EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1746

A Bizottság (EU) 2019/1746 végrehajtási rendelete (2019. október 1.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/6908

OJ L 268, 22.10.2019, p. 6–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1746/oj

22.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1746 végrehajtási rendelete

(2019. október 1.)

az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 223. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU rendelet alkalmazásának szabályait a tagállamok azon kötelezettsége tekintetében, hogy továbbítsák a Bizottsághoz a releváns információkat és dokumentumokat.

(2)

Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, 2016. június 7-i állásfoglalásában (3) az Európai Parlament felszólította az élelmiszer-ellátási lánc irányításában részt vevő valamennyi érdekelt felet, hogy az élelmiszer-ellátási lánc egészében fokozzák az átláthatóságot, gondoskodjanak megfelelőbb tájékoztatásról, és erősítsék meg az illetékes szerveket és a releváns piaci tájékoztatási eszközöket annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők és a termelői szervezetek számára pontos és időszerű piaci adatokat biztosítsanak.

(3)

A Tanács a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetének megerősítéséről és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal [helyesen: tisztességtelen forgalmazói magatartásokkal] szembeni küzdelemről szóló, 2016. december 12-i következtetéseiben felszólította a Bizottságot, hogy foglalkozzon az átláthatóság hiányának és az információs aszimmetriának az élelmiszer-ellátási lánc tekintetében feltárt problémáival.

(4)

2019 áprilisában sor került az (EU) 2019/633 európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) elfogadására, majd ezt követően az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2019. március 22-én együttes nyilatkozatot (5) adott ki, amely arra ösztönözte a Bizottságot, hogy uniós szinten fokozza a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek piacainak átláthatóságát, többek között a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc mentén működő árképzési mechanizmusok elemzéséhez szükséges statisztikai adatok gyűjtésének javítása révén, azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a gazdasági szereplők és a hatóságok számára megalapozottabb döntések meghozatalát, továbbá hogy a gazdasági szereplők jobban átláthassák a piaci fejleményeket.

(5)

A fentieken túlmenően a Bizottság 2016 januárjában létrehozta a mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoportot, amelynek feladata, hogy független szakértői csoportként ajánlásokat fogalmazzon meg arra vonatkozóan, hogy miként erősíthető meg a termelők helyzete a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban. A munkacsoport ajánlása értelmében e célból a lánc minden szakaszában növelni kell a piaci átláthatóságot és ezáltal elő kell mozdítani valós versenyfeltételek megteremtését, méghozzá az árakra vonatkozó jelentéstétel bevezetése vagy a már meglévő árbejelentési eljárások kiterjesztése révén, különös tekintettel a hús-, a gyümölcs- és zöldség, valamint a tejtermékágazatra. A munkacsoport javasolta továbbá az összegyűjtött adatok megfelelő módon összesített formában történő terjesztését.

(6)

2017-ben nyilvános konzultációra került sor, majd 2018-ban a tagállamok, az érdekelt felek és a fogyasztók specifikus kérdőívek kitöltésére kaptak felkérést. 2018-ban és 2019-ben számos, az érdekelt felek részvételével megrendezett célzott workshopot és konferenciát, valamint a tagállamok szakértői csoportjainak és a civil párbeszédben részt vevő csoportoknak szervezett találkozót szenteltek a piaci átláthatóság témájának.

(7)

Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet értelmében a tagállamok már jelenleg is kötelesek bejelenteni bizonyos, az árra, a termelésre és a piacra vonatkozó információkat, de csupán azokat, amelyek a termelési árakhoz kapcsolódnak.

(8)

Ezért van az, hogy míg egyfelől az Unió viszonylag jelentős mennyiségű, a tagállami statisztikai hivataloktól származó nyilvános információt szolgáltat a termelői árakról és a fogyasztói árakról, másfelől nagyon kevés információ áll a nyilvánosság rendelkezésére az áraknak a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc különböző szakaszaiban való alakulásáról. Az árakra vonatkozó jelentéstétel kiterjesztése révén ki kell küszöbölni ezeket a tájékoztatási hiányosságokat, különösen az összetett ágazati élelmiszer-ellátási láncok esetében. A lánc mentén végbemenő ártranszmissziónak az adatgyűjtés és -terjesztés szélesebb körben való végzése révén történő nyomon követésével lehetővé kell tenni a piaci szereplők számára, hogy jobban át tudják tekinteni az ellátási láncot, és ezáltal általában véve javuljon a lánc működése és gazdasági hatékonysága, különösen azoknak a gyengébb szereplőknek az esetében, amelyek nem tudnak könnyen hozzáférni az árakra vonatkozó magánjellegű információkhoz.

(9)

Jelenleg a bejelentett árak a szereplőknek a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc első szakaszára érvényes termelői eladási árai. Az ártranszmissziónak a lánc mentén történő nyomon követése szükségessé fogja tenni azt, hogy az árakra vonatkozó adatok gyűjtése a lánc egészének különböző szereplőire (például a nagykereskedőkre, a kereskedőkre, az élelmiszeriparra és a kiskereskedőkre) kiterjedjen, különösen a nagy mértékben differenciált szakaszokból álló és sok különféle terméket képviselő ellátási láncok esetében.

(10)

A kizárólag a reprezentatív árakat (például a főbb piacok és a jelentős szereplők árait) tartalmazó jelentéstétel várhatóan lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy költséghatékony megközelítést alkalmazzanak a jelentéstétel során, valamint hogy hozzájáruljanak a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheinek a lehető legkisebb szinten tartásához. A jelenlegi gyakorlatokkal összhangban indokolt előírni a tagállamok számára, hogy ismertessék a reprezentatív árak megállapításának módszertanát. Törekedniük kell továbbá módszertanaik egymáshoz való közelítésére annak érdekében, hogy a különböző tagállamok adatai a lehető legnagyobb mértékben összehasonlíthatók legyenek.

(11)

A jelentéstételi mechanizmus idő- és költséghatékony voltának biztosítása érdekében indokolt, hogy a Bizottság a meglévő információs rendszert elérhetővé tegye a gazdasági szereplők számára, és ily módon azok – a tagállamok felügyelete mellett – közvetlenül jelenthessék be az információkat a Bizottságnak. Indokolt előírni, hogy ha a tagállamok az információk bejelentésére vonatkozó kötelezettséget gazdasági szereplőkre ruházzák át, erről tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

(12)

A Bizottságnak rendszeres találkozókat kell szerveznie a tagállamok és az érdekelt felek részvételével a bevált gyakorlatok megosztása, a szinergiák kialakítása, valamint annak érdekében, hogy egységesebbé váljon a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc piaci dinamikájának értelmezése. A Bizottságnak továbbá információkkal kell szolgálnia a tagállamok és az érdekelt felek számára e rendelet alkalmazására vonatkozóan.

(13)

Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Helyénvaló e rendelet alkalmazásának kezdőnapját oly módon megállapítani, hogy a tagállamoknak módjukban álljon alkalmazkodni az új jelentéstételi kötelezettségekhez.

(15)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az 1308/2013/EU rendelet és az e rendelet alapján elfogadott jogi aktusok szerinti értesítések esetében az e bekezdés első albekezdésében említett információs technológián alapuló rendszernek adott esetben a gazdasági szereplők és a harmadik országok számára is elérhetőnek kell lennie.”;

2.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Az értesítés alapesete

Ha az 1. cikkben említett aktusok másként nem rendelkeznek, akkor abban az esetben, ha a valamely tagállam, illetve – adott esetben – harmadik ország vagy gazdasági szereplő a határidőig nem juttatta el a Bizottsághoz a kért információkat vagy dokumentumokat (azaz nincs értesítés), úgy kell tekinteni, hogy a következőkről küldött értesítést:

a)

mennyiségi információk esetében nulla érték;

b)

minőségi információk esetében olyan helyzet, amelyben »nincs jelentenivaló«.”

3.

A II. fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:

„ÁRAKRA, TERMELÉSRE, PIACI INFORMÁCIÓKRA, VALAMINT NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN SZOLGÁLTATANDÓ INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉSEK ÉS KOORDINÁCIÓ”.

4.

A 7. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok, illetve – adott esetben – a harmadik országok és a gazdasági szereplők értesítik a Bizottságot az olyan fontos új információkról, amelyek valószínűleg jelentősen megváltoztatják a már bejelentett információkat.”

5.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

További információk

A tagállamok, illetve – adott esetben – a harmadik országok és a gazdasági szereplők az 1. cikkben említett információs rendszer útján értesíthetik a Bizottságot az I., a II. és a III. mellékletben előírt információkat kiegészítő további információkról is, amennyiben az érintett tagállam, illetve – adott esetben – harmadik ország vagy gazdasági szereplő relevánsnak tartja a szóban forgó információkat. Az ilyen értesítéseket a Bizottság által az információs rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlap használatával kell elküldeni.”

6.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

a 9. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

„Az ár és a mennyiség meghatározása”;

b)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok az e szakaszban az árakra és a mennyiségekre vonatkozóan előírt valamennyi értesítés esetében közlik a megadott információk meghatározásához használt forrást és módszertant. Az ilyen értesítésekben szerepelniük kell a tagállamok által meghatározott reprezentatív piacokra és az azokhoz rendelt súlyozási együtthatókra vonatkozó információknak is.”;

c)

a szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A tagállamok az e szakaszban az árakra és a mennyiségekre vonatkozóan előírt valamennyi értesítés esetében átruházhatják a gazdasági szereplőkre az áraknak és a mennyiségeknek a közvetlenül az 1. cikkben említett bizottsági információs rendszerbe történő továbbítására vonatkozó kötelezettséget. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ilyen átruházás által érintett gazdasági szereplők kilétéről.”

7.

A 10., a 11. és a 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Az árak hivatalos pénznemben való bejelentése

Ha az I., a II. és a III. melléklet másként nem rendelkezik, a tagállamok, illetve – adott esetben – a gazdasági szereplők a saját hivatalos pénznemükben, héa nélküli nettó értéken jelentik be az árinformációkat.

11. cikk

Az árakra vonatkozó heti értesítés

Ha az I. melléklet másként nem rendelkezik, a tagállamok, illetve – adott esetben – a gazdasági szereplők szerdánként (brüsszeli idő szerint) legkésőbb déli 12 óráig értesítik a Bizottságot az ugyanazon mellékletben említett heti árinformációkról az előző hétre vonatkozóan.

12. cikk

Az árakra, a termelésre és a piacra vonatkozó információkról szóló, nem heti rendszerességű értesítés

A tagállamok, illetve – adott esetben – a gazdasági szereplők az előírt határidőn belül értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

a II. mellékletben említett, nem heti rendszerességű árinformációk;

b)

a III. mellékletben említett, termelésre és piacokra vonatkozó információk.”

8.

Az I., a II. és a III. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).

(3)  HL C 86., 2018.3.6., 49. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/633 irányelve (2019. április 17.) a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról (HL L 111., 2019.4.25., 59. o.).

(5)  St 7607 2019 ADD 1 REV 1, 2019.3.22., 1. o.


I. melléklet

A 11. cikkben említett, árakra vonatkozó heti értesítésekhez kapcsolódó követelmények

Eltérő rendelkezés hiányában az érintett tagállamok azok a tagállamok, amelyeknek a teljes uniós termelésen vagy felhasználáson belüli részesedése az adott termék vonatkozásában meghaladja a 2 %-ot.

1.   Gabonafélék

Az értesítés tartalma: reprezentatív piaci árak az uniós piac szempontjából relevánsnak tekintett minden egyes gabonafélére és gabonaminőségi osztályra vonatkozóan, egy tonna termékre vetítve.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: az árakat adott esetben az egyes termékek minőségi tulajdonságai, az árjegyzés helye és a forgalmazási szakasz szerint kell megadni.

2.   Rizs

Az értesítés tartalma: reprezentatív piaci árak az uniós piac szempontjából relevánsnak tekintett minden egyes rizsfajtára vonatkozóan, egy tonna termékre vetítve.

Érintett tagállamok: a rizstermelő tagállamok és a rizshántoló üzemekkel rendelkező tagállamok.

Egyéb: az árakat adott esetben az egyes termékek vonatkozásában a feldolgozási szakasz, az árjegyzés helye és a forgalmazási szakasz szerint kell megadni.

3.   Olajos magvak

Az értesítés tartalma: a repcemag, a napraforgómag, a szójabab, a repcedara, a napraforgódara, a szójadara, a nyers repceolaj, a nyers napraforgóolaj és a nyers szójababolaj reprezentatív árai.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek területén évente legalább 10 000 hektárnyi terület van bevetve az adott növénnyel. A dara- és az olajárakra vonatkozó értesítések esetében az adott olajnövényből több mint 200 000 tonnát termelő tagállamok.

4.   Olívaolaj

Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VIII. részében felsorolt olívaolaj-kategóriákra vonatkozóan a főbb reprezentatív piacokon feljegyzett átlagárak és a súlyozott nemzeti átlagárak, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok: az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó éves időszakban több mint 20 000 tonna olívaolajat termelő tagállamok.

Egyéb: az áraknak az ömlesztett olívaolaj árát és ezen belül a szűz olívaolaj esetében a sajtolóüzemi, más kategóriák esetében a gyártelepi árat kell tükrözniük. A reprezentatív piacoknak legalább az érintett termék nemzeti termelésének 70 %-át kell képviselniük.

Felvásárlási árak

Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VIII. részében említett szűz olívaolaj és extra szűz olívaolaj kategóriákra vonatkozó reprezentatív kiskereskedői felvásárlási árak, 100 kg termékre vetítve.

Egyéb: a reprezentatív áraknak a végső fogyasztók számára történő értékesítésre kész tárolóedényekben kiszerelt szűz olívaolaj és extra szűz olívaolaj árait kell tükrözniük, és az érintett termékből az adott tagállamban felvásárolt mennyiségek legalább egyharmadát le kell fedniük.

5.   Gyümölcs- és zöldségfélék, banán

a)    A friss termékek piacára szánt termékek árai

Az értesítés tartalma: az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) VI. mellékletében felsorolt paradicsom-, alma-, narancs-, őszibarack- és nektarinfajtákra és -típusokra vonatkozó reprezentatív árak, 100 kg nettó tömegű termékre vetítve.

Érintett tagállamok: az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelet VI. mellékletében felsorolt országok.

Egyéb: az áraknak válogatott, csomagolt és adott esetben raklapra rakott, a csomagolóüzemből kiszállított termékekre kell vonatkozniuk.

b)    A banán árai

Az értesítés tartalma: a 0803 90 10 KN-kód alá tartozó sárga banán nagykereskedelmi árai, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, amely naptári évenként több mint 50 000 tonna sárga banánt forgalmaz.

Egyéb: az árakról a származási országok csoportjai szerint kell értesítést küldeni.

c)    A termelőknek fizetett árak

Az értesítés tartalma: a friss termékek piacára szánt paradicsom, alma, narancs, őszibarack, nektarin és banán reprezentatív árai. Valamennyi árat 100 kg termékre vetítve kell megadni.

Egyéb: a termelő számára a betakarított termékekért fizetett árakat kell megadni.

d)    Felvásárlási árak

Az értesítés tartalma: a paradicsom, az alma, a narancs, az őszibarack és a nektarin reprezentatív kiskereskedői felvásárlási árai, 100 kg termékre vetítve.

6.   Hús

Az értesítés tartalma: a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testére és az abból származó darabokra, valamint bizonyos élő szarvasmarhákra, borjakra és malacokra vonatkozó árak az 1308/2013/EU rendeletnek megfelelően, továbbá a hasított testeknek a szarvasmarhafélék, a sertések és a juhok hasított testére vonatkozó osztályozás szerint megadott árai 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok: a hasított testek és az élő állatok esetében valamennyi tagállam. A megszorításokat illetően azok a tagállamok, amelyek nemzeti termelése legalább 2 %-át teszi ki az uniós termelésnek,

Egyéb: ha az érintett tagállam illetékes hatóságának véleménye szerint a hasított testek vagy az élő állatok száma túl alacsony ahhoz, hogy érdemes legyen értesítést küldeni, akkor az érintett tagállam dönthet úgy, hogy a szóban forgó időszakra felfüggeszti az ilyen hasított testek vagy élő állatok árának feljegyzését, és ebben az esetben értesítenie kell a Bizottságot a döntésének okáról. A húsdarabokat illetően az érintett tagállamoknak a szarvasmarhák testének hátulsó negyedére, elülső negyedére, a darált marhahúsra, a sertéskarajra, a sertésdagadóra, a sertéslapockára, a darált sertéshúsra és a sertéssonkára vonatkozó árakat kell bejelenteniük.

Felvásárlási árak

Az értesítés tartalma: a darált sertés- és marhahús reprezentatív felvásárlási árai a kiskereskedők és egyéb élelmiszer-vállalkozók szintjén, 100 kg termékre vetítve.

7.   Tej és tejtermékek

Az értesítés tartalma: a tejsavópor, a sovány tejpor, a teljes tejpor, a vaj, a tejszín, a fogyasztói tej és a kereskedelmi sajtok árai, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek nemzeti termelése legalább 2 %-át teszi ki az uniós termelésnek, vagy – a kereskedelmi sajtok esetében – amelyekben az adott sajttípus legalább 4 %-át teszi ki a teljes nemzeti sajttermelésnek.

Egyéb: a gyártótól vásárolt termékekre vonatkozó, minden más költségtől (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok, biztosítás stb.) mentes, három hónapon belüli szállításra vonatkozó szerződéseken alapuló árakat kell megadni.

Felvásárlási árak

Az értesítés tartalma: a vaj és a releváns sajtok reprezentatív felvásárlási árai a kiskereskedők és egyéb élelmiszer-vállalkozók szintjén, 100 kg termékre vetítve.

8.   Tojás

Az értesítés tartalma: az A. osztályú tojás nagykereskedelmi ára (az L és az M kategória átlaga) tartási módonként, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: az áraknak a csomagolóüzemben lévő termékre kell vonatkozniuk.

9.   Baromfihús

Az értesítés tartalma: az A. osztályú egész csirke („65 %-os csirke”) és a csirkehúsdarabok (mellfilé, comb) átlagos nagykereskedelmi ára, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: a vágóüzemekben lévő árukra vonatkozó vagy a reprezentatív piacokon feljegyzett árakat kell megadni.

Felvásárlási árak

Az értesítés tartalma: az A. osztályú egész csirke és a csirkemellfilé reprezentatív felvásárlási árai a kiskereskedők és egyéb élelmiszer-vállalkozók szintjén, 100 kg termékre vetítve.

10.   Egyéb

Az értesítés tartalma: a növényi olaj felhasználásával előállított tejpor, 100 kg termékre vetítve.

Egyéb: a gyártótól vásárolt termékekre vonatkozó, minden más költségtől (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok, biztosítás stb.) mentes, három hónapon belüli szállításra vonatkozó szerződéseken alapuló árakat kell megadni.


(1)  A Bizottság (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 138., 2017.5.25., 4. o.).


II. MELLÉKLET

A 12. cikk a) pontjában említett, árakra vonatkozó, nem heti rendszerességű értesítésekhez kapcsolódó követelmények

Eltérő rendelkezés hiányában az érintett tagállamok azok a tagállamok, amelyeknek a teljes uniós termelésen vagy felhasználáson belüli részesedése az adott termék vonatkozásában meghaladja a 2 %-ot, kivéve az ökológiai termékeket, amelyek esetében a küszöbérték a termelés 4 %-a.

1.   Gabonafélék

a)   Az ökológiai termelésből származó gabonafélék árai

Az értesítés tartalma: az ökológiai termelésből származó közönséges búza, valamint a durumbúza és a rozs reprezentatív piaci árai, egy tonna termékre vetítve.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

b)   A búzaliszt árai

Az értesítés tartalma: a malomipar búzalisztre vonatkozó reprezentatív eladási árai, egy tonna termékre vetítve.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

c)   A búzaliszt felvásárlási ára

Az értesítés tartalma: a búzaliszt reprezentatív felvásárlási árai a kiskereskedők és egyéb élelmiszer-vállalkozók szintjén, egy tonna termékre vetítve.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

2.   Olajos magvak és fehérjenövények

Az értesítés tartalma: az uniós piac szempontjából relevánsnak tekintett minden egyes fehérjenövény, valamint az ökológiai termelésből származó szójabab, az ökológiai termelésből származó szójadara és a géntechnológiával nem módosított szójadara reprezentatív piaci árai, egy tonna termékre vetítve.

Érintett tagállamok: a fehérjenövények esetében azok a tagállamok, amelyek területén évente legalább 10 000 hektárnyi terület van bevetve az adott növénnyel.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

3.   Cukor

Az értesítés tartalma:

a)

a következő cukorárak súlyozott átlaga egy tonna cukorra vetítve, valamint a megfelelő teljes mennyiségek és a súlyozott szórások:

i.

az előző hónapra vonatkozóan az eladási ár;

ii.

az előző hónapra vonatkozóan a számlákon szereplő, a rövid távú szerződéseknek megfelelő eladási ár. Ezeket az árakat a Bizottság legkorábban a továbbiakban meghatározott értesítési időszak végét követő 2 hónap elteltével közzéteszi;

b)

a cukorrépa súlyozott átlagára az előző gazdasági évben, egy tonna cukorrépára vetítve, valamint a megfelelő teljes mennyiségek.

Érintett tagállamok:

a)

a cukorárak esetében valamennyi olyan tagállam, ahol több mint 10 000 tonna cukrot állítanak elő cukorrépából vagy nyerscukorból;

b)

a cukorrépaárak esetében valamennyi olyan tagállam, ahol az adott gazdasági évben több mint 10 000 hektár volt beültetve cukorrépával.

Az értesítés időszaka:

a)

a cukorárak esetében minden hónap 25. napjáig;

b)

a cukorrépaárak esetében minden év június 30-ig.

Egyéb: az árakat a Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni, és azoknak a következőkre kell vonatkozniuk:

a)

az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.II. pontjában meghatározott szabványos minőségű ömlesztett fehér cukor gyártelepi, cukorgyártó vállalkozásoktól és finomítóktól begyűjtött ára;

b)

a szabványos minőségű, 16 %-os cukortartalmú cukorrépa ára, amelyet a cukorgyártó vállalkozások fizetnek a termelőknek. A cukorrépát ugyanahhoz a gazdasági évhez kell hozzárendelni, mint a belőle kivont cukrot.

Felvásárlási árak

Az értesítés tartalma: a cukor és a melasz reprezentatív kiskereskedői, élelmiszeripari és a nem élelmiszeripari (nem bioüzemanyag-ipari) felvásárlási árai, egy tonna termékre vetítve.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig.

Egyéb: a reprezentatív árakat a Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni.

4.   Lenrost

Az értesítés tartalma: a hosszú lenrost főbb reprezentatív piacain az előző hónapban feljegyzett átlagos gyártelepi árak, egy tonna termékre vetítve.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol 10 000 hektárt meghaladó, rostlennel beültetett területen termelnek hosszú lenrostot.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

5.   Olívaolaj és étkezési olajbogyó

Az értesítés tartalma:

az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VIII. részében említett, ökológiai termelésből származó szűz olívaolaj és extra szűz olívaolaj kategóriáira vonatkozó reprezentatív piaci árak, 100 kg termékre vetítve;

az étkezési olajbogyó esetében a nyers olajbogyó reprezentatív árai, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok:

az ökológiai termelésből származó olívaolaj (szűz olívaolaj és extra szűz olívaolaj kategória) esetében az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó éves időszakban több mint 5 000 tonna mennyiségű, ökológiai termelésből származó olívaolajat termelő tagállamok;

az étkezési olajbogyó esetében a szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tartó éves időszakban több mint 5 000 tonna étkezési olajbogyót termelő tagállamok.

Az értesítés időszaka:

az ökológiai termelésből származó olívaolaj esetében minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan;

az étkezési olajbogyó esetében minden év január 15-ig az előző naptári évi betakarításra (szeptember 1-jétől december 31-ig) vonatkozóan.

Egyéb: az ökológiai termelésből származó olívaolaj esetében az áraknak az ömlesztett olívaolaj árát és ezen belül a szűz olívaolaj esetében a sajtolóüzemi, más kategóriák esetében a gyártelepi árat kell tükrözniük. az étkezési olajbogyó esetében az áraknak a termelők által a feldolgozóipari fogadóállomásokra szállított olajbogyó árat kell tükrözniük.

6.   Bor

Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete II. részének 1. pontjában említett borok kapcsán:

a)

az előző havi, egy hektoliter borra vetített árak összefoglalása, megadva az érintett mennyiségeket; vagy

b)

azok a nyilvánosan elérhető információforrások, amelyek az árak feljegyzése szempontjából hitelesnek minősülnek.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek bortermelése az elmúlt öt év átlagában meghaladta a teljes uniós bortermelés 5 %-át.

Az értesítés időszaka: minden hónap 15. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Egyéb: a csomagolás nélküli termékre a termelő telephelyén felszámított árakat kell megadni. Az a) és a b) pontban említett információk esetében az érintett tagállamoknak ki kell választaniuk a nyolc leginkább reprezentatív, figyelemmel kísérendő piacot, amelyek között szerepelnie kell legalább két olyan piacnak, ahol oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokat értékesítenek.

7.   Tej és tejtermékek

a)   Tej

Az értesítés tartalma: a nyers tej és az ökológiai termelésből származó nyers tej ára, valamint a folyó hónapban teljesített nyerstej-szállítások becsült ára, 100 kg termékre vetítve, a valós zsír- és fehérjetartalom szerint.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Egyéb: az első olyan vásárlók által fizetett árat kell megadni, akik vagy amelyek a tagállam területén telepedtek le.

b)   Tejtermékek

Az értesítés tartalma: az I. melléklet 7. pontjában említett kereskedelmi sajtokon kívüli sajtok árai, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam a nemzeti piac szempontjából releváns sajtfajták tekintetében.

Az értesítés időszaka: minden hónap 15. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Egyéb: a gyártótól vásárolt sajtra vonatkozó, minden más költségtől (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok, biztosítás stb.) mentes, három hónapon belüli szállításra vonatkozó szerződéseken alapuló árakat kell megadni.

8.   Gyümölcs- és zöldségfélék, banán

a)    Az ökológiai termelésből származó friss gyümölcsök és zöldségek árai

Az értesítés tartalma: az ökológiai termelésből származó paradicsom, alma, narancs, őszibarack és nektarin reprezentatív eladási árai, 100 kg nettó tömegű termékre vetítve.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző naptári hónapra vonatkozóan.

b)    A zöld banán árai

Az értesítés tartalma:

a)

a termelési régióban forgalmazott zöld banán 100 kg termékre vetített átlagos eladási ára a helyi piacokon, valamint a kapcsolódó mennyiségek;

b)

a termelési régión kívül forgalmazott zöld banán 100 kg termékre vetített átlagos eladási ára, valamint a kapcsolódó mennyiségek.

Az értesítés időszaka:

minden évben június 15-ig a január 1-jétől április 30-ig tartó előző időszak tekintetében;

minden évben október 15-ig a május 1-jétől augusztus 31-ig tartó előző időszak tekintetében;

minden évben február 15-ig a szeptember 1-jétől december 31-ig tartó előző időszak tekintetében.

Érintett tagállamok: Azok a tagállamok, amelyekben található termelési régió, nevezetesen:

a)

a Kanári-szigetek;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinique;

d)

Madeira és az Azori-szigetek;

e)

Kréta és Lakónia;

f)

Ciprus.

Egyéb: az Unión belül, a termelési régión kívül forgalmazott zöld banán árát az első kirakodási kikötőbe szállított (nem kirakodott) banánra vonatkozóan kell megadni.

c)    A termelőknek fizetett árak

Az értesítés tartalma: a feldolgozásra szánt paradicsom, alma és narancs reprezentatív árai. Valamennyi árat 100 kg termékre vetítve kell megadni.

Az értesítés időszaka:

a)

a paradicsomra vonatkozóan a következő év január 31-éig;

b)

az almára és a narancsra vonatkozóan minden hónap 25. napjáig az előző naptári hónapra vonatkozóan.

Egyéb: a termelő számára a betakarított termékekért fizetett árakat kell megadni.

9.   Hús

Az értesítés tartalma: az ökológiai termelésből származó szarvasmarhák hasított testére vonatkozó reprezentatív eladási árak a szarvasmarhák hasított testének osztályozása szerint, az I. melléklet 6. a) pontjában előírt értesítésnek megfelelően, 100 kg termékre vetítve.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

10.   Baromfi

Az értesítés tartalma: az ökológiai termelésből származó, A. osztályú egész csirke („65 %-os csirke”) reprezentatív eladási árai,100 kg termékre vetítve.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző naptári hónapra vonatkozóan.


III. melléklet

A 12. cikk b) pontjában említett, termelési és piaci információkra vonatkozó értesítésekhez kapcsolódó követelmények

1.   Rizs

Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet II. melléklete I. részének 2. és 3. pontjában említett minden egyes rizstípusra vonatkozóan:

a)

vetésterület, terméshozam, hántolatlanrizs-termés a betakarítás évében, valamint hántolás utáni hozam;

b)

a hántolt egyenértékben megadott rizs belföldön felhasznált mennyisége (beleértve a feldolgozóipar által felhasznált mennyiséget is);

c)

minden év augusztus 31. napján a termelőknél és a rizshántoló üzemekben lévő rizskészletek (hántolt egyenértékben megadva), az Unióban termelt és az importált rizs szerinti bontásban.

Az értesítés időszaka: minden évben január 15-ig az előző évre vonatkozóan.

Érintett tagállamok:

a)

a hántolatlan rizs termelése tekintetében valamennyi rizstermelő tagállam;

b)

a belföldi felhasználás tekintetében valamennyi tagállam;

c)

a rizskészletek tekintetében valamennyi rizstermelő tagállam és a rizshántoló üzemekkel rendelkező tagállamok.

2.   Cukor

A.   A cukorrépa termőterülete

Az értesítés tartalma: a cukorrépa termőterülete a folyó gazdasági évben, valamint a következő gazdasági évre vonatkozó becslés.

Az értesítés időszaka: minden évben május 31-ig.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol az adott évben több mint 1 000 hektár volt beültetve cukorrépával.

Egyéb: a számadatokat hektárra vetítve kell megadni, a cukortermelésre szánt területek és a bioetanol-termelésre szánt területek szerinti bontásban.

B.   Cukor- és bioetanol-termelés és -felhasználás

Az értesítés tartalma:

a)

előállítás: az egyes vállalkozások által az előző gazdasági évben megtermelt cukor, melasz és bioetanol mennyisége, valamint a folyó gazdasági évben az egyes tagállamokban megtermelt teljes cukormennyiségre és az egyes vállalkozások által megtermelt cukorra vonatkozó becslés;

b)

felhasználás: a vállalkozások és a finomítók által az előző gazdasági évben eladott cukor rendeltetési hely szerinti bontásban.

Az értesítés időszaka: minden évben november 30-ig az előző gazdasági évi termelésre és felhasználásra, valamint a folyó gazdasági évi teljes cukortermelésre vonatkozóan; és minden évben március 31-ig (Guadeloupe és Martinique francia megyék esetében június 30-ig) az egyes vállalkozások folyó gazdasági évi termelésére vonatkozóan.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyekben több mint 10 000 tonna cukrot termelnek.

Egyéb:

a)

a „megtermelt cukor” a következők teljes mennyiségét jelenti, az alábbiak szerint a fehér cukor tonnájában kifejezve:

i.

fehér cukor, tekintet nélkül a minőségi különbségekre;

ii.

nyers cukor, az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.III. pontjával összhangban meghatározott hozam alapján;

iii.

invertcukor a tömege alapján;

iv.

legalább 70 %-os tisztaságú, cukorrépából készült szacharózszirup vagy invertcukorszirup, a kivonható cukortartalom vagy a valós hozam alapján;

v.

legalább 75 %-os tisztaságú, cukornádból készült szacharózszirup vagy invertcukorszirup, a cukortartalom alapján;

b)

a megtermelt cukorba nem értendő bele az a) pontban említett valamely termékből kinyert vagy az aktív feldolgozási rendszer keretében termelt fehér cukor;

c)

a valamely adott gazdasági évben vetett cukorrépából kivont cukrot a következő gazdasági évhez kell hozzárendelni. Mindazonáltal a tagállamok döntése alapján a valamely gazdasági év őszén vetett cukorrépából kivont cukrot ugyanahhoz a gazdasági évhez kell hozzárendelni, amennyiben az érintett tagállamok 2017. október 1-jéig értesítették a Bizottságot e döntésükről;

d)

a cukorra vonatkozó számadatokat havi bontásban kell megadni, és azoknak a folyó gazdasági év tekintetében meg kell felelniük a következőknek: a februárig tartó időszakot illetően az előzetes számadatoknak, a gazdasági év további hónapjai esetében pedig a becsléseknek;

e)

a megtermelt bioetanol mennyiségébe csak az a) pontban említett valamely termékből kinyert bioetanol értendő bele, és azt hektoliterben kell megadni;

f)

a „felhasznált cukor” a cukorgyártó vállalkozások és a finomítók által a gazdasági év során a kiskereskedőknek és a cukorfelhasználóknak eladott, fehércukor-egyenértékben, tonnában kifejezett teljes mennyiségeket jelenti. E mennyiségeket a kiskereskedők, az élelmiszeripar és a bioetanol-ipartól eltérő egyéb iparágak számára eladott mennyiségek szerinti bontásban kell megadni.

C.   Izoglükóz-termelés

Az értesítés tartalma:

a)

az egyes termelők által szállított, saját termelésű izoglükóz mennyisége az előző gazdasági évben;

b)

az egyes termelők által szállított, saját termelésű izoglükóz mennyisége az előző hónapban.

Az értesítés időszaka: minden évben november 30-ig az előző gazdasági évre vonatkozóan, és minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol izoglükózt termelnek.

Egyéb: a „megtermelt izoglükóz” olyan, glükózból vagy polimerjeiből nyert termék teljes mennyiségét jelenti, amely szárazanyagra számítva legalább 41 tömegszázalék fruktózt tartalmaz; szárazanyag-tonnában kell megadni, tekintet nélkül a 41 %-os küszöb feletti tényleges fruktóztartalomra. Az éves termelési adatokat havi bontásban kell megadni.

D.   Cukor- és izoglükózkészletek

Az értesítés tartalma:

a)

az egyes hónapok végén a cukorgyártó vállalkozások és finomítók által tárolt megtermelt cukor mennyisége;

b)

az előző gazdasági év végén az izoglükóz-termelők által tárolt megtermelt izoglükóz mennyisége.

Az értesítés időszaka: a cukor esetében minden hónap végéig a szóban forgó előző hónapra vonatkozóan, az izoglükóz esetében pedig november 30-ig.

Érintett tagállamok:

a)

a cukor esetében valamennyi olyan tagállam, ahol cukorgyártó vállalkozások vagy finomítók találhatók, és a megtermelt cukor mennyisége meghaladja a 10 000 tonnát;

b)

az izoglükóz esetében valamennyi olyan tagállam, ahol izoglükózt termelnek.

Egyéb: a számadatoknak a szabad forgalom keretében az Unió területén tárolt termékekre, illetve a B. és C. pont meghatározása szerinti megtermelt cukorra és izoglükózra kell vonatkozniuk.

A cukor esetében:

a számadatoknak a vállalkozás vagy a finomító tulajdonában lévő vagy opciós utalvány tárgyát képező mennyiségekre kell vonatkozniuk,

a július, augusztus és szeptember hónap végén raktárban lévő mennyiségre vonatkozóan meg kell adni a következő gazdasági évre történő cukorgyártásból eredő mennyiségeket,

ha a tárolásra nem a Bizottságnak értesítést küldő tagállamban kerül sor, akkor az értesítést küldő tagállam az értesítés Bizottságnak történő elküldését követő hónap végéig tájékoztatja az érintett tagállamot az annak területén tárolt mennyiségekről és a raktárak helyéről.

Az izoglükóz esetében a mennyiségeknek a termelő tulajdonában lévő mennyiségeknek kell lenniük.

E.   Szakmán belüli megállapodások

Az értesítés tartalma: a termelők és a vállalkozások között létrejött szakmán belüli megállapodások és a kollektív értékmegosztási záradékok tartalma. A Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni, hogy melyek azok a releváns elemek, amelyeknek szerepelniük kell az értesítésben.

Az értesítés időszaka: minden gazdasági év végéig az adott gazdasági évre vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol cukorgyártó vállalkozások találhatók, és a megtermelt cukor mennyisége meghaladja a 10 000 tonnát.

3.   Rostnövények

Az értesítés tartalma:

a)

a rostlen termőterülete az előző gazdasági évben, valamint a folyó gazdasági évre vonatkozó becslés, hektárban megadva;

b)

a megtermelt hosszú lenrost mennyisége az előző gazdasági évben, valamint a folyó gazdasági évre vonatkozó becslés, tonnában megadva;

c)

a gyapottal bevetett terület az előző termesztési évben, valamint a folyó termesztési évre vonatkozó becslés, hektárban megadva;

d)

a tisztítatlan gyapot előző termesztési évben termelt mennyisége, valamint a folyó termesztési évre vonatkozó becslés, tonnában megadva;

e)

a tisztítatlan gyapot gyapottermelők számára kifizetett átlagára az előző termesztési év kapcsán, egy tonna termékre vetítve.

Az értesítés időszaka:

a)

a rostlen termőterületére vonatkozóan minden évben július 31-ig;

b)

a hosszú lenrost termelésére vonatkozóan minden évben október 31-ig;

c)

a gyapotra vonatkozóan minden évben október 15-ig.

Érintett tagállamok:

a)

a len esetében valamennyi olyan tagállam, ahol 1 000 hektárt meghaladó, rostlennel bevetett területen termelnek hosszú lenrostot;

b)

a gyapot esetében valamennyi olyan tagállam, ahol legalább 1 000 hektáron vetettek gyapotot.

4.   Komló

Az értesítés tartalma: a termelésre vonatkozó következő információk összesített formában, valamint a b), a c) és a d) pontban említett információk esetében keserű és aromás komlófajták szerinti bontásban:

a)

a komlótermelők száma;

b)

a komlóval beültetett terület hektárban;

c)

a tonnában kifejezett mennyiség és az átlagos termelői ár, a tőzsdén kívüli határidős ügylet keretében, illetve ilyen ügylet nélkül eladott egy kilogramm komlóra vetítve;

d)

az alfasavtermelés tonnában és az átlagos alfasavtartalom (százalékban).

Az értesítés időszaka: a komló betakarítását követő évben április 30-ig.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyekben az előző évben több mint 200 hektárt ültettek be komlóval.

5.   Olívaolaj

Az értesítés tartalma:

a)

a végleges termelésre (beleértve az ökológiai gazdálkodás keretében folyó termelést is), a teljes belföldi fogyasztásra (a feldolgozóipari fogyasztást is beleértve), valamint a zárókészletekre vonatkozó adatok az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó előző éves időszak tekintetében;

b)

a havi termelésre vonatkozó becslés, a termelőknél és az üzemekben lévő havi készletekre vonatkozó becslés, valamint az összes termelésre, a teljes belföldi fogyasztásra (a feldolgozóipari fogyasztást is beleértve), valamint a zárókészletekre vonatkozó adatok az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó folyó éves időszak tekintetében.

Az értesítés időszaka:

a)

minden évben október 31-ig az előző éves időszak adataira vonatkozóan;

b)

minden évben október 31-ig, valamint novembertől júniusig minden hónap 15. napjáig a folyó éves időszak adataira vonatkozóan.

Érintett tagállamok: A havi készletekre vonatkozó értesítés esetében az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó éves időszakban több mint 20 000 tonna mennyiségű olívaolajat termelő tagállamok. Az egyéb adatok esetében valamennyi olyan tagállam, ahol olívaolajat termelnek.

6.   Dohány

Az értesítés tartalma: a nyersdohány valamennyi típusára vonatkozóan:

a)

a termelők száma;

b)

a terület kiterjedése hektárban;

c)

a leszállított mennyiség tonnában;

d)

a termelőknek fizetett átlagos ár adók és más illetékek nélkül, 1 kg termékre vetítve.

Az értesítés időszaka: a betakarítás évét követő évben július 31-ig.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyekben az előző betakarításig több mint 3 000 hektárt ültettek be dohánnyal.

Egyéb: a nyersdohány típusai a következők:

I. csoport:

mesterséges hővel szárított dohány: szárítókamrában, szabályozott levegőkeringetésnek, hőmérsékletnek és páratartalomnak kitéve szárított dohány, különösen a Virginia;

II. csoport:

természetes úton szárított világos dohány: levegőn, fedett helyen szárított dohány, amelyet nem hagynak fermentálódni, különösen a Burley és a Maryland;

III. csoport:

természetes úton szárított sötét dohány: levegőn, fedett helyen szárított dohány, amelyet forgalmazás előtt hagynak természetes úton fermentálódni, különösen a Badischer Geudertheimer, a Fermented Burley, a Havana, a Mocny Skroniowski, a Nostrano del Brenta és a Pulawski;

IV. csoport:

füstöléssel szárított dohány: tűzzel szárított dohány, különösen a Kentucky és a Salento;

V. csoport:

napon szárított dohány: napon szárított, más néven keleti dohány, különösen a Basmas, a Katerini és a Kaba-Koulak.

7.   Borászati termékek

Az értesítés tartalma:

a)

a tagállam területén a folyó borászati évben előállított borászati termékek (ideértve a borkészítésre szolgáló és az egyéb szőlőmustot is) termelésére vonatkozó becslés;

b)

az (EU) 2018/273 rendelet (1) 31. cikkében említett termelési jelentések végleges eredménye, valamint az ilyen jelentésekkel le nem fedett termelésre vonatkozó becslés;

c)

az (EU) 2018/273 rendelet 32. cikkében említett, az előző borászati évben július 31-én rendelkezésre álló készletjelentések összefoglalása;

d)

az előző borászati év zárómérlege, amely tartalmaz minden, a rendelkezésre álló mennyiségekre (nyitókészlet, termelés, import), a felhasználásra (emberi fogyasztás vagy ipari felhasználás, átalakítás, export és veszteségek) és a zárókészletre vonatkozó információt.

Az értesítés időszaka:

a)

a termelésre vonatkozó becslések esetében: minden évben szeptember 30-ig;

b)

a termelési jelentések végleges eredményének esetében: minden évben március 15-ig;

c)

a készletjelentések összefoglalásának esetében: minden évben október 31-ig;

d)

a zárómérleg esetében: minden évben január 15-ig.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek az 1308/2013/EU rendelet 145. cikke (1) bekezdésének megfelelően naprakész szőlőkatasztert vezetnek.

8.   Tej

Az értesítés tartalma:

a nyers tehéntej teljes mennyisége, kilogrammban megadva, a valós zsírtartalom szerint;

az ökológiai termelésből származó nyers tehéntej teljes mennyisége, kilogrammban megadva, a valós zsírtartalom szerint;

a nyers tehéntej zsírtartalma és fehérjetartalma, a termék tömegének százalékos arányában megadva.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: a tej esetében a mennyiségek a tagállam területén letelepedett első vásárlóknak az előző hónapban szállított tejre vonatkoznak. Ennek a követelménynek a teljesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a területükön letelepedett valamennyi első vásárló időben és kellő pontossággal bejelentse az illetékes nemzeti hatóságnak, hogy az egyes hónapokban mennyi nyers tehéntej érkezett hozzá.

9.   Tojás

Az értesítés tartalma:

a tojástermelési helyek száma az 589/2008/EK rendelet (2) II. mellékletében említett baromfitartási módok szerinti bontásban, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendeletnek (3) megfelelően ökológiai termeléssel foglalkozó tojástermelési helyek száma, beleértve a létesítmény maximális kapacitását (az egy időben a létesítményben tartott tojótyúkok száma) is;

a héjastojás-termelés volumene baromfitartási módok szerinti bontásban, egy tonna nettó tömegre vetítve, az ökológiai termelésből származó tojásokat is beleértve.

Az értesítés időszaka:

a termelési helyek esetében évente, minden évben április 1-jéig;

a termelés volumenének esetében havonta, a hónap 25. napjáig, az előző hónapra vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

10.   Etil-alkohol

Az értesítés tartalma: a mezőgazdasági eredetű alkohol kapcsán, a tiszta alkohol hektoliterére vetítve:

a)

erjesztés és desztilláció útján megtermelt mennyiség, az alkohol előállítására szolgáló mezőgazdasági nyersanyag szerinti bontásban;

b)

az alkoholtermelőktől vagy -importőröktől feldolgozásra vagy csomagolásra szállított mennyiség, felhasználási kategóriánkénti bontásban (élelmiszerek és italok, üzemanyag, ipari/egyéb).

Az értesítés időszaka: minden évben március 1-jéig az előző naptári évre vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

11.   Hús

Az értesítés tartalma:

a)

marhahús: az osztályozott hasított testek száma és tömege kategóriánként, valamint húsossági és faggyúborítottsági osztályok szerinti bontásban;

b)

sertéshús: az osztályozott hasított testek száma és tömege a színhústartalom osztályai szerint;

c)

marhahús: az ökológiai termelésből származó, osztályozott hasított testek száma és tömege kategóriánként, valamint húsossági és faggyúborítottsági osztályok szerinti bontásban;

Az értesítés időszaka: az a) és a b) pont esetében hetente, az I. melléklet 6. a) pontja szerint bejelentendő árakra vonatkozó értesítéssel együtt; a c) pont esetében havonta, a II. melléklet 9. pontja szerint bejelentendő árakra vonatkozó értesítéssel együtt.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

12.   Egyéb

Az értesítés tartalma: a növényi olaj felhasználásával előállított tejpor teljes mennyisége, tonnában megadva.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: a mennyiségek a tagállam területén letelepedett tejfeldolgozók által az előző hónapban termelt, növényi olaj felhasználásával előállított tejporra vonatkoznak.


(1)  A Bizottság (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer, a szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a 607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 58., 2018.2.28., 24. o.).

(2)  A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 163., 2008.6.24., 20. o.).

(3)  A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 4. o.).


Top