Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1395

A Bizottság (EU) 2019/1395 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 10.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és az Unió területén történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében a Bosznia-Hercegovinára és Izraelre vonatkozó bejegyzés, valamint az Észak-macedón Köztársaság neve tekintetében történő módosításáról, továbbá a tojástermékekre vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/6423

OJ L 234, 11.9.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1395/oj

11.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1395 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. szeptember 10.)

a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és az Unió területén történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében a Bosznia-Hercegovinára és Izraelre vonatkozó bejegyzés, valamint az Észak-macedón Köztársaság neve tekintetében történő módosításáról, továbbá a tojástermékekre vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 8. cikke (4) bekezdésére és 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 23. cikke (1) bekezdésére, 24. cikke (2) bekezdésére, 25. cikke (2) bekezdésére és 26. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 798/2008/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket a baromfinak és a baromfitermékeknek (a továbbiakban: áruk) az Unióba történő behozatalával és az Unió területén történő átszállításával összefüggésben – az átszállítás ideje alatti tárolást is ideértve – az állategészségügyi bizonyítványok tekintetében alkalmazni kell. A rendelet előírja, hogy az áruk kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, illetve szállíthatók át az Unió területén, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből érkeznek.

(2)

A 798/2008/EK rendelet megállapítja továbbá, hogy a harmadik országok, területek, övezetek vagy területi egységek milyen feltételek mellett tekinthetők magas patogenitású madárinfluenzától (a továbbiakban: HPAI) mentesnek.

(3)

Bosznia-Hercegovina a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében olyan harmadik országként van feltüntetve, amelynek egész területéről engedélyezett a baromfihús Unióba való behozatala és az Unió területén történő átszállítása.

(4)

Bosznia-Hercegovina a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatalára és az Unió területén történő átszállítására is engedélyt kért. A Bosznia-Hercegovinában az Unióba történő kivitelre szánt baromfihúsra vonatkozó állategészségügyi ellenőrzések értékelése céljából végzett bizottsági ellenőrzés során gyűjtött információk alapján, valamint tekintettel az ellenőrzés kedvező eredményére, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Bosznia-Hercegovina teljesíti a 798/2008/EK rendeletben a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatalára és az Unión történő átszállításra vonatkozóan megállapított állategészségügyi követelményeket. Ezért helyénvaló módosítani a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat Bosznia-Hercegovinára vonatkozó bejegyzését annak érdekében, hogy az említett harmadik ország számára engedélyezett legyen a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatala és az Unió területén történő átszállítása.

(5)

Ezenkívül Bosznia-Hercegovina benyújtotta a Bizottsághoz a Gallus gallus fajhoz tartozó tojótyúkokra vonatkozó nemzeti szalmonella-ellenőrzési programját. A programról azonban megállapítást nyert, hogy nem biztosít a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglaltakkal egyenértékű garanciákat, és a program nem került végleges jóváhagyásra. Ezért Bosznia-Hercegovinából kizárólag a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott „S4” kategóriába tartozó Gallus gallus-tojások behozatala engedélyezett.

(6)

Izrael a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében olyan harmadik országként van feltüntetve, amelynek csupán egyes területeiről – a Newcastle-betegséggel fertőzött állományok felszámolása végrehajtásának függvényében – engedélyezett bizonyos baromfiáruk Unióba történő behozatala és az Unió területén történő átszállítása. Ezt a régiókba sorolást a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. része határozta meg.

(7)

Izrael 2019. április 24-én megerősítette a H5N8 altípusba tartozó HPAI jelenlétét egy, a területén található baromfitartó gazdaságban. A szóban forgó, megerősített HPAI-kitörés miatt Izrael területét 2019. április óta nem lehet a betegségtől mentes területnek tekinteni, és Izrael állategészségügyi hatóságai már nem adhatnak ki igazolást az emberi fogyasztásra szánt baromfihús-szállítmányokról azoknak az Unióba történő behozatalához vagy az Unión keresztül történő átszállításához.

(8)

Izrael állategészségügyi hatóságai előzetes információkkal szolgáltak a Bizottságnak a HPAI-kitörésről, és megerősítették, hogy a kitörés megerősítésének időpontja óta felfüggesztették az állategészségügyi bizonyítványok kiadását az Unióba történő behozatalra vagy az Unión keresztül történő átszállításra szánt baromfihús-szállítmányokhoz.

(9)

Ezért az említett időpont óta a szóban forgó termékek Izraelből származó szállítmányai nem kerültek be az Unióba. Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében helyénvaló ezt a helyzetet dokumentálni, és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatba belefoglalni a vonatkozó záró dátumot. Ez azt is biztosítja, hogy amennyiben Izrael ismét HPAI-tól mentessé válik, és nyitó dátum kerül megállapításra, továbbra se legyen engedélyezett a záró dátum és a nyitó dátum között előállított érintett termékek szállítmányainak az Unióba történő behozatala.

(10)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatban az Izraelre vonatkozó bejegyzést ezért a harmadik ország jelenlegi járványügyi helyzetére figyelemmel módosítani kell.

(11)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) kezdeményezésére Athén és Szkopje 2018 júniusában kétoldalú megállapodást kötött („preszpa-tavi megállapodás”), hogy megváltoztassa Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság ENSZ által bevezetett ideiglenes megnevezését. Ezt a megállapodást mára mindkét ország ratifikálta, és az Észak-macedón Köztársaság hivatalosan értesítette az EU-t annak hatálybalépéséről. Ezért indokolt módosítani a szóban forgó harmadik országnak a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatban szereplő nevét.

(12)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében szerepel a tojástermékekre (EP) vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta. Ebben az állategészségügyi bizonyítványmintában a megjegyzések I. részében utalás történik a harmonizált rendszer szerinti kódokra (HR-kódok), amelyeket az említett bizonyítvány I. részének I.19. rovatában kell feltüntetni.

(13)

A tojásból származó enzimek – köztük a lizozim – tojástermékeknek minősülnek, és ezen enzimek HR-kódjait fel kell venni a tojástermékekre vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta I. részének I.19. rovatában feltüntetendő HR-kódok közé. Ezért helyénvaló ennek megfelelően módosítani a tojástermékekre (EP) vonatkozó állategészségügyi bizonyítványmintát.

(14)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

A módosított állategészségügyi bizonyítványminta kötelezővé tételét megelőzően észszerű, két hónapos átmeneti időt kell biztosítani annak érdekében, hogy a tagállamok és az iparág alkalmazkodni tudjanak a módosított állategészségügyi bizonyítványminta új követelményeihez.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 798/2008/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2019. november 11-ig tartó átmeneti időszakban a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében szereplő, tojástermékekre (EP) vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta e rendeletben bevezetett módosítását megelőző változata szerint kiállított állategészségügyi bizonyítvány által kísért, a 798/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó áruk szállítmányainak az Unió területére történő beléptetése továbbra is engedélyezett, feltéve, hogy az állategészségügyi bizonyítványt 2019. október 11. előtt írták alá.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 74. o.

(3)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (HL L 325., 2003.12.12., 1. o.).


MELLÉKLET

A 798/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész a következőképpen módosul:

a)

a Bosznia-Hercegovinára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

A harmadik ország vagy terület ISO-kódja és neve

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység kódja

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység leírása

Állategészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Egyedi feltételek

Madárinfluenza-felügyeleti státus

Madárinfluenza elleni vakcinázási státus

Szalmonella-ellenőrzési státus (6)

Minta (Minták)

További garanciák

Záró dátum (1)

Nyitó dátum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosznia-Hercegovina

BA-0

Az egész ország

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

az Izraelre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

A harmadik ország vagy terület ISO-kódja és neve

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység kódja

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység leírása

Állategészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Egyedi feltételek

Madárinfluenza-felügyeleti státus

Madárinfluenza elleni vakcinázási státus

Szalmonella-ellenőrzési státus (6)

Minta (Minták)

További garanciák

Záró dátum (1)

Nyitó dátum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

Az egész ország

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

2017.1.28.

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

2015.4.18.

 

 

 

 

RAT

X

P3

2017.1.28.

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

2015.4.18.

 

 

 

 

E

X

P3

2017.1.28.

 

 

 

S4”

IL-1

Az 5-ös úttól délre fekvő terület

POU

X

N, P2

2019.4.24.

 

 

 

 

IL-2

Az 5-ös úttól északra fekvő terület

POU

X

P3

2017.1.28.

 

 

 

 

c)

az Észak-macedón Köztársaságra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

A harmadik ország vagy terület ISO-kódja és neve

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység kódja

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység leírása

Állategészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Egyedi feltételek

Madárinfluenza-felügyeleti státus

Madárinfluenza elleni vakcinázási státus

Szalmonella-ellenőrzési státus (6)

Minta (Minták)

További garanciák

Záró dátum (1)

Nyitó dátum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – Észak-macedón Köztársaság

MK-0

Az egész ország

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

2017.1.28.

2017.5.1.”

 

 

 

d)

a szövegből a következő lábjegyzetet el kell hagyni:

„(4)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: az erre az országra vonatkozó végleges nómenklatúrát az ENSZ szintjén jelenleg folyó tárgyalásokat követően fogadják el.”

2.

A 2. részben, a tojástermékekre (EP) vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta helyébe a következő minta lép:

Állategészségügyi bizonyítványminta tojástermékek számára (EP)

Image 1 Szövege kép Image 2 Szövege kép Image 3 Szövege kép Image 4 Szövege kép

Top