országa

R

 

Adjon meg egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. kódlistájában felsorolt, ugyanakkor a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában nem feltüntetett országkódot a »GR« országkód kivételével.

a2

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Település

R

 

 

an..50

 

g

Szállítási mód kódja

R

 

Adja meg a szállítási módot a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 7. kódlistájában feltüntetett kódok használatával.

n..2

 

h

KE_Kiegészítő információk

C

»R«, ha a <SZÁLLÍTÁSI MÓD. Szállítási mód kódja> »Egyéb«

Másképp nem érvényes

(lásd a 3.3.g rovatot)

 

an..999

 

i

KE_Kiegészítő információk_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

j

Nyilvántartásba vétel

R

 

 

an..35

 

k

Nyilvántartási ország

R

 

Adjon meg egy, a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. kódlistájában felsorolt, ugyanakkor a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 3. kódlistájában nem feltüntetett országkódot a »GR« országkód kivételével.

a2

4

ESEMÉNYJELENTÉS

R

 

 

 

 

a

Az esemény dátuma

R

 

 

date

 

b

Az esemény helye

R

 

 

an..350

 

c

Az esemény helye_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

d

Jövedéki tisztviselő azonosító adatai

O

 

 

an..35

 

e

Benyújtó személy

R

 

 

an..35

 

f

Benyújtó személy kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 10. kódlistáját)

n..2

 

g

Benyújtó személy – kiegészítés

C

»R«, ha a <Benyújtó személy kódja> »Egyéb«

»O« egyéb esetben

(Lásd a Benyújtó személy kódját a 4.f rovatban)

 

an..350

 

h

Benyújtó személy – kiegészítés_LNG

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmező(ke)t

Másképp nem érvényes

Adja meg a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

i

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

O

 

A lehetséges értékek a következők: